Tražilica


Levitski zakonik 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Levitski zakonik 10,1A sinovi Aronovi Nadab i Abihu uzeše svaki svoju kadionicu, metnuše oganj u njih i prinesoše tako Gospodu ognjenu žrtvu nepristojnu, koju im on nije bio zapovjedio.
Levitski zakonik 10,2Ali oganj izađe od Gospoda i izgori ih, i tako umriješe pred Gospodom.
Levitski zakonik 10,3Tada reče Mojsije Aronu: "Ovdje se ispunjava ono, što je Gospod navijestio, kad je rekao: Na onima, koji mi stoje blizu, pokazat ću svetost svoju, i pred svim narodom proslavit ću sebe." A Aron je šutio.
Levitski zakonik 10,4I Mojsije dozva Mišaela i Elisafana, sinove Uziela, strica Aronova, i zapovjedi im: "Pristupite i iznesite braću svoju iz Svetišta van pred tabor!"
Levitski zakonik 10,5Oni pristupiše i iznesoše ih u košuljama njihovim van pred tabor, kako je bio zapovjedio Mojsije.
Levitski zakonik 10,6Nato Mojsije zapovjedi Aronu i sinovima njegovim Eleazaru i Itamaru: "Ne smijete vlasi svoje neuređeno spuštati i haljine svoje derati. Inače morate umrijeti, i Gospod bi se razgnjevio na svu zajednicu. A braća vaša, sva kuća Izraelova, neka oplakuje požar, što ga zapali Gospod.
Levitski zakonik 10,7I ne smijete ostaviti ulaz u Šator sastanka, da ne umrete, jer je na vas došlo Gospodnje ulje pomazanja." I učiniše tako po zapovijedi Mojsijevoj.
Levitski zakonik 10,8Tada zapovjedi Gospod Aronu:
Levitski zakonik 10,9"Vina i jakoga pića ne smijete piti vi, ti i sinovi tvoji; kad ulazite u Šator sastanka! Inače biste morali umrijeti. Ovaj zakon ima vječitu valjanost za sva plemena vaša.
Levitski zakonik 10,10Da biste uvijek mogli razlikovati između svetoga i nesvetoga, između čistoga i nečistoga.
Levitski zakonik 10,11I sinove Izraelove poučavaj u svima zakonima, što vam ih je objavio Gospod preko Mojsija."
Levitski zakonik 10,12Potom zapovjedi Mojsije Aronu i sinovima njegovim Eleazaru i Itamaru, koji još preostadoše: "Uzmite prinos, što još preostade od ognjenih žrtava Gospodnjih, i jedite ga nekvasnog pokraj žrtvenika, jer je Presvet.
Levitski zakonik 10,13Zato ga morate pojesti na svetom mjestu; jer je dio, što pripada tebi i sinovima tvojim od ognjenih žrtava Gospodnjih; jer tako mi je bilo zapovjeđeno.
Levitski zakonik 10,14A grudi primicanja i odmicanja i stegno podizanja imate vi, ti i s tobom sinovi tvoji i kćeri tvoje, jesti na kojem čistu mjestu, jer su dio, što pripada tebi i sinovima tvojim od mirotvornih žrtava sinova Izraelovih.
Levitski zakonik 10,15Stegno podizanja i grudi primicanja i odmicanja imaju se donijeti s komadima sala određenim za žrtvu ognjenu, da se žrtvuju podizanjem i mahanjem pred Gospodom. Tada imaju pripasti tebi i sinovima tvojim s tobom kao vječno ustanovljena pristojba, kao Što je zapovjedio Gospod."
Levitski zakonik 10,16Kada je Mojsije pomno propitao za jarca žrtve radi grijeha, pronašlo se, da je bilo spaljeno. Tada se on jako razgnjevi na Eleazara i Itamara, sinove Aronove, koji su mu još bili ostali, i reče:
Levitski zakonik 10,17"Zašto ne jedoste žrtvu za grijeh na svetom mjestu? Ona je presveta i on vam je dade, da oduzmete krivnju zajednice i pribavite im pomirenje pred Gospodom.
Levitski zakonik 10,18Krv njezina nije bila unesena u unutrašnjost Svetišta. Zato biste je morali jesti u Svetištu, kao što sam bio zapovjedio."
Levitski zakonik 10,19Aron odgovori Mojsiju: "Oni danas prinesoše svoju žrtvu za grijeh i svoju žrtvu paljenicu pred Gospodom, pa ipak me to pogodi. I da sam danas htio jesti meso žrtve za grijeh, bi li to bilo po volji Gospodu?
Levitski zakonik 10,20Kad to ću Mojsije, umiri se.
Levitski zakonik 10,1 A sinovi Aronovi Nadab i Abihu uzmu svaki svoj kadionik; stave u nj vatre i na nju metnu tamjana da prinesu pred Jahvom neposvećenu vatru, koju im on ne bijaše propisao.
Levitski zakonik 10,2Ali izbije plamen ispred Jahve te ih proguta - poginuše oni pred Jahvom.
Levitski zakonik 10,3Nato će Mojsije Aronu: "To je ono što je Jahve navijestio: Po onima koji su mi blizu svetim ću se pokazati; pred svim ću se pukom proslaviti." Aron je šutio.
Levitski zakonik 10,4Mojsije zovnu Mišaela i Elsafana, sinove Aronova strica Uziela, pa im reče: "Dođite i odnesite svoju braću ispred Svetišta u polje izvan tabora!
Levitski zakonik 10,5Oni dođu i odnesu ih u njihovim košuljama u polje izvan tabora, kako je Mojsije rekao.
Levitski zakonik 10,6Poslije toga Mojsije reče Aronu i njegovim sinovima, Eleazaru i Itamaru: "Ne raščupavajte svoje kose niti razdirite svojih haljina da ne poginete i da se On ne razljuti na svekoliku zajednicu. Vaša braća i sav dom Izraelov neka oplakuje one koje je vatra Jahvina sažegla.
Levitski zakonik 10,7Ne smijete odlaziti s ulaza u Šator sastanka da ne pomrete, jer na vama je Jahvino ulje pomazanja." Oni učine po riječi Mojsijevoj.
Levitski zakonik 10,8Jahve reče Aronu:
Levitski zakonik 10,9"Kad ulazite u Šator sastanka, nemojte piti vina niti opojnoga pića, ni ti ni tvoji sinovi s tobom! Tako nećete poginuti. To je trajan zakon za vaše naraštaje;
Levitski zakonik 10,10da možete lučiti posvećeno od običnoga, čisto od nečistoga;
Levitski zakonik 10,11da možete učiti Izraelce svim zakonima što ih je Jahve predao preko Mojsija.
Levitski zakonik 10,12Onda Mojsije rekne Aronu i njegovim preživjelim sinovima, Eleazaru i Itamaru: "Uzimajte od žrtve prinosnice što preostaje nakon prinesene žrtve u čast Jahvi paljene i beskvasnu je uza žrtvenik jedite jer je vrlo sveta.
Levitski zakonik 10,13Blagujte je u svetom mjestu, jer to je - tako je meni naređeno - pristojbina tvoja i pristojbina tvojih sinova od žrtava paljenih u čast Jahvi.
Levitski zakonik 10,14A grudi žrtve prikaznice i pleće žrtve podizanice ti i tvoji sinovi i tvoje kćeri s tobom jedite na bilo kojem čistom mjestu. Jer to je dodijeljeno za pristojbinu tebi i tvojim sinovima od izraelskih žrtava pričesnica.
Levitski zakonik 10,15Pleće žrtve podizanice i grudi žrtve prikaznice što se donose zajedno s lojem, na vatri paljenim - pošto budu prineseni za žrtvu prikaznicu pred Jahvom - neka pripadnu tebi i tvojim sinovima s tobom. To je, kako je Jahve naredio, trajan zakon.
Levitski zakonik 10,16Potom se Mojsije potanje raspita o jarcu žrtve okajnice. Već je bio spaljen. On se razljuti na Eleazara i Itamara, Aronove preživjele sinove, pa rekne:
Levitski zakonik 10,17"Zašto ste jeli žrtvu okajnicu na svetome mjestu? Vrlo ja sveta! To vam je dao Jahve da uklanjate krivnju sa zajednice vršeći nad njom obred pomirenja pred Jahvom.
Levitski zakonik 10,18Budući da krv žrtve nije bila unesena unutar Svetišta, morali ste je blagovati u Svetištu, kako mi je bilo zapovjeđeno.
Levitski zakonik 10,19Nato će Aron Mojsiju: "Danas su, eto, prinijeli svoju žrtvu okajnicu i svoju žrtvu paljenicu pred Jahvom! Što bi se meni dogodilo da sam ja danas jeo od žrtve okajnice? Bi li to bilo milo Jahvi?
Levitski zakonik 10,20Kad Mojsije to ču, odobri.
Levitik 10,1A Nadab i Abihu, sinovi Aaronovi, uzimajući svaki svoju kadionicu, staviše u nju vatre na koju staviše miris; oni predstaviše tako pred GOSPODOM jednu neposvećenu vatru, što im nije bilo zapovjeđeno.
Levitik 10,2Tad jedna vatra iziđe ispred GOSPODA i proguta ih; i oni umriješe pred GOSPODOM.
Levitik 10,3Mojsije reče Aaronu: ` Gospod je bio dobro rekao: Po onima koji mi prilaze, ja hoću biti *posvećen, i pred licem sveg puka, ja hoću biti slavljen. ` Aaron zapjeva jednu tužaljku .
Levitik 10,4Ali, Mojsije pozva Mishaela i Elsafana, sinove Uzielove, strica Aaronovog, i reče im: ` Priđite! Odnesite vašu braću izvan svetog mjesta, napolje iz tabora. `
Levitik 10,5Budući se primaknuli, oni ih odnesoše u njihovim tunikama napolje iz tabora, kako je to bio zapovjedio Mojsije.
Levitik 10,6Mojsije tad reče Aaronu, kao i njegovim sinovima Eleazaru i Itamaru: ` Ne rasplećit vaših kosa, ne *trgajte vaše odjeće, od straha da ne biste umrli i privukli srdžbu na svu zajednicu. Sva vaša braća iz kuće Izraelove su ti koji će oplakivati one koje je GOSPOD uništio vatrom.
Levitik 10,7Vi, vi ne smijete napuštati ulaz u *šator susretanja, od straha da ne biste umrli, jer vi ste označeni uljem *pomazanja GOSPODOVOG. ` Oni postupiše u skladu s riječi Mojsijevom.
Levitik 10,8Gospod oslovi Aarona:
Levitik 10,9` Ti i tvoji sinovi, ne pijte ni vina ni alkohola, kad trebate ići u *šator susretanja; tako ne će te umrijeti. To je jedan nepromjenjivi zakon za vas, iz doba u doba.
Levitik 10,10To je zbog tog da budete kadri razlikovati sveto od profanog, ono što je *nečisto od onog što je čisto,
Levitik 10,11i poučavati sinove Izraelove svim pravilima koje je GOSPOD proglasio za njih posredništvom Mojsijevim. `
Levitik 10,12Mojsije oslovi Aarona, i Eleazara i Itamara, sinove koji su mu ostali!: ` Uzmite darovi, nakon što ste pobrali ono što je jelo spaljeno za GOSPODA, i jedite ga bez *kvasa, sa strane *oltaru, jer to je jedan presveti dio .
Levitik 10,13Vi će te ga jesti na jednom *svetom mjestu, jer to je danak za tebe i tvoje sinove i tvoje kćeri, jer od jela spaljenih GOSPODOVIH. To je zapovijed koju sam ja primio.
Levitik 10,14Glede prsa za obred predstavljanja i buta obreda predujma, vi će te ih jesti na jednom *čistom mjestu, ti kao i tvoji sinovi i kćeri tvoje, jer su to nameti odobreni tebi i tvojim sinovima na *žrtve mira sinova Izraelovih.
Levitik 10,15- Taj but obreda predujma i ta prsa obreda predstavljanja, nuditelj ih donosi s masnim dijelovima za spaliti, za ponuditi ih uz pokret predstavljanja pred GOSPODOM; potom oni oni pripadaju ti isto kao i tvojim sinovima kao danak vječni, kako je to GOSPOD bio zapovjedio.
Levitik 10,16Kad se Mojsije raspita o jarcu za žrtvovanje za grijeh, on otkri da ovaj bijaše spaljen. On se rasrdi na Eleazara i Itamara, sinove koji su preostali Aaronu:
Levitik 10,17` Zašto vi niste jeli žrtvu na svetom mjestu, jer je to jedan presveti dio? GOSPOD vam ga je dodijelio za skinuti grijehe sa zajednice i da to bude učinjeno ovim obredom odrješenja pred GOSPODOM.
Levitik 10,18Budući da njegova krv nije bila donesena u unutrašnjost svetog mjesta, vi ste morali jesti žrtvu na svetom mjestu, kako sam ja to bio zapovjedio. `
Levitik 10,19Aaron oslovi Mojsija: ` Slušaj, u onaj dan kad su oni predstavili pred GOSPODOM svoju žrtvu za grijeh i svoj holokaust, evo što mi se dogodilo. GOSPOD hoće li odobriti da ja jedem od jedne žrtve za grijeh u jedan takav dan ?`
Levitik 10,20Mojsije odobri ono što je upravo bio čuo.
3. Mojsijeva 10,1A sinovi Aronovi Nadav i Avijud uzevši svaki svoju kadionicu metnuše oganj u njih i na oganj metnuše kad, i prinesoše pred Gospodom oganj tuđ, a to im ne bješe zapovjedio.
3. Mojsijeva 10,2Tada dođe oganj od Gospoda i udari ih, te pogiboše pred Gospodom.
3. Mojsijeva 10,3Tada reče Mojsije Aronu: to je što je kazao Gospod govoreći: u onima koji pristupaju k meni biću svet i pred cijelim narodom proslaviću se. A Aron oćutje.
3. Mojsijeva 10,4A Mojsije pozva Misaila i Elisafana sinove Ozila strica Aronova, i reče im: hodite i iznesite braću svoju ispred svetinje napolje iz okola.
3. Mojsijeva 10,5I pristupiše i iznesoše ih u košuljama njihovijem napolje iz okola, kao što reče Mojsije.
3. Mojsijeva 10,6Tada reče Mojsije Aronu i Eleazaru i Itamaru, sinovima njegovijem: nemojte otkrivati glava svojih, ni haljina svojih razdirati, da ne izginete i da se Gospod ne razgnjevi na sav zbor; nego braća vaša, sav rod Izrailjev, neka plače radi požara koji učini Gospod.
3. Mojsijeva 10,7I s vrata šatora od sastanka nemojte izlaziti, da ne izginete, jer je na vama ulje pomazanja Gospodnjega. I učiniše po riječi Mojsijevoj.
3. Mojsijeva 10,8I Gospod reče Aronu govoreći:
3. Mojsijeva 10,9Vina i silovita pića nemoj piti ti ni sinovi tvoji s tobom, kad ulazite u šator od sastanka da ne izginete. To neka vam je uredba vječna od koljena na koljeno.
3. Mojsijeva 10,10Da biste mogli raspoznavati šta je sveto šta li nije, i šta je čisto šta li nečisto.
3. Mojsijeva 10,11I da biste učili sinove Izrailjeve svijem uredbama koje im je kazao Gospod preko Mojsija.
3. Mojsijeva 10,12A Mojsije reče Aronu i Eleazaru i Itamaru sinovima njegovijem koji ostaše: uzimajte dar što ostane od ognjenih žrtava Gospodnjih, i jedite s hljebom prijesnijem kod oltara, jer je svetinja nad svetinjama.
3. Mojsijeva 10,13Zato ćete ga jesti na svetom mjestu, jer je dio tvoj i dio sinova tvojih od ognjenih žrtava Gospodnjih; jer mi je tako zapovjeđeno.
3. Mojsijeva 10,14A grudi od žrtve obrtane i pleće od žrtve podizane jedite na čistom mjestu, ti i sinovi tvoji i kćeri tvoje s tobom; jer je taj dio dan tebi i sinovima tvojim od zahvalnih žrtava sinova Izrailjevih.
3. Mojsijeva 10,15Pleće od žrtve podizane i grudi od žrtve obrtane donosiće se sa salom što se sažiže, da se obrne tamo i amo pred Gospodom, i biće tvoje i sinova tvojih s tobom zakonom vječnijem, kao što je zapovjedio Gospod.
3. Mojsijeva 10,16I Mojsije potraži jare za grijeh; ali gle, bješe izgorjelo; za to se razgnjevi na Eleazara i na Itamara sinove Aronove koji ostaše, i reče:
3. Mojsijeva 10,17Zašto ne jedoste žrtve za grijeh na svetom mjestu? svetinja je nad svetinjama, i dade vam je Gospod da nosite grijeh svega zbora, da bi se očistili od grijeha pred Gospodom.
3. Mojsijeva 10,18A eto krv njezina nije unesena u svetinju; valjaše vam je jesti na svetom mjestu, kao što sam zapovjedio.
3. Mojsijeva 10,19Tada reče Aron Mojsiju: eto, danas prinesoše žrtvu svoju za grijeh i žrtvu svoju paljenicu pred Gospodom, i to mi se dogodi. A da sam danas jeo žrtve za grijeh, bi li bilo po volji Gospodu?
3. Mojsijeva 10,20Kad ču to Mojsije, prista na to.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje