Tražilica


Levitski zakonik 13. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Levitski zakonik 13,1Onda zapovjedi Gospod Mojsiju i Aronu:
Levitski zakonik 13,2"Ako kod nekoga izbije na koži otok ili osip ili svijetla pjega i tako postane opasnost gube, onda se ima on dovesti k svećeniku Aronu ili k jednomu od sinova njegovih, svećenika.
Levitski zakonik 13,3Vidi li svećenik to mjesto na koži i opazi li, da je dlaka na tom mjestu postala bijela i da je to mjesto dublje od ostale koze, onda je to guba. Kad to svećenik vidi, mora ga proglasiti nečistim.
Levitski zakonik 13,4Ako li je bijela pjega na koži njegovoj i nije dublja od ostale kaže, i ako dlaka nije još postala bijela, onda ima svećenik zaraženoga pritvoriti za sedam dana.
Levitski zakonik 13,5Ako ga onda svećenik sedmoga dana pregleda i opazi, da je to mjesto ostalo jednako u svojoj boji, jer se boljetica na koži nije dalje razišla, tada ima svećenik pritvoriti zaraženoga za daljnih sedam dana.
Levitski zakonik 13,6Pregleda li ga onda svećenik opet sedmoga dana i nađe li pri tom, da je to mjesto bljeđe postalo i da se boljetica nije dalje razišla, tada ga ima svećenik proglasiti čistim: to je samo osip; dotični ima oprati haljine svoje tada je čist.
Levitski zakonik 13,7Ako li se dalje raziđe osip, pošto se je dotični pokazao svećeniku, da bude čist, i on se po drugi put pokaže svećeniku.
Levitski zakonik 13,8I svećenik opazi, da se je osip dalje razišao, tada ga ima svećenik proglasiti nečistim: to je guba.
Levitski zakonik 13,9Pokaže li se na čovjeku mjesto, što je kao gubavo; ima se on dovesti k svećeniku.
Levitski zakonik 13,10Opazi li svećenik, da je bijel otok na koži, i da je tu dlaka postala bijela, i da na otoku raste divlje meso,
Levitski zakonik 13,11Onda je to zastarjela guba na koži njegovoj. Zato ga ima svećenik proglasiti nečistim, a da ga ne pritvori; jer je on nečist.
Levitski zakonik 13,12Ako li guba izbije po svoj koži, tako da guba pokrije kožu čovjeku od glave do pete, kamogod bi svećenik mogao pogledati,
Levitski zakonik 13,13I svećenik opazi, da je guba pokrila čitavo tijelo, onda neka proglasi dotičnoga čistim: on je postao posve bijel i po tom čist.
Levitski zakonik 13,14A čim se na njemu pokaže divlje meso, postaje nečist.
Levitski zakonik 13,15I kad svećenik vidi na njemu divlje meso, neka ga proglasi nečistim. Divlje je meso nečisto; guba je.
Levitski zakonik 13,16Iščezne li opet divlje meso i on postane opet bijel, onda neka ide k svećeniku.
Levitski zakonik 13,17Kad ga svećenik pregleda i nađe, da je mjesto postalo bijelo, onda ga ima svećenik da proglasi čistim: on je čist.
Levitski zakonik 13,18Ako se kod nekoga na koži napravi čir i opet zacijeli,
Levitski zakonik 13,19Ali onda na mjestu čira nastane bijel otok ili bjelocrvenkasta pjega, onda se on ima pokazati svećeniku.
Levitski zakonik 13,20Opazi li tada svećenik, da je ona dublja od kože, i da je dlaka na njoj postala bijela, onda ga svećenik ima proglasiti nečistim: guba je, što je izbila u čiru.
Levitski zakonik 13,21Ako li svećenik pregleda mjesto i nađe, da nema na njemu bijelih dlaka, i da nije dublje od kože i da je bljeđe postalo, onda ga ima svećenik odijeliti za sedam dana.
Levitski zakonik 13,22Ako li se sve više širi na koži, onda ga ima svećenik proglasiti nečistim: to je guba.
Levitski zakonik 13,23Ako li se pjega ograniči na isto mjesto, a da se nije raširila dalje, onda je to samo zarašćen čir. Svećenik ga ima proglasiti čistim.
Levitski zakonik 13,24Ako tko ima na koži opržinu, i meso što se napravi u opržini, izgleda kao bjelocrvenkasta ili bijela pjega.
Levitski zakonik 13,25I opazi svećenik, kad je pregledava, da je dlaka na pjegi postala bijela i ona se pokazuje dublja od kože, onda je to guba, što je izbila u opržini. Zato ga ima svećenik proglasiti nečistim: to je guba.
Levitski zakonik 13,26Ako li svećenik, kad pregledava, ne nađe nikakve bijele dlake na pjegi i ova nije dublja od kože, ali izgleda blijeda, onda ga ima svećenik odijeliti za sedam dana.
Levitski zakonik 13,27Pregleda li ga onda svećenik sedmoga dana, tada ga ima svećenik, ako se je pjega na koži njegovoj raširila sve dalje, proglasiti nečistim: to je guba.
Levitski zakonik 13,28Ako li svijetla pjega ostane egraničena na isto mjesto i ne širi se dalje na koži i postala je bljeđa, onda je to samo otok od opržine. Zato ga ima svećenik proglasiti čistim: to je samo zarašćena opržina.
Levitski zakonik 13,29Ako u muža ili u žene nastane osip na glavi ili na bradi,
Levitski zakonik 13,30I svećenik, kad pregledava, nađe, da je on dublji od kože i da je na njemu tanka, zlatožuta dlaka, neka ga svećenik proglasi nečistim: to je huda krasta, guba na glavi ili na bradi.
Levitski zakonik 13,31Ako li svećenik pregleda hudu krastu i zahvaćeno mjesto ne pokaže se dublje od kože i na njemu ne bude crnih dlaka, onda ima svećenik od hude kraste udarenoga odijeliti za sedam dana.
Levitski zakonik 13,32Pregleda li onda svećenik sedmoga dana udareno mjesto i nađe li, da se huda krasta nije dalje razišla i da na njoj nije nastala zlatožuta dlaka i da krasta nije dublja od kože,
Levitski zakonik 13,33Onda se dotični ima obrijati, ali ne na krastavu mjestu; onda neka svećenik sumnjiva zbog hude kraste još jedanput odijeli za sedam dana.
Levitski zakonik 13,34Ako tada svećenik sedmoga dana pregleda hudu krastu i huda krasta na koži nije se dalje razišla i nije dublja od kože, onda ga ima svećenik proglasiti čistim. On ima tada oprati haljine svoje, tada je čist.
Levitski zakonik 13,35Ako li se huda krasta, pošto je bio proglašen čistim, sve dalje širi po koži,
Levitski zakonik 13,36I ako nađe svećenik, kad ga pregledava, da se je huda krasta dalje raširila na koži, onda više ne treba svećenik da traži zlatožutu dlaku: dotični je nečist.
Levitski zakonik 13,37Ako li huda krasta ostane jednako u svojemu izgledu, i na njoj opet izraste crna dlaka, onda je krasta iscijeljena. Dotični je čist, i svećenik ima ga proglasiti stim.
Levitski zakonik 13,38Pokažu li se u muža ili u žene na koži svijetle pjege, bijele svijetle pjege,
Levitski zakonik 13,39I opazi li svećenik, da su na koži blijede, svijetle bijele pjege, onda je to blag osip, što je izbio na koži: takav je čist.
Levitski zakonik 13,40Ako nekomu postane glava ćelava, tako da je na zatiljku ćelav: takav je čist.
Levitski zakonik 13,41Ako mu glava postane sprijeda ćelava, tako da mu je tjeme ćelavo: takav je isto tako čist.
Levitski zakonik 13,42Ako li se pokaže na prednjoj ili stražnjoj ćeli bjelocrvenkast osip, onda je to guba, što je izbila sprijeda ili straga na ćeli njegovoj.
Levitski zakonik 13,43Nađe li svećenik, kad pregledava, sprijeda ili straga na ćeli njegovoj bjelocrvenkast osip, što izgleda kao guba na koži tijela,
Levitski zakonik 13,44Onda je takav gubav; on je nečist. Neka ga svećenik proglasi nečistim; on ima bolest na glavi.
Levitski zakonik 13,45Gubavac, koji ima na sebi tu bolest, ima hodati u haljinama poderanim i kosa mu na glavi ima biti raspletena! On ima pokrivati bradu svoju i vikati: "Nečist! Nečist!"
Levitski zakonik 13,46On ostaje nečist, doklegod ima tu bolest, jer je nečist, ima stanovati odijeljeno; izvan tabora ima boraviti.
Levitski zakonik 13,47Pokaže li se na haljini mjesto gubavo, bila haljina vunena ili lanena,
Levitski zakonik 13,48Ili na tkanim ili pletenim lanenim ili vunenim platnima ili na koži ili na kožnom predmetu,
Levitski zakonik 13,49Ako je to mjesto na haljini ili na koži ili na tkanom ili na pletenom platnu ili na kožnom predmetu zelenkasto ili crvenkasto, onda je tu opasnost od gube, i ima se pokazati svećeniku.
Levitski zakonik 13,50Svećenik ima tada pregledati to mjesto i tu gubom udarenu stvar odijeliti za sedam dana.
Levitski zakonik 13,51Sedmoga dana ima svećenik opet pregledati dotično mjesto. Ako se je tada osip dalje razišao na haljini ili na tkanom ili pletenom platnu ili na koži ili na kožnom predmetu, onda je taj osip huda guba; takav je predmet nečist.
Levitski zakonik 13,52Ima se spaliti haljina ili tkano i pleteno laneno ili vuneno platno ili kožni predmet bilo koje vrste, na kojemu se pokazao osip; to guba i mora se takav predmet spaliti.
Levitski zakonik 13,53Izađe li iz pregledbe svećenikove, da se opis nije raširio na haljini, na tkanom ili pletenom platnu ili na kožnom predmetu bilo koje vrste,
Levitski zakonik 13,54Onda neka naredi svećenik, da se pere ono, na čemu je osip. On ima to još jedanput odijeliti za sedam dana.
Levitski zakonik 13,55Ako tada pregleda svećenik, pošto se je opralo dotično mjesto i izgled dotičnoga mjesta nije se promijenio, onda je to, i makar se osip nije dalje razišao, nečisto, i mora se spaliti, makar bio zagriženo mjesto na njegovoj stražnjoj ili prednjoj strani.
Levitski zakonik 13,56Izađe li iz pregledbe svećenikove, da je dotično mjesto poblijedjelo, pošto se je opralo, onda se ima odrezati od haljine ili od kože ili od tkanog ili pletenog platna.
Levitski zakonik 13,57Ako li se pokaže osip na haljini ili tkanom ili pletenom platnu ili na kožnom predmetu bilo koje vrste, onda je to guba, što je nanovo izbila, i mora se ta, što je zaraženo gubom, spaliti.
Levitski zakonik 13,58Haljina ili tkano ili pleteno platno ili kišni predmet bilo koje vrste, kad ih se opralo i s njih osip iščeznuo, moraju se još jedanput oprati; istom su onda čisti.
Levitski zakonik 13,59To je zakon o gubi na haljini vunenoj ili lanenoj ili na tkanom ili pletenom platnu ili na kožnom predmetu bilo koje vrste, koliko se imaju proglasiti čistima ili nečistima."
Levitski zakonik 13,1 Reče Jahve Mojsiju i Aronu:
Levitski zakonik 13,2"Ako se kome na koži pojavi oteklina ili lišaj ili bjelkasta pjega što bi bila nagovještaj gube na koži njegova tijela, neka se takav dovede svećeniku Aronu ili kojemu od njegovih sinova svećenika.
Levitski zakonik 13,3Neka svećenik pregleda zaraženo mjesto na koži njegova tijela. Ako je dlaka na zaraženom mjestu postala bijela i učini se da je ono dublje od kože njegova tijela, onda je to guba. Pošto ga svećenik pregleda, neka ga proglasi nečistim.
Levitski zakonik 13,4Ali ako se pokaže da bjelkasta pjega na koži njegova tijela nije dublja nego i koža, a dlaka na njoj nije pobijeljela, neka onda svećenik bolesnika osami sedam dana.
Levitski zakonik 13,5Neka ga sedmoga dana opet svećenik pregleda. Ako ustanovi svojim očima da zaraza još postoji, ali da se po koži dalje ne širi, neka ga osami još sedam dana.
Levitski zakonik 13,6Sedmoga dana neka ga opet pregleda. Bude li zaraženo mjesto manje upadno, a bolest se kožom ne bude proširila, neka ga proglasi čistim: to je samo lišaj. Pošto opere svoje haljine, bit će čist.
Levitski zakonik 13,7Ali ako se lišaj kožom proširi, pošto je svećenik bolesnika pregledao i proglasio ga čistim, neka se ponovo pokaže svećeniku.
Levitski zakonik 13,8Neka ga svećenik pregleda. Bude li se lišaj proširio po koži, neka ga svećenik proglasi nečistim: to je guba.
Levitski zakonik 13,9Ako se na čovjeku pokaže guba, neka ga dovedu svećeniku.
Levitski zakonik 13,10Neka ga svećenik pregleda. Ako po koži bude bjelkasta oteklina s pobijeljelom dlakom i napetim čirom,
Levitski zakonik 13,11to je duboko ukorijenjena guba po koži njegova tijela. Neka ga svećenik proglasi nečistim. Ne treba ga osamljivati, jer je sigurno nečist.
Levitski zakonik 13,12Ako guba izbije po koži tako da bolesniku prekrije svu kožu od glave do pete - sve što svećenikove oči vide -
Levitski zakonik 13,13neka svećenik obavi pregled. Bude li guba prekrila sve njegovo tijelo, neka ga proglasi čistim. Budući da je sav pobijelio, čist je.
Levitski zakonik 13,14Ali onog dana kad se na njemu pokaže čir, bit će nečist.
Levitski zakonik 13,15Kad svećenik vidi taj čir, neka bolesnika proglasi nečistim: čir je nečista stvar, to je guba.
Levitski zakonik 13,16Ali ako se čir promijeni u bijelo, neka čovjek dođe k svećeniku.
Levitski zakonik 13,17Svećenik neka ga pregleda. Bude li rana postala bijela, neka svećenik proglasi bolesnika čistim - čist i jest.
Levitski zakonik 13,18"Kad se kome na koži napne čir i zacijeli,
Levitski zakonik 13,19i ondje gdje je bio čir pojavi se bjelkasta oteklina ili mjesto izblijedi i postane bjelkasto, ili izbije bijelocrvenkasta pjega, neka se taj čovjek pokaže svećeniku.
Levitski zakonik 13,20Neka ga svećenik pregleda. Pronađe li da je tu koža udubljenija a dlaka pobijeljela, neka ga svećenik proglasi nečistim - to je onda guba što je izbila u čiru.
Levitski zakonik 13,21Ali ako svećenik ustanovi da tu dlaka nije pobijeljela, da koža nije udubljenija nego drugdje, da mjesto tamni, neka bolesnika osami sedam dana.
Levitski zakonik 13,22Proširi li mu se bolest po koži, neka ga svećenik proglasi nečistim - to je guba.
Levitski zakonik 13,23Ako pjega ostane na mjestu i ne proširi se, to je ožiljak od čira. Neka toga čovjeka svećenik proglasi čistim.
Levitski zakonik 13,24"Kome na koži bude opeklina, pa mjesto opekline postane pjega bijelocrvenkasta ili bjelkasta,
Levitski zakonik 13,25neka to svećenik pregleda. Ako dlaka na mjestu bude pobijeljela i učini se da je to mjesto udubljenije od kože, onda je to guba što je u opeklini izbila. Neka ga svećenik proglasi nečistim; to je guba.
Levitski zakonik 13,26Ali ako svećenik ustanovi da dlaka nije pobijeljela, da mjesto nije udubljenije od kože i da tamni, neka ga osami sedam dana.
Levitski zakonik 13,27Sedmoga dana neka ga pregleda. Ako se pjega po koži proširi, neka ga svećenik proglasi nečistim: to je guba.
Levitski zakonik 13,28Ostane li ozljeda na mjestu i proširi se po koži, to je onda oteklina od opekline. Neka čovjeka svećenik proglasi čistim: to je ožiljak od opekline.
Levitski zakonik 13,29"Ako se na glavi ili na bradi kojega čovjeka ili žene pokaže bolest,
Levitski zakonik 13,30neka svećenik bolest pregleda. Ustanovi li se da je dublje od kože i da je tu dlaka požutjela i otančala, neka bolesnika svećenik proglasi nečistim. To je šuga, to jest guba na glavi ili na bradi.
Levitski zakonik 13,31Ali ako svećenik, pregledavši oboljelo mjesto, ustanovi da nije dublje od kože, ali da tu ipak nema crne dlake, neka svećenik odstrani šugavca sedam dana.
Levitski zakonik 13,32Sedmoga dana neka ga svećenik pregleda. Ako se šuga nije proširila niti dlaka požutjela, te ako se čini da šuga nije dublja od kože,
Levitski zakonik 13,33neka se bolesnik obrije - ali ošugano mjesto da ne brije! - i neka ga svećenik odstrani od drugih sedam dana.
Levitski zakonik 13,34Sedmoga dana neka opet svećenik pregleda šugavo mjesto. Ako se šuga kožom ne bude proširila i učini se da nije dublja od kože, neka tog bolesnika svećenik proglasi čistim. On neka opere svoju odjeću i bude čist.
Levitski zakonik 13,35Proširi li se šuga po koži pošto je bio čistim proglašen,
Levitski zakonik 13,36neka ga svećenik ponovo pregleda. Ako se šuga kožom bude proširila - svećenik neka više i ne traži žute dlake - bolesnik ja nečist.
Levitski zakonik 13,37Ali ako opazi da je šuga stala i da je nikla crna dlaka, šuga je zacijeljela - on je čist. Neka ga svećenik proglasi čistim.
Levitski zakonik 13,38"Ako se na koži kojeg čovjeka ili žene pokažu pjege te ako su te pjege bijele,
Levitski zakonik 13,39neka ih svećenik pregleda. Ako te pjege po koži budu tamnobijele, onda je to osip što je izbio po koži: bolesnik je čist.
Levitski zakonik 13,40"Ako čovjeku opadne kosa s glave, oćelavio mu je zatiljak, ali je čist.
Levitski zakonik 13,41Ako mu sprijeda opadne kosa s glave, oćelavio je na čelu, ali je čist.
Levitski zakonik 13,42Ali ako se po ćelavu zatiljku ili po oćelavljelu čelu pojavi crvenkastobijela bolest, to je guba što je izbila po njegovu ćelavom zatiljku ili oćelavljelu čelu.
Levitski zakonik 13,43Neka ga svećenik pregleda. Ako ustanovi da je osip na ćelavu zatiljku ili po oćelavljelu čelu bjelkastocrvenkast - naizgled kao i guba na koži tijela -
Levitski zakonik 13,44čovjek se ogubavio, nečist je. Svećenik ga mora proglasiti nečistim - guba mu je na glavi.
Levitski zakonik 13,45"Onaj koji se bude ogubavio, neka nosi rasparanu odjeću; kosa neka mu je raščupana; gornju usnu neka prekrije i viče: "Nečist! Nečist!
Levitski zakonik 13,46Sve dok na njemu bude bolest, neka nečistim ostane, a kako je nečist, neka stanuje nasamo: neka mu je stan izvan tabora.
Levitski zakonik 13,47"Kad se zaraza gube pokaže na odijelu, bilo vunenu bilo lanenu,
Levitski zakonik 13,48na osnovi ili na potki od lana ili vune; ili na koži; ili na bilo kakvu predmetu od kože;
Levitski zakonik 13,49pa ako mrlja na odijelu ili koži, na osnovi ili na potki, ili na bilo kakvu predmetu od kože, bude zelenkasta ili crvenkasta, to je guba i neka se svećeniku pokaže.
Levitski zakonik 13,50Neka svećenik, pošto pregleda što je zaraženo, to stavi na osamu sedam dana.
Levitski zakonik 13,51Onda neka sedmoga dana zarazu pregleda. Ako se zaraza proširi po odijelu, po osnovi ili potki, ili po koži, ili po kakvu god predmetu od kože, to je zarazna guba. Stvar je nečista.
Levitski zakonik 13,52To odijelo - bilo osnova bilo potka, od vune ili lana - ili kakav kožni predmet za koji je zaraza prionula, gubom se zarazio; neka na vatri izgori.
Levitski zakonik 13,53Ali ako svećenik opazi da se zaraza nije proširila na odijelu - na osnovi ni na potki - niti na bilo kakvu kožnom predmetu,
Levitski zakonik 13,54onda neka naredi da se zaražena stvar opere. Neka je zatim stavi nasamo drugih sedam dana.
Levitski zakonik 13,55A ako, pošto je stvar bila oprana, svećenik opazi da se zaraženo mjesto nije promijenilo, ipak, mada se bolest nije raširila, stvar je nečista. Neka se na vatri spali: trula je i iznutra i izvana.
Levitski zakonik 13,56Opazi li svećenik da se bolest smanjuje nakon pranja, neka to mjesto izreže, bilo ono na odijelu ili na koži, na osnovi ili na potki.
Levitski zakonik 13,57Ako se na odijelu opet pojavi, u osnovi ili potki, ili bilo kakvu kožnom predmetu, onda je to zaraza, i zaraženi predmet neka u vatri izgori.
Levitski zakonik 13,58Ako li bolest nestane s odijela - osnove ili potke - ili bilo kakva kožnoga predmeta pošto je bio opran, neka se opere opet, pa neka je čist.
Levitski zakonik 13,59To su propisi za bolest gube na odijelu od vune ili lana - u osnovi ili potki - ili bilo kakvu predmetu od kože da se proglase čistim ili nečistim.
Levitik 13,1GOSPOD oslovi Mojsija i Aarona:
Levitik 13,2` Ako se formira na koži jednog čovjeka oteklina, lišaj ili sjajna mrlja, i to postane bolest kože tipa lepre, on se dovede svećeniku Aaronu ili jednom od njegovih sinova;
Levitik 13,3svećenik provodi pretraživanje: ako je na bolesnom dijelu dlaka okrenula na bijelo, i da se to čini stvarati jedno uleknuće u koži, to je bolest iz roda lepre; poslije ispita, svećenik ga proglašava *nečistim.
Levitik 13,4Ako se radi jednoj svijetloj bijeloj mrlji na koži, da se ona ne javlja kao da formira jedno uleknuće u koži i da dlaka nije okrenula na bijelo, svećenik stavlja bolesnika u izolaciju od sedam dana;
Levitik 13,5sedmi dan, svećenik sprovodi ispit; ako je bolest ostala vidljivo nepromijenjena, da se nije proširila na koži, svećenik ga stavlja u izolaciju na drugi period sedam dana;
Levitik 13,6sedmi dan, svećenik sprovodi drugi ispit: ako je bolesni dio potamnio i bolest se nije proširila po koži, svećenik ga proglašava čistim: to je jedan lišaj; bolesnik pere svoju odjeću, potom on je čist;
Levitik 13,7Ali ako se lišaj proširio po koži poslije ispitivanja od svećenika u smislu jedne izjave o čistoći, pacijent pristupa novoj provjeri kod svećenika;
Levitik 13,8svećenik sprovodi ispit: pošto se lišaj proširio po koži, svećenik ga proglašava nečistim: to je lepra.
Levitik 13,9Ako je jedan čovjek zahvaćen bolešću vrste lepre, dovodi se svećeniku;
Levitik 13,10svećenik sprovodi ispit; ako ima jedna bijela oteklina na koži, koja je učinila da dlaka okrene na bijelo i da se tu pojavljuje živo meso,
Levitik 13,11to je jedna zastarjela lepra na njegovoj koži; svećenik ga proglašava nečistim; on se ne trudi staviti ga u izolaciju, jer je očigledno nečist.
Levitik 13,12Ali ako se ta lepra rascvjeta po koži, do te mjere da prekrije svu kožu bolešću, od glave do stopala; prema onome što može svećenik vidjeti,
Levitik 13,13taj posljednji sprovodi jedan ispit; pošto je lepra prekrila svo njegovo tijelo, on bolesnog proglašava čistim; sve kad je okrenulo na bijelo, on je čist.
Levitik 13,14Ali, u dan kad se na njemu pojavi živo meso, on postaje nečist;
Levitik 13,15svećenik sprovodi ispit živog mesa, i proglašava ga nečistim: živo meso je nečisto, to je od lepre;
Levitik 13,16ili tad kada je živo meso iznova okrenulo na bijelo, bolesnik će potražiti svećenika;
Levitik 13,17svećenik sprovodi ispit: pošto je oboljeli dio okrenuo na bijelo, svećenik proglašava čistom tu bolest: pacijent je čist.
Levitik 13,18Ako je na koži kod nekog bio nekakav čir koji je iscijelio,
Levitik 13,19ali se na mjestu čira stvori jedna bijela oteklina, ili jedna svijetla mrlja blijedocrvenkasta, bolesnik vrši provjeru kod svećenika;
Levitik 13,20svećenik sprovodi ispit: ako se čini da mrlja formira udubljenje u koži i da dlaka okreće na bijelo, svećenik ga proglašava nečistim: to je jedna bolest roda lepre, koja se rascvjetava u čir;
Levitik 13,21ako naprotiv, dok svećenik sprovodi ispit, ne nađe se nikakva bijela dlaka, da ona ne čini nikakvu udubinu u koži i da je potamnjela, svećenik stavlja pacijenta u izolaciju od sedam dana;
Levitik 13,22ako se ona stvarno raširila po koži, svećenik ga proglašava nečistim: to je jedna bolest;
Levitik 13,23ali ako je svijetla mrlja ostala nepromijenjena, ne proširivši se, to je ožiljak čira; svećenik ga proglašava čistim.
Levitik 13,24Drugi slučaj: Ako je netko zahvaćen zapaljenjem kože, prouzrokovane vatrom, i ako se na opeklini pojavi svijetla mrlja blijedocrvenkasta ili bijela,
Levitik 13,25svećenik sprovodi ispit: ako dlaka okreće na bijelo u svijetloj mrlji i da se čini kako ova stvara udubljenje u koži, to je lepra koja se upravo osipa u opeklini; svećenik ga proglašava nečistim: to je jedna bolest roda lepre;
Levitik 13,26ako naprotiv, dok svećenik sprovodi ispit, nema bijele dlake u mrlji, ako ona ne stvara udubljenje u koži i da je tamna, svećenik stavlja pacijenta u izolaciju od sedam dana;
Levitik 13,27sedmog dana, svećenik sprovodi ispit: ako se ona stvarno proširila po koži, svećenik ga proglašava nečistim: to je jedna bolest roda lepre;
Levitik 13,28ali ako svijetla mrlja ostaje nepromijenjena, da ne izgubi prostor na koži, ako tamni, to je jedna oteklina namijenjena za spaliti; svećenik ju proglašava čistom.
Levitik 13,29Ako jedan čovjek ili jedna žena jesu zahvaćeni nekom boli glave ili brade,
Levitik 13,30svećenik sprovodi ispit te boli, ako ona formira uleknuće u koži i tu se nađe riđaste i prorijeđene dlake, svećenik to proglašava nečistim: to je guba, odnosno lepra glave ili brade;
Levitik 13,31ako naprotiv, dok svećenik sprovodi ispit te boli gube, ne bude formirala jednu udubinu u koži, i da se tu ne nađe crne dlake, svećenik stavlja na sedam dana bolesnika zahvaćenog bolešću u izolaciju;
Levitik 13,32sedmi dan svećenik sprovodi ispitivanje boli, ako se guba nije proširila i ako se tu ne nađe riđaste dlake, ako se guba ne čini formirati jedno uleknuće u koži,
Levitik 13,33pacijent se brije, ali ne brijući gubavo mjesto; potom svećenik po drugi put stavlja gubavog u izolaciju;
Levitik 13,34sedmi dan, svećenik sprovodi ispit gube; ako se guba nije proširila na koži i ne čini se formirati jedno udubljenje u koži, svećenik ga proglašava čistim; nakon što je oprao svoju odjeću, on je čist;
Levitik 13,35ali ako se guba proširi po koži nakon izjave o čistoći,
Levitik 13,36svećenik sprovodi ispit: kad se guba proširila po koži, svećenik čak i ne traži ima li riđaste dlake na koži; on je nečist;
Levitik 13,37ali ako je guba vidljivo zastala i počela nicati crna dlaka, to je guba koja je izliječena i koja je čista; svećenik ga također proglašava čistim.
Levitik 13,38Ako se na koži jednog čovjeka ili jedne žene formiraju svijetle mrlje, bijele,
Levitik 13,39svećenik sprovodi jedan ispit: ako su te mrlje na koži jedna uvela bjelina, to je vitiligo, koji se razvio po koži; pacijent je čist.
Levitik 13,40Ako jedan čovjek izgubi svoje kose, on ima ćelavu glavu; on je čist;
Levitik 13,41ako sprijeda izgubi svoje kose, on ima ćelavo čelo; on je čist;
Levitik 13,42ali ako se u njegovoj ćelavosti stvori, na vrhu glave ili na čelu, jedno oboljenje blijedoružičasto, to je lepra koja je u tijeku razvoja, na vrhu glave ili na čelu;
Levitik 13,43svećenik sprovodi ispit: ako je oteklina u bolesnom dijelu blijedoružičasta, na tjemenu ili čelu, i da se čini slična jednoj lepri kože,
Levitik 13,44to je jedan leproznik, on je nečist; svećenik ga proglašava nečistim; oboljenje mu je zahvatilo glavu.
Levitik 13,45Leproznik tako bolestan mora imati *razderanu odjeću, raspletene kose, brkove prekrivrne, i treba vikati: Nečist! Nečist!.
Levitik 13,46On je nečist tako dugo vremena kao što je i bolest koja ga je napala nečista; on živi po strani i uspostavlja svoje boravište izvan tabora.
Levitik 13,47` Ako je odjeća zamrljana od lepre, vunena odjeća ili odjeća od lana,
Levitik 13,48tkana ili pletena od lana ili vune, kože ili svaki predmet sašiven od kože,
Levitik 13,49ako mrlja postane zelenkasta ili crvenkasta na koži, na tkanini ili pletenini, ili na kojem drugom predmetu od kože; sprovodi se ispitivanje od strane svećenika;
Levitik 13,50svećenik sprovodi ispitivanje mrlje, potom zamrljani predmet stavlja sedam dana pod zabranu;
Levitik 13,51sedmog dana, on sprovodi ispitivanje mrlje: ako se mrlja proširila po odjeći, na tkanini ili pletenini, ili na koži - koji god da to predmet jest - to je jedna leprozna zloćudna mrlja; predmet je *nečist;
Levitik 13,52spaljuje se odjeća, tkanina ili pletenina od vune ili lana, ili svaki predmet od kože koji ima tu mrlju; pošto je to jedna zloćudna lepra, predmet treba biti spaljen;
Levitik 13,53ako naprotiv, dok svećenik sprovodi ispitivanje, mrlja se nije proširila, na odjeći, na tkanini ili pletenini, ili na svakom predmetu od kože,
Levitik 13,54svećenik zapovijeda oprati zamrljani predmet, potom ga za drugo razdoblje od sedam dana stavlja pod zabranu;
Levitik 13,55svećenik sprovodi jedan ispit, nakon pranja mrlje: ako mrlja nije promijenila izgled, nije se čak proširila, predmet je nečist; spaljuješ ga; to je jedna nagrižena odjeća, s prave strane ili s izvrnute strane;
Levitik 13,56ako je naprotiv, dok svećenik sprovodi ispit, mrlja potamnjela poslije pranja, on ju otkida s odjeće ili kože, tkanine ili pletenine;
Levitik 13,57ali ako se nešto iznova pojavi na odjeći, na tkanini ili na pletenini, ili na svakom predmetu od kože, to je jedna lepra koja se rascvjetava: spaljuješ zamrljani predmet.
Levitik 13,58Odjeća, tkanina ili pletenina, ili svaki predmet od kože, što opereš i otkud nestane mrlja, pere se po drugi put i postaje čist. `
Levitik 13,59Takva su, glede mrlja od lepre na odjeći od vune ili lana, na tkanini ili pletenini, ili na svakom predmetu od kože, takva su uputstva, koja dopuštaju da se proglasi čistim ili nečistim.
3. Mojsijeva 13,1Jošte reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
3. Mojsijeva 13,2Čovjek u koga bi na koži tijela njegova bio otok ili krasta ili bubuljica, i bilo bi na koži tijela njegova nalik na gubu, neka se dovede k Aronu svešteniku ili ka kojemu sinu njegovu svešteniku.
3. Mojsijeva 13,3I neka sveštenik vidi boljeticu na koži tijela njegova; ako dlaka na boljetici bude pobijeljela i boljetica bude na oči niža od ostale kože tijela njegova, onda je guba; pa kad ga vidi sveštenik proglasiće ga da je nečist.
3. Mojsijeva 13,4Ako li bude bijela bubuljica na koži tijela njegova i ne bude na oči niža od ostale kože niti dlaka na njoj pobijeljela, onda neka zatvori sveštenik za sedam dana čovjeka sa takvom boljeticom.
3. Mojsijeva 13,5A sedmoga dana neka vidi sveštenik; ako opazi da je boljetica ostala kako je bila i nije se dalje razišla po koži, neka ga zatvori sveštenik opet za sedam dana.
3. Mojsijeva 13,6I neka ga sveštenik opet vidi sedmoga dana, pa ako opazi da se boljetica smanjila i nije se dalje razišla po koži; krasta je; i on neka opere haljine svoje i biće čist.
3. Mojsijeva 13,7Ako li se dalje raširi krasta po koži njegovoj, pošto ga sveštenik vidi i proglasi da je čist, nanovo neka se pokaže svešteniku;
3. Mojsijeva 13,8Ako vidi sveštenik da se krasta raširila po koži njegovoj, proglasiće sveštenik da je nečist; guba je.
3. Mojsijeva 13,9Kad je guba na čovjeku, neka ga dovedu k svešteniku.
3. Mojsijeva 13,10I sveštenik neka ga vidi; ako bude bijel otok na koži i dlaka bude pobijeljela, ako bi i zdravo meso bilo na otoku,
3. Mojsijeva 13,11Guba je zastarjela na koži tijela njegova; zato će ga sveštenik proglasiti da je nečist, i neće ga zatvoriti, jer je nečist.
3. Mojsijeva 13,12Ako li se guba izaspe po koži i pokriju svu kožu čovjeku od glave do pete, gdje bi god sveštenik očima pogledao,
3. Mojsijeva 13,13Kad sveštenik vidi da je guba pokrila svu kožu na njemu, proglasiće da je čovjek čist, jer je sve pobijeljelo, pa je čist.
3. Mojsijeva 13,14Ali ako se pokaže na njemu divlje meso, biće nečist.
3. Mojsijeva 13,15Pa kad sveštenik vidi divlje meso, proglasiće ga da je nečist; ono je divlje meso nečisto, guba je.
3. Mojsijeva 13,16A kad bi se divlje meso promijenilo i pobijeljelo, neka dođe k svešteniku.
3. Mojsijeva 13,17I kad vidi sveštenik da je boljetica pobijeljela, sveštenik će proglasiti da je čist; čist je.
3. Mojsijeva 13,18Kad u koga na koži bude čir, pa prođe,
3. Mojsijeva 13,19A poslije na mjestu gdje je bio čir izađe otok bijel ili bubuljica bijela i crvenkasta, neka se pokaže svešteniku.
3. Mojsijeva 13,20Ako sveštenik vidi da je na oči niža od ostale kože i dlaka na njoj pobijeljela, proglasiće ga sveštenik da je nečist, guba je, izašla je iz čira.
3. Mojsijeva 13,21Ako li sveštenik gledajući vidi da nije dlaka na njoj pobijeljela niti je niža od kože, nego se smanjila, onda će ga zatvoriti sveštenik za sedam dana.
3. Mojsijeva 13,22Ako se raširi po koži, onda će ga sveštenik proglasiti da je nečist; bolest je.
3. Mojsijeva 13,23Ako li ostane na svom mjestu bubuljica i ne raširi se, ožiljak je od čira; zato će ga sveštenik proglasiti da je čist.
3. Mojsijeva 13,24Ako se ko po koži ožeže ognjem, pa pošto se zaliječi ostane bubuljica bijela i crvenkasta ili samo bijela,
3. Mojsijeva 13,25Neka ga vidi sveštenik; ako dlaka na bubuljici bude pobijeljela i ako na oči bude niža nego koža, guba je, izašla je iz ožegline; zato će ga sveštenik proglasiti da je nečist; guba je.
3. Mojsijeva 13,26Ako li sveštenik vidi da na bubuljici nema bijele dlake niti je niža od kože, nego se smanjila, zatvoriće ga za sedam dana.
3. Mojsijeva 13,27Pa će je sedmoga dana pogledati sveštenik; ako se bude raširila po koži, tada će ga sveštenik proglasiti da je nečist; guba je.
3. Mojsijeva 13,28Ako li bubuljica bude ostala na svom mjestu, i ne bude se raširila po koži, nego se smanjila, onda je rana od toga što se ožegao; zato će ga sveštenik proglasiti da je čist, jer je ožiljak od ožegline.
3. Mojsijeva 13,29Ako u čovjeka ili u žene bude boljetica na glavi ili na bradi,
3. Mojsijeva 13,30Sveštenik neka vidi boljeticu; ako na oči bude niža od ostale kože i na njojzi dlaka žućkasta i tanka, sveštenik će proglasiti da je nečist; ospa je, guba na glavi ili na bradi;
3. Mojsijeva 13,31A kad sveštenik vidi boljeticu, i opazi da na oči nije niža od ostale kože i da nema na njoj crne dlake, tada će zatvoriti sveštenik za sedam dana onoga na kom je ospa.
3. Mojsijeva 13,32Pa kad sveštenik sedmi dan vidi a ospa se nije dalje razišla niti dlaka na njoj požutjela, niti je na oči ospa niža od kože,
3. Mojsijeva 13,33Tada neka se obrije, ali ospu da ne obrije, i sveštenik neka zatvori još za sedam dana onoga na kom je ospa.
3. Mojsijeva 13,34I sedmoga dana neka sveštenik opet vidi ospu; ako opazi da se ospa nije dalje razišla po koži niti je na oči niža od ostale kože, tada će ga proglasiti sveštenik da je čist, pa neka opere haljine svoje, i biće čist.
3. Mojsijeva 13,35Ako li se raširi ospa po koži, pošto bude proglašen da je čist,
3. Mojsijeva 13,36Tada neka ga vidi sveštenik; ako se bude raširila ospa po koži, neka više ne gleda sveštenik ima li žutijeh dlaka; nečist je.
3. Mojsijeva 13,37Ako li opazi da je ospa ostala gdje je bila i da je crna dlaka izrasla po njoj, zaliječila se ospa, čist je, i sveštenik će proglasiti da je čist.
3. Mojsijeva 13,38Kad u čovjeka ili u žene budu bubuljice po koži tijela njihova, bubuljice bijele,
3. Mojsijeva 13,39Sveštenik neka vidi; ako na koži tijela njegova budu bijele bubuljice male, bijela je ospa, izašla po koži, čist je.
3. Mojsijeva 13,40Kome opadne kosa s glave, ćelav je, čist je.
3. Mojsijeva 13,41Ako mu sprijeda opadne kosa s glave, pola je ćelav, i čist je.
3. Mojsijeva 13,42Kad na glavi sasvijem ćelavoj ili pola ćelavoj bude bijela i crvenkasta boljetica, guba je, izašla na glavi svoj ćelavoj ili pola ćelavoj.
3. Mojsijeva 13,43I neka ga vidi sveštenik; ako opazi da je bijel i crvenkast otok na glavi svoj ćelavoj ili pola ćelavoj nalik na gubu po koži ostaloga tijela,
3. Mojsijeva 13,44Čovjek je gubav, nečist je, i sveštenik će ga proglasiti da je nečist; guba mu je na glavi.
3. Mojsijeva 13,45A gubavac na kom je ta bolest, neka ide u haljinama razdrtijem i gologlav, i usta neka zastre, i neka viče: nečist, nečist.
3. Mojsijeva 13,46Dokle je god bolest na njemu, neka bude nečist; nečist je, neka živi sam, iza okola neka mu bude stan.
3. Mojsijeva 13,47I ako na haljini bude guba, na haljini vunenoj ili lanenoj,
3. Mojsijeva 13,48Ili na osnovi ili na poučici od lana ili od vune, ili na koži, ili na čem god od kože,
3. Mojsijeva 13,49I ako boljetica bude zelenkasta ili crvenkasta na haljini ili na koži ili na osnovi ili na poučici ili na čem god od kože, guba je, i neka se pokaže svešteniku.
3. Mojsijeva 13,50I kad vidi sveštenik bolest, neka zatvori za sedam dana stvar na kojoj je guba.
3. Mojsijeva 13,51I sedmoga dana ako vidi da se dalje razišla bolest po haljini ili po osnovi ili po poučici ili po koži ili po čemu god od kože, ljuta je guba bolest ona, stvar je nečista.
3. Mojsijeva 13,52Zato neka spali onu haljinu ili osnovu ili poučicu od vune ili od lana, ili što god bude od kože, na čem bude bolest; jer je ljuta guba, ognjem neka se spali.
3. Mojsijeva 13,53Ako li opazi sveštenik da se bolest nije razišla po haljini ili po osnovi ili po poučici, ili po čemu god od kože,
3. Mojsijeva 13,54Tada neka zapovjedi sveštenik da se opere ono na čem je bolest, pa onda neka zatvori opet za sedam dana.
3. Mojsijeva 13,55Pa neka vidi sveštenik pošto se opere stvar na kojoj je bolest, i ako opazi da bolest nije promijenila boje svoje, ako se i ne bude dalje razišla, stvar je nečista, spali je ognjem; jer je ljuta guba na gornjoj ili na donjoj strani.
3. Mojsijeva 13,56Ako li vidi sveštenik da se mjesto smanjilo pošto je oprano, onda neka otkine od haljine ili od kože ili od osnove ili od poučice.
3. Mojsijeva 13,57Ako li se opet pokaže na haljini ili na osnovi ili na poučici ili na čem god od kože, guba je koja se širi, ognjem spali ono na čem bude.
3. Mojsijeva 13,58A haljinu ili osnovu ili poučicu ili što mu drago od kože, kad opereš, pa otide s njega ta bolest, operi još jednom, i biće čisto.
3. Mojsijeva 13,59Ovo je zakon za gubu na haljini vunenoj ili lanenoj, ili na osnovi ili na poučici, ili na čem god od kože, kako se može znati je li što čisto ili nečisto.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje