Tražilica


Levitski zakonik 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Levitski zakonik 2,1"Ako netko hoće da prinese Gospodu kao žrtvu prinos, neka bude dar njegov bijelo brašno, što ga mora politi uljem i kadom okaditi.
Levitski zakonik 2,2Neka ga donese sinovima Aronovim, svećenicima. Svećenik neka uzme punu šaku toga uljem zamiješenog brašna i sav kad i neka spali taj mirisni dio na žrtveniku kao ognjenu žrtvu na ugodni miris Gospodu.
Levitski zakonik 2,3što preostane od prinosa, to neka pripadne Aronu i sinovima njegovim kao presveto od ognjenih žrtava Gospodnjih.
Levitski zakonik 2,4Ako hoćeš da žrtvuješ kao prinos nešto u peći pečeno, onda zgotovi od bijeloga brašna pogače nekvasne, što su zamiješene uljem, ili nekvasne mlince, što su namazani uljem.
Levitski zakonik 2,5Ako ti je prinos nešto pečeno u tavi, neka je pripravljeno od nekvasnoga bijelog brašna, uljem zamiješenoga.
Levitski zakonik 2,6Razlomi ga na komade i polij ih uljem. Tako je to prinos.
Levitski zakonik 2,7Ako li ti je prinos priređen u kotliću, neka je zgotovljen od bijelog brašna s uljem.
Levitski zakonik 2,8Onda prinesi prinos, što je tako priređen, Gospodu, a predaj ga svećeniku, da ga odnese na žrtvenik!
Levitski zakonik 2,9Svećenik neka uzme od prinosa mirisni dio njegov i neka ga spali na žrtveniku kao ognjenu žrtvu na ugodni miris Gospodu!
Levitski zakonik 2,10Što preostane od prinosa, neka pripadne Aronu i sinovima njegovim kao presveto od ognjenih žrtava Gospodnjih.
Levitski zakonik 2,11Ni jedan prinos, što ga prinosite Gospodu, ne smije biti pripravljen s kvascem, jer ne smijete kvasac ili med prinijeti Gospodu kao ognjenu žrtvu.
Levitski zakonik 2,12Kao žrtvu od prvina možete ih prinijeti Gospodu, ali na žrtvenik ne smiju doći na ugodni miris.
Levitski zakonik 2,13Sve prinose svoje moraš osoliti. Nikada ne smije sol zavjeta s Bogom tvojim uzmanjkati kod prinosa tvojega. Kod svih prinosa svojih moraš prinijeti sol.
Levitski zakonik 2,14Ako hoćeš prinijeti Gospodu prvinu plodova, onda moraš popržene na ognju klasove od prvoga ploda u vrtovima prinijeti kao prinos od prvina.
Levitski zakonik 2,15Polij ulje na njih i okadi ih. Tako je to prinos.
Levitski zakonik 2,16Svećenik neka spali kao ognjenu žrtvu Gospodu njegov mirisni dio: jedan dio od prvoga ploda i od ulja i sav kad."
Levitski zakonik 2,1 "Kad tko želi prinijeti Jahvi žrtvu prinosnicu, neka njegov dar bude od najboljeg brašna; neka ga polije uljem i na nj stavi tamjana.
Levitski zakonik 2,2Neka ga onda donese Aronovim sinovima, svećenicima. Zatim neka zagrabi šaku od toga brašna i ulja i sav tamjan, pa neka svećenik na žrtveniku to sažeže u kad za spomen-žrtvu. To je žrtva paljena Jahvi na ugodan miris.
Levitski zakonik 2,3A što od žrtve prinosnice ostane, neka pripadne Aronu i njegovim sinovima - najsvetije od žrtava Jahvi paljenih.
Levitski zakonik 2,4Ako za žrtvu prinosnicu želiš prinijeti tijesta pečena u peći, neka to budu beskvasne pogače od najboljeg brašna, zamiješene u ulju, ili beskvasne prevrte uljem namazane.
Levitski zakonik 2,5Ako tvoj dar bude žrtva prinosnica pečena na tavi, neka bude od najboljeg brašna, neukvasana i u ulju zamiješena.
Levitski zakonik 2,6U komade je izlomi i po njima ulja polij: žrtva je to prinosnica.
Levitski zakonik 2,7Bude li tvoja prinosnica kuhana u kotluši, neka bude od najboljeg brašna, pripravljena s uljem.
Levitski zakonik 2,8Donosi Jahvi žrtvu prinosnicu tako pripravljenu! Neka se preda svećeniku, a on će je polagati na žrtvenik.
Levitski zakonik 2,9Neka svećenik odvoji od žrtve prinosnice dio kao spomen-žrtvu, pa neka ga sažeže u kad na žrtveniku - kao žrtvu paljenu Jahvi na ugodan miris!
Levitski zakonik 2,10A što od žrtve prinosnice ostane, neka pripadne Aronu i njegovim sinovima - najsvetije od žrtava Jahvi paljenih.
Levitski zakonik 2,11Nikakva žrtva prinosnica koju budeš prinosio Jahvi neka ne bude priređivana s kvasom, jer ne smiješ u kad sažigati ni kvasa ni meda kao žrtvu paljenicu.
Levitski zakonik 2,12Prinosite ih Jahvi kao prvine plodova, ali neka se sa žrtvenika ne viju na ugodan miris.
Levitski zakonik 2,13Svaku svoju žrtvu prinosnicu posoli. Ne ostavljaj svoje žrtve prinosnice bez soli Saveza sa svojim Bogom: sa svakim svojim prinosom prinesi i sol.
Levitski zakonik 2,14Ako prinosiš Jahvi žrtvu prinosnicu od prvina, prinesi tu žrtvu od prvina svojih plodova u obliku klasa pržena na vatri ili brašna od samljevenog zrnja.
Levitski zakonik 2,15Dodaj još ulja i na nju stavi tamjana. To je žrtva prinosnica.
Levitski zakonik 2,16Onda neka svećenik sažeže u kad za spomen-žrtvu dio kruha i ulja i sav tamjan kao žrtvu Jahvi paljenu.
Levitik 2,1` Kad se donosi kao ponuda GOSPODU jedna ponuda, ponuda se treba sastojati od brašna na koje se saspe ulje i stavi se *tamjana;
Levitik 2,2donese se svećenicima, sinovima Aaronovim, i uzme ga se jedna puna šaka - brašna, ulja, sa svim tamjanom - potom svećenik staviti dimiti na *oltar taj spomen . To je jedno spaljeno jelo, jedan utažujući miris za GOSPODA.
Levitik 2,3Ostatak ponude je za Aarona i njegove sinove; to je dio *presveti jer potječe od GOSPODOVIH spaljenih jela.
Levitik 2,4Kad ti donosiš na dar jednu žrtvu, ako se radi o tijestu pečenom u pećnici, ona se treba sastojati od brašna, u obliku kolača bez *kvasa zamiješanog s uljem ili palačinke bez kvasa namazane uljem;
Levitik 2,5ako je to žrtva koju ti nudiš pečena na ploči, ona je od brašna zamiješena s uljem i bez kvasa;
Levitik 2,6budući ju razlomio na komade, ti ćeš nasuti tu ulja - to je jedna žrtva -;
Levitik 2,7ako je to jedna žrtva koju ti nudiš pečena u tavi, brašno treba biti pripremljeno s uljem;
Levitik 2,8ti donosiš ponude koje si tako pripremio za GOSPODA; daje se svećeniku koji ju prinosi k oltaru;
Levitik 2,9od te žrtve, svećenik uzima podsjetnik, koji stavlja dimiti na oltar. To je jedno spaljeno jelo, jedan utažujući miris za GOSPODA.
Levitik 2,10Ostatak darovi je za Aarona i njegove sinove; to je jedan presveti dio jer potječe od spaljenih jela GOSPODOVIH.
Levitik 2,11Ni jedna žrtva koju će te vi prinijeti GOSPODU ne će biti pripremljena od dizanog tijesta; u stvari, vi ne će te nikad stavljati dimiti ni kvas ni med pod imenom spaljenih jela za GOSPODA.
Levitik 2,12Pod naslovom *prvina, vi će te ih donositi na dar GOSPODU, ali ne će te ih stvljati na oltar u utažujući miris.
Levitik 2,13Na svaku žrtvu koji ti ponudiš, stavit ćeš soli; nikad ne ćeš izostaviti sol na svojoj žrtvi *saveza svojeg Boga; sa svakom od svojih darova dat ćeš i soli.
Levitik 2,14Ako ti ponudiš GOSPODU jednu žrtvu prvina, to je u formi klasja prženog u vatri, fine meljave novog brašna, što trebaš donijeti kao žrtvu tvojih prvina;
Levitik 2,15stavit ćeš tu ulja i dati tamjana - to je jedna žrtva -;
Levitik 2,16potom svećenik joj stavlja dimiti podsjetnik - malo fine meljave, malo ulja, sa svim tamjanom. To je jedno spaljeno jelo GOSPODOVO.
3. Mojsijeva 2,1A kad ko hoće da prinese na žrtvu Gospodu dar, bijelo brašno neka bude žrtva njegova, i neka je polije uljem i metne na nju kad.
3. Mojsijeva 2,2I neka je donese sinovima Aronovijem sveštenicima, i neka sveštenik uzme toga brašna punu šaku i ulja i sav kad, i neka to zapali sveštenik na oltaru za spomen njezin; to je žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu.
3. Mojsijeva 2,3A što ostane od toga dara, neka bude Aronu i sinovima njegovijem; to je svetinja nad svetinjama između žrtava koje se pale Gospodu.
3. Mojsijeva 2,4Ako li hoćeš da prineseš dar pečen u peći, neka budu pogače prijesne od bijeloga brašna, zamiješene s uljem, ili kolači prijesni, namazani uljem.
3. Mojsijeva 2,5Ako li ti je dar pečeno što u tavi, neka je od bijeloga brašna bez kvasca zamiješeno s uljem.
3. Mojsijeva 2,6Razlomi ga na dijelove, i polij uljem; to je dar.
3. Mojsijeva 2,7Ako li ti je dar gotovljen u kotliću, neka je od bijeloga brašna s uljem.
3. Mojsijeva 2,8I donesi dar koji načiniš od toga Gospodu, i podaj ga svešteniku, i on će ga odnijeti na oltar;
3. Mojsijeva 2,9I uzeće sveštenik od dara spomen njegov, i zapaliće ga na oltaru; to je žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu.
3. Mojsijeva 2,10A što ostane od dara, neka bude Aronu i sinovima njegovijem; to je svetinja nad svetinjama između žrtava koje se pale Gospodu.
3. Mojsijeva 2,11Nijedan dar koji prinosite Gospodu da ne bude s kvascem; jer ni kvasca ni meda ne treba da palite na žrtvu ognjenu Gospodu.
3. Mojsijeva 2,12Samo u žrtvi od prvina možete prinijeti to Gospodu; ali na oltar ne mećite za ugodni miris.
3. Mojsijeva 2,13A svaki dar koji prinosiš osoli solju, i nemoj ostaviti dara svojega bez soli zavjeta Boga svojega; sa svakim darom svojim prinesi soli.
3. Mojsijeva 2,14A kad prinosiš dar od prvina Gospodu, klasove nove osuši na ognju, a što istreš iz klasova novih prinesi na dar od prvina svojih.
3. Mojsijeva 2,15I polij ga uljem i kad metni na nj; to je dar.
3. Mojsijeva 2,16I sveštenik uzevši istrvenoga žita i ulja sa svijem kadom neka zapali spomen. To je žrtva ognjena Gospodu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje