Tražilica


Levitski zakonik 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Levitski zakonik 7,1Ovo je propis zakona za žrtvu radi prijestupa: Presveta je!
Levitski zakonik 7,2Na mjestu, gdje se kolje žrtva paljenica, ima se klati i žrtva za prijestup, a krvlju njezinom mora se poškropiti žrtvenik unaokolo.
Levitski zakonik 7,3Sve salo njezino ima se prinijeti: tusti rep sa salom, što pokriva drob,
Levitski zakonik 7,4Obadva bubrega sa salom njihovim, što je na slabinama, i mrežica na jetrima. Ima se izvaditi s bubrezima!
Levitski zakonik 7,5Svećenik neka to onda spali na žrtveniku kao ognjenu žrtvu Gospodu. Tako je to žrtva za prijestup.
Levitski zakonik 7,6Svi muški članovi svećenstva smiju od toga jesti. Na svetom mjestu mora se pojesti - presveto je!
Levitski zakonik 7,7Što valja o žrtvi za grijeh, valja i o žrtvi za prijestup; za obje valja ista odredba: ima da pripadne svećeniku, koji je njom pribavio pomirenje.
Levitski zakonik 7,8Svećeniku, koji za nekoga prinosi žrtvu paljenicu, ima pripasti koža životinje od žrtve paljenice, koju je prinio.
Levitski zakonik 7,9Onda svaki prinos, što je pečen u peći, i sve, što se priredi u kotliću ili na tavi, ima pripasti svećeniku, koji to prinosi.
Levitski zakonik 7,10Ali svaki prinos, što se priredi s uljem ili je suh, ima pripasti svima sinovima Aronovim, jednomu kao drugomu.
Levitski zakonik 7,11Ove odredbe vrijede za žrtvu mirotvornu, što se prinosi Gospodu.
Levitski zakonik 7,12Ako je netko prinosi u zahvalu, onda ima sa žrtvom zahvalnom prinijeti još kolače nekvasne s uljem zamiješene i mlince nekvasne uljem namazane i bijelo brašno zamiješeno s uljem i priređeno za kolače.
Levitski zakonik 7,13S kolačima od tijesta kvasnoga neka prinese prinos svoj zajedno sa žrtvenom životinjom, u kojoj sastoji zahvalna mirotvorna žrtva njegova,
Levitski zakonik 7,14Po jedan od njih ima kod svakoga prinosa prinijeti kao podizanje Gospodu. Ima to da pripadne svećeniku, koji poškropi krvlju od žrtve mirotvorne.
Levitski zakonik 7,15Meso zahvalne mirotvorne žrtve mora se pojesti na dan, kad se prinosi; ne smije se ništa od toga ostaviti do idućeg jutra.
Levitski zakonik 7,16Ako li se prinosi žrtva radi zavjeta ili od slobodne volje, onda se ima doduše pojesti meso na dan, kad se prinosi žrtva. Ipak se smije, što je od toga preostalo, još sutradan jesti.
Levitski zakonik 7,17Ali što treći dan preostane od žrtvenog mesa, mora se spaliti.
Levitski zakonik 7,18Jer ako bi se još treći dan jelo od mesa žrtve mirotvorne, ne bi to bilo pravo. Onomu, koji ju je prinio, ne bi se ubrojila, nego bi se smatrala pokvarenom, i svaki, koji bi jeo od toga, nosio bi na sebi krivnju!
Levitski zakonik 7,19I takvo meso, što se je dotaklo bilo čega nečistoga, ne smije se jesti, nego se mora spaliti! Drugo žrtveno meso smije jesti tko je god čist.
Levitski zakonik 7,20Tko uživa meso od žrtve mirotvorne Gospodnje, a nečist je, taj se ima istrijebiti iz naroda svojega!
Levitski zakonik 7,21Tko se je dotaknuo bilo čega nečistoga, ili nečistoga čovjeka ili nečiste životinje ili kojega mu drago gada nečistoga, pa ipak uživa meso žrtve mirotvorne, što je bila prinesena Gospodu, taj se ima istrijebiti iz naroda svojega!"
Levitski zakonik 7,22Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 7,23"Daj sinovima Izraelovim ovaj naputak: Ne jedite nikakva sala od goveda, ovaca i koza.
Levitski zakonik 7,24Salo od životinja, što crknu, ili ih zvijer razdre, smije se doduše upotrijebiti u koju mu drago svrhu, ali ga ne smijete jesti.
Levitski zakonik 7,25Jer svaki, koji jede salo od životinja, što se može prinijeti Gospodu kao ognjena žrtva, taj se ima, ako to uživa, istrijebiti iz naroda svojega.
Levitski zakonik 7,26Isto tako ni u jednom prebivalištu svojem ne smijete uživati krvi niti od ptica niti od četveronožnih životinja.
Levitski zakonik 7,27Tko uživa bilo koju krv, ima se istrijebiti iz naroda svojega!"
Levitski zakonik 7,28Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 7,29"Kaži sinovima Izraelovim ovaj naputak: Tko prinosi Gospodu žrtvu mirotvornu, taj ima prinijeti Gospodu dužni dio od mirotvorne žrtve svoje.
Levitski zakonik 7,30On sam ima prinijeti komade, što pripadaju Gospodu kao ognjena žrtva; neka prinese salo uz grudi; grudi, da se primiču i odmiču kao žrtva primicanja i odmicanja pred Gospodom.
Levitski zakonik 7,31Ali salo neka svećenik spali na žrtveniku, a grudi imaju pripasti Aronu i sinovima njegovim.
Levitski zakonik 7,32I desno stegno imate dati svećeniku kao žrtvu podizanja od mirotvornih žrtava svojih.
Levitski zakonik 7,33Onomu između sinova Aronovih, koji prinosi krv i salo žrtve mirotvorne, ima kao dio pripasti desno stegno.
Levitski zakonik 7,34Jer grudi primicanja i odmicanja i stegno podizanja uzimam od sinova Izraelovih kao svoj dio na mirotvornim žrtvama njihovim i dajem ih svećeniku Aronu i sinovima njegovim kao vječno dužnu pristojbu od strane sinova Izraelovih.
Levitski zakonik 7,35To je dio Aronov i sinova njegovih na ognjenim žrtvama Gospodnjim od dana, kad ih pripusti k sebi, da bi služili Gospodu kao svećenici.
Levitski zakonik 7,36To predade Gospod njima na dan, kad ih pomaza, kao dar od strane sinova Izraelovih. To je vječita, kroz sve naraštaje obvezna pristojba."
Levitski zakonik 7,37To su odredbe za žrtvu paljenicu, prinos, žrtvu za grijeh i žrtvu za prijestup, žrtvu posvećenja i žrtvu mirotvornu,
Levitski zakonik 7,38Što ih je Gospod zapovjedio Mojsiju na gori Sinaju, kad zapovjedi sinovima Izraelovima da u pustinji Sinajskoj prinose žrtvene prinose svoje Gospodu.
Levitski zakonik 7,1 "Ovo je obred za žrtvu naknadnicu.
Levitski zakonik 7,2Nadasve je sveta! Neka se žrtva naknadnica zakolje na mjestu gdje se kolju žrtve paljenice, a njezinom krvlju neka svećenik zapljusne sve strane žtrvenika.
Levitski zakonik 7,3Zatim neka prinese sav loj s nje: pretili rep, loj što omotava drobinu,
Levitski zakonik 7,4oba bubrega i loj što je na njima i na slabinama; pa privjesak s jetre: neka i njega izvadi s bubrezima!
Levitski zakonik 7,5Neka ih svećenik sažeže na žrtveniku kao žrtvu u čast Jahvi paljenu. To je žrtva naknadnica.
Levitski zakonik 7,6Svaki muški od svećeničke loze može od nje jesti. Neka je jedu na posvećenu mjestu - presveta je!
Levitski zakonik 7,7Kakva je žrtva okajnica, takva je i žrtva naknadnica; jedno je pravilo za njih: neka pripadne svećeniku koji njome vrši obred pomirenja.
Levitski zakonik 7,8Tako isto koža od žrtve koju tko preda svećeniku da bude prinesena za žrtvu paljenicu neka pripadne svećeniku.
Levitski zakonik 7,9Nadalje, svaka žrtva prinosnica što bude pečena u peći, kao i svaka što bude zgotovljena u kotluši ili na tavi, neka pripadne svećeniku koji je prinosi.
Levitski zakonik 7,10A svaka žrtva prinosnica, zamiješena s uljem ili nasuho, neka pripadne svim Aronovim sinovima bez razlike!
Levitski zakonik 7,11"Ovo je obred za žrtvu pričesnicu koja će se prinositi Jahvi.
Levitski zakonik 7,12Ako se prinosi u zahvalu, neka se zajedno sa žrtvom zahvalnicom prinesu i beskvasne pogače uljem zamiješene; beskvasne prevrte uljem namazane i kolači od najboljeg brašna, zamiješeni uljem.
Levitski zakonik 7,13Ovaj prinos, nadopunjen kolačima od ukvasanoga tijesta, neka se prinosi zajedno sa žrtvom pričesnicom u zahvalu.
Levitski zakonik 7,14Od svake ovakve žrtve neka se prinese po jedan kolač na dar Jahvi. To neka bude za svećenika koji zapljuskuje krv od žrtve pričesnice.
Levitski zakonik 7,15A meso žrtve pričesnice neka se pojede istoga dana kad bude žrtvovana; neka se od nje ne ostavlja ništa za sutradan.
Levitski zakonik 7,16A bude li prinos žrtva zavjetnica ili žrtva dragovoljna, neka se jede na dan kad se žrtva prinosi. Što ostane od nje neka se jede sutradan.
Levitski zakonik 7,17A što još mesa od žrtve preteče, neka se treći dan na vatri spali.
Levitski zakonik 7,18"Ako bi tko jeo meso žrtve pričesnice i treći dan, žrtva neće biti primljena niti će onome koji je prinosi biti uračunata. To je meso kvarno, i onaj koji od toga jede neka i posljedice krivnje snosi!
Levitski zakonik 7,19Meso koje se dotakne bilo čega nečista neka se ne jede nego na vatri spali! Inače, tko je god čist može jesti meso.
Levitski zakonik 7,20A tko bi nečist jeo mesa od žrtve pričesnice što je bila Jahvi prinesena takav neka se iskorijeni iz svoga naroda.
Levitski zakonik 7,21Kad se tko dotakne bilo čega nečista - bila to nečist čovječja, kakva nečista životinja ili bilo kakvo nečisto stvorenje - pa pojede mesa od žrtve pričesnice koja je prinesena Jahvi takav neka se iskorijeni iz svoga naroda!
Levitski zakonik 7,22Reče Jahve Mojsiju:
Levitski zakonik 7,23"Ovako kaži Izraelcima: `Ne jedite loja ni volujskoga, ni ovčjega, ni kozjega.
Levitski zakonik 7,24Loj sa životinje koja ugine, ili koju divlje zvijeri razderu, može se upotrijebiti za bilo što, ali ga ne smijete jesti.
Levitski zakonik 7,25Tko god jede loj od životinje koja se može prinijeti Jahvi kao žrtva paljenica takav neka se iskorijeni iz svoga naroda.
Levitski zakonik 7,26Ne smijete uživati krvi ni od ptica ni od stoke ni u kojem svome prebivalištu.
Levitski zakonik 7,27Tko bi god uživao bilo kakvu krv neka se iskorijeni iz svoga naroda.`
Levitski zakonik 7,28Jahve još reče Mojsiju:
Levitski zakonik 7,29"Ovako kaži Izraelcima: `Prinos Jahvi od žrtve pričesnice mora donijeti onaj koji Jahvi prinosi žrtvu pričesnicu.
Levitski zakonik 7,30Svojim vlastitim rukama neka prinese Jahvi žrtvu paljenicu; neka prinese loj i grudi; grudi neka se prinesu pred Jahvom kao žrtva prikaznica.
Levitski zakonik 7,31Neka svećenik sažeže loj na žrtveniku, a grudi neka pripadnu Aronu i njegovim sinovima.
Levitski zakonik 7,32Desno pleće od svojih žrtava pričesnica dajte svećeniku na dar.
Levitski zakonik 7,33Onome Aronovu sinu koji bude prinosio krv i loj sa žrtve pričesnice neka u dio pripadne desno pleće.
Levitski zakonik 7,34Jer ja uzimam od Izraelaca grudi od žrtava pričesnica što se prinose kao žrtva prikaznica i pleće žrtve podizanice te ih predajem svećeniku Aronu i njegovim sinovima. To je trajna odredba za Izraelce.
Levitski zakonik 7,35To je dohodak Aronov i njegovih sinova od žrtava paljenih u čast Jahvi; dodjeljuje im se od onog dana kad se dovedu da vrše svećeničku službu u čast Jahvi.
Levitski zakonik 7,36Jahve je naredio da im se od dana kad budu pomazani to daje kao pristojbina od Izraelaca. To je trajna odredba za njihove naraštaje`.
Levitski zakonik 7,37To je obred za žrtvu paljenicu, prinosnicu, okajnicu, naknadnicu, žrtvu posvetnicu i žrtvu pričesnicu
Levitski zakonik 7,38koji je Jahve naredio Mojsiju na Sinajskom brdu kad je zapovjedio Izraelcima da Jahvi u Sinajskoj pustinji prinose žrtve.
Levitik 7,1` A evo obreda *žrtvovanja za odštetu: to je jedna *presveta stvar.
Levitik 7,2Na mjestu gdje se kolje holokaust, kolje se žrtva za žrtvovanja odštete, potom se njenom krvlju popršće obodnica *oltara;
Levitik 7,3ponudi se sve masne dijelove: rep, masno koje obvija utrobu,
Levitik 7,4dva bubrega s masnim koje im pripada kao i križa - što se tiče oblog režnja jetre, on se odvaja k bubrezima -;
Levitik 7,5tada svećenik stavi dimiti te komade na oltar: to je jedno spaljeno jelo za GOSPODA. Takva je žrtva odštete.
Levitik 7,6Svaki čovjek koji čini dio svećenstva može to jesti, a jede se na jednom svetom mjestu: to je jedna presveta stvar.
Levitik 7,7Kakva je žrtva za grijeh, takva je žrtva za odštetu: samo jedan obred za obje. Žrtva pripada svećeniku koji je obavio obred odrješenja.
Levitik 7,8` Što se tiče svećenika koji prinosi nečiji holokaust, koža holokausta koji je prinio pripada njemu.
Levitik 7,9Svaka ponuda koja je bila pečena u peći kao i svaka ponuda pripremljena u tavi ili ploči pripada svećeniku koji ju je prinio.
Levitik 7,10Svaka Ponuda, kako umiješena s uljem tako i sušena, pripada zajednici sinova Aaronovih, na jednake dijelove.
Levitik 7,11` Evo obreda žrtve mira koja se nudi GOSPODU.
Levitik 7,12Ako se prinosi za popratiti hvalospjev ., nudi se za žrtvu hvalospjeva kolače bez *kvasa zamiješene s uljem, palačinke bez kvasa premazane uljem i kolače načinjene od dobro izmiješanog brašna i zamiješene uljem;
Levitik 7,13uz kolače, donosi se na dar dizanog kruha za popratiti žrtvu mira ponuđenu uz hvalospjev;
Levitik 7,14prinosi se po jedan kolač od svake vrste; to je jedan doprinos za GOSPODA, a pripada svećeniku koji je obavio prskanje krvlju žrtve mira.
Levitik 7,15Što se tiče tijela žrtve mira ponuđenog uz hvalospjev, ono se jede istog dana kad je ponuđeno; a da se ništa ne ostavlja na stranu za sutra.
Levitik 7,16Ako je ponuđena žrtva zavjetna ili dobrovoljna, jede se isti dan kad je žrtva ponuđena; sutradan se može jesti ono što je ostalo;
Levitik 7,17ali ono što bi ostalo od tijela žrtve trebat će biti spaljeno trećeg dana.
Levitik 7,18Ako bi se ipak jelo trećeg dana, od tijela žrtve mira, onaj koji je ponudio ne će biti prihvaćen; ne bi mu se ona ubrojila: to bi postalo kvarno meso; onaj tko bi jeo nosio bi teret svojeg grijeha.
Levitik 7,19Što više, tijelo koje bi bilo dodirnuto što god da to jest od *nečistog ne jede se, ono se spaljuje. Glede tijela : Onaj koji je čist može ga jesti;
Levitik 7,20ali onaj koji, nalazeći se u stanju nečistoće, ako bi jeo od žrtvovanog tijela žrtve mira ponuđene GOSPODU, taj će biti odstranjen iz rodbine;
Levitik 7,21a onaj koji bi dodirnuo što god da to jest od nečistog, ljudsku nečistoću, nečistu životinju ili svaku zabranjenu ili nečistu životinju, i potom jeo od tijela žrtve mira ponuđene GOSPODU, taj će biti odstranjen iz svoje rodbine. `
Levitik 7,22GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 7,23` Govori sinovima Izraelovim: Sve što je masno, od govečeta, janjeta ili od koze, vi ne će te jesti;
Levitik 7,24masno jedne crknute životinje ili masno od rastrgane životinje može služiti za svaku namjenu, ali ga ne trebate jesti.
Levitik 7,25Jamačno, tko će jesti masno od jedne životinje od koje je nešto kao jelo spaljeno za GOSPODA, taj, zbog toga što je to pojeo, bit će odstranjen iz svoje rodbine. `
Levitik 7,26Sve što je od krvi, od ptica ili od životinja, vi ne će te to jesti, gdje god da stanujete;
Levitik 7,27tko bi jeo od bilo koje krvi, taj će biti odstranjen iz svoje rodbine. `
Levitik 7,28GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 7,29` Reci sinovima Izraelovim: Onaj koji ponudi svoju *žrtvu mira GOSPODU on donosi dio koji njemu treba ponuditi;
Levitik 7,30svojim vlastitim rukama on donosi jelo koje se spaljuje za GOSPODA, to jest masne dijelove; i on ih donosi k još i prsima koja treba ponuditi kretnjom darivanja pred GOSPODOM;
Levitik 7,31tad svećenik stavlja dimiti te masne dijelove na *oltar, dok prsa pripadaju Aaronu i njegovim sinovima
Levitik 7,32i da vi dadnete svećeniku desni but kao predujam na vaše žrtve mira;
Levitik 7,33taj desni but pripada u diobu onom od sinova Aaronovih koji ponudi krv i masno žrtve mira.
Levitik 7,34U stvari, grudi od obreda poklanjanja i but od obreda od predujma, njih sam uzeo sinovima Izraelovim, od njihovih žrtava mira, i dao sam ih svećeniku Aaronu i njegovim sinovima, kao vječni danak, od strane sinova Izraelovih.
Levitik 7,35Takav je udio Aaronov i udio sinova njegovih od jela spaljenih za GOSPODA, od dana kad će biti predstavljeni za vršiti svećenstvo u službi GOSPODOVOJ,
Levitik 7,36udio što je GOSPOD propisao sinovima Izraelovim da im daju, od dana kad budu *pomazani, to je jedan nepromjenjivi zakon za njih, iz doba u doba. `
Levitik 7,37Takav je obred holokausta i žrtve, žrtve za grijeh i žrtve odštete, investiture i žrtve mira,
Levitik 7,38što GOSPOD propisa Mojsiju na planini Sinaj, dana kad zapovjedi sinovima Izraelovim da donesu svoje darove GOSPODU u pustinji sinajskoj.
3. Mojsijeva 7,1A ovo je zakon za žrtvu radi prijestupa; svetinja je nad svetinjama.
3. Mojsijeva 7,2Na kojem se mjestu kolje žrtva paljenica, na onom neka se kolje i žrtva za prijestup; i krvlju njezinom neka se pokropi oltar ozgo unaokolo.
3. Mojsijeva 7,3A sve salo njezino neka se prinese, i rep i salo što pokriva crijeva,
3. Mojsijeva 7,4I oba bubrega, i salo što je na njima i na slabinama, i mrežicu na jetri neka izvadi s bubrezima,
3. Mojsijeva 7,5I neka zapali to sveštenik na oltaru na žrtvu ognjenu Gospodu; to je žrtva za prijestup.
3. Mojsijeva 7,6Svako muško između sveštenika neka je jede; na svetom mjestu neka se jede; svetinja je nad svetinjama.
3. Mojsijeva 7,7Žrtva je za prijestup kao žrtva za grijeh, jedan je zakon za obje; koji sveštenik učini njom očišćenje, njegova je.
3. Mojsijeva 7,8A kad sveštenik prinese čiju žrtvu paljenicu, koža od žrtve koju prinese njegova je.
3. Mojsijeva 7,9I svaki dar pečen u peći ili zgotovljen u kotliću ili u tavi, onoga je sveštenika koji ga prinese.
3. Mojsijeva 7,10I svaki dar zamiješen s uljem ili suh, svijeh je sinova Aronovijeh, kako jednoga tako drugoga.
3. Mojsijeva 7,11A ovo je zakon za žrtvu zahvalnu, koja se prinese Gospodu:
3. Mojsijeva 7,12Ako bi je ko prinosio da zahvali, neka prinese na žrtvu zahvalnu kolače bez kvasca zamiješene s uljem i pogače bez kvasca namazane uljem, i bijeloga brašna popržena s tijem kolačima zamiješenim s uljem.
3. Mojsijeva 7,13Osim kolača hljeb kiseli neka prinese za prinos svoj sa žrtvom zahvalnom, kojom zahvaljuje.
3. Mojsijeva 7,14I od svega što prinosi neka prinese po jedno za žrtvu podignutu Gospodu; i to će biti onoga sveštenika koji pokropi krvlju od žrtve zahvalne.
3. Mojsijeva 7,15A meso od žrtve zahvalne, kojom se zahvaljuje, neka se pojede onaj dan kad se prinese; i neka ne ostaje ništa do jutra.
3. Mojsijeva 7,16Ako li prinese žrtvu radi zavjeta ili od volje, neka se jede onaj dan kad se prinese; ako što ostane, neka se pojede sjutradan.
3. Mojsijeva 7,17Ako li što mesa od te žrtve ostane do trećega dana, neka se sažeže ognjem.
3. Mojsijeva 7,18Ako li bi ko treći dan jeo mesa od žrtve zahvalne, neće biti ugodan onaj koji je prinio, niti će mu se ona primiti, nego će biti mrska, i ko bi je god jeo, nosiće grijeh svoj.
3. Mojsijeva 7,19I meso koje bi se dotaklo čega nečistoga, da se ne jede, nego neka se sažeže ognjem; a drugo meso može jesti ko je god čist.
3. Mojsijeva 7,20A ko bi jeo mesa od žrtve zahvalne prinesene Gospodu, a ne bi bio čist, taj da se istrijebi iz naroda svojega.
3. Mojsijeva 7,21I ko se dotakne čega nečistoga, ili nečista čovjeka ili nečista živinčeta, ili kojega mu drago gada nečistoga, pa jede mesa od žrtve zahvalne prinesene Gospodu, taj da se istrijebi iz naroda svojega.
3. Mojsijeva 7,22I reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 7,23Kaži sinovima Izrailjevim, i reci: ne jedite sala od vola ni od ovce ni od koze.
3. Mojsijeva 7,24Može se uzeti za svaku potrebu salo od živinčeta koje crkne ili ga zvjerka razdre; ali ga ne jedite;
3. Mojsijeva 7,25Ko li bi jeo salo od stoke koju prinosi čovjek na žrtvu ognjenu Gospodu, neka se istrijebi iz naroda svojega onaj koji jede.
3. Mojsijeva 7,26Ni krvi ne jedite u stanovima svojim ni od ptice niti od kojega živinčeta.
3. Mojsijeva 7,27Svaki koji bi jeo kakovu krv, neka se istrijebi iz naroda svojega.
3. Mojsijeva 7,28Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 7,29Kaži sinovima Izrailjevim, i reci: ko prinosi žrtvu svoju zahvalnu Gospodu, neka donese Gospodu prinos svoj od žrtve zahvalne.
3. Mojsijeva 7,30Svojim rukama neka donese što se sažiže Gospodu, salo s grudima neka donese, i grudi neka se obrnu tamo i amo na žrtvu pred Gospodom.
3. Mojsijeva 7,31A sveštenik neka zapali salo na oltaru, grudi pak neka budu Aronu i sinovima njegovijem.
3. Mojsijeva 7,32I desno pleće od svojih žrtava zahvalnih podajte svešteniku da bude žrtva podignuta.
3. Mojsijeva 7,33A koji između sinova Aronovijeh prinese krv i salo od žrtve zahvalne, njemu neka bude desno pleće.
3. Mojsijeva 7,34Jer grudi što se obrću i pleće što se podiže uzeh od sinova Izrailjevih od svijeh njihovijeh žrtava zahvalnih, i dadoh Aronu svešteniku i sinovima njegovijem zakonom vječnim da se uzimaju od sinova Izrailjevih.
3. Mojsijeva 7,35To je pomazanoga Arona i pomazanih sinova njegovijeh od ognjenih žrtava Gospodnjih od dana kad ih dovede da vrše službu svešteničku Gospodu.
3. Mojsijeva 7,36To zapovjedi Gospod da im od dana kad ih pomaza daju sinovi Izrailjevi zakonom vječnim od koljena na koljeno.
3. Mojsijeva 7,37To je zakon za žrtvu paljenicu, za dar, za žrtvu radi grijeha i za žrtvu radi prijestupa, i za osveštanje i za žrtvu zahvalnu,
3. Mojsijeva 7,38Što je Gospod zapovjedio Mojsiju na gori Sinajskoj kad zapovjedi sinovima Izrailjevim u pustinji Sinajskoj da prinose žrtve svoje Gospodu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje