Tražilica


Levitski zakonik 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Levitski zakonik 8,1Potom zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 8,2"Uzmi Arona i s njim sinove njegove, uz to sveto ruho i ulje pomazanja, junca za žrtvu radi grijeha obadva ovca i košaricu s nekvasnim kruhovima.
Levitski zakonik 8,3Tada skupi svu zajednicu na ulazu u Šator sastanka."
Levitski zakonik 8,4Mojsije učini, kao što mu je bio zapovjedio Gospod, i zajednica se skupi na ulazu u Šator sastanka.
Levitski zakonik 8,5Onda Mojsije reče zajednici: "Ovo je sve zapovjedio Gospod da se učini."
Levitski zakonik 8,6I dovede Mojsije Arona i sinove njegove i opra ih vodom.
Levitski zakonik 8,7Nato mu obuče košulju, opasa ga pojasom, ogrnu ga plaštem, metnu mu povrh njega oplećak, steže mu tkanicu oplećka i tako ga pričvrsti na njemu.
Levitski zakonik 8,8Tada pričvrsti na istom naprsnik i stavi u naprsnik Urim i Tumim.
Levitski zakonik 8,9Nato mu metnu kapu na glavu i pričvrsti na kapu sprijeda čeonu pločicu zlatnu, krunu svetu, kao Što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Levitski zakonik 8,10Tada uze Mojsije ulje pomazanja, pomaza Prebivalište sveto i sve u njemu i posveti ga tako,
Levitski zakonik 8,11I poškropi njim sedam puta žrtvenik i pomaza žrtvenik i sve posude njegovo i umivaonicu i podnožje njezino, da ih tim sveti.
Levitski zakonik 8,12Onda izli Mojsije Aronu nešto od ulja pomazanja na glavu i pomaza ga, da ga tim posveti.
Levitski zakonik 8,13Nato dovede Mojsije sinove Aronove, obuče im košulje, opasa ih pojasom i metnu na visoke kape na glave, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Levitski zakonik 8,14Tada dovede junca za žrtvu radi grijeha, i Aron i sinovi njegovi položiše ruke svoje na glavu juncu žrtve za grijeh.
Levitski zakonik 8,15Nato ga zakla Mojsije, uze krvi, prstima svojim namaza je na rogove žrtveniku unaokolo, i očisti tako žrtvenik od grijeha. Ostalu krv izli na podnožje žrtveniku, i tako posveti žrtvenik, kad ga očisti od grijeha.
Levitski zakonik 8,16Onda uze sve salo, što je pokrivalo drob, i mrežicu na jetrima i obadva bubrega sa salom njihovim, i to Mojsije spali na žrtveniku.
Levitski zakonik 8,17Junca, kožu njegovu, meso njegovo i crijevni sadržaj spali izvan tabora, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Levitski zakonik 8,18I dovede ovna za žrtvu paljenicu, i Aron i sinovi njegovi polomiše ruke svoje na glavu ovnu.
Levitski zakonik 8,19Mojsije zakla ga i poškropi krvlju žrtvenik unaokolo.
Levitski zakonik 8,20Rasiječe ovna na dijelove njegove, i Mojsije spali glavu i komade i salo.
Levitski zakonik 8,21Drob i noge opra vodom, i spali Mojsije svega ovna na žrtveniku. Tako je to bila žrtva paljenica na ugodni miris, žrtva ognjena Gospodu, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Levitski zakonik 8,22Nato dovede drugoga ovna, ovna namještajnoga, i Aron i sinovi njegovi položiše ruke svoje na glavu ovnu.
Levitski zakonik 8,23Tada ga zakla Mojsije, uze nešto od krvi i namaza je na jagodicu desnoga uha Aronu i na palac desne ruke njegove i na veliki palac desne noge njegove.
Levitski zakonik 8,24Onda dovede Mojsije sinove Aronove; namaza nešto od krvi ha jagodicu desnoga uha njihova i na palac desne ruke njihove i na desni im veliki nožni palac. A ostalom krvlju poškropi žrtvenik unaokolo.
Levitski zakonik 8,25Potom uze salo, tusti rep i sve salo, što pokriva drob, i mrežicu na jetrima i obadva bubrega sa salom njihovim i stegno desno.
Levitski zakonik 8,26Onda uze iz košarice s nekvasnim kruhovima, što je stajala pred Gospodom, jedan kolac nekvasan, jedan kolač s uljem priređen i jednu pogaču i metnu ih uz komade sala i uz stegno desno.
Levitski zakonik 8,27Sve to dade Aronu i sinovima njegovim u ruke i žrtvova podizanjem i mahanjem pred Gospodom.
Levitski zakonik 8,28Tada im uze to Mojsije iz ruku i spali na žrtveniku nad žrtvom paljenicom. Tako je to bila žrtva namještajna na ugodni miris, žrtva ognjena Gospodu.
Levitski zakonik 8,29I uze Mojsije grudi i žrtvova ih podizanjem i mahanjem pred Gospodom. One pripadoše Mojsiju od ovna namještajnoga kao dio, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Levitski zakonik 8,30Nato uze Mojsije nešto od ulja pomazanja i od krvi na žrtveniku i poškropi tim Arona i haljine njegove, isto tako sinove njegove i haljine sinova njegovih, i tako posveti Arona i haljine njegove, isto tako i sinove njegove i haljine sinova njegovih.
Levitski zakonik 8,31Potom reče Mojsije Aronu i sinovima njegovim: "Kuhajte meso na ulazu u Šator sastanka i ondje ga jedite s kruhom, što se nalazi u košarici za žrtvu posvećenja. Tako mi se je zapovjedilo. Aron i sinovi njegovi imaju to jesti!
Levitski zakonik 8,32Što preostane od mesa i kruha, morate spaliti.
Levitski zakonik 8,33I ne smijete sedam dana otići od ulaza u Šator sastanka sve do dana, kad se navrši vrijeme posvećenja vašega, jer sedam dana ima trajati vaše posvećenje.
Levitski zakonik 8,34Kako je on danas činio, tako je Gospod zapovjedio da se čini i nadalje, da se za vas pribavi pomirenje.
Levitski zakonik 8,35Morate sedam dana po danu i po noći ostati na ulazu u Šator sastanka i vršiti odredbe Gospodnje, da ne morate umrijeti. Tako mi je zapovjeđeno."
Levitski zakonik 8,36Aron i sinovi njegovi učiniše sve, što je bio zapovjedio Gospod preko Mojsija.
Levitski zakonik 8,1 Jahve reče Mojsiju:
Levitski zakonik 8,2"Uzmi Arona, a s njim i njegove sinove; ruho, ulje pomazanja, junca žrtve okajnice, dva ovna i košaru beskvasnih kruhova
Levitski zakonik 8,3te skupi svu zajednicu na ulazu u Šator sastanka.
Levitski zakonik 8,4Mojsije učini kako mu je Jahve naredio, i zajednica se sabra na ulazu u Šator sastanka.
Levitski zakonik 8,5Tada Mojsije progovori zajednici: "Ovo je Jahve zpovjedio da se učini.
Levitski zakonik 8,6Izvede zatim Mojsije Arona i njegove sinove pa ih u vodi opra.
Levitski zakonik 8,7Obuče na nj haljinu, opasa ga pojasom, ogrnu ga ogrtačem i stavi mu oplećak. Zatim ga opasa tkanicom oplećka i njome pritegnu uza nj oplećak.
Levitski zakonik 8,8Stavi mu naprsnik, a u naprsnik metnu Urim i Tumim.
Levitski zakonik 8,9Na glavu mu stavi mitru, a sprijeda na mitru postavi zlatnu pločicu - sveti vijenac - kako je Jahve naredio Mojsiju.
Levitski zakonik 8,10Uzme zatim Mojsije ulje pomazanja te pomaže Prebivalište i sve što je u njemu da ih posveti.
Levitski zakonik 8,11Sedam puta poškropi njime žrtvenik te pomaže žrtvenik i sav njegov pribor, umivaonik s njegovim stalkom da ih posveti.
Levitski zakonik 8,12Izlije ulja pomazanja Aronu na glavu te ga pomaže da ga posveti.
Levitski zakonik 8,13Potom Mojsije dovede Aronove sinove; na njih obuče haljine, pasovima ih opaše i poveze im zavije, kako je Jahve Mojsiju naredio.
Levitski zakonik 8,14Dovede potom junce žrtve okajnice. Aron i njegovi sinovi stave svoje ruke na glavu juncu žrtve okajnice.
Levitski zakonik 8,15Zatim ga Mojsije zakolje. Onda uzme krvi pa je svojim prstom stavi na rogove oko žrtvenika. Tako žrtvenik očisti. Zatim izlije krv podno žrtvenika; posveti ga, izvršivši na njemu obred pomirenja.
Levitski zakonik 8,16Zatim Mojsije uzme sav loj što je bio oko drobine, privjesak s jetre, oba bubrega i njihov loj, pa to sažeže u kad na žrtveniku.
Levitski zakonik 8,17A kožu od junca, njegovo meso i njegovu nečist spali u vatri izvan tabora, kako je Jahve naredio Mojsiju.
Levitski zakonik 8,18Dovede potom ovna za žrtvu paljenicu. Aron i njegovi sinovi stave svoje ruke ovnu na glavu.
Levitski zakonik 8,19Sad ga Mojsije zakolje. Onda krvlju zapljusne žrtvenik sa svih strana.
Levitski zakonik 8,20Pošto isiječe ovna na dijelove, Mojsije sažeže u kad glavu, dijelove i loj.
Levitski zakonik 8,21U vodi opere drobinu i noge pa u kad sažeže na žrtveniku svega ovna. Bila je to žrtva paljenica na ugodan miris - žrtva u čast Jahvi paljena - kako je Jahve naredio Mojsiju.
Levitski zakonik 8,22Zatim dovede drugoga ovna, ovna za žrtvu posvetnicu. Aron i njegovi sinovi stave svoje ruke ovnu na glavu.
Levitski zakonik 8,23Mojsije ga zakolje. Onda uzme krvi pa stavi na resu Aronova desnog uha, na palac njegove desne ruke i na palac njegove desne noge.
Levitski zakonik 8,24Potom Mojsije dovede Aronove sinove, pa im stavi iste krvi na resu desnog uha, na palac desne ruke i na palac desne noge. Zatim Mojsije krvlju zapljusne žrtvenik sa svih strana.
Levitski zakonik 8,25Poslije toga uzme loj, pretili rep, loj što je bio oko drobine, privjesak s jetre, oba bubrega i njihov loj - i desno pleće;
Levitski zakonik 8,26a iz košare beskvasnih kruhova, što je stajala pred Jahvom, uzme jednu beskvasnu pogaču, jednu prevrtu s uljem i jedan kolač i postavi ih na loj i desno pleće.
Levitski zakonik 8,27Sve to položi na ruke Arona i na ruke njegovih sinova pa to prinese kao žrtvu prikaznicu pred Jahvom.
Levitski zakonik 8,28Potom Mojsije opet to uzme s njihovih ruku i sažeže u kad na žrtveniku povrh žrtve paljenice. Bila je to žrtva posvetnica na ugodan miris, žrtva u čast Jahvi paljena.
Levitski zakonik 8,29Naposljetku Mojsije uzme grudi i prinese ih kao žrtvu prikaznicu pred Jahvom. To je bila pristojbina Mojsiju od ovna žrtve posvetnice, kako je Jahve Mojsiju naredio.
Levitski zakonik 8,30Zatim Mojsije uze ulja za pomazanje i krvi što je bila na žrtveniku te poškropi Arona i njegove haljine, a tako i njegove sinove i njihove haljine. Tako posveti Arona i njegove haljine; njegove sinove i njihove haljine.
Levitski zakonik 8,31Onda reče Mojsije Aronu i njegovim sinovima: "Skuhajte to meso na ulazu u Šator sastanka i ondje ga blagujte s kruhom što je u košari za žrtvu posvetnicu, kako sam naredio. Neka ga jedu Aron i njegovi sinovi!
Levitski zakonik 8,32A što od mesa i kruha ostane, spalite na vatri.
Levitski zakonik 8,33Sedam dana ne odlazite s ulaza Šatora sastanka - do dana kad se navrši rok vašega svećeničkog posvećenja. Jer sedam dana treba za vaše posvećenje.
Levitski zakonik 8,34Kako se radilo danas, Jahve je naredio da se tako radi dalje, da se nad vama izvrši obred pomirenja.
Levitski zakonik 8,35Zato ostanite na ulazu Šatora sastanka sedam dana, danju i noću vršeći što je Jahve naredio, da ne pomrete. Takvu sam ja zapovijed dobio.
Levitski zakonik 8,36Aron i njegovi sinovi učiniše sve što je Jahve naredio preko Mojsija.
Levitik 8,1GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 8,2` Uzmi Aarona s njegovim sinovima, odjeću i ulje *pomazanja, june *žrtvovanja za grijeh i dva ovna, i košaru kruhova bez *kvasa.
Levitik 8,3Potom prikupi svu zajednicu na ulazu u *šator susretanja. `
Levitik 8,4Mojsije učini kako mu bijaše zapovjedio GOSPOD, i zajednica se skupi na ulazu u šator susretanja.
Levitik 8,5Tad Mojsije reče zajednici: ` Evo što je GOSPOD zapovjedio učiniti. `
Levitik 8,6I Mojsije privede Aarona i njegove sinove, i opra ih u vodi;
Levitik 8,7stavi tuniku Aaronu, opasa ga pojasom, odjenu mu haljinu i stavi mu efod; on ga opasa tkanicom efoda i naboraju;
Levitik 8,8on postavi na njega prsnik i stavi unutra Urim i Tumim;
Levitik 8,9on stavi turban na njegovu glavu, i stavi na turban zlatni cvjetić, insigniju posvećenja, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
Levitik 8,10Mojsije uze ulje pomazanja. Pomaza ga i posveti *boravište i sve što je ono sadržavalo;
Levitik 8,11on poškropi *oltar sedam puta, potom pomaza oltar i sav pribor, kao i posudu s njenim podloškom, za posvetiti ih;
Levitik 8,12on posu tog ulja pomazanja na glavu Aaronu i pomaza ga za posvetiti.
Levitik 8,13Mojsije ponudi sinove Aaronove, ogrnu ih tunikama, opasa pojasevima i pokri im glavu tijarama, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
Levitik 8,14On primaknu june za žrtvovanje za grijeh; Aaron i njegovi sinovi *položiše ruku na glavu tom junetu;
Levitik 8,15Mojsije ga zakla i uze krv; svojim prstom on ju stavi na rogove obodnice oltara, da ga *očisti od grijeha njegovog; prosu krv na osnovu oltara i posveti ga izvodeći na njemu obred odrješenja od grijeha;
Levitik 8,16Mojsije uze svo masno koje je iznad utrobe, obli režanj jetre, oba bubrega s njihovom masnoćom, i stavi ih dimiti na oltaru;
Levitik 8,17june, njega samog, kožu, meso i izmetinu, on spali izvan tabora, kako to bijaše GOSPOD zapovjedio Mojsiju.
Levitik 8,18On ponudi ovna za holokaust; Aaron i njegovi sinovi položiše ruke na glavu ovnu;
Levitik 8,19Mojsije ga zakla i krvlju poškropi obodnicu oltara;
Levitik 8,20Mojsije raščetvori ovna, kojem stavi glavu, četvorine i masno dimiti;
Levitik 8,21Mojsije opra utrobu i životinjske noge i stavi cijelog ovna dimiti na oltar; to bi jedan holokaust, jedan utažujući miris jela spaljenog za GOSPODA, kao što GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
Levitik 8,22On dovede drugog ovna kao ovna investiture; Aaron i njegovi sinovi položiše ruke na glavu ovnu;
Levitik 8,23Mojsije ga zakla i uze krvi; on ju stavi na resicu Aaronovog desnog uha, na palac svoje desne ruke i na palac svoje desne noge;
Levitik 8,24Mojsije ponudi Aaronove sinove, i stavi krvi na resicu njihovog desnog uha, na palac njihove desne ruke i na palac njihove desne noge; potom Mojsije krvlju poškropi obodnicu oltara;
Levitik 8,25on uze masne dijelove - rep, sve masno koje je iznad utrobe, zaobljeni režanj jetre i oba bubrega s njihovom masnoćom - kao i desni but;
Levitik 8,26u košari beskvasnih kruhova koja se nalazi pred GOSPODOM, on uze beskvasni kolač, jedan kolač s uljem i jednu palačinku, koje postavi iznad masnog i desnog buta;
Levitik 8,27on sve stavi u ruke Aaronu i u ruke njegovih sinova, i ponudi uz kretnju darovanja, pred GOSPODOM.
Levitik 8,28Mojsije to ponovo uze iz njihovih ruku i stavi dimiti na oltar zajedno s holokaustom; to bi jedna žrtva za investituru, jedan utažujući miris to bi jelo spaljeno za GOSPODA.
Levitik 8,29Mojsije uze prsa i ponudi ih uz kretnju predstavljanja pred GOSPODOM; od ovna investiture, to je ono što pripada Mojsiju u dio, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
Levitik 8,30Mojsije uze ulja pomazanja i krvi koja je bila na oltaru, i poškropi njom Aarona i njegovu odjeću, isto kao i njegove sinove i odjeću njegovih sinova; na taj način on posveti Aarona i njegovu odjeću, isto kao i njegove sinove i odjeću njegovih sinova.
Levitik 8,31Mojsije reče Aaronu i njegovim sinovima: ` Skuhajte meso na ulazu u šator susretanja; ondje će te ga jesti, s kruhom koji se nalazi u košari od investiture, kako sam ja to bio zapovjedio govoreći: Aaron i njegovi sinovi jest će ga.
Levitik 8,32Ostatak mesa i kruha vi će te spaliti.
Levitik 8,33I tijekom sedam dana vi ne će te napuštati ulaz šatora susretanja, sve do momenta kad će se ispuniti vrijeme vaše investiture; jer tijekom sedam dana povjeravat će vam se investitura,
Levitik 8,34kako je to učinjeno danas. GOSPOD je zapovjedio sprovesti tako, za obaviti nad vama obred odrješenja od grijeha.
Levitik 8,35Vi će te boraviti na ulazu u šator susretanja dan i noć tijekom sedam dana; potom vi će te moći izvršavati službu GOSPODOVU, a da ne umrete. To je ono što mi je bilo zapovjeđeno. `
Levitik 8,36Aaron i njegovi sinovi izvršiše sve zapovijedi koje GOSPOD bijaše dao po Mojsijevom posredništvu.
3. Mojsijeva 8,1I reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 8,2Uzmi Arona i sinove njegove s njim i odijelo i ulje pomazanja i tele za žrtvu radi grijeha i dva ovna i kotaricu prijesnih hljebova.
3. Mojsijeva 8,3I saberi sav zbor pred vrata šatoru od sastanka.
3. Mojsijeva 8,4I učini Mojsije kako mu zapovjedi Gospod, i sabra se zbor pred vrata šatoru od sastanka.
3. Mojsijeva 8,5I reče Mojsije zboru: ovo je zapovjedio Gospod da se učini.
3. Mojsijeva 8,6I dovede Mojsije Arona i sinove njegove, i opra ih vodom.
3. Mojsijeva 8,7I obuče mu košulju, i opasa ga pojasom, i ogrnu ga plaštem, i metnu mu svrh njega oplećak, i steže oko njega pojas od oplećka, i opasa ga njim.
3. Mojsijeva 8,8I metnu na nj naprsnik, a na naprsnik metnu Urim i Tumim.
3. Mojsijeva 8,9Još mu metnu kapu na glavu, i na kapu metnu sprijed ploču zlatnu, krunu svetu, kao što zapovjedi Gospod Mojsiju.
3. Mojsijeva 8,10I uze Mojsije ulje pomazanja, i pomaza šator i sve stvari u njemu, i osveti ih.
3. Mojsijeva 8,11I pokropi njim oltar sedam puta, i pomaza oltar i sve sprave njegove, i umivaonicu i podnožje njezino, da se osveti.
3. Mojsijeva 8,12I izli ulja pomazanja na glavu Aronu, i pomaza ga da se osveti.
3. Mojsijeva 8,13I dovede Mojsije sinove Aronove, i obuče im košulje, i opasa ih pojasom, i veza im kapice na glave, kao što mu bješe zapovjedio Gospod.
3. Mojsijeva 8,14I dovede tele za grijeh, i Aron i sinovi njegovi metnuše ruke svoje na glavu teletu za grijeh.
3. Mojsijeva 8,15I zakla ga Mojsije, i uzevši krvi njegove pomaza rogove oltaru unaokolo prstom svojim, i očisti oltar, a ostalu krv izli na podnožje oltaru, i osveti ga da se na njemu čini očišćenje od grijeha.
3. Mojsijeva 8,16I uze sve salo što je na crijevima, i mrežicu s jetre, i oba bubrega, i salo oko njih, i zapali Mojsije na oltaru.
3. Mojsijeva 8,17A tele s kožom i s mesom i balegom spali ognjem iza okola, kao što bješe Gospod zapovjedio Mojsiju.
3. Mojsijeva 8,18I dovede ovna za žrtvu paljenicu, i Aron i sinovi njegovi metnuše ruke svoje na glavu ovnu;
3. Mojsijeva 8,19I zakla ga Mojsije, i pokropi krvlju njegovom oltar ozgo unaokolo.
3. Mojsijeva 8,20I isjekavši ovna na dijelove zapali Mojsije glavu i dijelove i salo.
3. Mojsijeva 8,21A crijeva i noge opra vodom, i tako spali Mojsije svega ovna na oltaru; i bi žrtva paljenica za ugodni miris, žrtva ognjena Gospodu, kao što bješe Gospod zapovjedio Mojsiju.
3. Mojsijeva 8,22I dovede drugoga ovna, ovna za posvećenje; i Aron i sinovi njegovi metnuše ruke svoje na glavu ovnu.
3. Mojsijeva 8,23I zaklavši ga Mojsije uze krvi njegove, i pomaza njom kraj desnoga uha Aronu i palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove.
3. Mojsijeva 8,24I dovede Mojsije sinove Aronove, pa i njima pomaza istom krvlju kraj desnoga uha i palac desne ruke i palac desne noge; a ostalu krv izli Mojsije po oltaru unaokolo.
3. Mojsijeva 8,25Potom uze salo i rep i sve salo što je na crijevima, i mrežicu s jetre, i oba bubrega, i salo oko njih, i pleće desno,
3. Mojsijeva 8,26A iz kotarice u kojoj stajahu prijesni hljebovi pred Gospodom uze jedan kolač prijesan, i jedan kolač hljeba s uljem i jednu pogaču, i metnu na salo i na pleće desno.
3. Mojsijeva 8,27I metnu to sve Aronu u ruke, i sinovima njegovijem u ruke, i obrnu tamo i amo za žrtvu obrtanu pred Gospodom.
3. Mojsijeva 8,28Poslije uzevši to iz ruku njihovijeh Mojsije zapali na oltaru svrh žrtve paljenice; to je posvećenje na ugodni miris, žrtva ognjena Gospodu.
3. Mojsijeva 8,29I uze Mojsije grudi, i obrnu ih tamo i amo za žrtvu obrtanu pred Gospodom; i od ovna posvetnoga dopade Mojsiju dio, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
3. Mojsijeva 8,30I uze Mojsije ulja za pomazanje i krvi koja bješe na oltaru, i pokropi Arona i haljine njegove, i sinove njegove i haljine njihove s njim; i tako posveti Arona i haljine njegove, i sinove njegove i haljine njihove s njim.
3. Mojsijeva 8,31Potom reče Mojsije Aronu i sinovima njegovijem: kuhajte to meso na vratima šatora od sastanka, i ondje ga jedite i hljeb posvetni što je u kotarici, kao što sam zapovjedio rekavši: Aron i sinovi njegovi neka jedu to.
3. Mojsijeva 8,32A što ostane mesa ili hljeba, ognjem sažezite.
3. Mojsijeva 8,33I ne izlazite s vrata šatora od sastanka sedam dana, dokle se ne navrše dani posvećenja vašega, jer ćete se sedam dana posvećivati.
3. Mojsijeva 8,34Kako je bilo danas, tako je Gospod zapovjedio da se čini, da biste se očistili od grijeha.
3. Mojsijeva 8,35Zato na vratima šatora od sastanka ostanite danju i noću za sedam dana, i izvršite što je Gospod zapovjedio da izvršite, da ne pomrete, jer mi je tako zapovjeđeno.
3. Mojsijeva 8,36I Aron i sinovi njegovi učiniše sve što bješe Gospod zapovjedio preko Mojsija.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje