Tražilica


Luka 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Luka 6,1Jedne subote išao je kroz usjeve. Učenici njegovi trgali su klasje, trli ga ruka na te jeli.
Luka 6,2Tada rekoše neki farizeji: "Zašto činite, što je zabranjeno u subotu?
Luka 6,3Isus im reče: "Zar nijeste čitali, što učini David, kad ogladnje, on i pratioci njegovi?
Luka 6,4Kako uđe u kuću Božju, uze kruhove postavljene, što ih smiju jesti samo svećenici, i jede i dade od njih također pratiocima svojim?"
Luka 6,5Tada nastavi: "Sin je čovječji gospodar i od subote."
Luka 6,6Jedne druge subote posao je u sinagogu i učio. Bio je ondje čovjek, kojemu je desna ruka bila suha.
Luka 6,7Književnici i farizeji pazili su, neće li u subotu iscijeliti, da nađu, zašto da ga okrive.
Luka 6,8A on je znao pomisli njihove, i reče čovjeku sa suhom rukom: "i "Ustani i na sredinu stani!" On ustade i tamo stade.
Luka 6,9Tada im reče Isus: "Pitam vas: "Ima li se u subotu činiti dobro ili zlo? Život spasiti ili pogubiti?"
Luka 6,10On ih pogleda sve unaokolo, i onda reče čovjeku: "Pruži ruku svoju!" On to učini, i ozdravi ruka njegova.
Luka 6,11Tada dođoše od bijesa, posve izvan sebe i posvjetovaše se među sobom, što bi mogli učiniti Isusu.
Luka 6,12U one dane otide on na goru, da se pomoli. Svu noć provede s Bogom u molitvi.
Luka 6,13Kad bi dan, dozva učenike svoje k sebi i izabra od njih dvanaestoricu, koje nazva apostolima:
Luka 6,14Simona, koga prozva Petrom, i njegova brata Andriju; nadalje Jakova i Ivana, Filipa i Bartolomeja,
Luka 6,15Mateja i Tomu, Jakova, sina Alfejeva, i Simona prozvanoga "Revnitelja",
Luka 6,16Judu, brata Jakovljeva, i Judu Iskariota, koji postade njegov Izdajnik.
Luka 6,17S njima siđe i stade na mjestu ravnu. Velika četa učenika njegovih i mnogobrojno mnoštvo naroda iz sve Judeje, Jerusalema i primorja od Tira i Sidona
Luka 6,18Dođoše da ga slušaju i da se iscijele od svojih bolesti. Koji su bili mučeni od nečistih duhova, bili su iscijeljeni.
Luka 6,19Sav je narod tražio da ga se dotakne; jer je od njega izlazila sila, i sve je ozdravljao.
Luka 6,20Tada on upravi oči svoje na učenike svoje i progovori: "Blagoslovljeni ste vi siromašni! Vaše je kraljevstvo Božje,
Luka 6,21Blagoslovljeni ste, koji gladujete sada! Vi ćete se nasititi Blagoslovljeni ste, koji plačete sada! Vi ćete se smijati!
Luka 6,22Blagoslovljeni ste, kad ljudi mrze na vas, kad vas odbacuju i sramote i ozloglašuju ime vaše zbog Sina čovječjega!
Luka 6,23Radujte se u onaj dan i veselite se; jer gle, velika je plaća vaša na nebu, jer su isto tako činili prorocima oci njihovi.
Luka 6,24Ali teško vama, bogati, Vi već imate utjehu svoju.
Luka 6,25Teško vama, koji ste sada siti! Vi ćete gladovati. Teško vama, koji se sada smijete! Vi ćete tugovati i plakati.
Luka 6,26Teško vama, kad vam laska sav svijet, jer su isto tako činili lažnim prorocima oci njihovi.
Luka 6,27Ali kažem vama, svojim slušateljima: "Ljubite neprijatelje svoje, dobro činite onima, koji mrze na vas,
Luka 6,28Blagoslivljajte one, koji vas proklinju, i molite se za one, koji vas kleveću!
Luka 6,29Udari li te tko po obrazu, okreni mu i drugi! Uzme li ti tko kabanicu, podaj mu i haljinu!
Luka 6,30Tko te moli, daj mu! Tko ti uzme tvoje, ne traži od njega natrag!
Luka 6,31Kako hoćete da čine vama ljudi, tako činite i vi njima!
Luka 6,32Ako ljubite samo one, koji vas ljube, kakvu hvalu očekujete za to i grješnici ljube one, koji njih ljube.
Luka 6,33Ako činite dobro samo onima, koji vama čine dobro, kakvu hvalu očekujete za to? Jer isto čine i grješnici.
Luka 6,34Ako posuđujete samo onima, od kojih se nadate što dobiti, kakvu hvalu očekujete za to? I grješnici posuđuju jedni drugima, da opet dobiju jednako za to.
Luka 6,35Nego ljubite neprijatelje svoje, činite dobro i posuđujte, a da ne očekujete što natrag! Tada će biti vaša plaća velika, i bit ćete djeca Svevišnjega; jer je on dobrostiv prema nezahvalnima i zlima.
Luka 6,36Budite dakle milosrdni, kao što je milosrdan Otac vaš.
Luka 6,37Ne sudite! Tada nećete biti suđeni. Ne osuđujte, i nećete biti osuđeni! Opraštajte, i bit će vam oprošteno.
Luka 6,38Dajite, i dat će vam se: mjeru dobru, punu, stresenu i preobilatu dat će vam u krilo, jer će vam se odmjeriti istom mjerom, kojom vi mjerite."
Luka 6,39A rekoše im i prispodobu: "Može li slijepac voditi slijepca? Neće li obadva pasti u jamu?
Luka 6,40Učenik ne stoji nad učiteljem. Svaki, koji se izuči, jest kao učitelj njegov.
Luka 6,41Što vidiš trun u oku brata svojega, a brvna u svojemu oku ne opažaš?
Luka 6,42Kako možeš reći bratu svojemu: "Brate, daj da izvadim trun iz oka tvojega, kad sam ne vidiš brvna u oku svojemu? Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svojega, onda ćeš vidjeti izvaditi trun iz oka brata svojega!
Luka 6,43Drvo dobro ne rađa zla roda, i drvo zlo ne rada dobra roda.
Luka 6,44Svako se drvo poznaje po rodu svojemu. S trnja se ne beru smokve, i grožđe se ne bere s kupine,
Luka 6,45Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro; a zao čovjek iz zla blaga iznosi zlo, jer čega je srce puno, o tom govore usta.
Luka 6,46Što me zovete: Gospodine, Gospodine! a ne činite, što govorim?
Luka 6,47Pokazat ću vam, na koga je nalik onaj, koji dolazi k meni, sluša riječi moje i izvršuje ih.
Luka 6,48On je nalik na čovjeka, koji je sagradio kuću, duboko kopao i stavio temelj na kamen. Dođe poplava, navali bujica na tu kuću. Ali je nije mogla potresti, jer je bila dobro sagrađena
Luka 6,49A tko sluša riječi moje, ali ih ne izvršuje, nalik je na čovjeka, koji sazida kuću svoju na zemlji bez temelja. Kad navali na nju bujica, odmah pade, i velika je bila ruševina kuće one."
Luka 6,1 Jedne je subote prolazio kroz usjeve. Učenici su njegovi trgali klasje, trli ga rukama i jeli.
Luka 6,2A neki farizeji rekoše: "Zašto činite što subotom nije dopušteno?
Luka 6,3Odgovori im Isus: "Zar niste čitali što učini David kad ogladnje on i njegovi pratioci?
Luka 6,4Kako uđe u Dom Božji, uze, pojede i svojim pratiocima dade prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko, nego samo svećenici?
Luka 6,5I govoraše im: "Sin Čovječji gospodar je subote!
Luka 6,6Druge subote uđe u sinagogu i stane naučavati. Bio je ondje čovjek kome desnica bijaše usahla.
Luka 6,7Pismoznanci i farizeji vrebahu na nj da li subotom liječi kako bi našli u čemu da ga optuže.
Luka 6,8A on je znao njihove namjere pa reče čovjeku s usahlom rukom: "Ustani i stani na sredinu!" On usta i stade.
Luka 6,9A Isus im reče: "Pitam ja vas: je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo? Život spasiti ili upropastiti?
Luka 6,10Sve ih ošinu pogledom pa reče čovjeku: "Ispruži ruku!" On učini tako - i ruka mu zdrava.
Luka 6,11A oni se, izbezumljeni, počnu dogovarati što da poduzmu protiv Isusa.
Luka 6,12Onih dana iziđe na goru da se pomoli. I provede noć moleći se Bogu.
Luka 6,13Kad se razdanilo, dozva k sebi učenike te između njih izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima:
Luka 6,14Šimuna, koga prozva Petrom, i Andriju, brata njegova, i Jakova, i Ivana, i Filipa, i Bartolomeja,
Luka 6,15i Mateja, i Tomu, i Jakova Alfejeva, i Šimuna zvanoga Revnitelj,
Luka 6,16i Judu Jakovljeva, i Judu Iškariotskoga, koji posta izdajica.
Luka 6,17Isus siđe s njima i zaustavi se na ravnu. I silno mnoštvo njegovih učenika i silno mnoštvo naroda iz cijele Judeje i Jeruzalema, iz primorja tirskog i sidonskog
Luka 6,18nagrnuše da ga slušaju i da ozdrave od svojih bolesti. I ozdravljali su oni koje su mučili nečisti dusi.
Luka 6,19Sve je to mnoštvo tražilo da ga se dotakne jer je snaga izlazila iz njega i sve ozdravljala.
Luka 6,20On podigne oči prema učenicima i govoraše: "Blago vama, siromasi: vaše je kraljevstvo Božje!
Luka 6,21Blago vama koji sada gladujete: vi ćete se nasititi! Blago vama koji sada plačete: vi ćete se smijati!
Luka 6,22Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina Čovječjega!
Luka 6,23Radujte se u dan onaj i poskakujte: evo, plaća vaša velika je na nebu. Ta jednako su činili prorocima oci njihovi!
Luka 6,24"Ali jao vama, bogataši: imate svoju utjehu!
Luka 6,25Jao vama koji ste sada siti: gladovat ćete! Jao vama koji se sada smijete: jadikovat ćete i plakati!
Luka 6,26Jao vama kad vas svi budu hvalili! Ta tako su činili lažnim prorocima oci njihovi.
Luka 6,27"Nego, velim vama koji slušate: Ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima,
Luka 6,28blagoslivljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas zlostavljaju.
Luka 6,29"Onomu tko te udari po jednom obrazu pruži i drugi, i onomu tko ti otima gornju haljinu ne krati ni donje.
Luka 6,30Svakomu tko od tebe ište daji, a od onoga tko tvoje otima ne potražuj.
Luka 6,31"I kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi njima.
Luka 6,32"Ako ljubite one koji vas ljube, kakvo li vam uzdarje? Ta i grešnici ljube ljubitelje svoje.
Luka 6,33Jednako tako, ako dobro činite svojim dobročiniteljima, kakvo li vam uzdarje? I grešnici to isto čine.
Luka 6,34Ako pozajmljujete samo onima od kojih se nadate dobiti, kakvo li vam uzdarje? I grešnici grešnicima pozajmljuju da im se jednako vrati.
Luka 6,35"Nego, ljubite neprijatelje svoje. Činite dobro i pozajmljujte ne nadajuć se odatle ničemu. I bit će vam plaća velika, i bit ćete sinovi Svevišnjega jer je on dobrostiv i prema nezahvalnicima i prema opakima.
Luka 6,36"Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan.
Luka 6,37"Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se.
Luka 6,38Dajite i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti.
Luka 6,39A kaza im i prispodobu: "Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu upasti?
Luka 6,40Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj.
Luka 6,41"Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš?
Luka 6,42Kako možeš kazati bratu svomu: `Brate, de da izvadim trun koji ti je u oku`, a sam u svom oku brvna ne vidiš? Licemjere! Izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu.
Luka 6,43"Nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom.
Luka 6,44Ta svako se stablo po svom plodu poznaje. S trnja se ne beru smokve niti se s gloga grožđe trga.
Luka 6,45"Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore.
Luka 6,46"Što me zovete `Gospodine, Gospodine!`, a ne činite što zapovijedam?
Luka 6,47Tko god dolazi k meni te sluša moje riječi i vrši ih, pokazat ću vam kome je sličan:
Luka 6,48sličan je čovjeku koji gradi kuću pa iskopa u dubinu i postavi temelj na kamen. A kad bude poplava, nahrupi bujica na tu kuću, ali je ne može uzdrmati jer je dobro sagrađena.
Luka 6,49A koji čuje i ne izvrši, sličan je čovjeku koji sagradi kuću na tlu bez temelja; nahrupi na nju bujica i umah se sruši te bude od te kuće razvalina velika.
Luka 6,1A, jedan drugi *šabat, kako on prelaziše poljem žita, njegovi učenici trgaše klasove, trljaj ući ih u rukama svojim i jedoše ih.
Luka 6,2Nekolicina *farizeja rekoše: ` Zašto vi činite ono što nije dopušteno, na dan šabata? `
Luka 6,3Isus im odgovori: ` Vi niste čuli čak ono što učini David kad bi gladan, on i njegovi drugovi?
Luka 6,4Kako on uđe u kuću Božju, uze kruhove od milodara, jede ih i dade svojim drugovim: ti kruhovi koje nitko nema pravo jesti, izuzevši svećenike i to oni sami? `
Luka 6,5I on im govoraše: ` Gospodar je on šabata, *Sin čovjekov. ` ( Mt 12.914; Mk3.16)
Luka 6,6Jedan drugi dan *šabata, on uđe u *sinagogu i poučavaše; bijaše ondje jedan čovjek čija desna ruka bijaše oduzeta.
Luka 6,7Pismoznalci i *farizeji promatraše Isusa da vide hoće li činiti ozdravljenja u dan šabata,da bi pronašli čime ga optužiti.
Luka 6,8Ali, on poznavaše njihova umovanja; on reče čovjeku koji imaše oduzetu ruku: ` Ustani i stani ondje u sredinu. ` On se diže i ostade stojati.
Luka 6,9Isus im reče: ` Ja vas pitam da li je dopušteno u dan šabata činiti dobro ili činiti zlo, spasiti jedan život ili ga upropastiti. `
Luka 6,10I gledajući njih sve uokolo, on reče čovjeku: ` Ispruži ruku. ` On to učini i njegova ruka bi iscijeljena.
Luka 6,11Oni biše puni gnjeva i govoraše međusobno o tome što bi mogli učiniti Isusu. ( Mt 10.14; Mk 3.1319)
Luka 6,12U one dane, Isus ode u planinu za moliti i provede noć moleći Boga;
Luka 6,13potom, kad je svanuo dan, on pozva svoje *učenike i izabra ih dvanaestoricu kojima dade im naziv - *apostoli:
Luka 6,14Šimun, kojem dade ime Petar, Andrija, njegov brat, Jakov, Ivan, Filip, Bartolomej,
Luka 6,15Matija, Toma, Jakov sin Alfeje, Šimun kojeg su zvali Zelot,
Luka 6,16Juda, sin Jakovljev i Juda Iskariot koji postade izdajnikom. ( Mt 4.2425; Mk 3.711)
Luka 6,17Silazeći s njima, on se zaustavi na jednom ravnom mjestu s jednim velikim mnoštvom svojih učenika i jednom velikom množinom naroda iz sve Judeje Jeruzalema i primorja uz Tir i Sidon;
Luka 6,18oni bijahu došli slušati ga i dati se izliječiti od svojih bolesti; oni koji bijahu opsjednuti nečistim duhovima bijahu ozdravjani;
Luka 6,19i sve mnoštvo tražiše dodirnuti ga, jer jedna velika sila izlaziše iz njega i on ozdravljaše svakoga. ( Mt 5.112)
Luka 6,20Tada, dižući oči k svojim učenicima, Isus reče: ` Sretni vi, siroti: *kraljevstvo Božje vaše je.
Luka 6,21Sretni, vi koji ste gladni sada: jer, bit ćete nasićeni. Sretni, vi koji plačete sada: smijat ćete se vi.
Luka 6,22Sretni ste vikad ljudi koji vas mrze, kad vas odbacuju, i kad vas vrijeđaju i zabranjuju vaše ima kao besramno, zbog *Sina čovjekovog.
Luka 6,23Radujte se onom danu tamo i poskakujte od radosti, jer evo, vaša je naknada velika u *nebu; na takav isti način njihovi očevi postupaše s prorocima.
Luka 6,24Ali, nesretni, vi bogati: vi posjedujete svoju utjehu.
Luka 6,25Ali, nesretni, vi koji ste siti sada: gladni ćete biti. Nesretni, vi koji se smijete sada: bit ćete u žalosti i plakat ćete.
Luka 6,26Nesretni ste vi kad svi ljudi govore dobro o vama: to je naime onako kako su očevi njihovi postupali s prorocima. ( Mt 5.3947)
Luka 6,27Ali, ja vam kažem, vama koji me slušajte: Ljubite svoje neprijatelje, činite dobro onima koji vas mrze,
Luka 6,28blagosiljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas kleveću.
Luka 6,29Onome tko te udari po jednom obrazu, pruži još i drugi. Onome tko ti uzme ogrtač, ne odbij ni tunike svoje.
Luka 6,30Onome tko ti zaište, podaj, a onome tko ti uzme dobro tvoje ne potražuj natrag.
Luka 6,31A kako hoćete da ljudi postupaja prema vama, postupajte vi isto prema njima.
Luka 6,32Ako vi volite one koji vas vole, koje li zahvalnosti? Jer *grješnici također vole one koji njih vole.
Luka 6,33A, ako vi činite dobro onima koji vama čine dobro, koje li zahvalnosti? Grješnici i sami čine toliko.
Luka 6,34A, ako vi pozajmljujete onima kojima se nadate da će vam vratiti, koje li zahvalnosti? Čak i grješnici pozajmljuju grješnicima da im se vrati jednaka vrijednost?
Luka 6,35Već vi volite svoje neprijatelje, činite dobro i pozajmljujte ne nadaj ući se ničem zauzvrat. Tad će vaša naknada velika biti, i vi ćete biti sinovi Sve-Višnjega, jer on je dobar, on, za nezahvalnike i opake. ( Mt 5.48; 7.12; 15.14; 10.2425; 7.35)
Luka 6,36Budite darežljivi kao Otac vaš što je darežljiv.
Luka 6,37Ne postavljajte se za suce i nećete biti suđeni, ne osuđujte i nećete biti osuđeni, ispunite i bit će vam ispunjeno.
Luka 6,38Dajite i davat će vam se: to je jedna dobra mjera, nagomilana, protresena, obilna sasut će vam, se u skut vaše odjeće, jer mjera kojom ste se vi služili jest ona kojom će se mjeriti za vas. `
Luka 6,39On im također reče jednu *prispodobu: ` Jedan slijepac moželi slijepca voditi? Neće li obojica pasti u rupu?
Luka 6,40*Učenik nije iznad učitelja svog, već svaki dobro obrazovani učenik bit će kao učitelj njegov.
Luka 6,41Što ti imaš gledati slamku koja je u oku tvom bratu? A greda koja je u tvom vlastitom oku, ti nju ne opažaš?
Luka 6,42Kako ti možeš reći bratu svom: Brate, čekaj. Da izvadim slamku iz tvog oka, ti koji ne vidiš gredu koja je u tvom? Čovječe izopačenog suda, izvadi najprije gredu iz svog oka! I tad ćeš ti jasno vidjeti za izvaditi slamku koja je u oku brata tvog. ( Mt 12.3335; 7.1621)
Luka 6,43Nema dobrog stabla koji daje bolestan plod, niti što više bolesnog stabla koje daje jedan dobar plod.
Luka 6,44Svako se drvo, naime, prepoznaje po plodu njegovom: nema na grmu trnja branja smokava, ni na kupini berbe grožđa.
Luka 6,45Dobar čovjek, iz riznice dobra u svom *srca, vadi dobro, a zao, iz zle riznice svoje, izvlači zlo; jer ono što usta kažu to je ono što se iz srca prelijeva.
Luka 6,46A zašto me vi zovete Gospodine, Gospodine a ne činite ono što vam ja kažem? (Mt 7.2427)
Luka 6,47Svaki čovjek koji dođe k meni, koji čuje moje riječi i koji ih primijenjuje, ja ću vam pokazati čemu je usporediv.
Luka 6,48On je usporediv jednom čovjeku koji gradi kuću: on je izdubio, išao je u dubinu i postavio temelje na stijeni. Naiđe povodanj, bujice se bace protiv te kuće, ali ju nisu mogle uzdrmati, jer bijaše dobro sagrađena.
Luka 6,49Ali, onaj koji čuje i ne primijeni usporediv je jednom čovjeku koji je sagradio jednu kuću na tlu, bez temelja: bujica se bacila protiv nje i smjesta se ona srušila, i uništenje je te kuće bilo potpuno. ` ( Mt 8.513; provj. Iv 4.4654)
Luka 6,1Dogodi mu se pak u prvu subotu po drugome danu pashe da iđaše kroz usjeve, i učenici njegovi trgahu klasje, i satirahu rukama te jeđahu.
Luka 6,2A neki od fariseja rekoše im: zašto činite što ne valja činiti u subotu?
Luka 6,3I odgovarajući Isus reče im: zar nijeste čitali ono što učini David kad ogladnje, on i koji bijahu s njim?
Luka 6,4Kako uđe u kuću Božiju, i uze hljebove postavljene i izjede, i dade ih onima što bijahu s njim, kojijeh nikome ne valjaše jesti osim jedinijeh sveštenika.
Luka 6,5I reče im: sin je čovječij gospodar i od subote.
Luka 6,6A dogodi se u drugu subotu da on uđe u zbornicu i učaše, i bješe ondje čovjek kome desna ruka bješe suha.
Luka 6,7Književnici pak i fariseji gledahu za njim neće li u subotu iscijeliti, da ga okrive.
Luka 6,8A on znadijaše pomisli njihove, i reče čovjeku koji imaše suhu ruku: ustani i stani na srijedu. A on ustade i stade.
Luka 6,9A Isus reče im: da vas zapitam: šta valja u subotu činiti, dobro ili zlo? održati dušu ili pogubiti? A oni mučahu.
Luka 6,10I pogledavši na sve njih reče mu: pruži ruku svoju. A on učini tako; i ruka posta zdrava kao i druga.
Luka 6,11A oni se svi napuniše bezumlja, i govorahu jedan drugome šta bi učinili Isusu.
Luka 6,12Tijeh pak dana iziđe na goru da se pomoli Bogu; i provede svu noć na molitvi Božijoj.
Luka 6,13I kad bi dan, dozva učenike svoje, i izabra iz njih dvanaestoricu, koje i apostolima nazva:
Luka 6,14Simona, koga nazva Petrom, i Andriju brata njegova, Jakova i Jovana, Filipa i Vartolomija,
Luka 6,15Mateja i Tomu, Jakova Alfejeva i Simona prozvanoga Zilota,
Luka 6,16Judu Jakovljeva, i Judu Iskariotskoga, koji ga i izdade.
Luka 6,17I izišavši s njima stade na mjestu ravnom, i gomila učenika njegovijeh; i mnoštvo naroda iz sve Judeje i iz Jerusalima, i iz primorja Tirskoga i Sidonskoga,
Luka 6,18Koji dođoše da ga slušaju i da se iscjeljuju od svojijeh bolesti, i koje mučahu duhovi nečisti; i iscjeljivahu se.
Luka 6,19I sav narod tražaše da ga se dotaknu; jer iz njega izlažaše sila i iscjeljivaše ih sve.
Luka 6,20I on podignuvši oči na učenike svoje govoraše: blago vama koji ste siromašni duhom; jer je vaše carstvo Božije.
Luka 6,21Blago vama koji ste gladni sad; jer ćete se nasititi. Blago vama koji plačete sad; jer ćete se nasmijati.
Luka 6,22Blago vama kad na vas ljudi omrznu i kad vas rastave i osramote, i razglase ime vaše kao zlo sina radi čovječijega.
Luka 6,23Radujte se u onaj dan i igrajte, jer gle, vaša je velika plata na nebu. Jer su tako činili prorocima ocevi njihovi.
Luka 6,24Ali teško vama bogati; jer ste već primili utjehu svoju.
Luka 6,25Teško vama siti sad; jer ćete ogladnjeti. Teško vama koji se smijete sad; jer ćete zaplakati i zaridati.
Luka 6,26Teško vama kad stanu svi dobro govoriti za vama; jer su tako činili i lažnijem prorocima ocevi njihovi.
Luka 6,27Ali vama kažem koji slušate: ljubite neprijatelje svoje, dobro činite onima koji na vas mrze;
Luka 6,28Blagosiljajte one koji vas kunu, i molite se Bogu za one koji vas vrijeđaju.
Luka 6,29Koji te udari po obrazu, okreni mu i drugi; i koji hoće da ti uzme kabanicu, podaj mu i košulju.
Luka 6,30A svakome koji ište u tebe, podaj; i koji tvoje uzme, ne išti.
Luka 6,31I kako hoćete da čine vama ljudi činite i vi njima onako.
Luka 6,32I ako ljubite one koji vas ljube, kakva vam je hvala? Jer i grješnici ljube one koji njih ljube.
Luka 6,33I ako činite dobro onima koji vama dobro čine, kakva vam je hvala? Jer i grješnici čine tako.
Luka 6,34I ako dajete u zajam onima od kojijeh se nadate da ćete uzeti, kakva vam je hvala? Jer i grješnici grješnicima daju u zajam da uzmu opet onoliko.
Luka 6,35Ali ljubite neprijatelje svoje, i činite dobro, i dajite u zajam ne nadajući se ničemu; i biće vam velika plata, i bićete sinovi najvišega, jer je on blag i neblagodarnima i zlima.
Luka 6,36Budite dakle milostivi kao i otac vaš što je milostiv.
Luka 6,37I ne sudite, i neće vam suditi; i ne osuđujte, i nećete biti osuđeni; opraštajte, i oprostiće vam se.
Luka 6,38Dajite, i daće vam se: mjeru dobru i nabijenu i stresenu i preopunu daće vam u naručje vaše. Jer kakvom mjerom dajete onakom će vam se vratiti.
Luka 6,39I kaza im priču: može li slijepac slijepca voditi? Neće li obadva pasti u jamu?
Luka 6,40Nema učenika nad učitelja svojega, nego i sasvijem kad se izuči, biće kao i učitelj njegov.
Luka 6,41A zašto vidiš trun u oku brata svojega, a brvna u svojemu oku ne osjećaš?
Luka 6,42Ili kako možeš reći bratu svojemu: brate! stani da izvadim trun koji je u oku tvojemu, kad sam ne vidiš brvna u svojemu oku? Licemjere! izvadi najprije brvno iz oka svojega, pa ćeš onda vidjeti izvaditi trun iz oka brata svojega.
Luka 6,43Jer nema drveta dobra da rađa zao rod; niti drveta zla da rađa dobar rod.
Luka 6,44Jer se svako drvo po rodu svome poznaje: jer se smokve ne beru s trnja, niti se grožđe bere s kupine,
Luka 6,45Dobar čovjek iz dobre klijeti srca svojega iznosi dobro, a zao čovjek iz zle klijeti srca svojega iznosi zlo, jer usta njegova govore od suviška srca.
Luka 6,46A što me zovete: Gospode! Gospode! a ne izvršujete što vam govorim?
Luka 6,47Svaki koji ide za mnom i sluša riječi moje i izvršuje ih, kazaću vam kakav je:
Luka 6,48On je kao čovjek koji gradi kuću, pa iskopa i udubi i udari temelj na kamenu; a kad dođoše vode, navali rijeka na onu kuću i ne može je pokrenuti, jer joj je temelj na kamenu.
Luka 6,49A koji sluša i ne izvršuje on je kao čovjek koji načini kuću na zemlji bez temelja, na koju navali rijeka i odmah je obori, i raspade se kuća ona strašno.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje