Tražilica


Malahija 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Malahija 2,1I sada dolazi vama, svećenici, ovaj naputak:
Malahija 2,2Ako ne poslušate i od srca ne idete za tim, da imenu mojemu dadnete čast," veli Gospod nad vojskama, "tada ću pustiti na vas prokletstvo i pretvorit ću blagoslove vaše u prokletstva. Jest, već sam ih pretvorio u prokletstva, jer ih ne primiste k srcu.
Malahija 2,3Evo, odbit ću vam mišicu i blato ću vam sasuti u lice, blato svetkovina vaših. K njemu će vas smesti.
Malahija 2,4Tada ćete spoznati, da sam vam ja poslao ovu prijetnju kaznenu, da bi ostao moj zavjet s Levijem," veli Gospod nad vojskama.
Malahija 2,5"Zavjet moj s njim bio je život i sreća. Dao sam mu to, da me se boji, i on je imao strahopoštovanje preda mnom i priginjao se imenu mojemu.
Malahija 2,6U ustima njegovim bio je zakon istine, na usnama njegovim nije se našla prijevara. U miru je i poštenju išao preda mnom i mnoge je odvratio od grijeha.
Malahija 2,7Jer se gleda na usne svećenikove; u njegovim se ustima traži pouka i uputa; jer je on glasnik Gospoda nad vojskama.
Malahija 2,8A vi ste zašli s puta i mnoge ste učinili da se spotiču o zakon i pokvarili ste zavjet s Levijem", veli Gospod nad vojskama.
Malahija 2,9"Zato i ja vas činim prezrenim i niskim kod svega naroda, jer se nijeste držali mojih putova i kod primjene zakona gledate na osobu."
Malahija 2,10Nije li nam svima jedan isti otac? Nije li nas stvorio jedan isti Bog? Zašto onda radimo nevjerno jedan proti drugomu i skvrnimo zavjet otaca svojih?
Malahija 2,11Nevjeran je bio Juda. Gad se je činio u Izraelu i u Jerusalemu; jer je skvrnio Juda svetište Gospodnje, koje je on ljubio, i ženio se je kćerju tuđega boga.
Malahija 2,12Neka Gospod istrijebi iz šatora Jakovljevih čovjeka, koji čini tako, jamca i svjedoka, i svakoga, koji žrtvuje Gospodu nad vojskama!
Malahija 2,13Drugi put činite ovo: Pokrivate žrtvenik Gospodnji suzama, plačem i uzdasima, jer on više ne gleda milostivo žrtava i ne prima darova iz vaše ruke.
Malahija 2,14Pitate: 'Zašto to?' Samo zato, jer je Gospod bio svjedok između tebe i žene mladosti tvoje, kojoj si ti sada prelomio vjernost, premda je bila drugarica tvoja, vjerena žena tvoja, po savezu.
Malahija 2,15Tako ne radi nitko, koji još ima kakav ostatak od duha Božjega. A što traži Jedan? Sjeme Božje! Čuvajte Duha Božjega, kojega imate! Ne radite nevjerno na ženi mladosti svoje!
Malahija 2,16"Jer je otpuštanje žena meni mrsko, veli Gospod, Bog Izraelov, "i tako nasiljem pokriva odjeću svoju", govori Gospod nad vojskama. "Zato pripazite na duha svojega i ne radite nevjerno!"
Malahija 2,17Riječima svojim uvrijedili ste Gospoda i još pitate: 'Kako smo ga to uvrijedili?' Eto stim, što govorite: 'Svaki, koji čini zlo, dobar je u očima Gospodnjim; takvi su mu mili' ili 'Gdje je Bog suda?'
Malahija 2,1 A sad vas opominjem, svećenici!
Malahija 2,2Ako ne budete poslušali, ako ne budete k srcu uzeli da proslavite Ime moje - govori Jahve nad Vojskama - kletvu ću na vas svaliti i proklet ću vaš blagoslov. I već ga prokleh jer to niste k srcu uzeli.
Malahija 2,3I slomit ću vam ruku, bacit ću vam u lice izmetine, izmetine vaših svetkovina, i s njima ću vas splaviti.
Malahija 2,4Po tom ćete znati: to je bila moja opomena da ostane Savez moj s Levijem - govori Jahve nad Vojskama.
Malahija 2,5A moj Savez s njim, to bijaše život i mir - ja sam mu ih dao: bijaše to strah - i on me se bojao, Imena se moga plašio.
Malahija 2,6Zakon istine bijaše u njegovim ustima i pakost mu ne kaljaše usana; u miru i pravičnosti hodio je sa mnom i mnoge je od grijeha odvratio.
Malahija 2,7Da, usne svećenikove treba da čuvaju znanje, a iz njegovih usta treba tražiti Zakon: ta on je glasnik Jahve nad Vojskama.
Malahija 2,8Ali vi ste s puta zašli, učinili ste da se mnogi o Zakon spotiču, raskinuli ste Savez Levijev - govori Jahve nad Vojskama.
Malahija 2,9Zato učinih da vas preziru i ponizuju svi narodi jer se putova mojih vi držali niste, nego ste bili pristrani primjenjujuć Zakon.
Malahija 2,10Nemamo li svi jednog Oca? Nije li nas jedan Bog stvorio? Zašto smo onda jedan drugome nevjerni te skvrnimo Savez svojih otaca?
Malahija 2,11Iznevjerio se Juda: učinili su sramotu u Izraelu i Jeruzalemu, jer Juda je oskvrnuo Svetinju, Jahvi dragu, i ženi se kćerju tuđega božanstva.
Malahija 2,12Svakog tko tako učini, ma tko bio on, nek iskorijeni Jahve iz šatora Jakovljevih i izmeđ onih koji prinose žrtvu Jahvi nad Vojskama!
Malahija 2,13I ovo još vi činite: zalijevate suzama Jahvin žrtvenik tužeći i ridajući, jer on više neće da se žr tvi prikloni, iz ruke mu vaše ona nije ugodna.
Malahija 2,14I vi pitate: "Zašto?" Zato što je Jahve bio svjedok između tebe i žene mladosti tvoje kojoj si nevjeran premda ti drugarica bijaše i žena tvoga saveza.
Malahija 2,15Nije li On načinio jedno jedino biće dahom životnim obdareno? A što to jedino biće traži? Božanski naraštaj! Poštuj dakle život svoj i ne budi nevjeran ženi svoje mladosti.
Malahija 2,16Jer ja mrzim otpuštanje žena - govori Jahve, Bog Izraelov - i onog koji nevjerom haljine svoje kalja - govori Jahve nad Vojskama! Poštujte dakle život svoj, ne budite nevjerni!
Malahija 2,17Dosađujete Jahvi svojim riječima, a pitate: "U čemu mu dosađujemo?" Time što govorite: "Svi koji zlo čine dobro su viđeni u očima Jahvinim i takvi su mu mili!" ili: "Gdje je Bog pravde?
Malahija 2,1Sada, vama, svećenici, ovo upozorenje:
Malahija 2,2Ako li ne poslušate, ako li ne uzmete k srcu da odate slavu mojem *imenu, reče GOSPOD, svemogući, ja ću baciti na vas prokletstvo i proklet ću vaše blagoslove . - Da, ja ih proklinjem, jer nitko od vas ne uzima ništa k srcu -.
Malahija 2,3Evo me, ja ću izreći prijetnju protiv vašeg potomstva. Ja ću vam đubar baciti u lice, đubar vaših blagdana; i uzet će vas se s njim. 4 Vi ćete znati da sam vam ja bio uputio ovo upozorenje da bi postao stvaran moj savez s Levijem, reče GOSPOD, sve-mogući.
Malahija 2,5Moj savez s njim bijaše život i mir, jer ja ih njemu odredih kao i strah da bi me štovao. Pred mojim imenom on bijaše udaren jezom.
Malahija 2,6Njegova usta davahu jednu istinsku poduku i nikakva prijevara se ne nađe na njegovim usnama. U poštenju i pravednosti, on iđaše sa mnom, odvraćajući mnogo ljudi od zastranjivanja.
Malahija 2,7- Naime, usne svećenikove čuvahu saznanje i svojim ustima on tražaše poduku, jer on je glasnik GOSPODA svemogućeg. -
Malahija 2,8Vi, naprotiv, vi ste bili skrenuli s puta. Vi ste učinili svojim poučavanjem da se koleba. Vi bijaste uništili savez Levijev, reče GOSPOD, svemogući.
Malahija 2,9Kad na mene dođe red, ja ću vas učiniti prezrivim i niskim svem puku, u mjeri u kojoj niste slijedili mojih putova i u kojoj ste pokazali pristranost u vašim odlukama.
Malahija 2,10Nemamo li mi svi jednog oca? Nije li nas jedini Bog stvorio? Zašto smo izdajnici jedni spram drugih, oskvrnjujući tako *Savez s našim očevima?
Malahija 2,11Juda je izdala. Jedna gnusnost je bila počinjena u Izraelu i u Jeruzalemu. Da, Juda je oskvrnula *sveto mjesto drago GOSPODU, vjenčavajući kćer jednog stranog boga .
Malahija 2,12Čovjek koji postupa tako, nek mu GOSPOD oduzme sina i obitelj iz šatora Jakovljevih, i isto onaj koji ponudi milodar GOSPODU, sve-mogućem.
Malahija 2,13Evo na drugom mjestu onog što vi činite: Natapati suzama *oltar GOSPODOV - plačevi i jecanja - jer on ne poklanja više nikakve pažnje milodaru i ne prima ju milosno iz vaših ruku.
Malahija 2,14Vi kažete: ” Zašto to?“ Jer GOSPOD bijaše svjedokom između tebe i i žene tvoje mladosti koju, ti, izdao si.Ona ipak bijaše tvoja pratiteljica, tvoja izabranica!
Malahija 2,15A GOSPOD nije li načinio jedno jedinstveno biće, mesa oživljenim jednim dahom života? I što traži taj jedini ?Jedno potomstvo odobreno po Bogu? - Poštujte svoj život -. Nek nitko ne bude izdajnik spram žene mladosti svoje.
Malahija 2,16Naime, odbaciti iz mržnje, reče GOSPOD, Bog Izraelov, to je natovariti svoje odijelo nasiljem, reče GOSPOD, svemogući. Poštujte svoj život. Ne budite izdajnici.
Malahija 2,17Vi zamarate GOSPODA svojim pričama. Vi kažete: ” U čemu ga zamaramo?“ - Govoreći: ” Netko tko učini zlo dobar je u očima GOSPODOVIM, on uživa u onim ljudima“; ili još: ”Gdje je Bog koji čini pravdu? “
Malahija 2,1I tako sada vama je ova zapovijest, sveštenici.
Malahija 2,2Ako ne poslušate i ne stavite u srce da date slavu imenu mojemu, veli Gospod nad vojskama, tada ću pustiti na vas prokletstvo i prokleću blagoslove vaše; i prokleh ih, jer ne stavljate u srce.
Malahija 2,3Evo ja ću vam pokvariti usjev, i baciću vam balegu u lice, balegu praznika vaših, da vas odnese sa sobom.
Malahija 2,4I poznaćete da sam vam ja poslao ovu zapovijest da bi bio moj zavjet s Levijem, veli Gospod nad vojskama.
Malahija 2,5Zavjet moj za život i mir bješe s njim, i dadoh mu to za strah, jer me se bojaše i imena se mojega strašaše.
Malahija 2,6Zakon istiniti bješe u ustima njegovijem, i bezakonje se ne nađe na usnama njegovijem; u miru i pravo ide sa mnom i mnoge odvrati od bezakonja.
Malahija 2,7Jer usne sveštenikove treba da čuvaju znanje i zakon da se traži iz njegovijeh usta, jer je anđeo Gospoda nad vojskama.
Malahija 2,8Ali vi zađoste s puta, i učiniste te se mnogi spotakoše o zakon, pokvariste zavjet Levijev, veli Gospod nad vojskama.
Malahija 2,9Zato i ja vas učinih prezrenim i poništenim u svega naroda, kao što se vi ne držite mojih putova i u zakonu gledate ko je ko.
Malahija 2,10Nije li nam svjema jedan otac? nije li nas jedan Bog stvorio? zašto nevjeru činimo jedan drugome skvrneći zavjet otaca svojih?
Malahija 2,11Juda čini nevjeru, i gad se čini u Izrailju i u Jerusalimu; jer skvrni Juda svetinju Gospodnju, koju bi mu valjalo ljubiti, ženeći se kćerju tuđega boga.
Malahija 2,12Gospod će istrijebiti iz šatora Jakovljevijeh čovjeka koji čini tako, koji straži i koji odgovara, i koji prinosi prinos Gospodu nad vojskama.
Malahija 2,13Još i ovo činite: pokrivate suzama oltar Gospodnji, plačem i uzdasima; zato ne gleda više na prinos, niti mu je drago primiti što iz vaših ruku.
Malahija 2,14A vi govorite: zašto? Zato što je Gospod svjedok između tebe i žene mladosti tvoje, kojoj ti činiš nevjeru, a ona ti je drugarica i žena, s kojom si u vjeri.
Malahija 2,15Jer nije li učinio jedno, ako i imaše još više duha? a zašto jedno? da traži sjeme Božije; zato čuvajte duh svoj, i ženi mladosti svoje ne činite nevjere.
Malahija 2,16Jer Gospod Bog Izrailjev veli da mrzi na puštanje, jer taki pokriva nasilje plaštem svojim, govori Gospod nad vojskama; zato čuvajte duh svoj da ne činite nevjere.
Malahija 2,17Dosađujete Gospodu riječima svojim, i govorite: u čem mu dosađujemo? U tom što govorite: ko god čini zlo, po volji je Gospodu, i taki su mu mili; ili: gdje je Bog koji sudi?

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje