Tražilica


Marko 15. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Marko 15,1Odmah u rano jutro održaše vijećanje glavari svećenički sa starješinama i književnicima, cijelo visoko vijeće. Oni dadoše Isusa svezana odvesti i predati Pilatu.
Marko 15,2Pilat ga upita: "Jesi li ti kralj židovski?" On mu odgovori: "Ti kažeš."
Marko 15,3I iznesoše glavari svećenički mnoge tužbe protiv njega.
Marko 15,4Pilat ga upita dalje: "Zar ništa ne odgovaraš? Čuj ipak, što sve iznose protiv tebe!"
Marko 15,5Ali Isus ne reče više ništa, tako da se je čudio Pilat.
Marko 15,6O blagdanu običavao im je pustiti jednoga sužnja, kojega su smjeli zamoliti sebi.
Marko 15,7Tada je ležao u zatvoru čovjek, po imenu Baraba, s drugim buntovnicima. Oni su u buni počinili umorstvo.
Marko 15,8I tako izađe mnoštvo naroda gore i zamoli ono, što bi mu davao svagda.
Marko 15,9Pilat ih upita: "Hoćete li da vam pustim kralja židovskoga?"
Marko 15,10On je bio dobro zapazio, da su ga glavari svećenički bili predali iz zavisti.
Marko 15,11Ali glavari svećenički podgovoriše narod, da im radije pusti Barabu.
Marko 15,12Pilat im reče: "A što da činim s ovim, što ga zovete kraljem židovskim?"
Marko 15,13Oni povikaše: "Razapni ga!"
Marko 15,14"A što je zlo učinio?" upita ih Pilat. Oni su samo vikali još jače: "Razapni ga!"
Marko 15,15Pilat htjede zadovoljiti narodu i pusti mu Barabu. A Isusa dade bičevati i predade da ga razapnu.
Marko 15,16I vojnici ga odvedoše unutrašnjost dvora, u sudnicu, i sazvaše cijelu četu.
Marko 15,17Ogrnuše mu skrletnu kabanicu, opletoše vijenac od trnja i metnuše ga na njega.
Marko 15,18Tada su ga pozdravljali: "Zdravo, kralju židovski!"
Marko 15,19Pritom su ga udarali trskom po glavi, pljuvali na njega, pregibali svoje koljeno i klanjali mu se.
Marko 15,20Pošto su mu se bili tako narugali, svukoše mu skrletnu kabanicu i obukoše ga u vlastite haljine njegove. Tada ga izvedoše, da ga razapnu.
Marko 15,21Natjeraše jednoga, koji je dolazio s polja i upravo prolazio, Simona iz Cirene, oca Aleksandrova i Rufova, da mu ponese križ.
Marko 15,22Tako ga dovedoše na mjesto Golgotu, što znači kosturnica.
Marko 15,23Ondje mu dadoše vino sa smirnom. Ali on ne uze.
Marko 15,24Tada ga razapeše i razdijeliše haljine njegove među se bacivši kocke za njih, tko će što dobiti.
Marko 15,25Bila je treća ura, kad ga razapeše,
Marko 15,26Natpis s oznakom njegove krivnje glasio je: "Kralj židovski."
Marko 15,27S njim razapeše dva razbojnika, jednoga s desne njegove, drugoga s lijeve njegove,
Marko 15,28Tako se ispuni riječ Pisma: "Ubrojen je među zločince,"
Marko 15,29Koji su prolazili, hulili su na njega, mahali glavom i govorili: "Da, ti ćeš hram porušiti i u tri ga dana opet sagraditi!
Marko 15,30Siđi s križa i spasi samoga sebe!"
Marko 15,31Isto tako rugali mu se i glavari svećenički s književnicima i govorili jedan drugome: "Druge je spasavao, samoga sebe ne može spasiti.
Marko 15,32Krist, kralj Izraelov, neka sad siđe s križa, da vidimo i vjerujemo!" Oni, što su bili s njim razapeti, rugali mu se,
Marko 15,33O šestoj uri nastade tama po svoj zemlji, što je potrajala do devete ure.
Marko 15,34O devetoj uri povika Isus iza glasa: "Eloi, Eloi, lama sabaktani", što znači: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?"
Marko 15,35Neki od onih, Što su okolo stajali, čuše to i rekoše: "Zove Iliju."
Marko 15,36Tada otrča jedan, napuni spužvu octa, natakne je na trsku, dade mu da pije i reče: "Da vidimo, hoće li doći Ilija, da ga skine!"
Marko 15,37A Isus još jedanput povika iza glasa i izdahnu.
Marko 15,38Tada se zavjesa hramska razdera na dvoje odozgo do dolje.
Marko 15,39Satnik, koji je stajao prema njemu i vidio, gdje izdahnu tako, reče: "Zaista, ovaj je čovjek bio Sin Božji."
Marko 15,40Izdaleka su gledale i žene, među njima Marija Magdalena. Marija, majka Jakova Mlađega i Josipa, i Saloma.
Marko 15,41One su ga bile pratile već u Galileji i posluživale ga. I još mnoge druge bile su tu, koje su bile s njim uzašle u Jerusalem.
Marko 15,42Već je bila večer, usto priprava, dan uoči subote.
Marko 15,43Tada dođe Josip iz Arimateje, ugledan vijećnik, koji je također očekivao kraljevstvo Božje. On odvažno pođe k Pilatu i zamoli mrtvo tijelo Isusovo.
Marko 15,44Pilat se začudi, da je već umro. Zato dozva satnika i zapita, je li umro.
Marko 15,45Kad mu satnik to potvrdi, darova Josipu mrtvo tijelo.
Marko 15,46Ovaj kupi platno, skinu ga i zavi ga u platno. Tada ga položi u grob, koji je bio isječen u hridinu. Pred ulaz u grob navali kamen.
Marko 15,47Marija Magdalena i Marija, majka Josipova, gledale su, gdje je bio položen.
Marko 15,1 Odmah izjutra glavari svećenički zajedno sa starješinama i pismoznancima - cijelo Vijeće - upriličili su vijećanje pa Isusa svezali, odveli i predali Pilatu.
Marko 15,2I upita ga Pilat: "Ti li si kralj židovski?" On mu odgovori: "Ti kažeš.
Marko 15,3I glavari ga svećenički teško optuživahu.
Marko 15,4Pilat ga opet upita: "Ništa ne odgovaraš? Gle, koliko te optužuju.
Marko 15,5A Isus ništa više ne odgovori te se Pilat čudio.
Marko 15,6O Blagdanu bi im pustio uznika koga bi zaiskali.
Marko 15,7A zajedno s pobunjenicima koji u pobuni počiniše umorstvo bijaše u okove bačen čovjek zvani Baraba.
Marko 15,8I uziđe svjetina te poče od Pilata iskati ono što im običavaše činiti.
Marko 15,9A on im odgovori: "Hoćete li da vam pustim kralja židovskoga?
Marko 15,10Znao je doista da ga glavari svećenički bijahu predali iz zavisti.
Marko 15,11Ali glavari svećenički podjare svjetinu da traži neka im radije pusti Barabu.
Marko 15,12Pilat ih opet upita: "Što dakle da učinim s ovim kojega zovete kraljem židovskim?
Marko 15,13A oni opet povikaše: "Raspni ga!
Marko 15,14Reče im Pilat: "Ta što je zla učinio?" Povikaše još jače: "Raspni ga!
Marko 15,15Hoteći ugoditi svjetini, Pilat im pusti Barabu, a Isusa izbičeva i preda da se razapne.
Marko 15,16Vojnici ga odvedu u unutarnjost dvora, to jest u pretorij, pa sazovu cijelu četu
Marko 15,17i zaogrnu ga grimizom; spletu trnov vijenac i stave mu na glavu
Marko 15,18te ga stanu pozdravljati: "Zdravo, kralju židovski!
Marko 15,19I udarahu ga trskom po glavi, pljuvahu po njemu i klanjahu mu se prigibajući koljena.
Marko 15,20A pošto ga izrugaše, svukoše mu grimiz i obukoše mu njegove haljine. I izvedu ga da ga razapnu.
Marko 15,21I prisile nekog prolaznika koji je dolazio s polja, Šimuna Cirenca, oca Aleksandrova i Rufova, da mu ponese križ.
Marko 15,22I dovuku ga na mjesto Golgotu, što znači Lubanjsko mjesto.
Marko 15,23I nuđahu mu piti namirisana vina, ali on ne uze.
Marko 15,24Kad ga razapeše, razdijele među se haljine njegove bacivši za njih kocku - što će tko uzeti.
Marko 15,25A bijaše treća ura kad ga razapeše.
Marko 15,26Bijaše napisan i natpis o njegovoj krivici: "Kralj židovski.
Marko 15,27A zajedno s njime razapnu i dva razbojnika, jednoga njemu zdesna, drugoga slijeva.
Marko 15,28#
Marko 15,29Prolaznici su ga pogrđivali mašući glavama: "Ej, ti, koji razvaljuješ Hram i sagradiš ga za tri dana,
Marko 15,30spasi sam sebe, siđi s križa!
Marko 15,31Slično i glavari svećenički s pismoznancima rugajući se govorahu jedni drugima: "Druge je spasio, sebe ne može spasiti!
Marko 15,32Krist, kralj Izraelov! Neka sad siđe s križa da vidimo i povjerujemo!" Vrijeđahu ga i oni koji bijahu s njim raspeti.
Marko 15,33A o šestoj uri tama nasta po svoj zemlji - sve do ure devete.
Marko 15,34O devetoj uri povika Isus iza glasa: "Eloi, Eloi lama sabahtani?" To znači: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?
Marko 15,35Neki od nazočnih čuvši to govorahu: "Gle, Iliju zove.
Marko 15,36A jedan otrča, natopi spužvu octom, natakne na trsku i pruži mu piti govoreći: "Pustite da vidimo hoće li doći Ilija da ga skine.
Marko 15,37A Isus zavapi jakim glasom i izdahnu.
Marko 15,38I zavjesa se hramska razdrije nadvoje, odozgor dodolje.
Marko 15,39A kad satnik koji stajaše njemu nasuprot vidje da tako izdahnu, reče: "Zaista, ovaj čovjek bijaše Sin Božji!
Marko 15,40Izdaleka promatrahu i neke žene: među njima Marija Magdalena i Marija, majka Jakova Mlađega i Josipa, i Saloma -
Marko 15,41te su ga pratile kad bijaše u Galileji i posluživale mu - i mnoge druge koje uziđoše s njim u Jeruzalem.
Marko 15,42A uvečer, budući da je bila Priprava, to jest predvečerje subote,
Marko 15,43dođe Josip iz Arimateje, ugledan vijećnik, koji također isčekivaše kraljevstvo Božje: odvaži se, uđe k Pilatu i zaiska tijelo Isusovo.
Marko 15,44Pilat se začudi da je već umro pa dozva satnika i upita ga je li odavna umro.
Marko 15,45Kad sazna od satnika, darova Josipu tijelo.
Marko 15,46Josip kupi platno, skine tijelo i zavije ga u platno te položi u grob, koji bijaše izduben iz stijene. I dokotrlja kamen na grobna vrata.
Marko 15,47A Marija Magdalena i Marija Josipova promatrahu kamo ga polažu.
Marko 15,1Od jutra, *veliki svećenici držaše savjetovanje sa starješinama, pismoznancima i cijelim *Sanhedrinom. Oni svezaše Isusa, odvedoše ga i predadoše Pilatu .
Marko 15,2Pilat ga ispitivaše: ` Jesi li ti kralj Židova? ` Isus mu odgovori: ` Ti si taj koji to kaže. `
Marko 15,3Veliki svećenici podnesoše protiv njega mnogo optužaba.
Marko 15,4Pilat ga nanovo ispitivaše: ` Ti ne odgovaraš ništa? Vidi sve te optužbe koje oni podnose protiv tebe.
Marko 15,5Ali, Isus ne odgovori više ništa, tako da Pilat bi iznenađen.
Marko 15,6Na svaki blagdan, on im je oslobađao jednog zatvorenika, onog kojeg su tražili.
Marko 15,7A onaj kojeg su zvali Barabbas bijaše u zatvoru s pobunjenicima koji bijahu počinili jedno ubojstvo tijekom jedne pobune.
Marko 15,8Mnoštvo se uspne i stade iskati ono što im je on obično podjeljivao.
Marko 15,9Pilat im odgovori: ` Hoćete li da vam oslobodim kralja Židova? `
Marko 15,10Jer, on vidješe da ga veliki svećenici bijahu predali iz zavisti.
Marko 15,11Veliki svećenici potaknuše mnoštvo da bi im on oslobodio radije Barabasa.
Marko 15,12Uzimajući opet riječ, Pilat im govoraše: ` Što ću ja dakle učiniti s onim kojeg vi nazivate kraljem Židova? `
Marko 15,13Ponovo, oni zavikaše: ` Razapni ga!`
Marko 15,14Pilat im govoraše: ` Što je zla on učinio? ` Oni vikaše sve jače i jače: ` Razapni ga! `
Marko 15,15Pilat, htijući zadovoljiti mnoštvo, oslobodi im Barabasa a, izruči on, nakon što ga je dao izbičevati, da bude razapet. ( Mt 27.2731; Iv 19.23)
Marko 15,16Vojnici ga odvedoše u unutrašnjost palače, tj. u *pretorij. Oni pozvaše cijelu kohortu .
Marko 15,17Oni ga odjenuše purpurom i staviše mu na glavu krunu od trnja koju su oni ispleli.
Marko 15,18I stadoše oni klicati: ` Zdravo, kralju Židova! `
Marko 15,19Udaraše ga oni po glavi jednom trstikom, pljuvaše na njega i spuštaj ući se na koljena, klanjaše se pred njim.
Marko 15,20Nakon što su se nasprdali s njim, oni mu skidoše purpur i vratiše mu njegovu odjeću. Potom ga izvedoše za razapeti ga. ( Mt 27.3344; Lk 23.2643; Iv 19.1624)
Marko 15,21Oni prinudiše jednog prolaznika, koji dolažaše iz polja, za nositi njegov križ, Šimuna Cirenca, oca Aleksandra i Rufusa.
Marko 15,22I odvedoše ga u mjesto zvano Golgota, što znači Lubanja.
Marko 15,23Htjedoše mu dati vina izmiješanog s mirhom3, ali one ne uze to.
Marko 15,24Oni ga razapeše, i podijeliše među sobom odjeću njegovu, bacaj ući kocku za znati što će koji uzeti.
Marko 15,25Bijaše devet sati kad ga razapeše.
Marko 15,26Natpis koji je nosio razlog njegove osude bio je ovako sastavljen: ` Kralj Židova. `
Marko 15,27S njim, oni razapeše dvojicu razbojnika,
Marko 15,28jednog njemu s desna, a drugog s lijeva .
Marko 15,29Prolaznici ga vrijeđaše klimaj ući glavom i govoreći: ` Ha! Ti koji uništavaš *Svetište i ponovo ga gradiš za tri dana,
Marko 15,30spasi sam sebe silazeći s križa. `
Marko 15,31Isto, *veliki svećenici, s pismoznancima, sprdaše se između sebe: ` On je spašavao druge, a ne može sam sebe spasiti!
Marko 15,32*Spasitelj, kralj Izraelov, nek siđe sad s križa, da bismo mi vidjeli i da vjerujemo! ` Oni koji bijahu razapeti s njim psovaše ga. ( Mt 27.4556; Lk 23.4449; Iv 19.2830)
Marko 15,33U podne, biše tmine po svoj zemlji sve do tri sata.
Marko 15,34A u tri sata, Isus povika snažnim glasom: ` Eloï, Eloï, lama sabaqthani? što znači: ` Moj Bože, moj Bože, zašto si me napustio. `
Marko 15,35Neki od onih koji bijahu ondje govoraše: ` Evo ga kako zove Iliju! `
Marko 15,36Netko dotrča, nakvasi jednu spužvu octom,i pričvrstivši ju na kraj jedne trstike,
Marko 15,37on mu ponudi piti kazavši: ` Čekajte, vidimo da li će Ilija spustiti ga odande. ` Ali, ispustivši jedan snažan krik, Isus izdahnu.
Marko 15,38A zavjesa *Svetišta se razdera na dvoje odozgo do dolje.
Marko 15,39Centurion koji stajaše pred njim, vidjevši ga da tako bijaše izdahnuo, reče: ` Uistinu taj čovjek bijaše Sin Božji. `
Marko 15,40Bijaše također žena koje gledaše s odstojanja, i među njima Marija iz Magdale, Marija majka Jakova Malog i Josipa, i Saloma,
Marko 15,41koje slijeđaše i služaše njega kad bijaše u Galileji, a više drugih koje bijahu uzišle s njim u Jeruzalem. ( Mt 27.5761; Lk 23.5056; Iv 19.3842)
Marko 15,42Večer već bijaše došla, i kako to bijaše dan pripremanja, tj. jednog *šabatskog bdijenja,
Marko 15,43jedan ugledni član savjeta, Josip iz Arimateje, stiže. On također čekaše *kraljevanje Božje. On imade smjelosti ući kod Pilata za izmoliti ga Isusovo tijelo.
Marko 15,44Pilat se iznenadi da je već mrtav. On dade dovesti centuriona i zapita ga da li bijaše mrtav otprije dugo vremena.
Marko 15,45I, obaviješten od centuriona, on dopusti Josipu uzeti lješ.
Marko 15,46Nakon što je kupio pogrebni pokrov, Josip skinu Isusa s križa i umota ga u pokrov. On ga položi u jednu grobnicu koja bijaše izdubljena u stijeni i dokotrlja jedan kamen na ulaz u grobnicu.
Marko 15,47Marija iz Magdale i Marija majka Josipova vidješe gdje ga bijaše položio. ( Mt 28.18; Lk 24.111; Iv 20.1)
Marko 15,1I odmah ujutru učiniše vijeću glavari sveštenički sa starješinama i književnicima, i sav sabor, i svezavši Isusa odvedoše ga i predadoše Pilatu.
Marko 15,2I upita ga Pilat: jesi li ti car Judejski? A on odgovarajući reče mu: ti kažeš.
Marko 15,3I tužahu ga glavari sveštenički vrlo.
Marko 15,4A Pilat opet upita ga govoreći: zar ništa ne odgovaraš? Gledaj šta svjedoče na tebe.
Marko 15,5Ali Isus više ne odgovori ništa tako da se divljaše Pilat.
Marko 15,6A o svakom prazniku puštaše im po jednoga sužnja koga iskahu.
Marko 15,7A bijaše jedan zatvoren, po imenu Varava, sa svojijem drugarima koji su u buni učinili krv.
Marko 15,8I povikavši narod stade iskati što im svagda činjaše.
Marko 15,9A Pilat im odgovori govoreći: hoćete li da vam pustim cara Judejskoga?
Marko 15,10Jer znadijaše da su ga iz zavisti predali glavari sveštenički.
Marko 15,11Ali glavari sveštenički podgovoriše narod bolje Varavu da ištu da im pusti.
Marko 15,12A Pilat opet odgovarajući reče im: a šta hoćete da činim s tijem što ga zovete carem Judejskijem?
Marko 15,13A oni opet povikaše: raspni ga.
Marko 15,14A Pilat im reče: a kakvo je zlo učinio? A oni iza glasa vikahu: raspni ga.
Marko 15,15A Pilat želeći ugoditi narodu pusti im Varavu, a Isusa šibavši predade da ga razapnu.
Marko 15,16A vojnici ga odvedoše u sudnicu, i sazvaše svu četu vojnika,
Marko 15,17I obukoše mu skerletnu kabanicu, i opletavši vijenac od trnja metnuše na nj.
Marko 15,18I stadoše ga pozdravljati govoreći: zdravo, care Judejski!
Marko 15,19I bijahu ga po glavi trskom, i pljuvahu na nj, i padajući na koljena poklanjahu mu se.
Marko 15,20I kad mu se narugaše, svukoše s njega skerletnu kabanicu, i obukoše ga u njegove haljine i izvedoše ga da ga razapnu.
Marko 15,21I natjeraše nekoga Simona iz Kirine, oca Aleksandrova i Rufova, koji iđaše iz polja, da mu ponese krst.
Marko 15,22I dovedoše ga na mjesto Golgotu, koje će reći: košturnica.
Marko 15,23I davahu mu da pije vino sa smirnom, a on ne uze.
Marko 15,24I kad ga razaspeše, razdijeliše haljine njegove bacajući kocke za njih ko će šta uzeti.
Marko 15,25A bijaše sahat treći kad ga razapeše.
Marko 15,26I bijaše natpis njegove krivice napisan: car Judejski.
Marko 15,27I s njim raspeše dva hajduka, jednoga s desne a jednoga s lijeve strane njemu.
Marko 15,28I izvrši se pismo koje govori: i metnuše ga među zločince.
Marko 15,29I koji prolažahu huljahu na nj mašući glavama svojima i govoreći: aha! ti što crkvu razvaljuješ i za tri dana načinjaš.
Marko 15,30Pomozi sam sebi i siđi s krsta.
Marko 15,31Tako i glavari sveštenički s književnicima rugahu se govoreći jedan drugome: drugima pomože, a sebi ne može pomoći.
Marko 15,32Hristos car Izrailjev neka siđe sad s krsta da vidimo, pa ćemo mu vjerovati. I oni što bijahu s njim razapeti rugahu mu se.
Marko 15,33A u šestome sahatu bi tama po svoj zemlji do sahata devetoga.
Marko 15,34I u devetome sahatu povika Isus iza glasa govoreći: Eloi! Eloi! lama savahtani? koje znači: Bože moj! Bože moj! zašto si me ostavio?
Marko 15,35I neki od onijeh što stajahu ondje čuvši to govorahu: eno zove Iliju.
Marko 15,36A jedan otrča te napuni sunđer octa, pa nataknuvši na trsku pojaše ga govoreći: stanite da vidimo hoće li doći Ilija da ga skine.
Marko 15,37A Isus povika iza glasa, i izdahnu.
Marko 15,38I zavjes crkveni razdrije se na dvoje s vrha do na dno.
Marko 15,39A kad vidje kapetan koji stajaše prema njemu da s takom vikom izdahnu, reče: zaista čovjek ovaj sin Božij bješe.
Marko 15,40A bijahu i žene koje gledahu izdaleka, među kojima bješe i Marija Magdalina i Marija Jakova maloga i Josije mati, i Solomija,
Marko 15,41Koje iđahu za njim i kad bješe u Galileji, i služahu mu; i druge mnoge koje bijahu došle s njim u Jerusalim.
Marko 15,42I kad bi u veče (jer bijaše petak, to jest u oči subote),
Marko 15,43Dođe Josif iz Arimateje, pošten savjetnik, koji i sam carstva Božijega čekaše, i usudi se te uđe k Pilatu i zaiska tijelo Isusovo.
Marko 15,44A Pilat se začudi da je već umro; i dozvavši kapetana zapita ga: je li davno umro?
Marko 15,45I doznavši od kapetana, dade tijelo Josifu.
Marko 15,46I kupivši platno, i skinuvši ga, obavi platnom, i metnu ga u grob koji bješe isječen u kamenu, i navali kamen na vrata od groba.
Marko 15,47A Marija Magdalina i Marija Josijina gledahu gdje ga metahu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje