Tražilica


Matej 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Matej 1,1Rodoslovlje Isusa Krista sina Davidova, sina Abrahamova.
Matej 1,2Abrahamu se rodi Izak, Izaku se rodi Jakov, Jakovu se rodi Juda i braća njegova,
Matej 1,3Judi se rodi Peres i Zerah s Tamarom, Peresu se rodi Hesron, Hesronu se rodi Ram,
Matej 1,4Ramu se rodi Aminadab, Aminadabu se rodi Nahšon, Nahšonu se rodi Salmon,
Matej 1,5Salmonu se rodi Boaz s Rahabom, Boazu se rodi Obed s Rutom, Obedu se rodu Jesej,
Matej 1,6Jeseju se rodi kralj David. Davidu se rodi Salomon sa ženom Urijinom,
Matej 1,7Salomonu se rodi Roboam, Roboamu se rodi Abija, Abiji se rodi Asa,
Matej 1,8Asi se rodi Jošafat, Jošafatu se rodi Joram, Joramu se rodi Uzija,
Matej 1,9Uziji se rodi Jotam, Jotamu se rodi Ahaz, Ahazu se rodi Ezekija,
Matej 1,10Ezekiji se rodi Manaseh, Manasehu se rodi Amon, Amonu se rodi Josija,
Matej 1,11Josiji se rodi Jehonija i braća njegova u vrijeme odvođenja u Babilon.
Matej 1,12Poslije odvođenja u Babilon: "Jehoniji se rodi Šealtiel, Šealtielu se rodi Zerubabel,
Matej 1,13Zerubabelu se rodi Abiud, Abiudu se rodi Elijakim Elijakimu se rodi Azor,
Matej 1,14Azoru se rodi Sadok, Sadoku se rodi Akim, Akimu se rodi Elijud,
Matej 1,15Elijudu se rodi Eleazar, Eleazaru se rodi Matan, Matanu se rodi Jakov,
Matej 1,16Jakovu se rodi Josip, muž Marije. Od nje se rodi Isus, koji se zove Krist.
Matej 1,17Tako je od Abrahama do Davida svega četrnaest koljena, od Davida do odvođenja u Babilon četrnaest koljena, i od odvođenja u Babilon do Krista četrnaest koljena.
Matej 1,18Rođenje Isusa Krista bilo je ovako: Kad je njegova majka Marija bila zaručena s Josipom, nađe se, da je bila začela po Duhu Svetom, još prije nego se sastaše.
Matej 1,19A Josip, muž njezin, bio je pravedan i nije htio da je sramoti javno, i tako je namislio da je otpusti tajno.
Matej 1,20Dok se je on bavio s tom mišlju, javi mu se u snu anđeo Gospodnji i reče: "Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju; jer što se je začelo u njoj, od Duha je Svetoga.
Matej 1,21Ona će roditi sina, kojemu ćeš nadjenuti ime Isus; jer će on izbaviti narod svoj od grijeha njegovih."
Matej 1,22Ovo se sve dogodi, da se ispuni, što je rekao Gospodin preko proroka:
Matej 1,23"Eto, djevica će začeti i roditi sina, i dat će mu se ime Emanuel", to znači "Bog s nama".
Matej 1,24Josip ustade od sna i učini, kao što mu je bio zapovjedio anđeo Gospodnji. On uze k sebi ženu svoju.
Matej 1,25Ali je ne spoznade, dok ne rodi sina svojega, prvorođenca. I dade mu ime Isus.
Matej 1,1 Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova.
Matej 1,2Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća.
Matej 1,3Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram.
Matej 1,4Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma.
Matej 1,5Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj.
Matej 1,6Jišaju se rodi David kralj. Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona.
Matej 1,7Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa.
Matej 1,8Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja.
Matej 1,9Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija.
Matej 1,10Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Amon. Amonu se rodi Jošija.
Matej 1,11Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon.
Matej 1,12Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel.
Matej 1,13Zerubabelu se rodi Abiud. Abiudu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor.
Matej 1,14Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud.
Matej 1,15Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov.
Matej 1,16Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.
Matej 1,17U svemu dakle: od Abrahama do Davida četrnaest naraštaja; od Davida do progonstva u Babilon četrnaest naraštaja; poslije progonstva u Babilon do Krista četrnaest naraštaja.
Matej 1,18A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom.
Matej 1,19A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti.
Matej 1,20Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: "Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga.
Matej 1,21Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.
Matej 1,22Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku:
Matej 1,23Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel - što znači: S nama Bog!
Matej 1,24Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.
Matej 1,25I ne upozna je dok ne rodi sina. I nadjenu mu ime Isus.
Matej 1,11 Knjiga korijena Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova.
Matej 1,2Abraham rodi Izaka, Izak rodi Jakova, Jakov rodi Judu i njegovu braću,
Matej 1,3Juda rodi Faresa i Zaru, od Tamare, Fares rodi Esroma, Esrom rodi Arama,
Matej 1,4Aram rodi Aminadaba, Aminadab rodi Nasona, Nason rodi Salmona,
Matej 1,5Salmon rodi Boza, Boz rodi Jobeda, od Rute, Jobed rodi Jesea,
Matej 1,6Jese rodi kralja Davida, David rodi Solomona, od žene Urijeve,
Matej 1,7Solomon rodi Roboama, Roboam rodi Abiju, Abija rodi Azu,
Matej 1,8Aza rodi Jozafata, Jozafat rodi Jorama, Joram rodi Oziasa,
Matej 1,9Ozias rodi Joatana, Joatan rodi Ahaza, Ahaz rodi Ezekiasa,
Matej 1,10Ezekias rodi Manaseja, Manase rodi Amona, Amon rodi Joziasa,
Matej 1,11Jozias rodi Jekoniasa i njegovu braću; tada bi izgon u Babiloniju.
Matej 1,12Nakon izgona u Babiloniju, Jekonias rodi Salatiela, Salatiel rodi Zorobabela,
Matej 1,13Zorobabel rodi Abiuda, Abiud rodi Eliakima, Eliakim rodi Azora,
Matej 1,14Azor rodi Sadoka, Sadok rodi Akima, Akim rodi Eliuda,
Matej 1,15Eliud rodi Eleazara, Eleazar rodi Matana, Matan rodi Jakova,
Matej 1,16Jakov rodi Josipa, muža Marijinog, od koje je rođen Isus, što ga se zove *Krist.
Matej 1,17Ukupni broj pokoljenja jest, dakle: četrnaest od Abrahama do Davida, četrnaest od Davida do izgona u Babiloniju, četrnaest od izgona u Babiloniju do Krista.
Matej 1,18Evo koje bi podrijetlo Isusa Krista. Marija, njegova majka, bijaše dana na udaju Josipu; no, prije no što su bili počeli živjeti zajedno, ona bi zatrudnjela pod Duhu Svetom.
Matej 1,19Josip, njen suprug, koji bijaše jedan pravedan čovjek i koji ne htjede nju javno ozloglasiti, odluči otpustiti ju potajice.
Matej 1,20On bijaše smislio ovaj naum, kad evo Anđeo Gospodov prikaza mu se u snu i reče mu: `Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, svoju suprugu: ono što bi stvoreno u njoj dolazi od Svetog Duha
Matej 1,21i ona će roditi sina kojem ćeš ti dati ime Isus , jer on je taj koji će spasiti svoj narod od njegovih grijeha. `
Matej 1,22Sve se to dogodi da bi se ispunilo ono što Gospodin bijaše rekao putem proroka:
Matej 1,23Evo će djevica začeti i rodit će jednog sina kojem će dati ime Emanuel, što se prevodi: `Boge s nama.`
Matej 1,24Po svom snu, Josip učini ono što mu Anđeo Gospodinov bijaše naložio: on uze k sebi svoju suprugu
Matej 1,24ali, on ju ne poznade sve dok ona ne bi porodila jednog sina kojem on dade ime Isus.
Matej 1,1Pleme Isusa Hrista, sina Davida Avraamova sina.
Matej 1,2Avraam rodi Isaka. A Isak rodi Jakova. A Jakov rodi Judu i braću njegovu.
Matej 1,3A Juda rodi Faresa i Zaru s Tamarom. A Fares rodi Esroma. A Esrom rodi Arama.
Matej 1,4A Aram rodi Aminadava. A Aminadav rodi Naasona. A Naason rodi Salmona.
Matej 1,5A Salmon rodi Vooza s Rahavom. A Vooz rodi Ovida s Rutom. A Ovid rodi Jeseja.
Matej 1,6A Jesej rodi Davida cara. A David car rodi Solomuna s Urijnicom.
Matej 1,7A Solomun rodi Rovoama. A Rovoam rodi Aviju. A Avija rodi Asu.
Matej 1,8A Asa rodi Josafata. A Josafat rodi Jorama. A Joram rodi Oziju.
Matej 1,9A Ozija rodi Joatama. A Joatam rodi Ahaza. A Ahaz rodi Ezekiju.
Matej 1,10A Ezekija rodi Manasiju. a Manasija rodi Amona. A Amon rodi Josiju.
Matej 1,11A Josija rodi Jehoniju i braću njegovu, u seobi Vavilonskoj.
Matej 1,12A po seobi Vavilonskoj, Jehonija rodi Salatiila. A Salatiilo rodi Zorovavelja.
Matej 1,13A Zorovavelj rodi Aviuda. A Aviud rodi Eliakima. A Eliakim rodi Azora.
Matej 1,14A Azor rodi Sadoka. A Sadok rodi Ahima. A Ahim rodi Eliuda.
Matej 1,15A Eliud rodi Eleazara. a Eleazar rodi Matana. A Matan rodi Jakova.
Matej 1,16A Jakov rodi Josifa, muža Marije, koja rodi Isusa prozvanoga Hrista.
Matej 1,17Svega dakle koljena od Avrama do Davida, koljena četrnaest, a od Davida do seobe Vavilonske, koljena četrnaest, a od seobe Vavilonske do Hrista, koljena četrnaest.
Matej 1,18A rođenje Isusa Hrista bilo je ovako: kad je Marija, mati njegova, bila isprošena za Josifa, a još dok se nijesu bili sastali, nađe se da je ona trudna od Duha svetoga.
Matej 1,19A Josif muž njezin, budući pobožan, ne hoteći je javno sramotiti, namisli je tajno pustiti.
Matej 1,20No kad on tako pomisli, a to mu se javi u snu anđeo Gospodnji govoreći: Josife, sine Davidov! ne boj se uzeti Marije žene svoje; jer ono što je u njoj začelo od Duha je svetoga.
Matej 1,21Pa će roditi sina, i nadjeni mu ime Isus; jer će on izbaviti svoj narod od grijeha njihovijeh.
Matej 1,22A ovo je sve bilo da se izvrši što je Gospod kazao preko proroka koji govori:
Matej 1,23Eto, djevojka će zatrudnjeti, i rodiće sina, i nadjenuće mu ime Emanuilo, koje će reći: s nama Bog.
Matej 1,24Kad se Josih probudi od sna, učini kako mu je zapovjedio anđeo Gospodnji, i uzme ženu svoju.
Matej 1,25I ne znadijaše za nju dok ne rodi sina svojega prvenca, i nadjede mu ime Isus.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje