Tražilica


Matej 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Matej 10,1On pozva k sebi svojih dvanaest učenika i dade im vlast da izgone duhove nečiste i da liječe svaku bolest i svaku nemoć.
Matej 10,2Imena dvanaest apostola jesu: "Na prvom mjestu Simon s pridjevkom Petar i njegov brat Andrija; Jakov, sin Zebedejev, i njegov brat Ivan;
Matej 10,3Filip i Bartolomej; Toma; Matej, carinik; Jakov, sin Alfejev, i Tadej;
Matej 10,4Simon Revnitelj i Juda Iskariot, koji postade izdajnik njegov.
Matej 10,5Ovih dvanaest posla Isus i zapovjedi im: "Ne idite k neznabošcima i ne ulazite ni u koji grad samarijski!
Matej 10,6Nego idite k izgubljenim ovcama kuće Izraelove!
Matej 10,7Idite i navješćujte: "Blizu je kraljevstvo nebesko.
Matej 10,8Liječite bolesne, dižite mrtve čistite gubave i izgonite đavle! Zabadava ste dobili, zabadava dajite!
Matej 10,9Ne uzimajte sobom u pojasima svojim ni zlata ni srebra ni drugoga novca,
Matej 10,10Ni putne torbe, ni dvoje haljine, ni obuće, ni štapa; jer je poslenik dostojan prehrane svoje.
Matej 10,11Kad dođete u koji grad ili u koje selo, ispitajte, tko je u njemu dostojan! Ostanite ondje, dok ne pođete dalje!
Matej 10,12Kad uđete u koju kuću, pozdravite je!
Matej 10,13Je li kuća dostojna toga, doći će na nju vaš pozdrav mira; nije li dostojna toga, vaš pozdrav mira vratit će se k vama.
Matej 10,14A gdje vas ne prime i ne poslušaju riječi vaših, ondje ostavite kuću i grad i otresite prah s nogu svojih!
Matej 10,15Zaista, kažem vam: "Zemlji Sodomi i Gomori u dan suda bit će lakše negoli gradu takvu!
Matej 10,16Eto, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi!
Matej 10,17Čuvajte se od ljudi! Oni će vas predavati sudovima i bičevat će vas u sinagogama.
Matej 10,18Jest, zbog mene vodit će vas pred namjesnike i kraljeve, da svjedočanstvo dadnete pred njima i pred neznabošcima.
Matej 10,19A kad vas predadu, ne brinite se, kako ili što ćete govoriti! U onaj čas dat će vam se, što ćete govoriti.
Matej 10,20Jer nijeste vi, koji govorite, nego Duh Oca vašega govori preko vas.
Matej 10,21Brat brata, otac sina svojega predavat će na smrt. Djeca će ustajati na roditelje svoje i dovoditi ih u smrt.
Matej 10,22Zbog imena mojega bit ćete omraženi svima. Ali tko ustraje do kraja, spasit će se.
Matej 10,23Kad vas progone u jednom gradu, bježite u koji drugi! Zaista, kažem vam: "Nećete još biti pri kraju s gradovima Izraelovim, dok ne dođe Sin čovječji
Matej 10,24Učenik nije nad učiteljem, ni sluga nad gospodarom svojim.
Matej 10,25Učenik mora biti zadovoljan, ako mu je kao učitelju njegovu, i sluga, ako mu je kao gospodaru njegovu. Kad su domaćina grdili kao Beelzebuba, koliko će više grditi domaće njegove!
Matej 10,26Ne bojte ih se dakle, jer nema ništa skriveno, što se ne bi otkrilo, ništa tajno, što se ne bi doznalo
Matej 10,27Što vam govorim u tami, to navješćujte na svjetlosti; što vam se šapće na uho, to propovijedajte na krovovima!
Matej 10,28Ne bojte se onih, koji doduše mogu ubiti tijelo, ali duše ne mogu ubiti! Nego se bojte onoga, koji može dušu i tijelo pogubiti u paklu!
Matej 10,29Ne kupuju li se dva vrapca za pet para? A ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez Oca vašega.
Matej 10,30A u vas je dapače izbrojena sva kosa na glavi vašoj.
Matej 10,31Ne bojte se dakle! Vi ste više vrijedni, negoli mnogi vrapci.
Matej 10,32Tkogod prizna mene pred ljudima, toga ću i ja priznati pred Ocem svojim na nebesima
Matej 10,33A tko zataji mene pred ljudima, toga ću i ja zatajiti pred Ocem svojim na nebesima.
Matej 10,34Ne mislite, da sam ja došao da donesem mir na zemlju! Nijesam došao da donesem mir, nego mač.
Matej 10,35Jer sam došao da rastavim sina od oca njegova, kćer od matere njezine, snahu od svekrve njezine.
Matej 10,36Tako neprijatelji čovjeku postaju njegovi vlastiti domaći.
Matej 10,37Tko ljubi oca ili mater više nego mene, nije mene dostojan! Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan.
Matej 10,38Tko ne uzme na se križ svoj i ne pođe za mnom, nije mene dostojan!
Matej 10,39Tko gleda da dobije život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj zbog mene, dobit će ga.
Matej 10,40Tko vas prima; mene prima. Tko prima mene, prima onoga, koji me je poslao.
Matej 10,41Tko prima proroka, jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika, jer je pravednik, primit će plaću pravedničku.
Matej 10,42Tko jednome od ovih malenih ovdje pruži samo čašu hladne vode da se napije, jer je moj učenik, zaista kažem vam: "On neće izgubiti plaću svoju."
Matej 10,1 Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć.
Matej 10,2A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan brat njegov;
Matej 10,3Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej;
Matej 10,4Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda.
Matej 10,5Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih: "K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite!
Matej 10,6Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova!
Matej 10,7Putom propovijedajte: `Približilo se kraljevstvo nebesko!`
Matej 10,8Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!
Matej 10,9Ne stječite zlata, ni srebra, ni mjedi sebi u pojase,
Matej 10,10ni putne torbe, ni dviju haljina, ni obuće, ni štapa. Ta vrijedan je radnik hrane svoje.
Matej 10,11"U koji god grad ili selo uđete, razvidite tko je u njemu dostojan: ondje ostanite sve dok ne odete.
Matej 10,12Ulazeći u kuću, zaželite joj mir.
Matej 10,13Bude li kuća dostojna, neka mir vaš siđe na nju. Ne bude li dostojna, neka se mir vaš k vama vrati.
Matej 10,14Gdje vas ne prime i ne poslušaju riječi vaših, iziđite iz kuće ili grada toga i prašinu otresite sa svojih nogu.
Matej 10,15Zaista, kažem vam, lakše će biti zemlji sodomskoj i gomorskoj na Dan sudnji negoli gradu tomu.
Matej 10,16"Evo, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi!
Matej 10,17Čuvajte se ljudi, jer će vas predavati vijećima i po svojim će vas sinagogama bičevati.
Matej 10,18Pred upravitelje i kraljeve vodit će vas poradi mene, za svjedočanstvo njima i poganima.
Matej 10,19Kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti. Dat će vam se u onaj čas što ćete govoriti.
Matej 10,20Ta ne govorite to vi, nego Duh Oca vašega govori u vama!
Matej 10,21"Brat će brata predavati na smrt i otac dijete. Djeca će ustajati na roditelje i ubijati ih.
Matej 10,22Svi će vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen.
Matej 10,23"Kad vas stanu progoniti u jednom gradu, bježite u drugi. Zaista, kažem vam, nećete obići gradova izraelskih prije nego što dođe Sin Čovječji.
Matej 10,24"Nije učenik nad učiteljem niti sluga nad gospodarom svojim.
Matej 10,25Dosta je da učenik bude kao njegov učitelj i sluga kao njegov gospodar. Ako su domaćina Beelzebulom nazvali, koliko će više njegove ukućane?
Matej 10,26"Ne bojte ih se dakle. Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće doznati.
Matej 10,27Što vam govorim u tami, recite na svjetlu; i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima.
Matej 10,28"Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.
Matej 10,29"Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez Oca vašega.
Matej 10,30A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene.
Matej 10,31Ne bojte se dakle! Vredniji ste nego mnogo vrabaca.
Matej 10,32"Tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem, koji je na nebesima.
Matej 10,33A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima.
Matej 10,34"Ne mislite da sam došao mir donijeti na zemlju. Ne, nisam došao donijeti mir, nego mač.
Matej 10,35Ta došao sam rastaviti čovjeka od oca njegova i kćer od majke njezine i snahu od svekrve njezine;
Matej 10,36i neprijatelji će čovjeku biti ukućani njegovi.
Matej 10,37"Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan.
Matej 10,38Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan.
Matej 10,39Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga.
Matej 10,40"Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao.
Matej 10,41Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku; tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku.
Matej 10,42Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.
Matej 10,1Budući dozvao svojih dvanaest učenika, Isus im dade vlast nad nečistim duhovima, da ih istjeravaju i liječe svaku bolest i svaku nemoć.
Matej 10,2Evo imena dvanaestorice *apostola. Prvi, Šimun, kojeg nazva Petar, i Andrija, njegov brat; Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, njegov brat;
Matej 10,3Filip i Bartolomej; Toma i Matija, skupljač poreza; Jakov, sin Alfejev i Tadija;
Matej 10,4Šimun, zelot i Juda Iskariot, onaj isti koji ga izruči. ( Mk 6.7-11; Lk 9.2; provj. Lk 10.3-12) )
Matej 10,5Tih dvanaest, Isus njih posla u izaslanstvo sa slijedećim uputama: ` Ne idite putem *pogana i ne ulazite u grad Samarijanaca;
Matej 10,6idite radije prema izgubljenim ovcama doma Izraelova.
Matej 10,7Na putu govorite da se *kraljevstvo nebesa približilo .
Matej 10,8*Liječite bolesne, uskrsavajte mrtve, očiščavajte *leprozne, istjerujte *zloduhe. Primili ste besplatno, dajite besplatno.
Matej 10,9Ne pribavljajte sebi ni zlata, ni srebra, ni novac ne stavljajte u pojas,
Matej 10,10ni vreću za put, ni dvije tunike, ni sandale, ni štap, jer radnik ima pravo na hranu svoju.
Matej 10,11U koji grad ili selo uđete, raspitajte se za doznati tko je dostojan primiti vas, i ostanite ondje sve do svog odlaska.
Matej 10,12Ulazeći u kuću, pozdravite ju;
Matej 10,13ako je ta kuća dostojna, nek mi dodirnu resu kad vaš red dođe na nju; ali, ako nije dostojna, nek se mir vaš vrati k vama .
Matej 10,14Ako li vas prime i ako ne saslušaju riječi vaše, napuštajući tu kuću ili taj grad, otresite prašinu s vaših nogu .
Matej 10,15Uistinu, ja vam to kažem: u dan suđenja, zemlja Sodome i Gomore bit će suđena s manje strogosti no taj grad. ( Mk 13.9; Lk12.11-12; 21.12 -19 )
Matej 10,16Evo kakoja, vas šaljem kao ovce među vukove; budite lukavi kao zmije i bezazleni kao golubice.
Matej 10,17Pazite se ljudi: oni će vas izručivati sudovima i bičevat će vas u svojim *sinagogama.
Matej 10,18Bit ćete predođeni pred upravitelje i kraljeve, zbog mene: imat će oni jedno svjedočenje, oni i *pogani.
Matej 10,19Kad vas izruče, ne brinite za znati kako govoriti i što kazati: ono što imate za reći bit će vam dano u taj čas,
Matej 10,20jer niste vi koji ćete govoriti, to je Duh vašeg Oca koji će u vama govoriti.
Matej 10,21Brat će na smrt izručivati brata svog, i otac svoje dijete; djeca će se podizati protiv svojih roditelja i dat će ih na smrt osuditi.
Matej 10,22Bit ćete omrznuti od svih zbog mog *Imena. Ali, onaj koji izdrži sve do kraja, taj će biti spašen.
Matej 10,23Kad vas budu protjerali iz tog grada, bježite u kakav drugi; uistinu, ja vam to kažem, vi nećete završiti obilazak gradova izraelskih prije no što dođe *Sin čovjekov.
Matej 10,24*Učenik nije iznad svog učitelja, ni sluga iznad svog gospodara.
Matej 10,25Učeniku je dosta biti kao učitelj njegov, a sluzi da bude kao gospodar što je njegov. Budući da su držali Belzebulom gospodara kuće, koliko jači razlog imaju to reći onima iz njegove k uće. ( Mk 8.38; Lk12.2-9 )
Matej 10,26Ne bojte ih se, dakle! Ništa nema skriveno što neće biti otkriveno, nema ničeg tajnog što neće biti poznato.
Matej 10,27Ono što vam ja kažem u sjeni, kazujte po bijelu danu; ono što čujete na ušnu školjku, kazujte po terasama . Ne bojte se on ih koji ubijaju tijelo, oni ne mogu ubiti dušu; bojte se radije onog koji može uništiti i dušu i tijelo u *geheni.
Matej 10,29Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Ipak, ni jedan od njih ne pada na zemlju neovisno vašem Ocu.
Matej 10,30Glede vas, čak i vaše vlasi su izbrojane.
Matej 10,31Budite dakle neustrašivi: vi vrijedite više nego svi vrapci.
Matej 10,32Tko se pred ljudima izjasni za mene, ja ću se također izjasniti za njega pred Ocem svojim koji je u *nebesima;
Matej 10,33ali tko mene zaniječe pred ljudima, ja ću također njega zanijekati pred Ocem svojim koji je u nebesima. (Lk12.51-53 )
Matej 10,34` Ne vjerujte da sam ja došao donijeti mir na zemlju; ja nisam došao donijeti mir, već mač.
Matej 10,35Da, ja sam došao odvojiti čovjeka od oca njegovog, kćer od njene majke, snahu od njene svekrve:
Matej 10,36imat će se neprijatelje ljude iz vlastite kuće. (Mk 8.34-35; Lk14.26-27; 9.23-24 )
Matej 10,37Tko voli svog oca ili svoju majku više nego mene nije mene dostojan; tko voli svog sina ili svoju kćerku više nego mene nije mene dostojan.
Matej 10,38Tko ne naprti križ svoji i ne slijedi me nije mene dostojan.
Matej 10,39Tko bude zaštitio svoj život izgubit će ga, a tko izgubi svoj život zbog mene zaštitit će ga. (Mk 9.37, 41; Lk 9.48; 10.16; Iv 13.20 )
Matej 10,40Tko vas prima prima mene, a tko mene prima prima Onoga koji je mene poslao.
Matej 10,41Tko prima jednog *proroka u njegovom svojstvu proroka primit će naknadu proročku, tko prima jednog pravednika u njegovu svojstvu pravednika primit će naknadu pravedničku.
Matej 10,42Tko bude dao piti, bila to i samo jedna čaša svježe vode, jednom od ovih malenih u njihovu svojstvu učeničkom, uistinu, ja vam to kažem, neće on izgubiti svoje naknade.`
Matej 10,1I dozvavši svojijeh dvanaest učenika dade im vlast nad duhovima nečistijem da ih izgone, i da iscjeljuju od svake bolesti i svake nemoći.
Matej 10,2A dvanaest apostola imena su ova: prvi Simon, koji se zove Petar, i Andrija brat njegov; Jakov Zevedejev, i Jovan brat njegov;
Matej 10,3Filip i Vartolomije; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev, i Levej prozvani Tadija;
Matej 10,4Simon Kananit, i Juda Iskariotski, koji ga i predade.
Matej 10,5Ovijeh dvanaest posla Isus i zapovjedi im govoreći: na put neznabožaca ne idite, i u grad Samarjanski ne ulazite.
Matej 10,6Nego idite k izgubljenijem ovcama doma Izrailjeva.
Matej 10,7A hodeći propovijedajte i kazujte da se približilo carstvo nebesko.
Matej 10,8Bolesne iscjeljujte, gubave čistite, mrtve dižite, đavole izgonite; za badava ste dobili, za badava i dajite.
Matej 10,9Ne nosite zlata ni srebra ni mjedi u pojasima svojijem,
Matej 10,10Ni torbe na put, ni dvije haljine ni obuće ni štapa; jer je poslenik dostojan svoga jela.
Matej 10,11A kad u koji grad ili selo uđete, ispitajte ko je u njemu dostojan, i ondje ostanite dok ne iziđete.
Matej 10,12A ulazeći u kuću nazovite joj: mir kući ovoj.
Matej 10,13I ako bude kuća dostojna, doći će mir vaš na nju; a ako li ne bude dostojna, mir će se vaš k vama vratiti.
Matej 10,14A ako vas ko ne primi niti posluša riječi vašijeh, izlazeći iz kuće ili iz grada onoga otresite prah s nogu svojijeh.
Matej 10,15Zaisto vam kažem: lakše će biti zemlji Sodomskoj i Gomorskoj u dan strašnoga suda nego li gradu onome.
Matej 10,16Eto, ja vas šaljem kao ovce među vukove: budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi.
Matej 10,17A čuvajte se od ljudi; jer će vas oni predati sudovima, i po zbornicama svojijem biće vas.
Matej 10,18I pred vlastelje i careve vodiće vas mene radi za svjedočanstvo njima i neznabošcima.
Matej 10,19A kad vas predadu, ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti; jer će vam se u onaj čas dati šta ćete kazati.
Matej 10,20Jer vi ne ćete govoriti, nego Duh oca vašega govoriće iz vas.
Matej 10,21A predaće brat brata na smrt i otac sina; i ustaće djeca na roditelje i pobiće ih.
Matej 10,22I svi će mrziti na vas imena mojega radi; ali koji pretrpi do kraja blago njemu.
Matej 10,23A kad vas potjeraju u jednom gradu, bježite u drugi. Jer vam kažem zaista: nećete obići gradova Izrailjevijeh dok dođe sin čovječij.
Matej 10,24Nema učenika nad učitelja svojega ni sluge nad gospodara svojega.
Matej 10,25Dosta je učeniku da bude kao učitelj njegov i sluzi kao gospodar njegov. Kad su domaćina nazvali Veelzevulom, a kamo li domaće njegove?
Matej 10,26Ne bojte ih se dakle; jer nema ništa sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati.
Matej 10,27Što vam govorim u tami, kazujte na vidiku; i što vam se šapće na uši, propovijedajte s krovova.
Matej 10,28I ne bojte se onijeh koji ubijaju tijelo a duše ne mogu ubiti; nego se bojte onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.
Matej 10,29Ne prodaju li se dva vrapca za jedan dinar? pa ni jedan od njih ne može pasti na zemlju bez oca vašega.
Matej 10,30A vama je i kosa na glavi sva izbrojena.
Matej 10,31Ne bojte se dakle; vi ste bolji od mnogo vrabaca.
Matej 10,32A koji god prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred ocem svojijem koji je na nebesima.
Matej 10,33A ko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred ocem svojijem koji je na nebesima.
Matej 10,34Ne mislite da sam ja došao da donesem mir na zemlju; nijesam došao da donesem mir nego mač.
Matej 10,35Jer sam došao da rastavim čovjeka od oca njegova i kćer od matere njezine i snahu od svekrve njezine:
Matej 10,36I neprijatelji čovjeku (postaće) domašnji njegovi.
Matej 10,37Koji ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan; i koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan.
Matej 10,38I koji ne uzme krsta svojega i ne pođe za mnom, nije mene dostojan.
Matej 10,39Koji čuva dušu svoju, izgubiće je; a koji izgubi dušu svoju mene radi, naći će je.
Matej 10,40Koji vas prima, mene prima; a koji mene prima, prima onoga koji me je poslao.
Matej 10,41Koji prima proroka u ime proročko, platu proročku primiće; a koji prima pravednika u ime pravedničko, platu pravedničku primiće.
Matej 10,42I ako ko napoji jednoga od ovijeh malijeh samo čašom studene vode u ime učeničko, zaista vam kažem, neće mu plata propasti.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje