Tražilica


Matej 19. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Matej 19,1Kad je Isus bio svršio ove govore, diže se iz Galileje i pođe u područje Judeje, s onu stranu Jordana.
Matej 19,2Veliko mnoštvo naroda pošlo je za njim, i on ih je iscjeljivao ondje.
Matej 19,3Tada pristupiše k njemu farizeji, da ga kušaju. Oni zapitaše: "Je li dopušteno čovjeku pustiti ženu svoju iz kojeg mu drago razloga?"
Matej 19,4On im odgovori: "Nijeste li čitali, da je Stvoritelj u početku stvorio čovjeka kao muža i ženu i rekao:
Matej 19,5Zato će muž ostaviti oca i majku i prionuti za ženu svoju i dvoje će biti jedno tijelo?
Matej 19,6Oni dakle nijesu više dvoje nego jedno tijelo. I što je Bog svezao, ne smije čovjek rastavljati."
Matej 19,7Oni mu odgovoriše "A zašto je Mojsije zapovjedio, da se dadne ženi knjiga raspusna, i da se tada pusti?"
Matej 19,8On im reče: "Mojsije je dopustio vama samo zbog tvrdoće srca vašega da puštate svoje žene; iz početka nije bilo tako.
Matej 19,9Ali vam ja kažem: "Tko pusti svoju ženu - osim zbog preljube - i oženi se drugom, čini preljubu. I tko uzme puštenicu, čini preljubu."
Matej 19,10Tada mu rekoše učenici: "Ako je to tako između muža i žene, onda nije probitačno ženiti se"
Matej 19,11On im reče: "Ne shvaćaju to svi, nego samo oni, kojima je dano.
Matej 19,12Ima ljudi, koji su od krila majčina nesposobni za ženidbu; ima takvih, koji su od ljudi učinjeni nesposobnima; i ima takvih, koji sebe same čine nesposobnima za ženidbu, zbog kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati!"
Matej 19,13Tada mu donesoše djecu, da metne ruke na njih i da se pomoli. Ali su učenici odbijali ljude.
Matej 19,14A Isus reče: "Pustite djecu, neka dođu k meni, i ne branite im; jer je takvih kraljevstvo nebesko."
Matej 19,15Tada metnu na njih ruke i otide dalje.
Matej 19,16I gle, tada pristupi jedan k njemu i zapita: "Učitelju, što dobra moram činiti, da postignem život vječni?"
Matej 19,17On mu odgovori: "Što me pitaš za dobro? Samo je jedan dobar. A ako hoćeš ući u život, drži zapovijedi!"
Matej 19,18Upita ga: "Koje?" Isus odgovori: "Ne ubijaj! Ne čini preljube! Ne kradi! Ne svjedoči lažno!
Matej 19,19Poštuj oca i majku, i ljubi bližnjega svojega kao samog sebe!"
Matej 19,20Mladić mu odgovori: "Sve san to držao. Što mi još fali?"
Matej 19,21Isus mu odgovori: "Ako hoćeš biti savršen, idi prodaj što imaš, i daj utržak siromašnima, i imat ćeš blago na nebu. Onda dođi i idi za mnom!"
Matej 19,22Na ove riječi otide mladić žalostan; jer je posjedovao mnoga dobra.
Matej 19,23Tada reče Isus učenicima svojim: "Zaista, kažem vam: "Bogataš će teško ući u kraljevstvo nebesko.
Matej 19,24Još vam jedanput kažem: "Lakše ide deva kroz iglene uši, negoli bogataš u kraljevstvo Božje."
Matej 19,25Kad to čuše učenici, posve se smetoše i upitaše: "Tko se onda može spasiti?"
Matej 19,26A Isus ih pogleda i reče Im: "Ljudima je to nemoguće, a Bogu je sve moguće."
Matej 19,27Tada progovori Petar i reče mu: "Mi smo sve ostavili i pošli smo za tobom. Što će nam za to dopasti?"
Matej 19,28Isus im reče: "Zaista, kažem vam: "Vi, koji pođoste za mnom, kod obnove svijeta kad Sin čovječji sjedne na prijestolje slave svoje, isto ćete tako sjesti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih.
Matej 19,29Jest, svaki, koji ostavi kuću, brata, sestru, oca, majku, dijete i polje zbog imena mojega, primit će stostruko za to i baštinit će život vječni.
Matej 19,30Mnogi, koji su prvi, bit će posljednji, i mnogi, koji su posljednji, bit će prvi.
Matej 19,1 Kad Isus završi ove besjede, ode iz Galileje i dođe u judejski kraj s onu stranu Jordana.
Matej 19,2Za njim je išao silan svijet. Ondje ih izliječi.
Matej 19,3Pristupe mu tada farizeji pa, da ga iskušaju, kažu: "Je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga?
Matej 19,4On odgovori: "Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih
Matej 19,5i reče: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo?
Matej 19,6Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.
Matej 19,7Kažu mu: "Zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpusno pismo i - otpustiti?
Matej 19,8Odgovori im: "Zbog tvrdoće srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od početka ne bijaše tako.
Matej 19,9A ja vam kažem: Tko otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - pa se oženi drugom, čini preljub.
Matej 19,10Kažu mu učenici: "Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se.
Matej 19,11A on im reče: "Ne shvaćaju toga svi, nego samo oni kojima je dano.
Matej 19,12Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati.
Matej 19,13Tada mu doniješe dječicu da na njih stavi ruke i pomoli se. A učenici im branili.
Matej 19,14Nato će im Isus: "Pustite dječicu i ne priječite im k meni jer takvih je kraljevstvo nebesko!
Matej 19,15I položi ruke na njih pa krene odande.
Matej 19,16I gle, pristupi mu netko i reče: "Učitelju, koje mi je dobro činiti da imam život vječni?
Matej 19,17A on mu reče: "Što me pitaš o dobrome? Jedan je samo dobar! Ali ako hoćeš u život ući, čuvaj zapovijedi.
Matej 19,18Upita ga: "Koje?" A Isus reče: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno!
Matej 19,19Poštuj oca i majku! I ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga!
Matej 19,20Kaže mu mladić: "Sve sam to čuvao. Što mi još nedostaje?
Matej 19,21Reče mu Isus: "Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.
Matej 19,22Na tu riječ ode mladić žalostan jer imaše velik imetak.
Matej 19,23A Isus reče svojim učenicima: "Zaista, kažem vas, teško će bogataš u kraljevstvo nebesko.
Matej 19,24Ponovno vam velim: Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.
Matej 19,25Čuvši to, učenici se silno snebivahu govoreći: "Tko se onda može spasiti?
Matej 19,26A Isus upre u njih pogled pa im reče: "Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće.
Matej 19,27Tada Petar prihvati pa upita: "Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?
Matej 19,28Reče im Isus: "Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih.
Matej 19,29I tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti.
Matej 19,30"A mnogi prvi bit će posljednji, i posljednji prvi.
Matej 19,1A kad Isus bio završio svoje poučavanje, on pođe iz Galileje i dođe na područje Judeje s one strane Jordana .
Matej 19,2Veliko ga mnoštvo slijediše, i ondje on ga ozdravljaše.
Matej 19,3*Farizeji se primaknuše prema njemu i rekoše mu za podmetnuti mu zamku: ` Je li dopušteno prognati jednu ženu zbog bilo kojeg razloga? `
Matej 19,4On odsgovori: ` Niste li vi čitali da tvorac u početku, njih stvori mužjakom i ženkom
Matej 19,5i da je rekao: Zato će čovjek napustiti svog oca i majku svoju i prionuti ženi svojoj, i njih dvoje bit će jedno tijelo samo.
Matej 19,6Tako oni nisu više dvoje, već samo jedno tijelo. Nek čovjek dakle ne razdvoji ono što je Bog sjedinio! `
Matej 19,7Oni mu rekoše: ` Zašto je dakle Mojsije propisao da se izda spis o otpustu. `
Matej 19,8On im reče: ` To je zbog okrutnosti srca vaše što je Mojsije vama dopustio otpuštati žene svoje; ali, u početku nije bilo tako.
Matej 19,9Ja vam to kažem: ako netko otpusti svoju ženu - izuzev zbog nezakonita sjedinjenja - i oženi jednu drugu, on je preljubnikom. `
Matej 19,10Učenici mu rekoše: ` Ako je takvo stanje čovjeka i prema ženi njegovoj, on nema interesa ni ženiti se. `
Matej 19,11On im odgovori: ` Svi ne razumiju ove riječi, već samo oni kojima je to dano;
Matej 19,12naime, ima eunuha koji su takvima od rođenja iz utrobe majčine; ima eunuha koji su takvima učinjeni od ljudi; a ima ih koji su se sami učinili eunusima zbog *kraljevstva nebeskog. Nek razumije tko razumjeti može! ` ( Mk 10.13-16; Lk 18.15-17 )
Matej 19,13Tad mu ljudi dovedoše djecu, da im položi ruke izgovaraj ući molitvu. Ali učenici ih izgrdiše.
Matej 19,14Isus reče: ` Pripustite tu djecu, ne sprječavajte ih doći k meni, jer *kraljevstvo nebesko je onih koji su kao oni. `
Matej 19,15I, nakon što im je položio ruke, on pođe odatle. ( Mk 10.17-31; Lk 18.18-30, 13.30 )
Matej 19,16I evo kako se jedan čovjek primaknu njemu i reče mu: ` Gospodine, što ja trebam učiniti da bih imao vječni *život? `
Matej 19,17Isus mu reče: ` Zašto me ispituješ o dobrom? Jedinstven je onaj koji je dobar. Ako hoćeš ući u život, čuvaj zapovjedi. `
Matej 19,18`Koje? `, reče mu on. Isus odgovori: ` Ne počini ubojstva. Ne počini preljube. Ne ukradi. Ne posvjedoči lažno.
Matej 19,19Poštuj oca svog i majku svoju. `
Matej 19,20Mladi mu čovjek reče: ` Sve to ja primijenjujem. Što mi još manjka? `
Matej 19,21Isus mu reče: ` Ako hoćeš biti savršen, idi, prodaj sve što posjeduješ, razdijeli siromasima, i imat ćeš jedno blago u *nebesima. Potom dođi, slijedi mene! `
Matej 19,22Na tu riječ, mladi čovjek ode sav ožalošćen, jer imaše on velika imanja.
Matej 19,23A Isus reče svojim učenicima: ` Uistinu, ja vam to kažem: teško će jedan bogataš ući u kraljevstvo nebesko.
Matej 19,24Ponavljam vam, lakše je jednoj devi proći kroz iglenu ušicu, nego jednom bogatašu ući u kraljevstvo Božje. `
Matej 19,25Tim riječima učenici bijahu veoma dojmljeni i rekoše oni: ` Tko dakle može biti spašen? `
Matej 19,26Upirući u njih pogled svoj, Isus im reče: ` Ljudima je nemoguće, ali Bogu je sve moguće. `
Matej 19,27Tada, uzimaj ući riječ, Petar mu reče: ` Uh dobro! mi, mi smo sve ostavili i slijedili tebe? `
Matej 19,28A Isus im reče: ` Uistinu, ja vam to kažem: Za vrijeme obnavljanja svih stvari, kad *Sin čovjekov bude sjeo na svoje prijestolje slave, vi koji ste me slijedili, vi ćete također sjedjeti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaesterim plemenima Izraelovim.
Matej 19,29A tko bude napustio kuće, braću, sestre, oca, majku, djecu ili polja, zbog *imena mog, primit će mnogo više i, u diobu, *život vječni.
Matej 19,30Mnogi od prvih bit će posljednji i od posljednjih prvi.
Matej 19,1I kad svrši Isus riječi ove, otide iz Galileje, i dođe u okoline Judejske preko Jordana.
Matej 19,2I za njim idoše ljudi mnogi i iscijeli ih ondje.
Matej 19,3I pristupiše k njemu fariseji da ga kušaju, i rekoše mu: može li čovjek pustiti ženu svoju za svaku krivicu?
Matej 19,4A on odgovarajući reče im: nijeste li čitali da je onaj koji je u početku stvorio čovjeka muža i ženu stvorio ih?
Matej 19,5I reče: zato ostaviće čovjek oca svojega i mater, i prilijepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno tijelo.
Matej 19,6Tako nijesu više dvoje, nego jedno tijelo; a što je Bog sastavio čovjek da ne rastavlja.
Matej 19,7Rekoše mu: zašto dakle Mojsije zapovijeda da se da knjiga raspusna, i da se pusti?
Matej 19,8Reče im: Mojsije je vama dopustio po tvrđi vašega srca puštati svoje žene; a iz početka nije bilo tako.
Matej 19,9Nego ja vama kažem: ako ko pusti svoju ženu, osim za kurvarstvo, i oženi se drugom, čini preljubu; i koji uzme puštenicu čini preljubu.
Matej 19,10Rekoše mu učenici njegovi: ako je tako čovjeku sa ženom, nije se dobro ženiti.
Matej 19,11A on reče im: ne mogu svi primiti tijeh riječi do oni kojima je dano.
Matej 19,12Jer ima uškopljenika koji su se tako rodili iz utrobe materine; a ima uškopljenika koje su ljudi uškopili; a ima uškopljenika koji su sami sebe uškopili carstva radi nebeskoga. Ko može primiti neka primi.
Matej 19,13Tada privedoše k njemu djecu da metne ruke na njih, i da se pomoli Bogu; a učenici zabranjivahu im.
Matej 19,14A Isus reče: Ostavite djecu i ne zabranjujte im dolaziti k meni; jer je takovijeh carstvo nebesko.
Matej 19,15I metnuvši na njih ruke otide odande.
Matej 19,16I gle, neko pristupivši reče mu: učitelju blagi! kakovo ću dobro da učinim da imam život vječni?
Matej 19,17A on reče mu: što me zoveš blagijem? niko nije blag osim jednoga Boga. A ako želiš ući u život, drži zapovijesti.
Matej 19,18Reče mu: koje? A Isus reče: da ne ubiješ; ne činiš preljube; ne ukradeš; ne svjedočiš lažno;
Matej 19,19Poštuj oca i mater; i ljubi bližnjega svoga kao samog sebe.
Matej 19,20Reče mu mladić: sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje; šta mi još treba?
Matej 19,21Reče mu Isus: ako hoćeš savršen da budeš, idi i prodaj sve što imaš i podaj siromasima; i imaćeš blago na nebu; pa hajde za mnom.
Matej 19,22A kad ču mladić riječ, otide žalostan; jer bijaše vrlo bogat.
Matej 19,23A Isus reče učenicima svojijem: zaista vam kažem da je teško bogatome ući u carstvo nebesko.
Matej 19,24I još vam kažem: lakše je kamili proći kroz iglene uši nego li bogatome ući u carstvo Božije.
Matej 19,25A kad to čuše učenici, divljahu se vrlo govoreći: ko se dakle može spasiti?
Matej 19,26A Isus pogledavši na njih reče im: ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće.
Matej 19,27Tada odgovori Petar i reče mu: eto mi smo ostavili sve i za tobom idemo: šta će dakle biti nama?
Matej 19,28A Isus reče im: zaista vam kažem da će te vi koji idete za mnom, u drugom rođenju, kad sjede sin čovječij na prijestolu slave svoje, sješćete i vi na dvanaest prijestola i suditi nad dvanaest koljena Izrailjevijeh.
Matej 19,29I svaki, koji ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili mater, ili ženu, ili djecu, ili zemlju, imena mojega radi, primiće sto puta onoliko, i dobiće život vječni.
Matej 19,30Ali će mnogi prvi biti pošljednji i pošljednji prvi.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje