Tražilica


Matej 28. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Matej 28,1Po suboti, u osvit prvoga daru u sedmici, odoše Marija Magdalena i druga Marija da pogledaj grob.
Matej 28,2Tada se zemlja potrese silno. Anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi, odvali kamen i sjede na njega.
Matej 28,3Lice je njegovo bilo kao munja, i odijelo njegovo bijelo kao snijeg.
Matej 28,4Stražari uzdrhtaše od straha pred njim i postadoše kao mrtvi.
Matej 28,5Anđeo progovori ženama: "Ne bojte se vi! Znam, vi tražite Isusa, Razapetoga.
Matej 28,6On nije ovdje. Uskrsnuo je, kao što je rekao. Dođite, vidite ovdje mjesto, gdje je ležao Gospodin.
Matej 28,7A sad otidite brže i javite učenicima njegovim: "On je uskrsnuo od mrtvih i ide pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti. Eto, ja vam rekoh."
Matej 28,8Sa strahom i ujedno s radošću velikom odoše brzo od groba i pohitješe da to dojave učenicima njegovim.
Matej 28,9Tada im dođe Isus u susret i reče: "Zdravo!" One pristupiše k njemu, obujmiše noge njegove i pokloniše mu se.
Matej 28,10Nato im reče Isus: "Ne bojte se! Idite i javite braći mojoj, neka idu u Galileju! Ondje će me vidjeti."
Matej 28,11Kad su one bile otišle, odoše neki od straže u grad i javiše glavarima svećeničkim sve, što se je bilo dogodilo.
Matej 28,12Ovi se skupiše sa starješinama i održaše vijeće. Dadoše vojnicima mnogo novaca
Matej 28,13I rekoše: "Izjavite: "Učenici njegovi dođoše noću i ukradoše ga, dok smo mi spavali.
Matej 28,14Ako to dođe upravitelju do ušiju, mi ćemo ga umiriti i za vas se zauzeti."
Matej 28,15Oni uzeše novac i učiniše, kako im je bilo rečeno. Ovo je govorkanje rašireno kod Židova do dana današnjega.
Matej 28,16Jedanaestorica učenika odoše u Galileju na goru, kamo ih je bio Isus uputio.
Matej 28,17Kad ga vidješe, pokloniše mu se. A neki posumnjaše.
Matej 28,18Tada pristupi Isus k njima i reče im: "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji.
Matej 28,19Zato idite i učinite sebi sve narode učenicima krštavajući ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Matej 28,20I učeći ih da drže sve, što sam vam zapovjedio. Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta." Amen.
Matej 28,1 Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu, dođe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob.
Matej 28,2I gle, nastade žestok potres jer anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj.
Matej 28,3Lice mu bijaše kao munja, a odjeća bijela kao snijeg.
Matej 28,4Od straha pred njim zadrhtaše stražari i obamriješe.
Matej 28,5A anđeo progovori ženama: "Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite!
Matej 28,6Nije ovdje! Uskrsnu kako reče. Hajde, vidite mjesto gdje je ležao
Matej 28,7pa pođite žurno i javite njegovim učenicima da uskrsnu od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti. Evo, rekoh vam.
Matej 28,8One otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima.
Matej 28,9Kad eto im Isusa u susret! Reče im: "Zdravo!" One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone.
Matej 28,10Tada im Isus reče: "Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!
Matej 28,11Dok su one odlazile, gle, neki od straže dođoše u grad i javiše glavarima svećeničkim sve što se dogodilo.
Matej 28,12Oni se sabraše sa starješinama na vijećanje, uzeše mnogo novaca i dadoše vojnicima
Matej 28,13govoreći: "Recite: `Noću dok smo mi spavali, dođoše njegovi učenici i ukradoše ga.`
Matej 28,14Ako to dočuje upravitelj, mi ćemo ga uvjeriti i sve učiniti da vi budete bez brige.
Matej 28,15Oni uzeše novac i učiniše kako bijahu poučeni. I razglasilo se to među Židovima - sve do danas.
Matej 28,16Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus.
Matej 28,17Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše.
Matej 28,18Isus im pristupi i prozbori: "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji!
Matej 28,19Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga
Matej 28,20i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!" "I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta.
Matej 28,1Nakon *Šabata, u početku prvog dana u tjednu, Marija iz Magdale i druga Marija dođoše vidjeti grobnicu.
Matej 28,2Kad evo dogodi se veliki potres zemlje: *Anđeo Gospodov siđe s neba, otkotrlja kamen i sjede na njega.
Matej 28,3On je imao izgled munje, a njegova odjeća bijaše bijela kao snijeg.
Matej 28,4U strahu koji ih spopade stražari biše potreseni i obamriješe.
Matej 28,5Ali, anđeo uze riječ i reče ženama: ` Ne bojte se, vi. Ja znam da vi tražite Isusa, razapetog.
Matej 28,6On nije ovdje, jer uskrsnuo je on kao što bijaše rekao; dođite vidjeti mjesto gdje je počivao.
Matej 28,7Potom, brzo, idite reči učenicima njegovim: On je uskrsnuo iz mrtvih, i eno vam prethodi u Galileju; ondje ćete ga vidjeti. Eto, ja sam vam rekao. `
Matej 28,8Napuštajući grob, sa strahom i velikom radošću, one otrčaše odnijeti vijest njegovim učenicima.
Matej 28,9Kad evo, Isus im dođe u susret i reče im: ` Pozdravljam vas. ` One mu se približiše i obgrliše mu stopala klanjajući se pred njim.
Matej 28,10Tad im Isus reče: ` Ne bojte se. Idite oglasiti mojoj braći da trebaju doći u Galileju: ondje će me vidjeti. `
Matej 28,11Kad one bijahu na putu, kad evo nekolicina ljudi iz straže dođe u grad izvijestiti *velike svećenike o svemu što se dogodilo.
Matej 28,12- Ovi pak, nakon što su se okupili sa starješinama i održali savjetovanje, dadoše vojnicima jednu dobru svotu novca,
Matej 28,13s ovom uputom: ` Vi ćete govoriti ovako: ` Njegovi su učenici došli noću i ukrali ga dok smo mi spavali.
Matej 28,14A, ako stvar dođe do ušiju upravitelju, mi ćemo ga smiriti, a učinit ćemo tako da vi ne budete zabrinuti. `
Matej 28,15Oni uzeše novac i prilagodiše se pouci koju bijahu naučili. Ta se priča pripovijeda kod Židova sve do ovog dana.
Matej 28,16Glede jedanaest učenika, oni dođoše u Galileju, na planinu gdje im je Isus zapovjedio doći.
Matej 28,17Kad ga oni vidješe, pokoniše se, ali nekolicina ih posumnja.
Matej 28,18Isus im priđe i obrati ovim riječima: ` Sva mi vlast bijaše dana u *nebu i na zemlji.
Matej 28,19Idite dakle: od svih naroda načinite svoje *učenike, krsteći ih u *ime Oca i Sina i Duha Svetog,
Matej 28,20učeči ih čuvati sve ono što sam vam propisao. A ja, ja sam s vama svaki dan sve do svršetka vremena.
Matej 28,1A po večeru subotnom na osvitak prvoga dana nedjelje dođe Marija Magdalina i druga Marija da ogledaju grob.
Matej 28,2I gle, zemlja se zatrese vrlo; jer anđeo Gospodnji siđe s neba, i pristupivši odvali kamen od vrata grobnijeh i sjeđaše na njemu.
Matej 28,3A lice njegovo bijaše kao munja, i odijelo njegovo kao snijeg.
Matej 28,4I od straha njegova uzdrktaše se stražari, i postadoše kao mrtvi.
Matej 28,5A anđeo odgovarajući reče ženama: ne bojte se vi; jer znam da Isusa raspetoga tražite.
Matej 28,6Nije ovdje: jer ustade kao što je kazao. Hodite da vidite mjesto gdje je ležao Gospod.
Matej 28,7Pa idite brže te kažite učenicima njegovijem da je ustao iz mrtvijeh. I gle, on će pred vama otići u Galileju; tamo ćete ga vidjeti. Eto ja vam kazah.
Matej 28,8I izišavši brzo iz groba sa strahom i radosti velikom potekoše da jave učenicima njegovijem.
Matej 28,9A kad iđahu da jave učenicima njegovijem, i gle, srete ih Isus govoreći: zdravo! A one pristupivši uhvatiše se za noge njegove i pokloniše mu se.
Matej 28,10Tada reče im Isus: ne bojte se; idite te javite braći mojoj neka idu u Galileju; i tamo će me vidjeti.
Matej 28,11A kad iđahu, gle, neki od stražara dođoše u grad i javiše glavarima svešteničkijem sve što se dogodilo.
Matej 28,12I oni sastavši se sa starješinama učiniše vijeću, i dadoše vojnicima dovoljno novaca
Matej 28,13Govoreći: kažite: učenici njegovi dođoše noću i ukradoše ga kad smo mi spavali.
Matej 28,14I ako to čuje sudija, mi ćemo njega umiriti, i učiniti da vama ništa ne bude.
Matej 28,15A oni uzevši novce učiniše kao što su naučeni bili. I razglasi se ova riječ po Jevrejima i do danas.
Matej 28,16A jedanaest učenika otidoše u Galileju u goru kuda im je kazao Isus.
Matej 28,17I kad ga vidješe, pokloniše mu se; a jedni posumnjaše.
Matej 28,18I pristupivši Isus reče im govoreći: dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji.
Matej 28,19Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime oca i sina i svetoga Duha,
Matej 28,20Učeći ih da sve drže što sam vam zapovijedao; i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje