Tražilica


Matej 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Matej 6,1Pazite, da pravednost svoju ne činite pred ljudima, da vas oni vide; inače nemate plaće kod Oca svojega na nebesima.
Matej 6,2Kad dale daješ milostinju, ne trubi pred sobom, kao što čine licemjeri u sinagogama i na ulicama, da ih slave ljudi. Zaista, kažem vam: Oni već imaju plaću svoju.
Matej 6,3Kad ti daješ milostinju, neka ti ne zna ljevica tvoja, što čini desnica tvoja,
Matej 6,4da ostane milostinja tvoja u tajnosti. Otac tvoj, koji vidi u tajnosti, platit će ti.
Matej 6,5Kad se molite, ne činite kao licemjeri! Oni se najradije mole u sinagogama i na uglovima uličnim, da upadnu ljudima u oči. Zaista, kažem vam: Oni su već primili plaću svoju.
Matej 6,6Kad ti hoćeš da se moliš, uđi u sobu svoju, zatvori vrata i moli se Ocu svojemu u tajnosti! Otac tvoj, koji vidi u tajnosti, platit će ti.
Matej 6,7Kad se molite, ne brbljajte kao neznabošci! Oni misle, da će biti uslišeni za mnoge riječi svoje.
Matej 6,8Ne povodite se za njima, jer zna Otac vaš, što vam treba, prije nego ga zamolite.
Matej 6,9Ovako se molite: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje!
Matej 6,10Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji!
Matej 6,11Kruh naš svagdanji daj nam danas!
Matej 6,12I otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima svojim!
Matej 6,13I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla, jer je tvoje kraljevstvo, sila i slava, zauvijek. Amen.
Matej 6,14Ako otpuštate ljudima pogrješke njihove, otpustit će i vama Otac vaš nebeski.
Matej 6,15Ako li ne otpuštate ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti pogrešaka vaših.
Matej 6,16Kad postite, ne budite lica mrka kao licemjeri! Oni načine sebi mrk pogled, da ih vide ljudi gdje poste. Zaista kažem vam: Oni su već primili plaću svoju.
Matej 6,17Kad ti postiš, namaži glavu svoju i operi lice svoje,
Matej 6,18da te ne vide ljudi gdje postiš, nego samo Otac tvoj, koji je u tajnosti. Otac tvoj, koji vidi u tajnosti, platit će ti.
Matej 6,19Ne skupljajte sebi blaga na zemlji, gdje ga uništava moljac i rđa, gdje kradljivci obijaju i kradu!
Matej 6,20Skupljajte sebi blago u nebu, gdje ga ne uništava ni moljac ni rđa, gdje kradljivci ne obijaju i ne kradu!
Matej 6,21Jer gdje je blago tvoje, ondje je i srce tvoje,
Matej 6,22Oko je svjetiljka tijelu tvojemu. Ako je oko tvoje zdravo, onda sve tijelo tvoje ima svjetlo.
Matej 6,23Ako li je oko tvoje bolesno, onda je sve tijelo tvoje u tami. Ako je dakle svjetlo u tebi tama, kako velika bit će onda tama!
Matej 6,24Nitko ne može dva gospodara služiti. Ili će na jednoga mrziti i drugoga ljubiti, ili će uz jednoga prianjati i drugoga prezirati. Ne možete Bogu služiti i mamoni.
Matej 6,25Zato vam kažem: Ne budite tjeskobno zabrinuti za život svoj, što ćete jesti i što ćete piti, ni za tijelo svoje, u što ćete se obući. Nije li život više od hrane i tijelo nije li više od odijela?
Matej 6,26Pogledajte na ptice nebeske! One ne siju, ne žanju, ne skupljaju u žitnice: Otac ih vas nebeski hrani. Nijeste li vi više vrijedni od njih?
Matej 6,27Tko od vas može svojim brigama produljiti život svoj i za jedan samo pedalj?
Matej 6,28I što ste tako tjeskobno zabrinuti za odijelo? Pogledajte na ljiljane u polju! Kako rastu! Ne rade i ne predu;
Matej 6,29A ipak kažem vam: Ni Salomon u svemu svojemu sjaju nije bio tako odjeven kao jedan jedini od njih.
Matej 6,30I kad Bog travu, što danas stoji na polju, a sutra se baca u peć, tako odijeva, koliko će više vas, malovjerni!
Matej 6,31Ne budite dakle tjeskobno zabrinuti i ne pitajte: Što ćemo jesti? Što ćemo piti? Čim ćemo se odjenuti?
Matej 6,32Za sve to brinu se neznabošci. A zna Otac vaš nebeski, da vam to sve treba.
Matej 6,33Tražite najprije kraljevstvo Božje i pravdu njegovu, i ovo će vam se sve dodati.
Matej 6,34Ne budite dakle tjeskobno zabrinuti za sutrašnji dan; jer će se sutrašnji dan brinuti sam za se. Svaki dan ima dosta svojega vlastitog zla.
Matej 6,1 "Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače, nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima.
Matej 6,2Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.
Matej 6,3Ti naprotiv, kada daješ milostinju - neka ti ne zna ljevica što čini desnica,
Matej 6,4da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti!
Matej 6,5"Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.
Matej 6,6Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.
Matej 6,7"Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani.
Matej 6,8Ne nalikujte na njih. Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete.
Matej 6,9Vi, dakle, ovako molite: `Oče naš, koji jesi na nebesima! Sveti se ime tvoje!
Matej 6,10Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji!
Matej 6,11Kruh naš svagdanji daj nam danas!
Matej 6,12I opusti nam duge naše kako i mi otpustismo dužnicima svojim!
Matej 6,13I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zloga!`
Matej 6,14"Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke, otpustit će i vama Otac vaš nebeski.
Matej 6,15Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupaka.
Matej 6,16"I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.
Matej 6,17Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice
Matej 6,18da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.
Matej 6,19"Ne zgrćite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i rđa nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu.
Matej 6,20Zgrćite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu.
Matej 6,21Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce.
Matej 6,22"Oko je tijelu svjetiljka. Ako ti je dakle oko bistro, sve će tijelo tvoje biti svijetlo.
Matej 6,23Ako ti je pak oko nevaljalo, sve će tijelo tvoje biti tamno. Ako je dakle svjetlost koja je u tebi - tamna, kolika će istom tama biti?
Matej 6,24"Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.
Matej 6,25"Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?
Matej 6,26"Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih?
Matej 6,27A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat?
Matej 6,28I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane, kako rastu! Ne muče se niti predu.
Matej 6,29A kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih.
Matej 6,30Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?
Matej 6,31"Nemojte dakle zabrinuto govoriti: `Što ćemo jesti?` ili: `Što ćemo piti?` ili: `U što ćemo se obući?`
Matej 6,32Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno.
Matej 6,33Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati.
Matej 6,34Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova.
Matej 6,1Čuvajte se da ne obavljate svoju vjeroispovijest pred ljudima da biste privukli njihove poglede; inače, nema naknade za vas kod Oca vašeg koji je u nebesima.
Matej 6,2Kad dakle dijeliš milostinju, ne zvoni njome pred sobom, kao što čine licemjeri u *sinagogama i po ulicama, radi slave koja dolazi od ljudi. Uistinu, ja vam to kažem: oni su primili svoju nagradu.
Matej 6,3Za tebe kad dijeliš milostinju, nek tvoja lijeva ruka ne sna što radi desna ruka,
Matej 6,4da bi tvoja milostinja ostala u tajnosti; a tvoj Otac, koji vidi u tajnu, vratit će ti ju.
Matej 6,5A kad vi molite, ne budite kao licemjeri koji vole vršiti svoje molitve uspravno u sinagogama i po raskrižjima, da bi bili viđeni od ljudi. Uistinu, ja vam to kažem: oni su primili svoju nagradu.
Matej 6,6Za tebe, kad ti hoćeš moliti, uđi u svoju najskrovitiju sobu, zakračunaj vrata i uputi svoju molitvu Ocu svom koji je ondje u tajnosti. I tvoj Otac, koji vidi u tajnosti, uzvratit će ti to.
Matej 6,7Kad vi molite, ne zanovijetajte kao *pogani; oni misle da će množinom riječi učiniti da budu uslišani.
Matej 6,8Ne nalikujte njima, dakle, jer vaš Otac zna što vama treba, prije nego mu vi i zatražite. (Lk 11.2-4)
Matej 6,9Vi dakle, molite ovako: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje,
Matej 6,10dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
Matej 6,11Daj nam kruh naš svagdašnji,
Matej 6,12i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim
Matej 6,13i ne uvedi nas u napast, već nas oslobodi od Zloga .
Matej 6,14Naime, ako vi oprostite ljudima njihove grješke, vaš otac nebeski vama će također oprostiti vaše;
Matej 6,15ali ako vi ne oprostite ljudima, ni vaš Otac neće vama oprostiti vaših.
Matej 6,16Kad vi *postite, ne pravite mračnog lica, kao što čine licemjeri: oni uzmu jedan žaloban izgled da bi pokazali ljudima kako oni poste. Uistinu, ja vam to kažem: oni su primili nagradu svoju.
Matej 6,17Za tebe, kad ti postiš, namiriši glavu svoju i operi lice svoje,
Matej 6,18da ne pokažeš ljudima da postiš, već samo Ocu svom koji je ondje u tajnosti; a, tvoj Otac koji vidi u tajnosti, nadoknadit će ti to. (Lk 12.33-34)
Matej 6,19Ne zgrćite blaga na zemlji; gdje moljci i crvi sve uništavaju, gdje lopovi probijaju zidove i pljačkaju.
Matej 6,20Već zgrćite blaga u *nebu, gdje ni moljci ni crvi ne čine pustoši, gdje lopovi ne probijaju ni ne kradu.
Matej 6,21Jer, gdje je tvoje blago, ondje će biti također i tvoje *srce. (Lk 11.34-36)
Matej 6,22Svjetiljka tijelu, to je oko. Ako je dakle, tvoje oko zdravo, cijelo tvoje tijelo bit će u svjetlosti.
Matej 6,23Ali, ako je tvoje oko bolesno, cijelo tvoje tijelo bit će u tminama. Ako je dakle svjetlost koja je u tebi mračna, kojih li tmina! (Lk 16.13)
Matej 6,24Nitko ne može služiti dva gospodara: ili će voljeti jednog i mrzjeti drugog, ili će prionuti jednom, a prezrijeti drugog. Ne možete služiti Bogu i Novcu. (Lk 12.22-31)
Matej 6,25Evo zašto ja vam kažem: Ne brinite se za svoj život o tome što ćete jesti, ni za svoje tijelo o tome čime ćete ga odjenuti. Nije li život više no hrana, tijelo više nego li odjeća?
Matej 6,26Pogledajte ptice nebeske: one ne siju ni ne žanju, niti u žitnicu spravljaju; a, Otac vaš nebeski njih hrani! Ne vrijedite li vi mnogo više no one?
Matej 6,27A tko među vama može, svojom zabrinutošću, bilo za koliko produljiti svoje postojanje?
Matej 6,28A za odjeću, zašto se brinuti? Promatrajte ljiljane poljske, kako oni rastu: oni se ne trude niti predu,
Matej 6,29a, ja vam to kažem, sam Solomon u svoj svojoj slavi, nikad nije bio odjeven kao oni.
Matej 6,30Ako Bog tako odijeva travu s polja, koja je danas tu, a sutra je bačena u vatru, neće li on učiniti mnogo više za vas, o, ljudi malovjerni!
Matej 6,31Ne brinite se dakle, govoreći: Što ćemo jesti? što ćemo piti, čime ćemo se odjenuti?
Matej 6,32- Sve to, *pogani ne traže li bez zastoja -, on zna dobro, vaš Otac nebeski, da vi trebate sve te stvari.
Matej 6,33Tražite najprije *kraljevstvo i pravdu Božju, a sve ovo bit će vam pridodano.
Matej 6,34Ne brinite se dakle za sutrašnji dan: sutrašnji dan će se sam o sebi pobrinuti. Svakom danu dostaje njegova vlastita muka. (Lk 6.37, 38, 41-42)
Matej 6,1Pazite da pravdu svoju ne činite pred ljudima da vas oni vide; inače plate nemate od oca svojega koji je na nebesima.
Matej 6,2Kad dakle daješ milostinju, ne trubi pred sobom, kao što čine licemjeri po zbornicama i po ulicama da ih hvale ljudi. Zaisto vam kažem: primili su platu svoju.
Matej 6,3A ti kad činiš milostinju, da ne zna ljevaka tvoja šta čini desnica tvoja.
Matej 6,4Tako da bude milostinja tvoja tajna; i otac tvoj koji vidi tajno, platiće tebi javno.
Matej 6,5I kad se moliš Bogu, ne budi kao licemjeri, koji rado po zbornicama i na raskršću po ulicama stoje i mole se da ih vide ljudi. Zaisto vam kažem da su primili platu svoju.
Matej 6,6A ti kad se moliš, uđi u klijet svoju, i zatvorivši vrata svoja, pomoli se ocu svojemu koji je u tajnosti; i otac tvoj koji vidi tajno, platiće tebi javno.
Matej 6,7A kad se molite, ne govorite mnogo kao neznabošci; jer oni misle da će za mnoge riječi svoje biti uslišeni.
Matej 6,8Vi dakle ne budite kao oni; jer zna otac vaš šta vam treba prije molitve vaše;
Matej 6,9Ovako dakle molite se vi: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje;
Matej 6,10Da dođe carstvo tvoje; da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu;
Matej 6,11Hljeb naš potrebni daj nam danas;
Matej 6,12I oprosti nam dugove naše kao i mi što opraštamo dužnicima svojijem;
Matej 6,13I ne navedi nas u napast; no izbavi nas oda zla. Jer je tvoje carstvo, i sila, i slava vavijek. Amin.
Matej 6,14Jer ako opraštate ljudima grijehe njihove, oprostiće i vama otac vaš nebeski.
Matej 6,15Ako li ne opraštate ljudima grijeha njihovijeh, ni otac vaš neće oprostiti vama grijeha vašijeh.
Matej 6,16A kad postite, ne budite žalosni kao licemjeri; jer oni načine blijeda lica svoja da ih vide ljudi gdje poste. Zaisto vam kažem da su primili platu svoju.
Matej 6,17A ti kad postiš, namaži glavu svoju, i lice svoje umij,
Matej 6,18Da te ne vide ljudi gdje postiš, nego otac tvoj koji je u tajnosti; i otac tvoj koji vidi tajno, platiće tebi javno.
Matej 6,19Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gdje moljac i rđa kvari, i gdje lupeži potkopavaju i kradu;
Matej 6,20Nego sabirajte sebi blago na nebu, gdje ni moljac ni rđa ne kvari, i gdje lupeži ne potkopavaju i ne kradu.
Matej 6,21Jer gdje je vaše blago, ondje će biti i srce vaše.
Matej 6,22Svijeća je tijelu oko. Ako dakle bude oko tvoje zdravo, sve će tijelo tvoje svijetlo biti.
Matej 6,23Ako li oko tvoje kvarno bude, sve će tijelo tvoje tamno biti. Ako je dakle vidjelo što je u tebi tama, akamoli tama?
Matej 6,24Niko ne može dva gospodara služiti: jer ili će na jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili jednome voljeti, a za drugog ne mariti. Ne možete Bogu služiti i mamoni.
Matej 6,25Za to vam kažem: ne brinite se za život svoj, šta ćete jesti, ili šta ćete piti; ni za tijelo svoje, u što ćete se obući. Nije li život pretežniji od hrane, i tijelo od odijela?
Matej 6,26Pogledajte na ptice nebeske kako ne siju, niti žnju, ni sabiraju u žitnice; pa otac vaš nebeski hrani ih. Nijeste li vi mnogo pretežniji od njih?
Matej 6,27A ko od vas brinući se može primaknuti rastu svojemu lakat jedan?
Matej 6,28I za odijelo što se brinete? Pogledajte na ljiljane u polju kako rastu; ne trude se niti predu.
Matej 6,29Ali ja vam kažem da ni Solomun u svoj svojoj slavi ne obuče se kao jedan od njih.
Matej 6,30A kad travu u polju, koja danas jest, a sjutra se u peć baca, Bog tako odijeva, a akamoli vas, malovjerni?
Matej 6,31Ne brinite se dakle govoreći: šta ćemo jesti, ili, šta ćemo piti, ili, čim ćemo se odjenuti?
Matej 6,32Jer sve ovo neznabošci ištu; a zna i otac vaš nebeski da vama treba sve ovo.
Matej 6,33Nego ištite najprije carstva Božijega, i pravde njegove, i ovo će vam se sve dodati.
Matej 6,34Ne brinite se dakle za sjutra; jer sjutra brinuće se za se. Dosta je svakom danu zla svoga.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje