Tražilica


Matej 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Matej 7,1Ne sudite! I nećete biti suđeni.
Matej 7,2Jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi, i kakvom mjerom mjerite, onakvom će vam se mjeriti.
Matej 7,3Što vidiš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svojemu ne osjećas?
Matej 7,4Ili kako možeš reći bratu svojemu: "Daj da izvadim trun iz oka tvojega, a eto brvno u oku tvojemu?
Matej 7,5Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svojega! Tada ćeš vidjeti, kako da izvadiš trun iz oka brata svojega.
Matej 7,6Ne dajte svetinje psima i ne bacajte bisera svojega pred svinje! Inače bi ga mogle pogaziti nogama svojim, okrenuti se i rastrgati vas.
Matej 7,7Molite, i dat će vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvorit će vam se.
Matej 7,8Jer svaki, koji moli, prima; tko traži, nalazi; tko kuca, otvara mu se.
Matej 7,9Tko će od vas sinu svojemu dati kamen, ako ga zamoli kruha.
Matej 7,10Ili tko će mu dati zmiju, ako zamoli ribu?
Matej 7,11Kad dakle vi, koji ste zli, znate dobre dare davati djeci svojoj, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima, koji ga za to mole!
Matej 7,12Sve dakle, što hoćete da čine vama ljudi, činite i vi njima, jer je to sadržaj zakona i proroka.
Matej 7,13Uđite na uska vrata, jer su široka vrata i širok put, koji vodi u propast, i vrlo mnogi njim idu.
Matej 7,14Nasuprot uska su vrata i tijesan put, što vodi u život, i malo ih ga samo nalazi.
Matej 7,15Čuvajte se od lažnih proroka! Oni dolaze k vama u odijelu ovčijem, a unutra su vuci grabljivi.
Matej 7,16Po rodovima njihovim po znat ćete ih. Bere li se s trnja grožđe ili s drače smokve?
Matej 7,17Tako rađa svako dobro drvo rodove dobre, a zlo drvo rađa zle rodove.
Matej 7,18Drvo dobro ne može rađati zlih rodova, ni drvo zlo rodova dobrih,
Matej 7,19Svako drvo, koje ne rađa roda dobra, siječe se i u oganj se baca.
Matej 7,20Dakle po rodovima njihovim poznat ćete ih.
Matej 7,21Neće svaki, koji mi govori: "Gospodine, Gospodine! ući u kraljevstvo nebesko, nego samo tko čini volju Oca mojega, koji je na nebesima.
Matej 7,22U onaj dan mnogi će mi reći: "Gospodine, Gospodine, nijesmo li u ime tvoje prorokovali? Nijesmo li u ime tvoje đavle izgonili Nijesmo li u ime tvoje čudesa mnoga činili?
Matej 7,23Tada ću im izjaviti; Nikad vas nijesam poznavao; idite od mene, zlotvori!
Matej 7,24Tko sluša ove moje riječi i izvršuje ih, nalik je na razborita čovjeka, koji sagradi kuću svoju na hridini.
Matej 7,25I udari pljusak, dođoše vode, dunuše vjetrovi i napadoše na kuću onu; ali ona ne pade, jer je bila sagrađena na hridini.
Matej 7,26Nasuprot tko sluša ove moje riječi, ali ih ne izvršuje, nalik je na luda čovjeka, koji sagradi kuću svoju na pijesku.
Matej 7,27I udari pljusak, dođoše vode, dunuše vjetrovi i napadoše na kuću onu. Ona pade, i pad je njezin bio velik
Matej 7,28Sad je bio Isus svršio riječi ove, bilo je mnoštvo naroda zadivljeno naukom njegovom.
Matej 7,29Jer je učio kao jedan, koji ima moć, a ne kao književnici njihovi.
Matej 7,1 "Ne sudite da ne budete suđeni!
Matej 7,2Jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni. I mjerom kojom mjerite mjerit će vam se.
Matej 7,3Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš?
Matej 7,4Ili kako možeš reći bratu svomu: `De da ti izvadim trun iz oka`, a eto brvna u oku tvom?
Matej 7,5Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun iz oka bratova!
Matej 7,6"Ne dajte svetinje psima! Niti svoga biserja bacajte pred svinje da ga ne pogaze nogama pa se okrenu i rastrgaju vas.
Matej 7,7"Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!
Matej 7,8Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca otvorit će se.
Matej 7,9Ta ima li koga među vama da bi svojemu sinu, ako ga zaište kruha, kamen dao?
Matej 7,10Ili ako ribu zaište, zar će mu zmiju dati?
Matej 7,11Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac vaš, koji je na nebesima, dobrima obdariti one koji ga zaištu!
Matej 7,12"Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci.
Matej 7,13"Uđite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu.
Matej 7,14O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!
Matej 7,15"Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi.
Matej 7,16Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati. Bere li se s trnja grožđe ili s bodljike smokve?
Matej 7,17Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodovima, a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim.
Matej 7,18Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova niti nevaljalo stablo dobrih plodova.
Matej 7,19Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom siječe se i u oganj baca.
Matej 7,20Dakle: po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.
Matej 7,21"Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: `Gospodine, Gospodine!`, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima.
Matej 7,22Mnogi će me u onaj dan pitati: `Gospodine, Gospodine! Nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime đavle izgonili, u tvoje ime mnoga čudesa činili?`
Matej 7,23Tada ću im kazati: `Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od mene, vi bezakonici!`
Matej 7,24"Stoga, tko god sluša ove moje riječi i izvršava ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni.
Matej 7,25Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću, ali ona ne pada. Jer - utemeljena je na stijeni.
Matej 7,26"Naprotiv, tko god sluša ove moje riječi, a ne vrši ih, bit će kao lud čovjek koji sagradi kuću na pijesku.
Matej 7,27Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću i ona se sruši. I bijaše to ruševina velika.
Matej 7,28Kad Isus završi ove svoje besjede, mnoštvo osta zaneseno njegovim naukom.
Matej 7,29Ta učio ih kao onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi pismoznanci.
Matej 7,1Ne postavljajte se za sudca, da ne biste bili suđeni;
Matej 7,2jer, na način na koji vi sudite sudit će se vama, a mjera kojom se vi služite bit će mjerom za vas.
Matej 7,3Što gledaš slamku koja je u oku tvom bratu? a, greda koja je u tvom oku, nju ti ne opažaš?
Matej 7,4Ili, kako ćeš reći svom bratu: Čekaj! Da izvadim slamku iz tvog oka? Samo, gle: u tvom oku je greda!
Matej 7,5Čovječe izopačenog suđenja, izvadi najprije gredu iz svog oka, i tad ćeš jasno vidjeti za izvaditi slamku iz oka svojeg brata! (Lk 11.9-13)
Matej 7,6Ne dajite psima ono što je sveto, ne bacajte svoje bisere svinjama, iz straha da ih ne zgaze i da, okrenuvši se vas ne rastrgaju.
Matej 7,7Pitajte, dat će vam se; tražite, naći ćete; kucajte, otvorit će vam se.
Matej 7,8Naime, tko ište dobija, tko traži taj nalazi, tko kuca otvorit će mu se.
Matej 7,9Ili još tko između vas, ako mu njegov sin zaište kruha, dat će njemu kamen?
Matej 7,10Ili, zatraži li ribu, dat će mu on zmiju?
Matej 7,11Ako dakle vi, koji ste loši, znate davati dobre stvari svojoj djeci, koliko više vaš Otac koji je u *nebesima, davat će dobre stvari onima koji mu zaištu. (Lk 6.31)
Matej 7,12Dakle, sve ono što vi hoćete da drugi ljudi učine za vas, učinite vi to sami za njih: To su Zakon i Proroci . (Lk 13.23-24)
Matej 7,13Uđite na tijesna vrata. Široka su vrata i prostran put koji vode u propast, i brojni su oni koji ih se prihvaćaju;
Matej 7,14kako su uska vrata i stiješnjen put koji vode u *život, i malobrojni oni koji ih nalaze. (Mt 12.33; Lk 6.43-44)
Matej 7,15Čuvajte se lažnih proroka, koji vam prilaze odjeveni kao ovčice ali, koji su iznutra krvoločni vukovi.
Matej 7,16Prepoznat ćete ih po njihovim plodovima. Bere li se grožđe na grmu trnovitom, ili smokve na češljugama?
Matej 7,17Dakle, svako dobro drvo daje dobre plodove, ali bolesno drvo rađa opakim plodovima.
Matej 7,18Jedno dobro drvo ne može nositi loše plodove, niti jedno bolesno drvo može donijeti dobre plodove.
Matej 7,19Svako drvo koje ne daje dobar plod, siječe ga se i baca u vatru.
Matej 7,20Tako dakle, po njihovim plodovima vi ćete ih prepoznati. (Lk 6.46; 13.27)
Matej 7,21Nije dovoljno meni reći: Gospode, Gospode! da bi se ušlo u *kraljevstvo nebesko; treba izvršavati volju mog oca koji je u *nebesima.
Matej 7,22Mnogo će ih meni reći u onaj dan: Gospode, Gospode! nije li to u tvoje *ime što smo prorokovali? u tvoje ime što smi istjerivali *zle duhove ? u tvoje ime što smo činili brojna čuda?
Matej 7,23Tada ću im ja reći: Ja vas nikad nisam upoznao; odstranite se od mene, vi koji počinjavate nepravdu. (Lk 6.47-49)
Matej 7,24Dakle, svaki čovjek koji čuje riječi koje sam upravo izrekao i primijeni ih, može biti prispodobljen jednom mudrom čovjeku koji gradi svoju kuću na stijeni.
Matej 7,25Kiša padne, potoci nadođu, vjetrovi zapušu; sunuli su na tu kućua ona se nije stropoštala, jer temelji njeni bijahu na stijeni.
Matej 7,26A svaki čovjek koji čuje riječi koje sam upravo izrekao i ne primijeni ih, može biti prispodobljen jednom bezumnom čovjeku koji gradi svoju kućuna pijesku.
Matej 7,27Kiša padne, potoci nadođu, vjetrovi zapušu; oni su se oborili su na tu kuću, ona se stropošta, i velika bude njena ruševina. ` (Mk 1.22; Lk 4.32)
Matej 7,28A, kad Isus završi svoje poučavanje, mnošto ostade zaprepašteno njegovom obukom;
Matej 7,29jer on ih naučavaše kao čovjek koji ima ovlaštenje, a ne kao njihovi *pismoznanci. (Mk 1.40; Lk 5.12-14)
Matej 7,1Ne sudite da vam se ne sudi;
Matej 7,2Jer kakovijem sudom sudite, onakovijem će vam suditi; i kakovom mjerom mjerite, onakom će vam se mjeriti.
Matej 7,3A zašto vidiš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svojemu ne osjećaš?
Matej 7,4Ili, kako možeš reći bratu svojemu: stani da ti izvadim trun iz oka tvojega; a eto brvno u oku tvojemu?
Matej 7,5Licemjere! izvadi najprije brvno iz oka svojega, pa ćeš onda vidjeti izvaditi trun iz oka brata svojega.
Matej 7,6Ne dajte svetinje psima; niti mećite bisera svojega pred svinje, da ga ne pogaze nogama svojima, i vrativši se ne rastrgnu vas.
Matej 7,7Ištite, i daće vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvoriće vam se.
Matej 7,8Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvoriće mu se.
Matej 7,9Ili koji je među vama čovjek u koga ako zaište sin njegov hljeba kamen da mu da?
Matej 7,10Ili ako ribe zaište da mu da zmiju?
Matej 7,11Kad dakle vi, zli budući, umijete dare dobre davati djeci svojoj, koliko će više otac vaš nebeski dati dobra onima koji ga mole?
Matej 7,12Sve dakle što hoćete da čine vama ljudi, činite i vi njima: jer je to zakon i proroci.
Matej 7,13Uđite na uska vrata; jer su široka vrata i širok put što vode u propast, i mnogo ih ima koji njim idu.
Matej 7,14Kao što su uska vrata i tijesan put što vode u život, i malo ih je koji ga nalaze.
Matej 7,15Čuvajte se od lažnijeh proroka, koji dolaze k vama u odijelu ovčijemu, a unutra su vuci grabljivi.
Matej 7,16Po rodovima njihovijem poznaćete ih. Eda li se bere s trnja grožđe, ili s čička smokve?
Matej 7,17Tako svako drvo dobro rodove dobre rađa, a zlo drvo rodove zle rađa.
Matej 7,18Ne može drvo dobro rodova zlijeh rađati, ni drvo zlo rodova dobrijeh rađati.
Matej 7,19Svako dakle drvo koje ne rađa roda dobra, sijeku i u oganj bacaju.
Matej 7,20I tako dakle po rodovima njihovijem poznaćete ih.
Matej 7,21Ne će svaki koji mi govori: Gospode! Gospode! ući u carstvo nebesko; no koji čini po volji oca mojega koji je na nebesima.
Matej 7,22Mnogi će reći meni u onaj dan: Gospode! Gospode! nijesmo li u ime tvoje prorokovali, i tvojijem imenom đavole izgonili, i tvojijem imenom čudesa mnoga tvorili?
Matej 7,23I tada ću im ja kazati: nikad vas nijesam znao; idite od mene koji činite bezakonje.
Matej 7,24Svaki dakle koji sluša ove moje riječi i izvršuje ih, kazaću da je kao mudar čovjek koji sazida kuću svoju na kamenu:
Matej 7,25I udari dažd, i dođoše vode, i dunuše vjetrovi, i napadoše na kuću onu, i ne pade; jer bješe utvrđena na kamenu.
Matej 7,26A svaki koji sluša ove moje riječi a ne izvršuje ih, on će biti kao čovjek lud koji sazida kuću svoju na pijesku:
Matej 7,27I udari dažd, i dođoše vode, i dunuše vjetrovi, i udariše u kuću onu, i pade, i raspade se strašno.
Matej 7,28I kad svrši Isus riječi ove, divljaše se narod nauci njegovoj.
Matej 7,29Jer ih učaše kao onaj koji vlast ima, a ne kao književnici.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje