Tražilica


Matej 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Matej 9,1On uđe u lađicu, prijeđe i dođe u svoj grad.
Matej 9,2Ondje mu donesoše uzeta, koji je ležao na postelji. Kad je Isus vidio vjeru njihovu, reče uzetome: "Utješi se, sinko, oprošteni su ti grijehi tvoji!"
Matej 9,3Tada su neki od književnika pomislili u sebi: "Ovaj huli na Boga!"
Matej 9,4Isus prozre pomisli njihove i reče: "Zašto zlo mislite u srcima svojim?
Matej 9,5Što je lakše reći: 'Oprošteni su ti grijehi tvoji?' ili reći: 'Ustani i hodi?'
Matej 9,6Ali znajte, da Sin čovječji ima vlast na zemlji opraštati grijehe!" I tada reče uzetome: "Ustani, uzmi postelju svoju i idi kući!"
Matej 9,7On ustade i ode kući.
Matej 9,8A mnoštvo naroda kad to vidje, poboja se i uze slaviti Boga, koji je vlast takvu dao ljudima.
Matej 9,9Kad je Isus odatle otišao dalje, vidje čovjeka po imenu Mateja gdje sjedi na carini. Reče mu: "Hajde za mnom!" On ustade i ode za njim.
Matej 9,10Kad je onda u njegovoj kući sjedio za stolom, dođoše mnogi carinici i grješnici i posadiše se za sto s Isusom i s učenicima njegovim.
Matej 9,11Farizeji vidješe to i rekoše učenicima njegovim: "Zašto jede učitelj vaš s carinicima i grješnicima?"
Matej 9,12Isus je to čuo i reče: "Ne trebaju zdravi liječnika, nego bolesni.
Matej 9,13Idite i naučite se što znači: "milosrđe hoću, a ne žrtvu, jer ja nijesam došao da dozovem pravednike, nego grješnike."
Matej 9,14Tada dođoše k njemu učenici Ivanovi i upitaše: "Zašto postimo mi i farizeji, a učenici tvoji ne poste?"
Matej 9,15Isus im odgovori: "Mogu li svatovi tugovati, dok je s njima zaručnik? Ali će doći dani, kad će se oteti od njih zaručnik. Onda će postiti.
Matej 9,16Nitko ne meće zakrpe od nova sukna na staru haljinu; inače se razdere zakrpa od haljine, i rupa bude još veća.
Matej 9,17Također se ne lijeva vino novo u mjehove stare; inače se prodru mjehovi, vino se prolije, mjehovi se pokvare. Nego se lijeva vino novo u mjehove nove. Tada se sačuva oboje"
Matej 9,18Dok je tako govorio njima, dođe neki poglavar, baci se pred njega ničice i reče: "Kći je moja upravo sada umrla. Ali dođi i metni na nju ruku svoju! Tada će opet živjeti."
Matej 9,19Isus ustade i pođe za njim s učenicima svojim.
Matej 9,20Tada žena, koja je već dvanaest godina bolovala od tečenja krvi, pristupi otraga i dotače se skuta haljine njegove.
Matej 9,21Jer je rekla u sebi: "Ako se samo dotaknem haljine njegove, ozdravit ću."
Matej 9,22Isus se obazre, ugleda je i reče: "Utješi se, kćeri, vjera te je tvoja ozdravila." Od toga časa bila je žena zdrava.
Matej 9,23Kad je onda došao Isus u kuću poglavarevu i ugledao svirače i svijet gdje buči, reče: "
Matej 9,24"Odstupite, jer djevojka nije mrtva, ona samo spava." Tada su mu se oni podsmijevali.
Matej 9,25A on istjera ljude van i uđe u sobu. Uhvati djevojku za ruku, i ustade djevojka
Matej 9,26Glas o tom raširi se po svemu onom kraju.
Matej 9,27Kad je Isus odatle otišao dalje, išla su za njim dva slijepca. Vikali su: "Sine Davidov, smiluj nam se!"
Matej 9,28Jedva je došao kući, pristupiše k njemu slijepci. Isus ih upita: "Vjerujete li, da mogu to Učiniti?" Oni mu odgovoriše: "Da, Gospodine!"
Matej 9,29Tada se dotače očiju njihovih i reče: "Kako vjerujete, tako neka vam bude!"
Matej 9,30Tada se otvoriše oči njihove. A Isus im dade strogi naputak: "Gledajte, da nitko ne dozna!"
Matej 9,31Oni odoše i raširiše glas o njemu po svemu onom kraju.
Matej 9,32Kad su bili otišli, donesoše mu čovjeka nijema, koji je bio opsjednut od đavla.
Matej 9,33Čim je bio istjeran đavao, mogao je nijemi govoriti. Pun uzbuđenja povika narod: "Još nikada nije se tako što dogodilo u Izraelu l"
Matej 9,34A farizeji rekoše: "Pomoću poglavice zlih duhova izgoni zle duhove."
Matej 9,35Isus je prolazio po svim gradovima i selima. Učio je u sinagogama, navješćivao je radosnu vijest o kraljevstvu i liječio svaku bolest i svaku nemoć.
Matej 9,36A kad je vidio mnoštvo naroda, sažali mu se; jer su bili kao ovce bez pastira, bijedni i zapušteni.
Matej 9,37I on reče učenicima svojim: "Žetva je velika, a poslenika je malo.
Matej 9,38Molite zato gospodara žetve, da pošalje poslenike u žetvu svoju!"
Matej 9,1 I ušavši u lađu, preplovi i dođe u svoj grad.
Matej 9,2Kad gle, doniješe mu uzetoga koji je ležao na nosiljci. Vidjevši njihovu vjeru, reče Isus uzetomu: "Hrabro, sinko, otpuštaju ti se grijesi!
Matej 9,3A gle, neki od pismoznanaca rekoše u sebi: "Ovaj huli!
Matej 9,4Prozrevši njihove misli, Isus reče: "Zašto snujete zlo u srcima?
Matej 9,5Ta što je lakše reći: `Otpuštaju ti se grijesi` ili reći: `Ustani i hodi`?
Matej 9,6Ali da znate: vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe!" Tada reče uzetomu: "Ustani, uzmi nosiljku i pođi kući!
Matej 9,7I on usta te ode kući.
Matej 9,8Kad mnoštvo to vidje, zaprepasti se i poda slavu Bogu koji takvu vlast dade ljudima.
Matej 9,9Odlazeći odande, ugleda Isus čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici. I kaže mu: "Pođi za mnom!" On usta i pođe za njim.
Matej 9,10Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima.
Matej 9,11Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: "Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima?
Matej 9,12A on, čuvši to, reče: "Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima.
Matej 9,13Hajdete i proučite što znači: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Ta ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike.
Matej 9,14Tada pristupe k njemu Ivanovi učenici govoreći: "Zašto mi i farizeji postimo, a učenici tvoji ne poste?
Matej 9,15Nato im Isus reče: "Mogu li svatovi tugovati dok je s njima zaručnik? Doći će već dani kad će im se ugrabiti zaručnik, i tada će postiti!
Matej 9,16"A nitko ne stavlja krpe od sirova sukna na staro odijelo, jer zakrpa vuče s odijela pa nastane još veća rupa.
Matej 9,17"I ne ulijeva se novo vino u stare mješine. Inače se mješine proderu, vino prolije, a mješine propadnu. Nego, novo se vino ulijeva u nove mješine pa se oboje sačuva.
Matej 9,18Dok im on to govoraše, gle, pristupi neki glavar, pokloni mu se do zemlje i reče: "Kći mi, evo, umrije, ali dođi, stavi ruku na nju, i oživjet će.
Matej 9,19Isus usta te s učenicima pođe za njim.
Matej 9,20I gle, neka žena koja bolovaše dvanaest godina od krvarenja priđe odostraga i dotaknu se skuta njegove haljine.
Matej 9,21Mislila je: "Dotaknem li se samo njegove haljine, spasit ću se.
Matej 9,22A Isus se okrenu i vidjevši je reče: "Hrabro, kćeri, vjera te tvoja spasila." I žena bi spašena od toga časa.
Matej 9,23I uđe Isus u kuću glavarovu. Ugleda svirače i bučno mnoštvo pa
Matej 9,24reče: "Odstupite! Djevojka nije umrla, nego spava." Oni mu se podsmjehivahu.
Matej 9,25A kad je svijet bio izbačen, uđe on, primi djevojku za ruku i ona bi uskrišena.
Matej 9,26I razglasi se to po svem onom kraju.
Matej 9,27Kad je Isus odlazio odande, pođu za njim dva slijepca vičući: "Smiluj nam se, Sine Davidov!
Matej 9,28A kad uđe u kuću, pristupe mu slijepci. Isus im kaže: "Vjerujete li da mogu to učiniti?" Kažu mu: "Da, Gospodine!
Matej 9,29Tada se dotače njihovih očiju govoreći: "Neka vam bude po vašoj vjeri.
Matej 9,30I otvoriše im se oči. A Isus im poprijeti: "Pazite da nitko ne dozna!
Matej 9,31Ali oni, izišavši, razniješe glas o njemu po svem onom kraju.
Matej 9,32Tek što oni iziđoše, gle, doniješe mu njemaka opsjednuta.
Matej 9,33Pošto izagna đavla, progovori njemak. Mnoštvo se čudom čudilo i govorilo: "Nikada se takvo što ne vidje u Izraelu!
Matej 9,34A farizeji govorahu: "Po poglavici đavolskome izgoni đavle.
Matej 9,35I obilazio je Isus sve gradove i sela učeći po njihovim sinagogama, propovijedajući Evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć.
Matej 9,36Vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira.
Matej 9,37Tada reče svojim učenicima: "Žetve je mnogo, a radnika malo.
Matej 9,38Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.
Matej 9,1Isus se dakle uspe u barku, ponovo prijeđe more i dođe u svoj grad .
Matej 9,2Evo kako mu dovedoše jednog uzetog ispruženog na jednoj nosiljci. Videći njihovu vjeru, Isus reče uzetom: ` Pouzdanja, sine moj, tvoji grijesi su oprošteni.`
Matej 9,3A, nekoliko *pismoznanaca reče u sebi: ` Ovaj čovjek *huli! `
Matej 9,4Znaj ući što oni misle, Isus reče: ` Zašto te zle misli u vašim *srcima?
Matej 9,5Što je dakle lakše, reći: Tvoji su grijesi oprošteni, ili reći: Digni se i hodaj?
Matej 9,6Eh dobro; da znate da sin čovjekov ima na zemlji ovlaštenje za oprostiti grijehe - on tad reče uzetom: `Ustani, uzmi svoju nosiljku i idi kući svojoj. `
Matej 9,7Čovjek se diže i ode svojàoj kući.
Matej 9,8Videći to, mnoštvo bi zahvaćeno strahom i iskaza slavu Bogu koji je dao jednu takvu ovlast ljudima. (Mk 2.13-17; Lk 5.27-32 )
Matej 9,9Isus vidje, prolazeći, sjedjeti u poreznom uredu, jednog čovjeka koji se zvao Matija. On mu reče: ` Slijedi me. ` Ovaj se diže i slijediše ga.
Matej 9,10A, kad on bijaše za stolomu svojoj kući, dogodi se da mnogi skupljači poreza i *grješnici bijahu došli sjesti s Isusom i njegovim učenicima.
Matej 9,11Videći to, *farizeji rekoše rekoše njegovim učenicima: ` Zašto vaš učitelj jede s poreznicima i grješnicima? `
Matej 9,12Ali Isus, koji bijaše slušao, reče: ` Nisu zdravi oni koji imaju potrebu za liječnikom, već bolesni.
Matej 9,13Naučite, dakle, što znači Milosrđe je ono što ja hoću, *žrtvovanje. Jer, ja sam došao zvati, ne pravednike, već grješnike. ` (Mk 2.18-22; Lk 5.33-39 )
Matej 9,14Tad mu pristupiše Ivanovi *učenici i rekoše: ` Zašto, dok mi i farizeji *postimo, tvoji učenici ne poste?`
Matej 9,15Isus im reče: ` Gosti na svadbi mogu li biti u žalosti dok je mladoženja s njima? Ali, doći će dani kad će im ženik biti otet: tad će i oni postiti.
Matej 9,16Nitko ne stavlja jedan komad nove tkanine na staru odjeću; jer, dodani komad se skuplja na odjeći, i poderotina je gora.
Matej 9,17Ne stavlja se novo vino u stare mješine; inače, mješine se rasprsnu, vino se prospe a mješine su upropaštene. Naprotiv, novo se vino stavlja u nove mješine, i jedno i drugo se sačuvaju. ` (Mk 5.21-43; Lk 8.40-56 )
Matej 9,18Dok im on tako govoriše, jedan se velikaš približi i pokloni, on mu reče: ` Moja je kćerka upravo umrla; ali dođi i *položi na nju ruku, i ona će živjeti. `
Matej 9,19Ustavši, Isus ga slijediše sa svojim učenicima.
Matej 9,20A jedna žena, koja je patila od krvoliptanja već dvanaest godina, priđe s traga i dodirnu resu na njegovoj odjeći.
Matej 9,21Ona si je rekla: ` Ako uspijem samo dodirnuti njegovu odjeću, bit ću spašena.`
Matej 9,22Ali Isus, okrenuvši se i videći ju, reče: ` Pouzdanja, kćeri moja! Tvoja te vjera spasila . I žene od tog časa bi spašena.
Matej 9,23Po svom dolasku u plemenitaševu kuću, videći svirače frule i komešanje mnoštva, Isus reče:
Matej 9,24` Sklonite se: ona nije mrtva, ona spava.` A oni se sprdaše s njime.
Matej 9,25Kad ukloniše mnoštvo napolje, on uđe, uze djetetovu ruku i djevojčica se probudi.
Matej 9,26Novost se proširi po svem tom području.
Matej 9,27Kako Isus odlaziše, dva slijepca ga slijediše kričeči: ` Smiluj nam se, *Sine Davidov! `
Matej 9,28Kad on uđe u kuću, slijepci mu priđoše, a Isus im reče: `Vjerujete li vi da ja mogu to učiniti?` - `Da, Gospodine`, rekoše mu oni.
Matej 9,29Tad im on dotaknu oči govoreći: ` Nek vam bude prema vašoj vjeri. `
Matej 9,30I njihove se oči otvoriše. Potom im Isus reče strogo: ` Pažnja! Da nitko ovo ne zna! `
Matej 9,31Ali oni, čim su izišli, govoriše o njemu po svem tom području. ( Lk 11.14-15 )
Matej 9,32Kako oni iziđoše, kad evo dovedoše mu jednog nijemog opsjednutog .
Matej 9,33*Zloduh kad bi istjeran, njemak poče govoriti. A mnoštvo se začudi i reče: ` Nikad takvo što nije viđeno u Izraelu!`
Matej 9,34Ali *farizeji govoriše. ` Zlodusi su istjerani od poglavara demona. ` ( Mk 6.6b; Lk 10.2 )
Matej 9,35Isus prolaziše sve gradove i sela, on poučavaše u njihovim *sinagogama, objavljujući Dobru Vijest o *Kraljevstvu i liječeči svaku bolest i svaku nemoć.
Matej 9,36Videći mnoštvo on mu se smilova, jer bijaše satrveno i klonulo kao ovce koje nemaju pastira.
Matej 9,37Tad on reče svojim učenicima: ` Žetva je obilna, ali radnici malobrojni;
Matej 9,38molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. ` ( Mk 3.16-19; Lk 6.14-16)
Matej 9,1I ušavši u lađu prijeđe i dođe u svoj grad.
Matej 9,2I gle, donesoše mu uzeta koji ležaše na odru. I vidjevši Isus vjeru njihovu reče uzetome: ne boj se, sinko, opraštaju ti se grijesi tvoji.
Matej 9,3I gle, neki od književnika rekoše u sebi: ovaj huli na Boga.
Matej 9,4I vidjeći Isus pomisli njihove reče: za što zlo mislite u srcima svojijem?
Matej 9,5Jer šta je lakše reći: opraštaju ti se grijesi; ili reći: ustani i hodi?
Matej 9,6Ali da znate da vlast ima sin čovječij na zemlji opraštati grijehe (tada reče uzetome): ustani, uzmi odar svoj i idi doma.
Matej 9,7I ustavši otide doma.
Matej 9,8A ljudi videći čudiše se, i hvališe Boga, koji je dao vlast takovu ljudima.
Matej 9,9I odlazeći Isus odande vidje čovjeka gdje sjedi na carini, po imenu Mateja, i reče mu: hajde za mnom. I ustavši otide za njim.
Matej 9,10I kad jeđaše u kući, gle, mnogi carinici i grješnici dođoše i jeđahu s Isusom i s učenicima njegovijem.
Matej 9,11I vidjevši to fariseji govorahu učenicima njegovijem: zašto s carinicima i grješnicima učitelj vaš jede i pije?
Matej 9,12A Isus čuvši to reče im: ne trebaju zdravi ljekara nego bolesni.
Matej 9,13Nego idite i naučite se šta znači: milosti hoću, a ne priloga. Jer ja nijesam došao da zovem pravednike no grješnike na pokajanje.
Matej 9,14Tada pristupiše k njemu učenici Jovanovi govoreći: zašto mi i fariseji postimo mnogo, a učenici tvoji ne poste?
Matej 9,15A Isus reče im: eda li mogu svatovi plakati dok je s njima ženik? Nego će doći vrijeme kad će se oteti od njih ženik, i onda će postiti.
Matej 9,16Jer niko ne meće nove zakrpe na staru haljinu; jer će zakrpa odadrijeti od haljine, i gora će rupa biti.
Matej 9,17Niti se ljeva vino novo u mjehove stare; inače mjehovi prodru se i vino se prolije, i mjehovi propadnu. Nego se ljeva vino novo u mjehove nove, i oboje se sačuva.
Matej 9,18Dok on tako govoraše njima, gle, knez nekakav dođe i klanjaše mu se govoreći: kći moja sad umrije; nego dođi i metni na nju ruku svoju, i oživljeće.
Matej 9,19I ustavši Isus za njim pođe i učenici njegovi.
Matej 9,20I gle, žena koja je dvanaest godina bolovala od tečenja krvi pristupi sastrag i dohvati mu se skuta od haljine njegove.
Matej 9,21Jer govoraše u sebi: samo ako se dotaknem haljine njegove, ozdraviću.
Matej 9,22A Isus obazrevši se i vidjevši je reče: ne boj se, kćeri; vjera tvoja pomogla ti je. I ozdravi žena od toga časa.
Matej 9,23I došavši Isus u dom knežev i vidjevši svirače i ljude zabunjene
Matej 9,24Reče im: otstupite, jer djevojka nije umrla, nego spava. I potsmijevahu mu se.
Matej 9,25A kad istjera ljude, uđe, i uhvati je za ruku, i usta djevojka.
Matej 9,26I otide glas ovaj po svoj zemlji onoj.
Matej 9,27A kad je Isus odlazio odande, za njim iđahu dva slijepca vičući i govoreći: pomiluj nas, sine Davidov!
Matej 9,28A kad dođe u kuću, pristupiše k njemu slijepci, i reče im Isus: vjerujete li da mogu to učiniti? A oni mu rekoše: da Gospode.
Matej 9,29Tada dohvati se očiju njihovijeh govoreći: po vjeri vašoj neka vam bude.
Matej 9,30I otvoriše im se oči. I zaprijeti im Isus govoreći: gledajte da niko ne dozna.
Matej 9,31A oni izišavši razglasiše ga po svoj zemlji onoj.
Matej 9,32Kad oni pak iziđu, gle, dovedoše k njemu čovjeka nijema i bijesna.
Matej 9,33I pošto izgna đavola, progovori nijemi. I divljaše se narod govoreći: nigda se toga nije vidjelo u Izrailju.
Matej 9,34A fariseji govorahu: pomoću kneza đavolskog izgoni đavole.
Matej 9,35I prohođaše Isus po svijem gradovima i selima učeći po zbornicama njihovijem i propovijedajući jevanđelje o carstvu, i iscjeljujući svaku bolest i svaku nemoć po ljudima.
Matej 9,36A gledajući ljude sažali mu se, jer bijahu smeteni i rasijani kao ovce bez pastira.
Matej 9,37Tada reče učenicima svojijem: žetve je mnogo, a poslenika malo.
Matej 9,38Molite se dakle gospodaru od žetve da izvede poslenike na žetvu svoju.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje