Tražilica


Mihej 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mihej 5,1Sad ćeš biti potlačena, ti tlačiteljice: "Nasip su oko nas povukli. Po obrazu udaraju štapom vladaoca Izraelova.
Mihej 5,2A ti, Betleheme-Efrato, među krajevima Judinim najmanji, iz tebe će mi izaći onaj, koji će biti vladalac u Izraelu. Njegov je početak iz davne davnine, iz dana vječnosti.
Mihej 5,3Zato ih On predaje, do vremena, kad rodi, koja rađa. Tada se vraća ostatak braće njegove k djeci Izraelovoj.
Mihej 5,4On se pojavljuje i vlada u snazi Gospodnjoj, u veličanstvu imena Gospoda, Boga svojega. Oni će u sigurnosti stanovati; jer će se on tada pokazati velik do krajeva zemaljskih.
Mihej 5,5I On će biti mir. Dođe li tada Asirac u našu zemlju i prodre li u tvrđave naše, to ćemo postaviti suprot njemu sedam pastira i osam kneževskih ljudi.
Mihej 5,6Oni će opasti zemlju Asiriji mačem i zemlju Nimrodovu oštracem. Tako će nas on izbaviti od Asirije, ako dođe u našu zemlju i stupi na međe naše.
Mihej 5,7Tada će ostatak Jakovljev biti među mnogim narodima kao rosa od Gospoda, kao dažd po zelenoj travi, što ne čeka čovjeka, niti se uzda u djecu čovječju.
Mihej 5,8Tada će ostatak Jakovljev biti među neznabošcima usred mnogih naroda kao lav među životinjama šumskim, kao lavić među stadima ovaca, koji gazi, kad prodre, rastrga - i nitko ne može izbaviti!
Mihej 5,9Ruka će tvoja pobijediti neprijatelje tvoje. Svi će se protivnici tvoji istrijebiti.
Mihej 5,10"U onaj će se dan dogoditi", govori Gospod, "i ja ću utamaniti u tebe konje tvoje, potrt ću kola tvoja.
Mihej 5,11Zatrt ću tvrđave u tvojoj zemlji i porušit ću sva tvrda mjesta tvoja.
Mihej 5,12Istrijebit ću čaranje iz ruke tvoje. Nećeš više imati gatara.
Mihej 5,13Utamanit ću u tebe rezane likove tvoje i kamene stupove tvoje. Nećeš se više klanjati lošemu djelu ruku svojih.
Mihej 5,14Porušit ću u tebe Ašere tvoje i utamanit ću idolske likove tvoje.
Mihej 5,15lzvršit ću osvetu u plamenoj ljutini na narodima koji ne htjedoše slušati."
Mihej 5,1 A ti, Betleheme Efrato, najmanji među kneževstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom; njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena.
Mihej 5,2Zato će ih Jahve ostaviti dok ne rodi ona koja ima roditi. Tada će se Ostatak njegove braće vratiti djeci Izraelovoj.
Mihej 5,3On će se uspraviti, na pašu izvodit` svoje stado silom Jahvinom, veličanstvom imena Boga svojega. Oni će u miru živjeti, jer će on rasprostrijeti svoju vlast sve do krajeva zemaljskih.
Mihej 5,4On - on je mir! Ako Asirci provale u našu zemlju, ako stupe u naše dvore, podići ćemo na njih sedam pastira, osam narodnih knezova.
Mihej 5,5Zemlju asirsku oni će mačem opasti, zemlju Nimrodovu sabljama. I on će nas osloboditi od Asiraca ako provale u našu zemlju, ako stupe na naše tlo.
Mihej 5,6Tada će Ostatak Jakovljev, među brojnim narodima, biti kao rosa koja od Jahve dolazi, kao kapljice kiše na travi koja ne čeka na čovjeka niti iščekuje sina čovječjeg.
Mihej 5,7Tada će Ostatak Jakovljev, među brojnim narodima, biti kao lav među šumskim zvijerima, kao lavić među ovčjim stadima: svaki put kad prolazi, on gazi nogama, razdire, i nitko da od njega izbavi.
Mihej 5,8Tvoja ruka neka se podigne na protivnike, svi tvoji neprijatelji bit će zatrti!
Mihej 5,9"U onaj dan - riječ je Jahvina - potamanit ću sve tvoje konje, uništiti tvoja bojna kola;
Mihej 5,10razorit ću po tvojoj zemlji svako naselje, porušiti sve tvoje tvrde gradove.
Mihej 5,11Zatrt ću iz tvoje ruke bajanje, vračara više nećeš imati;
Mihej 5,12i zatrt ću u tebi sve kipove i stupove kamene. I ti se više nećeš klanjati pred djelom ruku svojih.
Mihej 5,13Iskorijenit ću ašere iz tebe i razorit ću tvoje gradove.
Mihej 5,14U gnjevu, u bijesu, izvršit ću osvetu na narodima koji nisu slušali.
Mihej 5,1A ti, Betlehem Efrata, premalen za ubrojiti među obitelji Judine, iz tebe će izići za mene onaj koji treba vladati izraelom. Njegovo podrijetlo seže u davninu, u dane pradavne.
Mihej 5,2To je zašto, Bog će njih napustiti sve do vremena kad će poroditi onu koja treba roditi. Tada ono što će opstati od njegove braće pridružit će se sinovima Izraelovim.
Mihej 5,3On će stojati uspravno i napasati svoje stado silom GOSPODOVOM, veličanstvom *Imena GOSPODOVA, njegovog Boga. Oni će se smjestiti, jer on će biti velik sve do krajina zemlje.
Mihej 5,4On sam, on će biti mir. U slučaju gdje Asur ušao bi u našu zemlju i gazio naše palače, mi ćemo podići protiv njega sedam pastira, osam ljudskih prinčeva.
Mihej 5,5Oni će napasati zemlju Asurovu mačem a zemlju Nemrodovu bodežom . Ali, on bi nas oslobodio Asura u slučaju da ovaj uđe u našu zemlju i pogazi naše granice.
Mihej 5,6Tada će ostatak Jakovljev biti, u sred brojnih naroda, kao jedna rosa došla od GOSPODA, kao pljusak po travi, koji ne očekuje ništa od čovjeka, koji se ne nada ničemu od ljudi.
Mihej 5,7Tada će ostatak Jakovljev biti, među narodima, u sred brojnih naroda, kao jedan lav među šumskim zvijerima, kao jedan lavić među stadima ovaca; prođe li, on krši i razdire, i nitko od njega ne može izbaviti.
Mihej 5,8Nek se tvoja ruka digne na protivnike tvoje i nek svi tvoji neprijatelji budu uklonjeni!
Mihej 5,9Evo što će se dogoditi u onaj dan - proročanstvo GOSPODOVO -: Ja ću ukloniti iz tebe konje i učiniti da nestanu tvoja bojna kola.
Mihej 5,10Ja ću odstraniti gradove iz tvoje zemlje i uništiti sve tvoje tvrđave.
Mihej 5,11Ja ću iz tvoje ruke ukloniti čaranja i neće više za tebe biti čarobnjaka.
Mihej 5,12Ja ću ukloniti iz tebe kipove i stele; ti se nećeš više klanjati pred djelom svojih ruku.
Mihej 5,13Ja ću istrgnuti iz tebe svete stubove i uništiti tvoje gradove.
Mihej 5,14S gnjevom, sa srdžbom, ja ću potegnuti osvetu narodima koji se nisu pokorili.
Mihej 5,1Saberi se sada u čete, četnice, opsjedi nas, neka biju prutom po obrazu sudiju Izrailjeva.
Mihej 5,2A ti, Vitlejeme Efrato, ako i jesi najmanji među tisućama Judinijem, iz tebe će mi izaći koji će biti gospodar u Izrailju, kojemu su izlasci od početka, od vječnijeh vremena.
Mihej 5,3Zato će ih ostaviti dokle ne rodi ona koja će roditi; tada će se ostatak braće njegove vratiti sa sinovima Izrailjevijem.
Mihej 5,4I stajaće i pašće ih silom Gospodnjom, veličanstvom imena Gospoda Boga svojega; i oni će nastavati, jer će on tada biti velik do krajeva zemaljskih.
Mihej 5,5I on će biti mir; kad dođe Asirac u našu zemlju, i kad stupi u dvore naše, tada ćemo podignuti na nj sedam pastira i osam knezova iz naroda.
Mihej 5,6I oni će opasti zemlju Asirsku mačem i zemlju Nevrodovu na vratima njegovijem; i on će nas izbaviti od Asirca kad dođe u našu zemlju i kad stupi na među našu.
Mihej 5,7I ostatak će Jakovljev biti usred mnogih naroda kao rosa od Gospoda i kao sitan dažd po travi, koja ne čeka čovjeka niti se uzda u sinove čovječije.
Mihej 5,8I ostatak će Jakovljev biti među narodima, usred mnogih naroda, kao lav među zvijerima šumskim, kao lavić među stadima ovaca, koji kad ide tlači i rastrže i nema nikoga da izbavi.
Mihej 5,9Ruka će ti se uzvisiti nad protivnicima tvojim, i svi će se neprijatelji tvoji istrijebiti.
Mihej 5,10I u ono ću vrijeme, govori Gospod, istrijebiti konje isred tebe i potrću kola tvoja.
Mihej 5,11I zatrću gradove u tvojoj zemlji, i razvaliću sva tvrda mjesta tvoja;
Mihej 5,12I istrijebiću vračanje iz ruku tvojih, i nećeš imati gatara;
Mihej 5,13I istrijebiću likove tvoje rezane i stupove tvoje isred tebe, i nećeš se više klanjati djelu ruku svojih;
Mihej 5,14I iskorijeniću gajeve tvoje isred tebe, i raskopaću gradove tvoje,
Mihej 5,15I izvršiću osvetu s gnjevom i ljutinom na narodima koji ne slušaše.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje