Tražilica


Nehemija 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Nehemija 10,1Na povelji potpisaše se: Nehemija, namjesnik, sin Hakalijin, i Zedekija,
Nehemija 10,2Seraja, Azarija, Jeremija,
Nehemija 10,3Pašhur, Amarija, Malkija,
Nehemija 10,4Hatuš, Šebanija, Maluk,
Nehemija 10,5Harim, Meremot, Obadija,
Nehemija 10,6Daniel, Gineton, Baruk,
Nehemija 10,7Mešulam, Abija, Mijamin,
Nehemija 10,8Maazja, Bilgaj, Šemaja. To su bili svećenici.
Nehemija 10,9Onda Leviti: Ješua, sin Azanijin, Binuj od potomaka Henadadovih, Kadmiel,
Nehemija 10,10I njihovi drugovi: Šebanija, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan,
Nehemija 10,11Mika, Rehob, Hašabja,
Nehemija 10,12Zakur, Šerebja, Šebanija,
Nehemija 10,13Hodija, Bani, Beninu.
Nehemija 10,14Onda glavari narodni: Paroš, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani,
Nehemija 10,15Buni, Azgad, Bebaj,
Nehemija 10,16Adonija, Bigvaj, Adin,
Nehemija 10,17Ater, Ezekija, Azur,
Nehemija 10,18Hodija, Hašum, Bezaj,
Nehemija 10,19Harif, Anatot, Nebaj.
Nehemija 10,20Magpijaš, Mešulam, Hezir,
Nehemija 10,21Mešezabel, Sadok, Jadua,
Nehemija 10,22Pelatija, Hanan, Anaja,
Nehemija 10,23Hošea, Hananija, Hašub,
Nehemija 10,24Haloheš, Pilha, Šobek,
Nehemija 10,25Rehum, Hašabna, Maaseja,
Nehemija 10,26Ahija, Hanan. Anan,
Nehemija 10,27Maluk, Harim, Baana.
Nehemija 10,28A ostali narod, svećenici, Leviti, vratari, pjevači, Netineji, svi, koji se odvojiše od naroda zemaljskih k zakonu Božjemu, zajedno s njihovim ženama, sinovima i kćerima: svi, koji znaju i razumijevaju,
Nehemija 10,29Priključuju se ovim svojim zemljacima, glavarima. Oni zadaju vjeru i zaklinju se, da će hoditi po zakonu Božjemu, koji je izdan preko Mojsija, sluge Božjega, i da će izvršavati i držati sve zapovijedi Gospoda, Boga našega, i njegove odredbe i zakone.
Nehemija 10,30Zato nećemo niti davati kćeri svojih narodima zemlje niti kćeri njihovih uzimati za sinove svoje.
Nehemija 10,31Nećemo od naroda zemaljskih, koji donose robu i svakojako žito u subotu na prodaju, ništa od toga uzimati u subotu ili u koji drugi sveti dan. Mi ćemo nadalje u sedmoj godini odreći se poljskoga prihoda i svakoga iskanja duga.
Nehemija 10,32Nadalje uzimamo na se obvezu, da dajemo svake godine trećinu šekela kao porez za službu u hramu Boga svojega:
Nehemija 10,33Za kruhove postavljene, za prinos svagdanji i za žrtvu paljenicu svagdanju, za žrtve subotne i žrtve na mlađake, za žrtve blagdanske, za žrtve zahvalne, za žrtve za grijeh, da se očišćava Izrael, i za svu službu u hramu Boga svojega.
Nehemija 10,34Također mi, svećenici, Leviti i narod, bacismo ždrijeb radi nošenja drva, da se donosi u hram Boga našega po obiteljima od godine do godine u određeno vrijeme, da gori na žrtveniku Gospoda, Boga našega, kako je propisano u zakonu.
Nehemija 10,35I prvine Polja svojih i prvine svih plodova od svih drveta donosit ćemo od godine do godine u hram Gospodnji.
Nehemija 10,36Nadalje obvezujemo se da po propisu zakona prvorođene sinove svoje i prvence stoke svoje i prvence goveda i ovaca svojih donosimo za hram Boga svojega svećenicima, koji služe u hramu Boga našega.
Nehemija 10,37Nadalje ćemo najbolje od tjestenina svojih i prinosa svojih i plodova svih drveta, i vino i ulje donositi svećenicima u sobe hrama Boga svojega, tako isto desetinu polja svojih Levitima, jer Leviti ubiraju desetinu po svim mjestima, gdje obrađujemo polja.
Nehemija 10,38Svećenici, potomci Aronovi, imaju pratiti Levite, kad Leviti ubiraju desetinu. Leviti imaju onda donositi desetinu od desetine u hram Boga našega, u sobe spremišta.
Nehemija 10,39U te naime sobe donosili bi sinovi Izraelovi i Leviti prinose žita, vina i ulja. Tamo su se nalazili i sveti sudovi i svećenici u službi i vratari i pjevači. - Tako se nećemo pokazati nemarni prema hramu Boga svojega."
Nehemija 10,1 I zbog svega toga obvezujemo se pismeno na vjernost." Na zapečaćenoj ispravi stajala su imena naših knezova, levita i svećenika ...
Nehemija 10,2Na zapečaćenoj ispravi su bili: namjesnik Nehemija, sin Hakalijin, i Sidkija,
Nehemija 10,3Seraja, Azarja, Jeremija,
Nehemija 10,4Pašhur, Amarja, Malkija,
Nehemija 10,5Hatuš, Šebanija, Maluk,
Nehemija 10,6Harim, Meremot, Obadja,
Nehemija 10,7Daniel, Gineton, Baruk,
Nehemija 10,8Mešulam, Abija, Mijamin,
Nehemija 10,9Maazja, Bilgaj, Šemaja - to su svećenici.
Nehemija 10,10Zatim leviti: Ješua, sin Azanijin, Binuj, od sinova Henadadovih - Kadmiel,
Nehemija 10,11i braća njihova: Šekanija, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan,
Nehemija 10,12Mika, Rehob, Hašabja,
Nehemija 10,13Zakur, Šerebja, Šebanija,
Nehemija 10,14Hodija, Bani, Beninu.
Nehemija 10,15Glavari naroda: Paroš, Pahat Moab, Elam, Zatu, Bani,
Nehemija 10,16Buni, Azgad, Bebaj,
Nehemija 10,17Adonija, Bigvaj, Adin,
Nehemija 10,18Ater, Ezekija, Azur,
Nehemija 10,19Hodija, Hašum, Besaj,
Nehemija 10,20Harif, Anatot, Nebaj,
Nehemija 10,21Magpijaš, Mešulam, Hazir,
Nehemija 10,22Mešezabel, Sadok, Jadua,
Nehemija 10,23Pelatja, Hanan, Anaja,
Nehemija 10,24Hošea, Hananija, Hašub,
Nehemija 10,25Haloheš, Pilha, Šobek,
Nehemija 10,26Rehum, Hašabna, Maaseja,
Nehemija 10,27Ahija, Hanan, Anan,
Nehemija 10,28Maluk, Harim, Baana.
Nehemija 10,29... ali i ostali narod, svećenici, leviti - vratari, pjevači, netinci - i svi koji su se prema Zakonu Božjem odvojili od zemaljskih naroda, a i njihove žene, sinovi i kćeri, svi koji su bili sposobni da razumiju,
Nehemija 10,30priključili su se svojoj braći i glavarima te su se obvezali prisegom i zakletvom da će stupati prema Zakonu Božjem, koji je dan po rukama Mojsija, sluge Božjega, i da će držati i vršiti sve zapovijedi Jahve, Boga našega, njegove naredbe i zakone.
Nehemija 10,31I osobito: da nećemo davati svojih kćeri narodima zemaljskim i njihovih kćeri nećemo uzimati svojim sinovima.
Nehemija 10,32I ako narodi zemlje donesu na prodaju robu ili kakvo god žito u dan subotnji, mi ništa nećemo od njih kupovati u subotu ni u drugi posvećeni dan. Svake sedme godine ostavljat ćemo zemlju da počine i otpuštati dugove svake ruke.
Nehemija 10,33Uzeli smo kao obavezu: da ćemo svake godine davati trećinu šekela za bogoslužje u Domu Boga svojega:
Nehemija 10,34za postavljeni kruh, za trajne prinosnice i za svagdanje paljenice, za žrtve subotnje, mladog mjeseca, blagdanske i za okajnice, da se pomiri Izrael; i za svaku službu u Domu Boga našega.
Nehemija 10,35Mi svećenici, leviti i narod bacili smo ždrijeb za prinos drva koja treba da određenog dana svake godine prema svojim obiteljima donosimo u Dom Boga našega za vatru na žrtveniku Jahve, Boga našega, kako je zapisano u Zakonu;
Nehemija 10,36da ćemo svake godine donositi u Dom Jahvin prvine od plodova zemlje i prve plodove svakoga drveta
Nehemija 10,37i prvorođene sinove i prvine svoje stoke, kako je to pisano u Zakonu - prvine od krupne i sitne stoke neka se odnose u Dom Boga našega, jer su određene svećenicima koji služe u Domu Boga našega.
Nehemija 10,38Povrh toga prvine svojih naćava, plodova svakog drveta, novoga vina i ulja nosit ćemo svećenicima u sobe Doma Boga našega; a desetinu od svoje zemlje levitima, jer leviti uzimaju desetinu u svim mjestima gdje radimo.
Nehemija 10,39Svećenik, sin Aronov, neka prati levite kad skupljaju desetinu. Leviti neka donose desetinu desetine u Dom Boga našega, u sobe riznice,
Nehemija 10,40jer su onamo dužni, Izraelci i leviti donositi prinos od žita, vina i ulja. Ondje se nalaze posude svetišta, svećenici u službi, vratari i pjevači. Nećemo više zanemarivati Doma Boga svojega.
Nehemija 10,1Zbog toga, mi zaključujemo jedan čvrsti dogovor i zapisujemo ga. Na tim ovjerenim tekstovima su naši poglavari, naši *leviti i naši svećenici.
Nehemija 10,2Na tim tekstovima dakle nalaze se: Nehamija, upravitelj, sin Hakalija i Sidkija;
Nehemija 10,3Seraja, Azarija, Jirneja,
Nehemija 10,4Pašehur, Amarija, Malkija,
Nehemija 10,5Hatuš, Šebanija, Maluk,
Nehemija 10,6Harim, Meremot, Obadija,
Nehemija 10,7Daniel, Gineton, Baruk,
Nehemija 10,8Mešulam, Abija, Mijamin,
Nehemija 10,9Mazija, Bilgaj, Šemaja: to su svećenici.
Nehemija 10,10I leviti: Ješua, sin Azanijavljev, Binuj između sinova Henadadovih, Kadmiel,
Nehemija 10,11i njihova braća: Šebanija, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan,
Nehemija 10,12Mika, Rehob, Hašabija,
Nehemija 10,13Zakur, Šerebija, Šebanija,
Nehemija 10,14Hodija, Bani, Beninu.
Nehemija 10,15Poglavari puka: Pareoš, PahatMoab, Elam, Zatu, Bani,
Nehemija 10,16Buni, Azgad, Bavaj,
Nehemija 10,17Adonija, Bigvaj, Adin,
Nehemija 10,18Ater, Hizkija, Azur,
Nehemija 10,19Hodija, Hašum, Besaj,
Nehemija 10,20Harif, Anatot, Nebaj,
Nehemija 10,21Magpjaš, Mešulam, Hezir,
Nehemija 10,22Mešezabel, Sadok, Jadua,
Nehemija 10,23Pelatija, Hanan, Hašub,
Nehemija 10,25HaLoheš, Pileha, Šobek,
Nehemija 10,26Rehum, Hašabna, Mazeja;
Nehemija 10,27i Ahija, Hanan, Anan,
Nehemija 10,28Maluk, Harim, Bana.
Nehemija 10,29Ostatak pučanstva, svećenici, leviti, nosači, pjevači, posluživači i svi oni koji se bijahu odijelili iz naroda drugih zemalja za slijediti Zakon Božji, njihove žene, njihovi sinovi i njihove kćeri, svi oni koji su mogli razumjeti,
Nehemija 10,30dadoše svoju potporu svojoj najuglednijoj braći i obvezaše se obećanjem i prisegom da će hoditi prema Zakonu Božjem danom po posredništvu Mojsijevom, sluge Božjeg, da bi čuvali i primijenjivali sve zapovijedi GOSPODOVE našeg Gospodara njegove naredbe i negove propise.
Nehemija 10,31Zbog toga, mi nećemo davati naših kćeri domaćim ljudima a mi nećemo uzimati njihovih kćeri za sinove svoje;
Nehemija 10,32ako domaći ljudi donesu robe i namirnice prodavati u nan *šabata, mi ih nećemo kupovati i tijekom blagdana, i, sedme godine, mi ćemo oslobađati i odrješavati dugove svih vrsta.
Nehemija 10,33U onome što nas obuhvaća, mi smo utvrdili pravilo davati trećinu sikla godišnje za službu Kuće našeg Boga,
Nehemija 10,34za kruh ponude, za stalnu žrtvu, za holokaust svakodnevni, šabate, *mlade mjesece, za blagdane, za posvećene dane, za žrtve okajanja grijehova Izraeovih i za svako djelo Kuće našeg Boga.
Nehemija 10,35Mi svećenici, leviti i puk mi smo također ždrijebali, glede milodara drveta što se treba donositi u Kuću našeg Boga prema našim obiteljima u utvrđeno vrijeme svake godine, da bi zapalili vatru na *oltaru GOSPODA našeg Boga, kao što je pisano u Zakonu .
Nehemija 10,36Isto, treba donositi *prvine našeg tla, prvine od svih plodovasvakog drveta, svake godine, za Kuću GOSPODOVU,
Nehemija 10,37i prvorođene od naših sinova i naše stoke, kako je pisano u zakonu, kao i prvijence od naše krupne i naše sitne stoke, koje treba donijeti u Kuću našeg Boga i svećenicima na službi u Kući našeg Boga.
Nehemija 10,38Najbolji dio naših tjestenina, naših predujama, plodova svakog drveta, novog vina i ulja, mi ćemo donositi svećenicima u odaje Kuće našeg Boga, kao i dîm našeg tla levitima . Ovi, leviti, uzimat će dîm u svim gradovima gdje mi radimo.
Nehemija 10,39Jedan svećenik, sin Aaronov, bit će s levitima kad budu uzimali dîm, a leviti će predujmljivati dîm od dîima Kuće našeg Boga i donosit će ga u odaje kuće riznice.
Nehemija 10,40Jer, u tim odajama, sinovi Izraelovi i sinovi Levijevi donosit će predujam od pšenice, novog vina i ulja; to je ondje gdje se nalaze predmeti *svetišta, svećenici na službi, nosači i pjevači. Tako, mi nećemo napuštati Kuće našeg Boga.
Nemija 10,1A koji zapečatiše bjehu ovi: Nemija, Tirsata, sin Ahalijin, i Sedekija,
Nemija 10,2Seraj, Azarija, Jeremija,
Nemija 10,3Pashor, Amarija, Malhija,
Nemija 10,4Hatus, Sevanija, Maluh,
Nemija 10,5Harim, Merimot, Ovadija,
Nemija 10,6Danilo, Gineton, Varuh,
Nemija 10,7Mesulam, Vija, Mijamin,
Nemija 10,8Mazija, Vilgaj, Semaja; to bjehu sveštenici;
Nemija 10,9A Leviti: Isus sin Azanijin Vinuj između sinova Inadadovijeh, Kadmilo,
Nemija 10,10I braća njihova: Sevanija, Odija, Kelita, Felaja, Anan,
Nemija 10,11Miha, Reov, Asavija,
Nemija 10,12Zahur, Serevija, Sevnija,
Nemija 10,13Odija, Vanije, Veninuj;
Nemija 10,14Glavari narodni: Faros, Fat-Moav, Elam, Zatuj, Vanije,
Nemija 10,15Vunije, Azgad, Vivaj,
Nemija 10,16Adonija, Vigvaj, Adin,
Nemija 10,17Atir, Jezekija, Azur,
Nemija 10,18Odija, Asum, Visaj,
Nemija 10,19Arif, Anatot, Navaj,
Nemija 10,20Magfija, Mesulam, Ezir,
Nemija 10,21Mesizaveilo, Sadok, Jadva,
Nemija 10,22Felatija, Anan, Anaja,
Nemija 10,23Osija, Ananija, Asuv,
Nemija 10,24Lois, Fileja, Sovik,
Nemija 10,25Reum, Asavna, Masija,
Nemija 10,26Ahija, Anana, Ganan,
Nemija 10,27Maluh, Harim, Vana.
Nemija 10,28I ostali narod, sveštenici, Leviti, vratari, pjevači, Netineji i svi koji se odvojiše od naroda zemaljskih k zakonu Božijemu, žene njihove, sinovi njihovi i kćeri njihove, svi koji znahu i razumjevahu,
Nemija 10,29Pristaše s braćom svojom, glavarima svojim, i dođoše te se zakleše i kletvom zavezaše da hodimo po zakonu Božijemu, koji je dat preko Mojsija sluge Božijega, i da držimo i izvršujemo sve zapovijesti Gospoda Boga svojega i zakone njegove i uredbe njegove.
Nemija 10,30I da ne dajemo kćeri svojih narodima zemaljskim, niti kćeri njihovijeh da uzimamo za sinove svoje.
Nemija 10,31I od naroda zemaljskih koji donesu trg ili kaku god hranu u subotu na prodaju, da ne uzimamo u subotu ni u drugi sveti dan, i da ostavljamo sedme godine da počiva zemlja i opraštamo svaki dug.
Nemija 10,32I postavismo sebi uredbu da dajemo svake godine trećinu sikla na službu u dom Boga svojega:
Nemija 10,33Na hljebove postavljene, na dar svagdašnji i žrtvu paljenicu svagdašnju za subote, za mladine i za praznike, i na svetinju i na žrtve za grijeh da se očišća Izrailj, i na svako djelo u domu Boga našega.
Nemija 10,34I bacasmo ždrijeb za sveštenike i Levite i narod radi nošenja drva da se donosi u dom Boga našega po domovima otaca naših na vrijeme od godine do godine, da gori na oltaru Gospoda Boga našega, kako piše u zakonu;
Nemija 10,35I da donosimo prvine od zemlje svoje i prvine od svakoga roda od svakoga drveta od godine do godine u dom Gospodnji;
Nemija 10,36I prvence od sinova svojih i stoke svoje, kako piše u zakonu, i prvence od goveda svojih i od ovaca svojih da donosimo u dom Boga svojega sveštenicima koji služe u domu Boga našega;
Nemija 10,37I prvine tijesta svojega i prinose svoje i rod od svijeh drveta, vino i ulje da donosimo sveštenicima u klijeti doma Boga svojega, i Levitima desetak od zemlje svoje, i Leviti da uzimaju desetak po svijem mjestima gdje uzradimo;
Nemija 10,38I da bude sveštenik sin Aronov s Levitima kad Leviti uzimaju desetak, i da Leviti donose desetak od desetka u dom Boga našega, u klijeti, u spreme njegove.
Nemija 10,39Jer u te klijeti dužni su sinovi Izrailjevi i Leviti donositi prinos od žita, od vina i ulja, gdje su sveti sudovi, i sveštenici koji služe, i vratari i pjevači, da ne ostavljamo doma Boga svojega.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje