Tražilica


Nehemija 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Nehemija 11,1Potom se predstojnici narodni nastaniše u Jerusalemu. Ostali narod baci ždrijeb, da od deset ljudi iždrijebaju jednoga, koji se je morao naseliti u svetom gradu Jerusalemu, a ostalih devet desetina ostalo bi u gradovima.
Nehemija 11,2I narod je zahvaljivao svima, koji su se dragovoljno naselili u Jerusalemu.
Nehemija 11,3Ovo su glavari pokrajinski, koji su se bili naselili u Jerusalemu i u gradovima Judinim. Svaki se nastani na svojem zemljištu u dotičnim gradovima: Izrael, svećenici, Leviti, Netineji i potomci sluga Salomonovih.
Nehemija 11,4U Jerusalemu se naseliše sinovi Judini i Benjaminovi. Od sinova Judinih: Ataja; ovaj vuče lozu od Uzije, ovaj od Zaharije, ovaj od Amarije, ovaj od Šefatije, ovaj od Mahalalela iz potomstva Peresova.
Nehemija 11,5Nadalje Maaseja; ovaj vuče lozu od Baruha, ovaj od Kol-Hošea, ovaj od Hazaje, ovaj od Adaje, ovaj od Jojariba, ovaj od Zaharije, ovaj od Šilonijeva.
Nehemija 11,6Potomci Peresovi, koji su stanovali u Jerusalemu, imali su svega četiri stotine šezdeset i osam ljudi za rat valjanih.
Nehemija 11,7Ovi su sinovi Benjaminovi: Salu; ovaj vuče lozu od Mešulama, ovaj od Joeda, ovaj od Pedaja, ovaj od Kolaje, ovaj od Maaseje, ovaj od Itiela, ovaj od Ješaja;
Nehemija 11,8Za njim Gabaj, Salaj, svega devet stotina dvadeset i osam.
Nehemija 11,9Joel, sin Zikrijev, bio je nadzornik nad njima, i Juda, sin Hasenuin, bio je drugi nadzornik nad gradom.
Nehemija 11,10Od svećenika bili su tamo Jedaja, sin Jojaribov, Jakin,
Nehemija 11,11Seraja, sin Hilkije, sina Mešulama, sina Sadoka, sina Merajota, sina Ahituba, knez hrama Božjega,
Nehemija 11,12I braća njihova, što služe u hramu, svega osam stotina dvadeset i dva; nadalje Adaja, sin Jerohama, sina Pelalije, sina Amsije, sina Zaharije, sina Pašhura, sina Malkijina,
Nehemija 11,13I braća njegova, dvjesta četrdeset i dva obiteljska glavara; isto tako Amašaj, sin Azarela, sina Ahzaja, sina Mešilemota, sina Imerova,
Nehemija 11,14I braća njihova, za rat valjani ljudi, što dvadeset i osam na broj. Njihov predstojnik bio je Zabdiel, sin Hagedolimov,
Nehemija 11,15Od Levita bili su tamo Šemaja, sin Hašuba, sina Azrikama, sina Hašabje, sina Bunijeva,
Nehemija 11,16I Šabetaj i Jozabad, koji su bili nad vanjskim poslovima hrama Božjega, iz broja glavara Levitskih,
Nehemija 11,17Nadalje Matanija, sin Mike, sina Zabdija, sina Asafova, voda hvalospjeva, koji je počinjao "Hvalite" u molitvi; i Bakbukja, drugi između braće svoje, i Abda, sin Šamue, sina Galala, sina Jedutunova.
Nehemija 11,18Ukupni broj Levita u svetom gradu bio je dvije stotine osamdeset i četiri.
Nehemija 11,19Kao vratari bili su tu: Akub, Talmon i braća njihova, što su stražili na vratima, svega sto sedamdeset i dva.
Nehemija 11,20Ostali Izraelci, svećenici i Leviti stanovali su po svim gradovima Judinim, svaki na svojemu posjedu.
Nehemija 11,21A Netineji stanovali su na Ofelu. Siha i Gišpa bili su nadzornici nad Netinejima.
Nehemija 11,22Predstojnik Levita u Jerusalemu bio je Uzi, sin Banija, sina Hašabje, sina Matanije, sina Mikina, iz roda Asafova, pjevača, za službu u hramu Božjemu.
Nehemija 11,23Za njih je bila naredba kraljeva, i bila je izdana odredba u korist svagdanje opskrbe pjevača.
Nehemija 11,24Petahja, sin Mešezabelov, od potomaka Zareha, sina Judina, bio je ovlaštenik kraljev u svim poslovima s narodom.
Nehemija 11,25Što se onda tiče mjesta s njihovim seoskim zemljištima, Judejci su stanovali u Kirjat-Haarbi i zaseocima njezinim, u Dibonu i zaseocima njegovim, u Jekabseelu i selima njegovim,
Nehemija 11,26U Jesui, Moladi, Bet-Peletu,
Nehemija 11,27Hasar-Šualu, u Beeršebi i zaseocima njezinim,
Nehemija 11,28U Siklagu, Mekoni i zaseocima njezinim,
Nehemija 11,29U Rimonu, Zorahu, Jarmutu,
Nehemija 11,30Zanoahu, Adulamu i selima njihovim, u Lakišu i seoskim poljima njegovim, u Azeki i zaseocima njezinim. Uni su se bili naselili od Beeršebe do doline Hinoma.
Nehemija 11,31Sinovi Benjaminovi stanovali su počevši od Gebe u Mikmašu, Aju, Betelu i zaseocima njegovim,
Nehemija 11,32U Anatotu, Nobu, Ananiji,
Nehemija 11,33Hasoru, Rami, Gitaimu,
Nehemija 11,34Hadidu, Seboimu, Nebalatu,
Nehemija 11,35Lodu i Onu, u dolini drvodjeljskoj.
Nehemija 11,36Od Levita nalazili su se odjeli Judi i Benjaminu.
Nehemija 11,1 Tada se nastaniše knezovi narodni u Jeruzalemu. Ostali je narod bacao ždrijeb da od svakih deset ljudi izađe jedan koji će stanovati u svetom gradu Jeruzalemu, dok će ostalih devet ostati u drugim gradovima.
Nehemija 11,2I narod je blagoslovio sve ljude koji su dragovoljno htjeli živjeti u Jeruzalemu.
Nehemija 11,3A evo glavara pokrajinskih koji su se nastanili u Jeruzalemu i po gradovima Judeje. Izrael, svećenici, leviti, netinci i sinovi Salomonovih slugu nastanili su se u svojim gradovima, svaki na svome posjedu.
Nehemija 11,4U Jeruzalemu se nastaniše sinovi Judini i sinovi Benjaminovi. Od sinova Judinih: Ataja, sin Uzije, sina Zaharijina, sina Amarjina, sina Šefatjina, sina Mahalalelova, od sinova Faresovih;
Nehemija 11,5Maaseja, sin Baruha, sina Kol-Hozea, sina Hazaje, sina Adaje, sina Jojariba, sina Zaharije, sina Šelina.
Nehemija 11,6Svega je bilo Faresovih sinova u Jeruzalemu četiri stotine šezdeset i osam ljudi sposobnih za boj.
Nehemija 11,7Evo Benjaminovih sinova: Salu, sin Mešulama, sina Joedova, sina Pedajina, sina Kolajina, sina Maasejina, sina Itielova, sina Ješajina,
Nehemija 11,8i braća njegova: sposobnih za boj devet stotina dvadeset i osam.
Nehemija 11,9Joel, sin Zikrijev, bio je njihov zapovjednik, i Juda, sin Hasenuin, drugi upravitelj grada.
Nehemija 11,10Od svećenika: Jedaja, Jojarib, Jakin,
Nehemija 11,11Seraja, sin Hilkije, sina Mešulama, sina Sadoka, sina Merajota, sina Ahituba, predstojnik Doma Božjega, i
Nehemija 11,12njihova braća koja su vršila službu u Domu: osam stotina dvadeset i dvojica; i Adaja, sin Jerohama, sina Pelalije, sina Amsija, sina Zaharije, sina Pašhura, sina Malkijina,
Nehemija 11,13i njegova braća, glavari obitelji: dvjesta četrdeset i dvojica; i Amasaj, sin Azarela, sina Ahzaja, sina Mešilemota, sina Imerova,
Nehemija 11,14i njihove braće, sposobnih za boj: stotinu dvadeset i osam. Zapovjednik nad njima bio je Zabdiel, sin Hagedolimov.
Nehemija 11,15Od levita: Šemaja, sin Hašuba, sina Azrikama, sina Hašabje, sina Bunijeva;
Nehemija 11,16i Šabtaj i Jozabad, od glavara levitskih, za nadzor vanjskih poslova Doma Božjega;
Nehemija 11,17i Matanija, sin Miheja, sina Zabdijeva, sina Asafova, koji je ravnao psalmima, počinjao zahvale i molitve; i Bakbukja, drugi među svojom braćom; i Abda, sin Šamue, sina Galala, sina Jedutunova.
Nehemija 11,18Svega je levita bilo u Svetom gradu: dvjesta osamdeset i četiri.
Nehemija 11,19A vratari: Akub, Talmon i njihova braća koja su čuvala stražu na vratima: stotinu sedamdeset i dva.
Nehemija 11,20A ostali Izraelci, svećenici i leviti, nastaniše se u svim gradovima Judeje, svaki na svojoj baštini i po naseljima u njihovim poljima.
Nehemija 11,21Netinci su stanovali u Ofelu; Siha i Gišpa bijahu na čelu netinaca.
Nehemija 11,22Predstojnik je levitima u Jeruzalemu bio Uzi, sin Banija, sina Hašabje, sina Matanije, sina Mihejina. On je bio od sinova Asafovih, koji su bili pjevači za službu Doma Božjega.
Nehemija 11,23Jer je za njih bila kraljeva zapovijed i uredba za svakodnevnu službu.
Nehemija 11,24Petahja, sin Mešezabelov, od sinova Zeraha, sina Judina, bio je kraljev povjerenik za sve poslove s narodom.
Nehemija 11,25Od sinova Judinih nastanili su se u Kirjat Haarbi i njezinim zaseocima, u Dibonu i njegovim zaseocima, u Jekabseelu i njegovim naseljima,
Nehemija 11,26u Jesui, u Moladi, u Bet Peletu,
Nehemija 11,27u Hasar Šualu, u Beer Šebi i u njenim zaseocima,
Nehemija 11,28u Siklagu, u Mekoni i njenim zaseocima,
Nehemija 11,29u En Rimonu, u Sori, u Jarmutu,
Nehemija 11,30Zanoahu, Adulamu i njihovim naseljima; u Lakišu i njegovim poljima, u Azeki i njenim zaseocima: tako su se naselili od Beer Šebe sve do Hinomske doline.
Nehemija 11,31Benjaminovi sinovi življahu u Gebi, Mikmasu, Aju i Betelu i u njihovim zaseocima,
Nehemija 11,32u Anatotu, Nobu, Ananiji,
Nehemija 11,33Hasoru, Rami, Gitajimu,
Nehemija 11,34Hadidu, Seboimu, u Nebalatu,
Nehemija 11,35Lodu, Ononu i u Dolini rukotvoraca.
Nehemija 11,36Skupine levita nalazile su se u Judi i Benjaminu.

Nehemija 11,1Poglavari puka stanovahu u Jeruzalemu. Ostatak puka ždrijebaše za odrediti jednog na deset ljudi za stanovati u Jeruzalemu, *svetom gradu, devet drugih ostaju u gradovima.
Nehemija 11,2Narod dade svoj blagoslov svim ljudima koji biše voljni stanovati u Jeruzalemu.
Nehemija 11,3Evo koji biše poglavari pokrajine koji stanovaše u Jeruzalemu. U gradovima Jude, naime, Izrael, svećenici, *leviti, posluživači i sinovi slugu Solomonovih stanovaše svaki na svom posjedu, u svojim vlastitim gradovima.
Nehemija 11,4U Jeruzalemu, stanovaše nekoliki od sinova Judinih i sinova Benjaminovih. Između sinova Judinih: Ataja, sin Uzijavljev, sin Zekarijavljev, sin Amarijavljev, sin Šefatijavljev, sin Mahalalelov, između sinova Peresovih.
Nehemija 11,5I Mazeja, sin Barukov, sin Kol-Hozevljev, sin Hazajavljev, sin Adajavljev, sin Jojaribljev, sin Zekarijavljev, sin Ha-Šilonijev.
Nehemija 11,6Svi sinovi Peresovi, stanovaše u Jeruzalemu, bijahu na broju od 468 ljudi za oružje.
Nehemija 11,7Evo sinova Benjaminovih: Salu, sin Mešulamov, sin Joedov, sin Pedajavljev, sin Kolajavljev, sin Mazejavljev, sin Itielov, sin Ješajavljev.
Nehemija 11,8I potom: Gabaj, Salaj: 928. 9 I Joel, sin Zikrijev, bijaše njihov nadglednik, dok Jehuda, sin Ha-Zenuavljev bijaše drugi nad gradom.
Nehemija 11,10Među svećenicima: Jedaja, sin Jojaribov, Jakin,
Nehemija 11,11Seraja, sin Hilkijavljev, sin Mešulamov, sin Sadokov, sin Merajotov, sin Ahituvljev, princ Kuće Božje; 822;
Nehemija 11,12Adaja, sin Jerohamov, sin Pelalijavljev, sin Amsijev, sin Zekarijavljev, sin Pašehurov, sin Malkijavljev,
Nehemija 11,13i njegova braća, poglavari obitelji: 242; Amašsajev, sin Azareelov, sin Ahzajev, sin Mešimelotov, sin Imerov,
Nehemija 11,14i njihova braća, smionih ljudi: 128. Njihov nadzornik bijaše Zabdiel, sin HaGedolimov.
Nehemija 11,15Između levita: Šemaja, sin Hašuvljev, sin Azrikamov, sin Hašabijavljev, sin Bunijev,
Nehemija 11,16i Šabtaj i Jozabad, između poglavara levitskih, zaduženih vanjskim radovima Kuće Božje;
Nehemija 11,17Matanija, sin Mikajev, sin Zabdijev, sin Asafov, onaj koji je prvi počeo izgovarati molitvu; Bakbukija, drugi od njegove braće, i Abda, sin Šamuavljev, sin Galalov, sin Jedutunov.
Nehemija 11,18Svih levita koji bijahu u svetom gradu: 284.
Nehemija 11,19Nosači: Akub, Talmaon, i njihova braća, čuvari vrata: 172.
Nehemija 11,20Ostatak Izraela, svećenici, leviti, bijahu u svim gradovima Jude, svaki u svojoj baštini.
Nehemija 11,21Posluživači stanovahu u Ofelu : Siha i Gišpa bijahu poglavari posluživača.
Nehemija 11,22Nadzornik levita u Jeruzalemubijaše Uzi, sin Banijev, sin Hašabijavljev, sin Matanijavljev, sin Mikajev, između sinova Asafovih; oni bijahu pjevači u službi Kuće Božje.
Nehemija 11,23Bijaše naime jedna zapovijed kraljeva glede njih i jedan dogovor koji se ticaše pjevača, dan po dan.
Nehemija 11,24Petahija, sin Mešezabelov, između sinova Zerahovih, sina Judinog, bijaše do kralja za sve što se odnosilo na narod.
Nehemija 11,25Glede sela u polju, sinovi Judini nastaniše Kirijat-Arbu i njena okružja, Divon i njegova okružja, Jekabsel u i njegova sela,
Nehemija 11,26Jušua, Molada, Bet-Pelet,
Nehemija 11,27Hasa-Šual, Ber-Šeba i njegova okružja,
Nehemija 11,28Siklag, Mekona i njegova okružja,
Nehemija 11,29EinRimon, Sorea, Jarmut,
Nehemija 11,30Zanoah, Adulam, i njihova sela, Lakiš i njegovo polje, Azeka i njegova okružja. Oni se smjestiše od Ber-Ševe sve do doline Hinnom.
Nehemija 11,31Sinovi Benjaminovi smjestiše se počev od Geba, u Mikmasa, Aja, Betel i njegovih okružja,
Nehemija 11,32u Anatot, Nob, Ananija,
Nehemija 11,33Hasor, Rama, Gitaim,
Nehemija 11,34Hadid, Sevoim, Nebalat,
Nehemija 11,35Lod i Ono, dolinu Radnika.
Nehemija 11,36Među *levitima, izvjesna područja Jude odoše u Benjamin .
Nemija 11,1I naseliše se knezovi narodni u Jerusalimu, a ostali narod meta ždrijeb da uzmu jednoga od deset da sjedi u Jerusalimu svetom gradu, i ostalijeh devet dijelova po drugim gradovima.
Nemija 11,2I blagoslovi narod sve ljude koji sami od svoje volje pristaše da sjede u Jerusalimu.
Nemija 11,3Ovo su glavari zemaljski koji se naseliše u Jerusalimu, a po ostalijem gradovima Judejskim nastaniše se svaki na svojem našljedstvu po gradovima svojim Izrailjci sveštenici i Leviti, Netineji i sinovi sluga Solomunovijeh:
Nemija 11,4U Jerusalimu dakle naseliše se neki od sinova Judinijeh i Venijaminovijeh: od sinova Judinijeh: Ataja sin Ozije, sina Zaharije, sina Amarije, sina Sefatije, sina Maleleilova, od sinova Faresovijeh;
Nemija 11,5I Masija sin Varuha sina Holoze sina Azaje, sina Adaje, sina Jojariva sina Zahrije, sina Silonijeva;
Nemija 11,6Svega sinova Faresovijeh što se naseliše u Jerusalimu, četiri stotine i šezdeset i osam hrabrijeh ljudi;
Nemija 11,7A između sinova Venijaminovijeh: Saluj sin Mesulama, sina Joada, sina Fedaje, sina Kolaje, sina Masija, sina Itila, sina Isaijina,
Nemija 11,8I za njim Gavaj, Salaj devet stotina i dvadeset i osam;
Nemija 11,9A Joilo sin Zahrijev bješe nad njima, a Juda sin Senujin bješe drugi nad gradom;
Nemija 11,10Od sveštenika: Jedaja sin Jojavov, Jahin,
Nemija 11,11Seraja sin Helkije, sina Mesulama, sina Sadoka, sina Merajota, sina Ahtivova, starješina u domu Božijem,
Nemija 11,12A braće njihove što služahu u domu osam stotina i dvadeset i dva; i Adaja sin Jeroama, sina Felalije, sina Amsija, sina Zaharije, sina Pashora, sina Malhijina,
Nemija 11,13I braće njegove glavara u domovima otačkim dvjesta i četrdeset i dva; i Amasaj sin Azreila, sina Azaja; sina Mesilemota, sina Imirova,
Nemija 11,14I braće njihove hrabrijeh ljudi sto i dvadeset i osam, a nad njima bješe Zavdilo sin Gedolimov;
Nemija 11,15I od Levita: Semaja sina Asuva sina Azrikama, sina Asavije, sina Vunijeva;
Nemija 11,16I Savetaj, I Jozavad bijahu nad poslom spoljašnjim za dom Božji između glavara Levitskih,
Nemija 11,17A Matanija sin Mihe sina Zavdije sina Asafova bijaše poglavar koji počinjaše hvalu u molitvi, i Vakvukija drugi između braće svoje, i Avda sin Salije sina Galala sina Jedutunova;
Nemija 11,18Svega Levita u svetom gradu bješe dvije stotine i osamdeset i četiri;
Nemija 11,19A od vratara: Akuv, Talmon, i braća njihova što čuvahu stražu na vratima, sto i sedamdeset i dva;
Nemija 11,20A ostatak naroda Izrailjeva, sveštenika, i Levita bješe po svijem gradovima Judinijem, svak na svom našljedstvu;
Nemija 11,21A Netineji naseliše se u Ofilu, i Siha i Gispa bjehu nad Netinejima.
Nemija 11,22A nad Levitima u Jerusalimu bješe Ozija sin Vanija, sina Asavije, sina Matanije, sina Mišina. Između sinova Asafovijeh pjevači bijahu u službi za dom Božji.
Nemija 11,23Jer bješe careva zapovijest za njih i bješe određena plata pjevačima za svaki dan.
Nemija 11,24I Petaja sin Mesizaveilov od sinova Zare sina Judina bješe mjesto cara za svaki posao s narodom.
Nemija 11,25A po selima i poljima njihovijem neki od sinova Judinijeh nastaniše se u Kirijat-Arvi i zaseocima njezinijem, i u Divonu i zaseocima njegovijem, i u Jekavseilu i selima njegovijem,
Nemija 11,26I u Jesuji i Moladi i Vet-Feletu,
Nemija 11,27I u Asar-Sualu i Virsaveji i zaseocima njezinijem,
Nemija 11,28I u Siklagu i u Mekoni i zaseocima njezinijem,
Nemija 11,29I u En-Rimonu i u Sareji i u Jarmutu,
Nemija 11,30U Zanoji, u Odolamu i selima njihovijem, u Lahisu s poljem njegovijem, u Azici i zaseocima njezinijem. I tako se naseliše od Virsaveje do doline Enoma.
Nemija 11,31A sinovi Venijaminovi naseliše se od Gavaje u Mihmasu i Aji i Vetilju i zaseocima njegovijem,
Nemija 11,32U Anatotu, u Novu, Ananiji,
Nemija 11,33U Asoru, u Rami, u Gitajimu,
Nemija 11,34U Adidu, u Sevojimu, u Nevalatu,
Nemija 11,35U Lodu, u Ononu, i u dolini drvodjeljskoj.
Nemija 11,36A Leviti podijeliše se među Judom i Venijaminom.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje