Tražilica


Nehemija 12. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Nehemija 12,1Ovo su svećenici i Leviti, koji dođoše sa Zerubabelom, sinom Šealtielovim, i s Ješuom: Seraja, Jeremija, Ezra,
Nehemija 12,2Amarija, Maluk, Hatuš,
Nehemija 12,3Šekanija, Rehum, Meremot,
Nehemija 12,4Ido, Gineton, Abija,
Nehemija 12,5Mijamin, Maadja, Bilga,
Nehemija 12,6Šemaja, Jojarib, Jedaja,
Nehemija 12,7Salu, Amok, Hilkija, Jedaja. To su bili glavari svećenika i njihovih drugova u vrijeme Ješuino.
Nehemija 12,8Leviti su bili Ješua, Binuj, Kadmiel, Šerebja, Juda, Matanija; ovaj i njegovi drugovi vodili su hvalospjev,
Nehemija 12,9Bakbukja i Uni, njihovi drugovi, stajali su naprema njima u službenim odjelima.
Nehemija 12,10Ješui se rodi Jojakim, Jojakimu se rodi Elijašib, Elijašibu se rodi Jojad,
Nehemija 12,11Jojadu se rodi Jonatan, Jonatanu se rodi Jadua,
Nehemija 12,12U vrijeme Jojakimovo bili su ovi svećenici glavari obiteljski: od obitelji Serajine Meraja, od Jeremijine Hananija,
Nehemija 12,13Od Ezrine Mešulam, od Amarjine Johanan,
Nehemija 12,14Od Melikove Jonatan, od Šebanijine Josip,
Nehemija 12,15Od Harimove Adna, od Merajotove Helkaj,
Nehemija 12,16Od Idove Zaharija, od Ginetonove Mešulam,
Nehemija 12,17Od Abijine Zikri, od Minjaminove i Moadjine Piltaj,
Nehemija 12,18Od Bilgine Šamua, od Šemaje Jonatan,
Nehemija 12,19Od Jojaribove Matenaj, od Jedaje Uzi,
Nehemija 12,20Od Salajove Kalaj, od Amokove Eber,
Nehemija 12,21Od Hilkijine Hašabja, od Jedajine Netanel.
Nehemija 12,22Od Levita bili su popisani glavari obiteljski u vrijeme Elijašiba, Jojade, Johanana i Jadue, od svećenika pod vladom Perzijanca Darija.
Nehemija 12,23Od Levita bili su popisani glavari obiteljski u knjizi Dnevnika do vremena Johanana, potomka Elijašibova
Nehemija 12,24Glavari Levita bili su Hašabja, Šerebja i Ješua, sin Kadmielov; nadalje njihovi drugovi, što su stajali naprema njima, da po naredbi Davida, čovjeka Božjega, izmjenjujući se jedan odio s drugim, pjevaju hvalospjeve i slavopjeve.
Nehemija 12,25Matanija, Bakbukja, Obadija, Mešulam, Talmon, Akub hili su vratari i stražili su kod spremišta na vratima.
Nehemija 12,26Ovi su bili suvremenici Jojakima, sina Ješue, sina Josadakova, i suvremenici namjesnika Nehemije i svećenika i književnika Ezre.
Nehemija 12,27Kod posvete zidova jerusalemskih tražili su Levite iz svih mjesta njihovih i dovedoše ih u Jerusalem, da proslave posvetu u svečanoj radosti, hvalom i pjesmama uz cimbale, harfe i citare.
Nehemija 12,28Tako se skupiše pjevači iz okoline Jerusalema i iz sela netofatskih,
Nehemija 12,29Iz doma Gilgalova i iz krajeva gebskih i azmavetskih. Pjevači naime bili su sebi pasagradili sela oko Jerusalema.
Nehemija 12,30Pošto su svećenici i Leviti bili očistili same sebe, narod, vrata i zid,
Nehemija 12,31Dadoh, da knezovi Judini uzađu na zid i postavih dva velika zbora pjevača. I jedan je od njih otišao po zidu nadesno k vratima gnojnim.
Nehemija 12,32Za njima je išao Hošaja i polovina knezova Judinih,
Nehemija 12,33Naime Azarija, Ezra, Mešulam,
Nehemija 12,34Juda, Benjamin, Šemaja i Jeremija;
Nehemija 12,35I od svećenika s trubama Zaharija, sin Jonatana, sina Šemaje, sina Matanije, sina Mikaje, sina Zakura, sina Asafova,
Nehemija 12,36I njegovi drugovi Šemaja, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Juda i Hanani s glazbalima Davida, čovjeka Božjega. Književnik Ezra išao je pred njima.
Nehemija 12,37Tako su išli k vratima izvorskim; tada uz stepenice grada Davidova pokraj palače Davidove, kamo se ide na zid, i pošli su onda dalje do vodenih vrata na istoku.
Nehemija 12,38Drugi skup išao je nalijevo. Pošao sam za njim s polovicom naroda gore po zidu pokraj kule pećske do širokoga zida,
Nehemija 12,39Tada pokraj vrata Efraimovih i vrata staroga grada, pokraj ribljih vrata, kule Hananelove i kule Meje, pa do vrata ovčijih. Stadoše kod vrata tamničkih.
Nehemija 12,40Onda se namjestiše oba zbora pjevačka kod hrama Božjega; isto tako ja s polovicom knezova
Nehemija 12,41I svećenici Elijakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Elioenaj, Zaharija i Hananija s trubama,
Nehemija 12,42I Maaseja, Šemaja, Eleazar, Uzi, Johanan, Malkija, Elam i Ezer. Pjevači su pjevali pod vodstvom Jizrahijinim.
Nehemija 12,43Prinesoše velike žrtve zaklanice taj dan, i veselili su se; jer im je bio Bog pripravio veliku radost. I žene i djeca veselili se. Nadaleko se čulo veselje Jerusalema
Nehemija 12,44Taj dan bili su postavljeni nadzornici za spremnice, što su služile kao žitnice za prinose, prvine i desetine, da se u njih skupljaju po poljskim međama pojedinih gradova zakonite daće za svećenike i Levite, jer su se Judejci radovali svećenicima i Levitima, što su vršili službu.
Nehemija 12,45Ovi su izvršavali službu Boga svojega i službu očišćenja; isto tako pjevači i vratari po propisu Davida i njegova sina Salomona.
Nehemija 12,46Jer već otprije, u dane Davidove i Asafove, bilo je predstojnika nad pjevačima i nad hvalospjevima i slavopjevima u čast Bogu.
Nehemija 12,47Sav Izrael u vrijeme Zerubabelovo i Nehemijino davao je svaki dan pristojbine pjevačima i vratarima I Levitima darivali su svete darove, a Leviti bi davali sve te desetine sinovima Aronovim.
Nehemija 12,1 Ovo su svećenici i leviti koji su došli sa Zerubabelom, sinom Šealtielovim, i Ješuom: Seraja, Jeremija, Ezra,
Nehemija 12,2Amarja, Maluk, Hatuš,
Nehemija 12,3Šekanija, Rehum, Meremot,
Nehemija 12,4Ido, Gineton, Abija,
Nehemija 12,5Mijamin, Maadja, Bilga,
Nehemija 12,6Šemaja, Jojarib, Jedaja,
Nehemija 12,7Salu, Amok, Hilkija i Jedaja. To su bili glavari svećenički i njihova braća za Ješuina vremena.
Nehemija 12,8A leviti: Ješua, Binuj, Kadmiel, Šerebja, Juda i Matanija - ovaj potonji i njegova braća ravnali su hvalospjevima.
Nehemija 12,9Bakbukja i Uni i braća njihova izmjenjivali su se s njima u službi.
Nehemija 12,10Ješua rodi Jojakima; Jojakim rodi Elijašiba, a Elijašib Jojadu;
Nehemija 12,11Jojada rodi Jonatana, a Jonatan rodi Jaduu.

Nehemija 12,12U Jojakimovo vrijeme glavari svećeničkih obitelji bijahu: Serajine obitelji Meraja; Jeremijine Hananja;
Nehemija 12,13Ezrine Mešulam; Amarjine Johanan;
Nehemija 12,14Malukove Jonatan; Šebanijine Josip;
Nehemija 12,15Harimove Adna; Meremotove Helkaj;
Nehemija 12,16Idove Zaharija; Ginetonove Mešulam;
Nehemija 12,17Abijine Zikri; Minjaminove ...; obitelji Moadjine Piltaj;
Nehemija 12,18Bilgine Šamua; Šemajine Jonatan;
Nehemija 12,19Jojaribove Matenaj; Jedajine Uzi;
Nehemija 12,20Saluove Kelaj; Amokove Eber;
Nehemija 12,21Hilkijine Hašabja; Jedajine Netanel.
Nehemija 12,22U vrijeme Elijašiba, Jojade, Johanana i Jadue bili su popisani glavari levitskih obitelji i svećenici sve do kraljevanja Darija Perzijanca.
Nehemija 12,23Sinovi Levijevi: glavari obitelji bili su zabilježeni u Knjizi ljetopisa, do vremena Johanana, sina Elijašibova.
Nehemija 12,24Glavari levitski bili su: Hašabja, Šerebja, Ješua, Binuj, Kadmiel, a njihova braća, koja su stajala prema njima da pjevaju naizmjenično pohvale i zahvalnice prema uredbama Davida, Božjeg čovjeka,
Nehemija 12,25bijahu: Matanija, Bakbukja i Obadja. A Mešulam, Talmon i Akub, vratari, čuvali su stražu kod skladišta blizu vrata.
Nehemija 12,26Ti su živjeli u vrijeme Jojakima, sina Ješue, sina Josadakova, i u vrijeme upravitelja Nehemije i književnika svećenika Ezre.
Nehemija 12,27Kad je bila posveta jeruzalemskoga zida, potražili su levite svugdje gdje su stanovali da ih dovedu u Jeruzalem te proslave posvetu radošću, zahvalnicama i pjesmom uz cimbale, harfe i citre.
Nehemija 12,28I skupiše se pjevači, sinovi Levijevi, iz kraja oko Jeruzalema, iz netofatskih sela,
Nehemija 12,29iz Bet Hagilgala, iz Gebe i polja Azmaveta: jer su pjevači sebi sagradili sela oko Jeruzalema.
Nehemija 12,30Svećenici i leviti očistili su sebe, a zatim su očistili narod, vrata i zid.
Nehemija 12,31Tada sam izveo judejske knezove na zid i sastavio dva velika zbora. Prvi je išao desno niza zid, prema Smetlišnim vratima;
Nehemija 12,32za njima su išli Hošaja i polovina judejskih knezova -
Nehemija 12,33Azarja, Ezra i Mešulam,
Nehemija 12,34Juda, Benjamin, Šemaja i Jeremija,
Nehemija 12,35a od svećeničkih sinova s trubljama: Zaharija, sin Jonatana, sina Šemaje, sina Matanije, sina Mikaje, sina Zakura, sina Asafa,
Nehemija 12,36s braćom njihovom Šemajom, Azarelom, Milalajem, Gilalajem, Maajem, Netanelom, Judom, Hananijem, s glazbalima Davida, Božjega čovjeka. A Ezra, književnik, išao je pred njima.
Nehemija 12,37Kod Izvorskih vrata popeli su se njima nasuprot kraj stepenica Davidova grada, zidnim usponom od Davidove palače sve do Vodenih vrata na istoku.
Nehemija 12,38Drugi zbor, a za njim ja i polovica narodnih knezova, išao je nalijevo zidom i Pećkom kulom sve do Tržnog zida,
Nehemija 12,39pa onda iznad Efrajimovih vrata, Starih vrata, Ribljih vrata, Hananelove kule, kule Meaha, sve do Ovčjih vrata. Zaustavili su se kod Zatvorskih vrata.
Nehemija 12,40Potom su oba zbora zauzela mjesto u Domu Božjem. Tako i ja i sa mnom polovica odličnika,
Nehemija 12,41svećenici Elijakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Elijoenaj, Zaharija, Hananija s trubama,
Nehemija 12,42zatim Maaseja, Šemaja, Eleazar, Uzi, Johanan, Malkija, Elam i Ezer. Pjevači su pjevali pod ravnanjem Jizrahjinim.
Nehemija 12,43Toga su dana prinesene velike žrtve, ljudi su dali oduška radosti, jer ih je Bog ispunio velikom radošću, veselile se i žene i djeca. I radost Jeruzalema čula se nadaleko.
Nehemija 12,44U to su vrijeme postavljeni ljudi da nadziru spremišta prinosa, prvina, desetina i da s polja uz gradove sabiru dijelove koje Zakon dodjeljuje svećenicima i levitima. Jer su se Judejci radovali svećenicima i levitima koji su bili u službi.
Nehemija 12,45Oni su vršili službu Bogu svome i službu očišćenja - kao i pjevači i vratari - prema odredbi Davida i njegova sina Salomona.
Nehemija 12,46Jer od Davidovih i Asafovih dana, od davnine, postoje pjevački glavari i pjesme pohvalne i zahvalnice Bogu.
Nehemija 12,47Zato je sav Izrael u vrijeme Zerubabela i u Nehemijino vrijeme dan za danom davao dijelove određene za pjevače i vratare. Davali su levitima posvećene darove, a leviti su davali sinovima Aronovim.
Nehemija 12,1Evo svećenika i *levita koji stigoše sa Zorobabelom, sinom Šaltielovim, i Jozueom: Seraja, Jirmea, Ezra,
Nehemija 12,2Amarija,Maluk, Hatuš,
Nehemija 12,3Šekanija, Rehum, Meremot,
Nehemija 12,4Iddo, Ginetoj, Abija,
Nehemija 12,5Mijamin, Madija, Bilga,
Nehemija 12,6Šemaja, i Jojariv, Jedaja,
Nehemija 12,7Salu, Amok, Hilkija, Jedaja,
Nehemija 12,7Salu, Amok, Hilkija, Jedaja. Bijahu to poglavari svećenički i njihova braća, u vrijeme Jozueovo.
Nehemija 12,8Leviti: Ješua, Binuj, Kadmiel, Šerebija, Jehuda, Matanija, on i njegova braća, zaduženi za pjevanje pohvalnica.
Nehemija 12,9Bakbukija i Uni, njihova braća, u njihovoj službi za stražu.
Nehemija 12,10Jozue porodi Jojakima, Jojakim porodi Eliašiba, a Eliašib Jojada.
Nehemija 12,11Jojada porodi Jonatana, Jonatan porodi Jaduaja.
Nehemija 12,12U vrijeme Jojakimovo, svećenici, poglavari obitelji bijahu: za Serajaa, Meraja; za Jirmejaa, Hananija;
Nehemija 12,13za Ezraa, Mešulam; za Amarijaa, Jehohanan;
Nehemija 12,14za Melikua, Jonatan; Šebanijaa, Josip;
Nehemija 12,15za Harima, Adna; za Merajota, Helkaj;
Nehemija 12,16za Iddoa, Zekarija; za Ginetona, Mešulam;
Nehemija 12,17za Abijaa, Zikri; za Minijamina,® ; za Moadija, Piltaj;
Nehemija 12,18za Bilga, Šamua; za Šemaja, Jehonatan;
Nehemija 12,19za Jojariba, Matenaj; za Jedajaa, Uzi; za Amoka, Eber;
Nehemija 12,21za Hilkija, Hašabija; za Jedajaa, Netanel.
Nehemija 12,22U vrijeme Eliašiba, Jojadaa, Johanana i Jaduaa, leviti, poglavari obitelji, kao i svećenici, biše upisivani sve do vladavine Darijusa Perzijanca .
Nehemija 12,23Sinovi Levijevi, poglavari obitelji bijahu upisivani u knjigu *Godišnjaka, sve do vremena Johanana, sina Eliašiova.
Nehemija 12,24Poglavari levita bijahu: Hašabija, Šerebija i Ješua, sin Kadmielov, i njihova braća nasuprot njima, za pjevati, prema zapovjedi Davidovoj, čovjeka Božjeg, svaki poslije svog reda na službi, hvalospjeve i zahvalnice:
Nehemija 12,25Matanija, Bakbukija, Obadija, Mešulam, Talmon i Akuv, čuvari vratari, za stražu koju su vršili na pragu vrata.
Nehemija 12,26Oni bijahu u službi u vrijeme Jojakimovo, sina Jozeova, sina Jozadakova, i u vrijeme Nehemije, upravitelja, i Ezdre, svećenika zakonoznanca.
Nehemija 12,27Za posvećenje zida Jeruzalemovog, potraži se *levite u svim njihovim mjestima boravka, za dovesti ih u Jeruzalem, da bi radosno proslavili posvećenje, s hvalospjevima i pjesmama, cimbalima, lirama i harfama.
Nehemija 12,28Sinovi pjevača sakupiše se iz područja okružja Jerizalema i sela Netofatita,
Nehemija 12,29od BetGilgala i polja Guevaa i Azmaveta, jer pjevači si bijahu izgradili sela u okolišu Jeruzalema.
Nehemija 12,30Svećenici i leviti se *očistiše i očistiše narod, vrata i zid.
Nehemija 12,31Ja dadoh uspeti poglavare na zid i postavih dva velika korala. Jedan îaše desno na zid kroz Vrata bunjišta.
Nehemija 12,32Iza njih îoše Hošaja i polovica poglavara Jude;
Nehemija 12,33Azarija, Ezra, Mešulam,
Nehemija 12,34Jehuda, Benjamin, Šemaja i Jirmeja,
Nehemija 12,35između sinova svećeničkih, s trubama; Zekarija, sin Jonatanov, sina Šemajavljev, sin Matanijavljev, sin Mikajavljev, sin Zakurov, sin Asafov,
Nehemija 12,36i njegova braća, Šemaja, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Jehuda, Hanani, s glazbalima Davidovim, čovjekom Božjim. Uzdra zakonoznanac bijaše pred njima.
Nehemija 12,37Na Izvorskim vratima, nasuprot njima, oni se uspeše uz stepenike grada Davidova, uz stubište zida, iznad kuće Davidove i sve do Vodenih vrata, na istoku.
Nehemija 12,38Drugi zbor îaše na lijevo, a ja sam bijah iza njega, kao i polovica poglavara puka, na zidu, iznad kule Peći i sve do Širokog Zida,
Nehemija 12,39a iznad Vrata Efraimovih, Ješanajevih, Ribljih, Hananelove kule i kule Stotine, sve do Ovčijih Vrata. Zaustavismo se na Štražarskim vratima.
Nehemija 12,40Oba zbora zaustaviše se zatim u Kući Božjoj, kao i ja sam, polovica službenika sudskih koji bijahu sa mnom,
Nehemija 12,41svećenici: Elijakim, Mazeja, Minijamin, Mikaja, Elioenaj, Zekarija, Hananija s trubama,
Nehemija 12,42Mazeja, Šemaja, Eleazar, Uzi, Jehohanan, Malkija, Elam i Ezer. Pjevači se dobro uskladiše s Jizrajaom, nadzornikom.
Nehemija 12,43Ponudiše, tog dana, velike *žrtve i biše u radosti, jer Bog im bijaše dao veliku radost. Žene i djeca radovaše se također, a o radosti Jeruzalema ču se daleko.
Nehemija 12,44U onaj dan, ljudi biše zaduženi nadgledanjem soba namijenjenih zalihama priteklim iz predujama *prvina i dîma, da se tu prihvate, proistekle iz polja okružujućih gradove, dijelovi utvrđeni Zakonom za svećenike i *levite. Naime, Juda se radovala svećenicima i levitima na službi,
Nehemija 12,45koji paziše ono što se ticalo službe njihovom Bogu i službe *očisđ ćenja, dok pjevači i nosači pratiše zapovijed Davida i Solomona, njegovog sina.
Nehemija 12,46Jer nekada, u vrijeme Davida i Asafa, bijaše ravnatelja pjevača i pjesama hvale i zahvale prema Bogu.
Nehemija 12,47Sav Izrael, u vrijeme Zorobabelovo i u vrijeme Nehemijino; davaše pripadajući dio pjevačima i nosačima, dan po dan, potom stvari posvećene, a pripadajuće levitima; i leviti davahu posvećene stvari pripadajuće sinovima Aaronovim.
Nemija 12,1A ovo su sveštenici i Leviti koji dođoše sa Zorovaveljem sinom Salatilovijem i Isusom: Seraja, Jeremija, Jezdra,
Nemija 12,2Amarija, Maluh, Hatus,
Nemija 12,3Sehanija, Reum, Lerimot,
Nemija 12,4Ido, Gineto, Avija,
Nemija 12,5Mijamin, Madija, Vilga,
Nemija 12,6Semaja, Jojariv, Jedaja,
Nemija 12,7Saluj, Amok, Helkija, Jedaja. To bjehu glavari između sveštenika i braće svoje za vremena Isusova.
Nemija 12,8A Leviti: Isus, Vinuj, Kadmilo, Sevija, Juda i Matanija, koji s braćom svojom bješe nad pjevanjem.
Nemija 12,9A Vavukija i Unije braća njihova bijahu prema njima u redovima svojim.
Nemija 12,10A Isus rodi Joakima, a Joakim rodi Elijasiva, a Elijasiv rodi Jojadu;
Nemija 12,11A Jojada rodi Jonatana, a Jonatan rodi Jadvu.
Nemija 12,12A za vremena Joakimova bjehu sveštenici, glavari domova otačkih: od doma Serajina Meraja, od Jeremijina Ananija,
Nemija 12,13Od Jezdina Mesulam, od Amarijina Joanan,
Nemija 12,14Oda Melihujeva Jonatan, od Sevanijina Josif,
Nemija 12,15Od Harimova Adna, od Merajotova Elkaj,
Nemija 12,16Od Idova Zaharija, od Ginetova Mesulama,
Nemija 12,17Od Avijina Zihrije, od Minijaminova i Moadijina Filtaj,
Nemija 12,18Od Vilžina Samuja, od Semajina Jonatan,
Nemija 12,19Od Jojarivova Matenaj, od Jedajina Ozije,
Nemija 12,20Od Salajeva Kalaj, od Amokova Ever,
Nemija 12,21Od Helkijina Asavija, od Jedajina Natanailo.
Nemija 12,22A Leviti glavari doma otačkih, za vreme Elijasiva, Jojade, Joanana i Jadve biše popisani sa sveštenicima do carovanja Darija cara Persijskoga;
Nemija 12,23Sinovi Levijevi, glavari domova otačkih, biše popisani u knjizi dnevnika do vremena Joanana sina Elijasivova;
Nemija 12,24I glavari Levitski bjehu: Asavija, Serevija i Isus sin Kadmilov i braća njihova prema njima da hvale i slave Boga po zapovijesti Davida čovjeka Božijega, red prema redu;
Nemija 12,25Matanija i Vakvukija, Ovadija, Mesulam, Talmon, Akuv, bijahu vratari koji čuvahu stražu kod riznica na vratima.
Nemija 12,26Ti bijahu za vremena Joakima sina Isusa sina Josedekova i za vremena Nemije kneza i sveštenika Jezdre književnika.
Nemija 12,27A kad se osvećivaše zid Jerusalimski, tražiše Levite po svijem mjestima njihovijem da ih dovedu u Jerusalim da se svrši posvećenje s veseljem, hvalom i pjesmama uz kimvale, psaltire i gusle.
Nemija 12,28I skupiše se sinovi pjevački i iz ravnica oko Jerusalima i iz sela Netofatskih,
Nemija 12,29I iz Vet-Gilgala i iz polja Gevskih i Azmavetskih, jer pjevači bijahu naseli sela oko Jerusalima.
Nemija 12,30I očistiše se sveštenici i Leviti, i očistiše narod i vrata i zid.
Nemija 12,31Iza toga zapovjedih knezovima Judejskim da izađu na zid, i postavih dva velika zbora pjevačka, i jedan od njih iđaše na desno s gornje strane zida k vratima gnojnijem.
Nemija 12,32A za njima iđaše Osaja i polovina knezova Judinijeh,
Nemija 12,33A Azarija, Jezdra i Mesulam,
Nemija 12,34Juda i Venijamin i Semaja i Jeremija,
Nemija 12,35I od sinova svešteničkih s trubama Zaharija sin Jonatana, sina Semaje, sina Matanije, sina Zahura, sina Asafova,
Nemija 12,36I braća njegova Semaja i Azareilo, Milalaj, Gilalaj, Maj, Natanilo i Juda i Ananije sa spravama muzičkim Davida čovjeka Božijega, a Jezdra književnik pred njima;
Nemija 12,37Potom k vratima kod studenca, koja bijahu prema njima, iđahu uz basamake grada Davidova kuda se ida na zid, iznad doma Davidova pa do vrata vodenijeh k istoku.
Nemija 12,38A drugi zbor pjevački iđaše prema onima, i ja za njim, i polovica naroda po zidu iznad kule pećske do širokoga zida,
Nemija 12,39I iznad vrata Jefremovijeh k vratima starijem i k vratima ribljim i ka kuli Ananeilovoj i kuli Meji, pa do vrata ovčijih; i stadoše kod vrata tamničkih.
Nemija 12,40Potom stadoše oba zbora pjevačka u domu Božijem, i ja i polovica glavara sa mnom,
Nemija 12,41I sveštenici Elijakim, Masija, Minijamin, Mihaja, Elioinaj, Zaharija, Ananija s trubama,
Nemija 12,42I Masija i Semaja i Eleazar i Ozije i Joanan i Malhija i Elam i Eser. I pjevači pjevahu glasno s Jezrajom načelnikom svojim.
Nemija 12,43I prinesoše velike žrtve taj dan, i veseliše se; jer ih Bog razveseli veseljem velikim; i žene i djeca veseliše se, i veselje Jerusalimsko čujaše se daleko.
Nemija 12,44I postavljeni biše taj dan ljudi nad klijetima u kojima se ostavljahu prinosi, prvine i desetak, da sabiraju u njih s njiva gradskih zakonite dijelove za sveštenike i za Levite, jer se Juda radovaše sveštenicima i Levitima što stajahu na poslu,
Nemija 12,45I izvršivahu što im je Bog njihov zapovjedio da izvršuju i što trebaše izvršivati za očišćenje, kao i pjevači i vratari po zapovijesti Davida i Solomuna sina njegova.
Nemija 12,46Jer otprije, za vremena Davidova i Asafova biše postavljeni glavari pjevački i pjesme u hvalu i slavu Bogu.
Nemija 12,47I za to sav Izrailj za vremena Zorovavelja i za vremena Nemijina davaše dijelove pjevačima i vratarima, svakidašnji obrok, i Levitima što bješe njima posvećeno, a Leviti sinovima Aronovijem što njima bješe posvećeno.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje