Tražilica


Nehemija 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Nehemija 3,1I tako ustadoše veliki svećenik Elijašib i drugovi njegovi, svećenici, i sazidaše vrata ovčija. Posvetiše ih i metnuše im krila. Tada su zidali dalje do kule Meje, posvetiše je, i zidali su dalje do kule Hananelove.
Nehemija 3,2Do njega su zidali ljudi iz Jeriha; do njih je zidao Zakur, sin Imrijev.
Nehemija 3,3Vrata riblja zidali su sinovi Hasnaini. Oni ih pobrvnaše i metnuše im krila, brave i prijevornice.
Nehemija 3,4Do njih je popravljao Meremot, sin Urijin, unuk Kozov. Do njega je popravljao Mešulam, sin Berekije, unuk Mešezabelov, Do njega je popravljao Sadok, sin Baanin.
Nehemija 3,5Do njega su popravljali Tekojani. Ali poglavice njihove ne sagnuše vrata svojega pod službu nadzornika svojih.
Nehemija 3,6Vrata staroga grada popravljali su Jojada, sin Paseahov, i Mešulam, sin Besodjin. Oni ih pobrvnaše, metnuše im krila, brave i prijevornice,
Nehemija 3,7Do njih su popravljali: "Gibeonej Melatja, Meronejin Jadon, ljudi iz Gibeona i Mispe do stolice namjesnika s onu stranu rijeke;
Nehemija 3,8Do njih Uziel, sin Harhajin, zlatar; do njega Ananija, jedan od pomastara. Oni izvedoše obzidu Jerusalema do širokoga zida.
Nehemija 3,9Do njih je popravljao Refaja, sin Hurov, predstojnik nad jednom polovinom vanjskoga predjela Jerusalema;
Nehemija 3,10Do njega Jedaja, sin Harumafov, pred svojom kućom; do njega Hatuš, sin Hašabnejin.
Nehemija 3,11Daljni komad do kule pećske popravljao je Malkija, sin Harimov, i Hašub, sin Pahat-Moabov.
Nehemija 3,12Do njih je popravljao Šalum, sin Halohešov, predstojnik druge polovine vanjskoga predjela Jerusalema, uz pomoć sestrinskih gradova, što su bili pod njim.
Nehemija 3,13Vrata dolinska popravljali su Hanun i stanovnici Zanoaha. Oni ih sagradiše i metnuše im krila i brave i prijevornice. Usto sazidaše još tisuću lakata zida do gnojnih vrata.
Nehemija 3,14Gnojna vrata popravljao je Malkija, sin Rekabov, predstojnik predjela bethakeremskog. On ih sagradi i metnu im krila i brave i prijevornice
Nehemija 3,15Vrata izvorska popravljao je Šalum, sin Kol-Hozeov, predstojnik predjela u Mispi. On ih sagradi, pokri ih i metnu im brave i prijevornice Također sagradi zid kod kupelji Šiloaha uz vrt kraljevski do stepenica, što silaze iz grada Davidova.
Nehemija 3,16Za njim je popravljao Nehemija, sin Azbukov, predstojnik jedne polovine predjela betsurskoga, do grobova Davidovih i do kupelji, što je tamo načinjen, i onda do kuće junačke.
Nehemija 3,17Za njim su popravljali: Leviti Rehum, sin Banijev, do njega Hašabja, predstojnik polovine predjela keilskoga,
Nehemija 3,18Do njega drugovi njihovi Bavaj, sin Henadadov, predstojnik druge polovine predjela keilskoga;
Nehemija 3,19Do njega je popravljao Ezer, sin Ješuin, predstojnik Mispe, daljni komad uzduž uzlaza k oružani na uglu.
Nehemija 3,20Do njega je popravljao na gori Baruk, sin Zabajev, drugi komad od ugla do vrata kuće velikoga svećenika Elijašiba.
Nehemija 3,21Do njega je popravljao Meremot, sin Urijin, unuk Hakosova, daljni komad od vrata kuće Elijašibove do kraja kuće Elijašibove
Nehemija 3,22Potom su popravljali svećenici, ljudi iz zemlje ravnice.
Nehemija 3,23Onda su popravljali Benjamin i Hašub uzduž svoje kuće, i za njima Azarija, sin Maasejina, unuk Ananijin, uz svoju kuću.
Nehemija 3,24Za njim je popravljao Binuj, sin Henadadov, daljni komad od kuće Azarijine do savitka i do ugla.
Nehemija 3,25Palal, sin Uzajev, popravljao je naprema savitku i kuli, što se izdiže visoko na gornjem dijelu kraljevske palače kod trijema tamničkoga. Za njim je popravljao Pedaja, sin Parošev,
Nehemija 3,26I Netineji, koji su stanovali na Ofelu, do pred vrata vodena na istoku i do kule, što se izdizala visoko.
Nehemija 3,27Za njima su popravljali Tekojani daljni komad naprema velikoj kuli visokoj do zida ofelskoga.
Nehemija 3,28Poviše vrata konjskih popravljali su svećenici, svaki pred svojom kućom.
Nehemija 3,29Onda je popravljao Sadok, sin Imerov, pred svojom kućom; za njim Šemaja, sin Šekanijin, čuvar vrata istočnih,
Nehemija 3,30Zatim su popravljali Hananija, sin Šelemjin, i Hanun, šesti sin Salafov, daljni komad. Potom je popravljao Mešulam, sin Berekijin, pred svojom poslovnicom.
Nehemija 3,31Onda je popravljao Malkija, zlatar, do kuće netinejske i tržarske, na vratima stražarskim i do gornje dvorane na uglu.
Nehemija 3,32Između gornje dvorane na uglu i vrata Ovčjih popravljali su zlatari i trgovci.
Nehemija 3,1 Tada usta veliki svećenik Elijašib sa svojom braćom svećenicima te sagradiše Ovčja vrata. Posvetiše ih, postaviše im krila i nastaviše graditi sve do kule Meaha i do Hananelove kule.
Nehemija 3,2Kraj njih su gradili Jerihonci, a do njih je gradio Zakur, sin Imrijev.
Nehemija 3,3Sinovi Hasnaini gradili su Riblja vrata, stavili dovratke, utvrdili krila, stožere i prijevornice.
Nehemija 3,4Kraj njih je popravljao Merimot, sin Urije, sina Hakosova; a do njega je popravljao Mešulam, sin Berekje, sina Mešezabelova; a do njega je popravljao Sadok, sin Baanin.
Nehemija 3,5Kraj njih su popravljali Tekoanci, ali su njihovi plemenitaši odbili da prignu šiju na službu svojim gospodarima.
Nehemija 3,6Stara vrata popravljali su Jojada, sin Paseahov, i Mešulam, sin Besodjin. Oni su stavili dovratke, učvrstili krila, stožere i prijevornice.
Nehemija 3,7A kraj njih obnavljahu Melatja Gibeonjanin, Jadon Meronoćanin i ljudi iz Gibeona i Mispe, podložnici upravitelja s onu stranu Rijeke.
Nehemija 3,8A do njih je popravljao Uziel, Harhajin sin, zlatar, a do njega je popravljao Hananija, jedan od pomastara: oni su utvrdili Jeruzalem sve do Širokog zida.
Nehemija 3,9Do njih je popravljao Refaja, sin Hurov, glavar polovice jeruzalemskog okruga.
Nehemija 3,10A do njega je popravljao Jedaja, sin Harumafov, pred svojom kućom; a do njega je popravljao Hatuš, sin Hašabnejin.
Nehemija 3,11Malkija, sin Harimov, i Hašub, sin Pahat-Moabov, popravljali su dio sve do Pećne kule.
Nehemija 3,12A do njih je popravljao Šalum, sin Halohešov, glavar polovice okruga, on i njegovi sinovi.
Nehemija 3,13Dolinska vrata popravljao je Hanum i stanovnici Zanoaha: sagradili su ih, učvrstili krila, stožere i prijevornice i postavili tisuću lakata zida do Smetlišnih vrata.
Nehemija 3,14Smetlišna vrata popravljao je Malkija, sin Rekabov, glavar bethakeremskog okruga, sa svojim sinovima: učvrstili su krila, stožere i prijevornice.
Nehemija 3,15Izvorska vrata popravljao je Šalum, sin Kol-Hozeov, glavar nad mispanskim okrugom: sagradio ih je, pokrio ih, utvrdio vratna krila, stožere i prijevornice. On je popravio i zid kod ribnjaka Šiloaha, koji se proteže od Kraljevskog vrta do stepenica što silaze iz Davidova grada.
Nehemija 3,16Za njim je popravljao Nehemija, sin Azbukov, glavar nad polovicom betsurskog okruga, sve do nasuprot Davidovim grobnicama i do umjetnog ribnjaka i Vojarne.
Nehemija 3,17Za njim su popravljali leviti: Rehum, sin Banijev; a do njega je popravljao Hašabja, glavar nad polovicom keilskog okruga, za svoje područje.
Nehemija 3,18Do njih su popravljala njihova braća: Bavaj, sin Henadadov, glavar nad polovicom keilskog kotara;
Nehemija 3,19a do njega Ezer, sin Ješuin, glavar Mispe, popravljao je drugi dio, sučelice usponu prema Oružarnici na uglu.
Nehemija 3,20Za njim je popravljao Baruk, sin Zabajev, i popravio je drugi dio, od ugla do kućnih vrata velikog svećenika Elijašiba.
Nehemija 3,21Za njim je popravljao Meremot, sin Urije, sina Hakosova, drugi dio: od Elijašibova kućnog ulaza do kraja Elijašibove kuće.
Nehemija 3,22Za njima su radili na popravcima svećenici koji su živjeli u Okružju.
Nehemija 3,23Za njima su pak popravljali Benjamin i Hašub sučelice svojim kućama. Za njima je popravljao Azarja, sin Ananijina sina Maaseje, nasuprot svojoj kući.
Nehemija 3,24Za njima je popravljao Binuj, sin Henadadov, drugi dio - od Azarjine kuće do ugla, do zidnog kruništa.
Nehemija 3,25Palal, sin Uzajev, popravljao je nasuprot uglu i kuli koja se uzdiže iznad Gornje kraljevske palače, a nalazi se prema dvorištu Tamnice. Za njim je Pedaja, sin Parošev, popravljao
Nehemija 3,26sve do Vodenih vrata, u smjeru istoka, i sve do pred Uzdignutu kulu.
Nehemija 3,27Za njima su popravljali Tekoanci drugi dio nasuprot velikoj Uzdignutoj kuli, sve do Ofelskog zida.
Nehemija 3,28Od Konjskih vrata popravljali su svećenici, svaki nasuprot svojoj kući.
Nehemija 3,29Za njima je Sadok, sin Imerov, popravljao nasuprot svojoj kući. Za njim je popravljao Šemaja, sin Šekanijin, čuvar Istočnih vrata.
Nehemija 3,30Za njim su Hananija, sin Šelemjin, i Hanun, šesti sin Salafov, popravljali drugi dio. Za njima je popravljao Mešulam, sin Berekjin, nasuprot svome stanu.
Nehemija 3,31Za njim je Malkija, zlatar, popravljao sve do prebivališta netinaca i trgovaca, nasuprot Nadgledničkim vratima do Gornje dvorane na zidnom kruništu.
Nehemija 3,32A zlatari su i trgovci popravljali između Gornje dvorane na zidnom kruništu do Ovčjih vrata.
Nehemija 3,33Kad je Sanbalat čuo da gradimo zid, razljutio se. Bio je veoma srdit, ismijavao je Židove
Nehemija 3,34i vikao je pred svojom braćom i samarijanskom vojskom: "Što poduzimaju ovi jadni Židovi? Kane li možda popraviti, žrtvovati i završiti sve u jedan dan? Zar će iz hrpe praha dozvati u život spaljeno kamenje?
Nehemija 3,35Tobija, Amonac, koji je bio uz njega, reče: "Neka samo grade! Ali popne li se lisica, srušit će im kamene zidove.
Nehemija 3,36Čuj, o Bože naš, kako nas preziru! Navrni njihove poruge na njihovu glavu. Predaj ih kao plijen u zemlju ropstva.
Nehemija 3,37Ne pokrivaj njihova bezakonja i grijeh njihov neka ne bude izbrisan pred licem tvojim jer su se rugali graditeljima.
Nehemija 3,38Tako smo gradili zid, koji je uskoro bio završen do pola visine. Narod je imao oduševljenja za rad.
Nehemija 3,1Eliašib, veliki svećenik, kao i njegova braća svećenici, i oni sagradiše Ovčja vrata . Oni ih utvrdiše i postaviše im krila; potom, sve to Kule stotine, oni utvrdiše zid; sve do kule Hananel.
Nehemija 3,2Do te strane gradiše ljudi iz Jerihona, a do njih gradiše Zakur, sin Imrijev.
Nehemija 3,3Riblja vrata gradiše sinovi Ha-Senavljevi i oni su ti koji ih tesaše i postaviše im krila, sa zasunima i zaporima.
Nehemija 3,4Do njih radiše Meremot, sin Urijev, sin Hakokov, a s njegove strane radiše Mešulam, sin Berekijavljev, sin Mešezabelov; s njegove strane radiše Sadok, sin Baanavljev;
Nehemija 3,5sa strane njemu, radiše Tekoiti, ali njihovi velikaši se ne podvrgnuše službi svojih gospodara .
Nehemija 3,6Na Ješanavljevim vratima radiše Jojada, sin Pazeahov, i Mešulam, sin Bezodijavljev; oni su ih tesali i postavili im krila, sa zaporima i zasunima njihovim.
Nehemija 3,7Do njih radiše Malatija Gabaonit, kao i Jadon Meronotit, ljudi iz Gabaona i Mispe, do prijestola upravitelja Prekoeufratja.
Nehemija 3,8S njegove strane radiše Uziel, sin Harhaja, zlatara, a do njega radiše Hananija, parfimer; oni napustiše Jeruzalem kad biše na Širokom zidu.
Nehemija 3,9Do njih radiše Jedaja, sin Harimafov, nasuprotv svojoj kući, i do njega radiše Hatuš, sin Hašabnejavljev.
Nehemija 3,11Na jednom drugom dijelu radiše Malkija, sin Harimov, kao i Hašub, sin Pahat-Moabov; isto i na kuli Furs.
Nehemija 3,12Do njega radiše Šalum, sin Ha-Loheša, poglavar jedne polovice Jeruzalema, on kao i njegove kćeri.
Nehemija 3,13Na Vratima doline radiše Hanun, sa stanovnicima Zanoaha; oni su ti koji ih sagradiše i postaviše im krila, sa zasunima i zavorima njihovim; isto za tisuću lakata zida sve do Bunjišnih vrata .
Nehemija 3,14Na Bunjišnim vratima radiše Malkija, sin Rekabljev, upravnik područja BetKerem; on ih napravi i postavi s njihovim zasunima i zaporima.
Nehemija 3,15Na Izvorskim vratima radiše Šalum, sin Kol-Hozeov, upravitelj područja Mispe; on je taj koji ih sagradi, pokri i postavi njihova krila s njihovim zasunima i njihovim zavorima; isto i na zidu kod jezera kanala koji ide u kraljev vrt, sve do stepenika koje silaze iz grada Davidova .
Nehemija 3,16Pokraj njega radiše Nehemija, sin Azbukov, poglavar polovice područja Bet-Surova, sve do nasuprot grobovima Davidovim, sve do umjetnog jezera i do kuće Smionih.
Nehemija 3,17Do njega radiše *leviti, od kojih Rehum sin Banijev i, do njega, radiše na svom vlastitom području Hašabija, poglavar polovice područja Keilavljeva.
Nehemija 3,19Do njega radiše Ezer, sin Ješuavljev, poglavar Mispe, na jednom drugom dijelu, počev od mjesta nasuprot usponu od oružarnice, u kutu .
Nehemija 3,20Poslije njega radiše s gorljivošću Baruk, sin Zabajev, ne jednom drugom komadu, od kuta sve do ulaza u kuću Elijašibovu, velikog svećenika.
Nehemija 3,21Za njim radiše Meremot, sin Urijavljev, sina Hakokosova, na jednom drugom komadu, od ulaza kuće Elijašibove sve do kraja kuće Elijašibove.
Nehemija 3,22I poslije njega radiše svećenici, pridošli iz okolice.
Nehemija 3,23Zatim, radiše Benjamin kao i Hašub, prekoputa njihove kuće; potom, radiše Azarija, sin Masejavljev, sina Ananijavljeva, do svoje kuće.
Nehemija 3,24Poslije njega radiše Binuj, sin Henadadov, na jednom drugom komadu, od kuće Azarijavljeve sve do kuta i sve do ugla,
Nehemija 3,25potom bi Palal, sin Uzajev, nasuprot kutu i gornjoj kuli koja čini izbočinu kuće kraljeve, pokraj Zatvorskog dvorišta. Poslije njega Pedaja, sin Pareošov
Nehemija 3,26posluživači koji stanovaše u Ofelu, sve do prekoputa Vodenih vrata na istoku, i izbočene kule.
Nehemija 3,27Poslije njega radiše Tekoiti na jednom drugom komadu, od mjesta nasuprot velikoj izbočenoj kuli, sve do zida Ofelovog.
Nehemija 3,28Od iznad Konjih vrata, radiše svećenici, svaki prekoputa svoje kuće.
Nehemija 3,29Potom, radiše Sadok, sin Immerov, nasuprot svojoj kući, i potom radiše Šemaja, sin Šekanijavljev, čuvar Istočnih vrata.
Nehemija 3,30Poslije njega radiše Hananija, sin Šelemijavljev, kao i Hanun, šesti sin Salafov, na jednom drugom komadu. Poslije njega radiše Mešulam, sin Berekijavljev, nasuprot svojoj sobi.
Nehemija 3,31Poslije njega radiše Malkija zlatar sve do kuće posluživača i trgovaca, nasuprot vratima Mifkadovim sve do sobe visokog ugla.
Nehemija 3,32Između sobe visokog ugla i Ovčijih vrata, radiše zlatari i trgovci.
Nehemija 3,33Kad Sanbalat doznade da mi gradimo zid, obuze ga gnjev, i on bi veoma razljućen. On se sprdaše sa Židovima
Nehemija 3,34i govoriše u nazočnosti svoje braće i postrojbi Samarije govoreći: ` Što to rade ti nesposobni Židovi? Hoću li im to dopustiti učiniti? Hoće li to oni nuditi *žrtve? Hoće li završiti današ Hoće li oživjeti kamenje izvučeno iz hrpe prašine, kad je ono već pretvoreno u kreč?`
Nehemija 3,35Tobija Amonit bijaše pokraj njega i takođe govoriše: ` Oni grade! Nek se jedan lisac onamo uspne i on će oškrbiti njihov kameni zid! `
Nehemija 3,36Slušaj, o Bože naš, jer mi smo prezreni. Učini pasti njihovu uvrjedu na njihovu glavu i izruči ih prijeziru u jednoj zemlji robstva.
Nehemija 3,37Ne opraštaj grijeha njihovog, i nek grješka njihova ne bude izbrisana pred tobom, jer oni su počinili jednu uvredu onima koji grade.
Nehemija 3,38Mi smo dakle gradili zid, i sav zid bijaše obnovljen do pola visine. Narod imade u srcu to učiniti.
Nemija 3,1I usta Elijasiv poglavar sveštenički i braća njegova sveštenici i zidaše vrata ovčija, i osvetiše ih i metnuše im krila, i osvetiše ih do kule Meje, do kule Ananilove.
Nemija 3,2A do njega zidaše Jerihonjani, a do njih zida Zahur sin Imrijev;
Nemija 3,3A vrata riblja zidaše sinovi Asenajini, oni ih pobrvnaše i metnuše krila i brave i prijevornice.
Nemija 3,4A od njih opravlja Merimot sin Urije sina Akosova; a do njih opravlja Mesulam sin Varahije sina Mesizaveilova; a do njih opravlja Sadok sin Vanin.
Nemija 3,5A do njih opravljaše Tekojani, ali poglavice njihove ne saviše vrata svojega na službu Gospodu svojemu.
Nemija 3,6A stara vrata opravlja Jodaj sin Fasejin i Mesulam sin Vesodijin, oni ih pobrvnaše i metnuše krila i brave i prijevornice.
Nemija 3,7A do njih opravljaše Melatija Gavaonjanin i Jadon Meronjanin, ljudi iz Gavaona i iz Mispe do stolice kneza s ove strane rijeke.
Nemija 3,8Do njih opravlja Uzilo sin Arahijin zlatar; a do njega opravlja Ananija sin apotekarski. I ostaviše Jerusalim do širokoga zida.
Nemija 3,9A do njih opravlja Refaja sin Orov poglavar nad polovinom kraja Jerusalimskoga.
Nemija 3,10A do njih opravlja Jedaja sin Arumafov prema svojoj kući, a do njega opravlja Hatus sin Asavnijin.
Nemija 3,11Toliko opravlja Malhija sina Harimov i Asuv sin Fat-Moavov i kulu kod peći.
Nemija 3,12A do njega opravlja Salum sin Loisov, poglavar nad polovinom kraja Jerusalimskoga sa kćerima svojim.
Nemija 3,13Vrata dolinska opravlja Anun sa stanovnicima Zanojskim; oni ih sagradiše i metnuše krila i brave i prijevornice, i tisuću lakata zida do gnojnijeh vrata.
Nemija 3,14A gnojna vrata opravlja Malhija sin Rihavov poglavar nad krajem Vet-Keremskim, on ih sagradi i metnu krila i brave i prijevornice.
Nemija 3,15A vrata izvorska opravlja Salum sin Hol-Ozin, poglavar nad krajem u Mispi, on ih sagradi i pokri i metnu im krila i brave i prijevornice; i zid kod banje Siloamske od vrta careva do basamaka koji slaze iz grada Davidova.
Nemija 3,16Za njim opravlja Nemija sin Azvukov poglavar nad polovinom kraja Vet-Surskoga do prema grobovima Davidovijem i do jezera načinjenoga i do kuće junačke.
Nemija 3,17Za njim opravljaše Leviti, Reum sin Vanijev, a do njega opravlja Asavija poglavar nad polovinom kraja Keilskoga sa svojim krajem.
Nemija 3,18Za njim opravljaše braća njihova, Vavaj sin Inadadov poglavar nad polovinom kraja Keilskoga.
Nemija 3,19A do njega opravlja Eser sin Isusov poglavar od Mispe toliko prema mjestu kuda se ide k riznicama na uglu.
Nemija 3,20Za njim razgorijevši se Varuh sin Zavajev opravlja toliko od ugla do vrata od kuće Elijasiva poglavara svešteničkoga.
Nemija 3,21Za njim opravlja Merimot sin Urije sina Akosova toliko od vrata kuće Elijasivove do kraja kuće Elijasivove.
Nemija 3,22A za njim opravljaše sveštenici koji življahu u ravnici.
Nemija 3,23Za njim opravlja Venijamin i Asuv prema svojim kućama; a za njim opravlja Azarija sin Masije sina Ananijina uz svoju kuću.
Nemija 3,24Za njim opravlja Vinuj sin Inadadov toliko od kuće Azarijine do savitka i do ugla.
Nemija 3,25Falal sin Uzajev opravlja prema savitku i prema kuli koja se izdiže iz gornjega doma careva kod trijema tamničkoga; za njim Fedaja sin Farosov.
Nemija 3,26I Netineji koji življahu u Ofilu, do prema vratima vodenijem na istok i kuli visokoj;
Nemija 3,27Za njim opravljaše Tekojani toliko prema velikoj kuli visokoj do zida Ofilskoga.
Nemija 3,28Od vrata konjskih opravljaše sveštenici svaki prema svojoj kući;
Nemija 3,29Za njima opravlja Sadok sin Imirov prema svojoj kući; a za njim opravlja Semaja sin Sehanijin čuvar vrata istočnijeh;
Nemija 3,30Za njim opravlja Ananija sin Selemijin i Anun šesti sin Salafov, toliko; za njima opravlja Mesulam sin Varahijin prema svojoj klijeti;
Nemija 3,31Za njim opravlja Malhija sin zlatarev do kuće Netinejske i trgovačke prema vratima Mifkadskim do uzbrdice na uglu;
Nemija 3,32A između uzbrdice na uglu i ovčjih vrata opravljaše zlatari i trgovci.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje