Tražilica


Nehemija 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Nehemija 9,1Dvadeset četvrtoga dana toga mjeseca skupiše se sinovi Izraelovi posteći i u kostrijeti i s prahom na glavama.
Nehemija 9,2Pošto su se čistoplemenski sinovi Izraelovi bili odvojili od svih tuđinaca, pristupiše i priznaše grijehe svoje i zlodjela otaca svojih.
Nehemija 9,3Tada se je čitalo na mjestu, gdje su stajali, iz knjige zakona Gospoda, Boga njihova, tri sata. Onda, klanjajući se Gospodu, Bogu svojemu, kajali su se tri sata.
Nehemija 9,4Nato Leviti Ješua, Bani, Kadmiel, Šebanija, Buni, Šerebja, Bani i Kenani stupiše na mjesto povišeno i zazvaše glasom velikim Gospoda, Boga svojega.
Nehemija 9,5I Leviti Ješua, Kadmiel, Bani, Hašabneja, Šerebja, Hodija, Šebanija i Petahja izgovarali su ovu molitvu: "Ustanite, hvalite Gospoda, Boga svojega, odvijeka dovijeka! Neka se slavi tvoje slavno ime, uzvišeno iznad svake slave i časti!
Nehemija 9,6Ti si jedini, Gospode! Ti si, koji si stvorio nebo, nebo nad nebesima sa svom vojskom njegovom, zemlju i sve, što je na njoj, mora sa svim, što živi u njima. Svemu tomu daješ ti život. Tebi se klanja vojska nebeska.
Nehemija 9,7Ti si, Gospode, Bog, koji si izabrao Abrama i izveo iz Ura u Kaldeji i dao mu ime Abraham.
Nehemija 9,8Ti si pronašao srce njegovo vjerno prema sebi i učinio si s njim zavjet, da ćeš dati potomcima njegovim zemlju Kanaanaca, Hiteja, Amoreja, Perizeja, Jebuseja i Girgašeja, I ti si držao riječ svoju; jer si ti vjeran.
Nehemija 9,9Ti si vidio nevolju otaca naših u Egiptu, čuo si pomaganju njihovu na Crvenom moru.
Nehemija 9,10Ti si činio znake i čudesa na faraonu, na svim slugama njegovim i na svem narodu zemlje njegove, jer si znao, da su obijesno postupali s njima. Tako si stekao sebi ime, tako veliko, kao što je danas.
Nehemija 9,11Ti si razdijelio more pred njima, te prijeđoše posred mora suhim. A progonitelje njihove bacio si u dubinu kao kamen u silne vode.
Nehemija 9,12Stupom od oblaka vodio si ih danju, stupom ognjenim noću, da im rasvijetliš put, kojim su išli.
Nehemija 9,13Tada si sišao dolje na Sinaj, govorio si s njima s neba i dao si im pravedne zakone, pouzdane naputke, dobre odredbe i prave zakone.
Nehemija 9,14Ti si im obznanio svetu Subotu svoju i dao si im preko svojega sluge Mojsija zapovijedi, odredbe i zakone.
Nehemija 9,15Kruh s neba dao si im u gladi njihovoj i vodu iz hridine izveo si im u zeđi njihovoj. Zapovjedio si im da uniđu i zaposjednu zemlju, za koju si bio na zakletvu podigao ruku svoju, da ćeš im je dati.
Nehemija 9,16Ali oni, oci naši, radili su drsko, bili su tvrdokorni i nijesu slušali zapovijedi tvojih.
Nehemija 9,17Ne htjedoše slušati, i nijesu se spominjali čudesa tvojih, što si ih činio za njih. Oni postaše tvrdovrati, izabraše sebi poglavara i htjedoše se vratiti u Egipat u ropstvo. Ali ti si Bog, koji oprašta, milostiv i milosrdan, dugotrpan i bogat dobrotom. Nijesi ih ostavio.
Nehemija 9,18Dapače kad oni načiniše sebi tele liveno i rekoše: "Ovo je tvoj Bog, koji te je izveo iz Egipta - , kad počiniše velike hule,
Nehemija 9,19U prebogatom milosrđu svojemu nijesi ih ostavio u pustinji. Stup od oblaka nije odstupao od njih danju, da ih vodi putem, niti stup ognjeni noću, da im osvjetljuje put, kojim su imali ići.
Nehemija 9,20Dao si im dobri svoj duh, da ih poučava. Mane svoje nijesi uskratio od usta njihovih i vode si im dao u žeđi njihovoj.
Nehemija 9,21Četrdeset godina opskrbljivao si ih u pustinji. Nijesu trpjeli nikakve oskudice. Haljine njihove se ne deraše, i noge njihove ne otekoše.
Nehemija 9,22Dao si im kraljevstva i narode i odredio si svakomu područje njegovo. Oni zaposjedoše zemlju Sihonovu, zemlju kralja hešbonskoga i zemlju kralja Oga bašanskoga.
Nehemija 9,23Djecu njihovu umnožio si kao zvijezde nebeske i uveo si ih u zemlju, za koju si bio rekao ocima njihovim da će ući u nju i uzeti je u posjed.
Nehemija 9,24Djeca njihova dođoše i zaposjedoše zemlju. Pred njima si srušio stanovnike zemlje, Kanaance, i predao ih u njihove ruke, kraljeve njihove i narode zemlje, da čine od njih što im je volja.
Nehemija 9,25Dobiše tvrde gradove i zemlju rodnu, zaposjedoše mnoge kuće, pune svakoga dobra, studence iskopane, vinograde, maslinike i voćke. Jeli su, i nasitiše se i ojačaše, i plivali su u punini tvojih dobara.
Nehemija 9,26Ali oni postadoše uporni, pobuniše se proti tebi i okrenuše leda zakonu tvojemu Pobiše proroke tvoje, koji ih opominjali, da ill obrate k tebi, i oni počiniše velike hule.
Nehemija 9,27Zato si ih davao u ruke neprijateljima njihovim, da ih ovi pritisnu. A kad bi tada u nevolji svojoj povikali k tebi, ti si ih uslišio s neba. Davao si im u velikom milosrđu svojemu spasitelje, koji bi ih izbavljali iz ruku neprijatelja njihovih.
Nehemija 9,28A čim bi otpočinuli, opet su činili zlo pred tobom. Tada si ih prepuštao ruci neprijatelja njihovih, i ovi su vladali nad njima. Oni bi tada nanovo povikali k tebi, i ti si ih uslišio s neba i često ih izbavljao u velikom milosrđu svojemu.
Nehemija 9,29Opominjao si ih ozbiljno, da ih obratiš k zakonu svojemu. Ali oni ostadoše prkosni, ne poslušaše zapovijedi tvojih, i griješili su proti zakonima tvojim, po kojima živi onaj, koji ih vrši. Oni ti uporno pokazaše leđa, bili su prkosna srca i nijesu slušali,
Nehemija 9,30Trpio si ih mnoge godine i opominjao ih duhom svojim preko proroka svojih. Ali ne poslušaše. Tada si ih dao u ruke narodima zemalja.
Nehemija 9,31Ali u prevelikom milosrđu svojemu nijesi dao da propadnu posve. Nijesi ih ostavio; jer si Bog milostiv i milosrdan.
Nehemija 9,32I sada, Bože naš, veliki, jaki, strašni Bože, koji čuvaš premilostivi zavjet, nemoj da je malo pred tobom sva ta muka, što snađe nas, kraljeve naše, knezove naše, svećenike naše, proroke naše, oce naše i sav narod tvoj od vremena kraljeva asirskih do danas!
Nehemija 9,33Ti si pravedan u svemu, što nas je snašlo jer ti si vjeran bio, a mi smo bezbožno radili.
Nehemija 9,34I kraljevi naši, knezovi naši, svećenici naši i oci naši nijesu držali zakona tvojega, nijesu marili za tvoje zapovijedi i opomene, što si im davao.
Nehemija 9,35U kraljevstvu svojemu i u punini dobara, što si im ih dao, u zemlji prostranoj i rodnoj, koju si im pridijelio, nijesu ti služili i nijesu se povratili od zlih djela svojih.
Nehemija 9,36Zato smo danas robovi. U zemlji, koju si dao ocima našim, da uživaju plodove njezine i dobra njezina, eto u njoj mi smo danas robovi.
Nehemija 9,37Njezin bogati prihod pripada sada kraljevima, koje si postavio nad nama za grijehe naše. Oni gospodare nad našim tjelesima i nad stokom našom po svojoj volji, i tako smo mi u velikoj nevolji."
Nehemija 9,38Na temelju svega toga sklapamo tvrd ugovor i polažemo ga pismeno. Na povelji imaju stajati imena naših knezova, Levita i svećenika. Narod se obvezuje da će unapredak točno izvršavati sve naredbe u zakonu.
Nehemija 9,1 Dvadeset i četvrtoga dana toga mjeseca skupiše se Izraelci na post, u pokorničkim vrećama i posuti prašinom.
Nehemija 9,2Rod se Izraelov odvojio od svih tuđinaca: pristupili su i ispovijedali svoje grijehe i bezakonja svojih otaca.
Nehemija 9,3Stajali su, svatko na svome mjestu, i čitali knjigu Zakona Jahve, Boga svoga, četvrtinu dana; za druge su četvrtine ispovijedali svoje grijehe i klanjali se Jahvi, Bogu svome.
Nehemija 9,4A Ješua, Bani, Kadmiel, Šebanija, Buni, Šerebja, Bani i Kenani, popevši se na poviše mjesto za levite, vapili su snažnim glasom Jahvi, Bogu svome.
Nehemija 9,5I govorahu leviti Ješua, Kadmiel, Bani, Hašabneja, Šerebja, Hodija, Šebanija i Petahja: "Ustanite, blagoslivljajte Jahvu, Boga našega! Blagoslovljen da si, Jahve, Bože naš, odvijeka dovijeka! I neka je blagoslovljeno tvoje Ime slavno, iznad svakog blagoslova i hvale uzvišeno.
Nehemija 9,6Ti si, Jahve, Jedini! Ti si stvorio nebo, i nebesa nad nebesima, i vojsku njihovu, zemlju i sve što je na njoj, mora i što je u njima. Ti sve to oživljavaš, i vojske se nebeske tebi klanjaju.
Nehemija 9,7Ti si, Jahve, Bog, koji si Abrama izabrao, iz Ura kaldejskoga njega izveo i dao mu ime Abraham.
Nehemija 9,8Vjerno si srce njegovo pred sobom našao i Savez s njim sklopio da ćeš mu dati zemlju kanaansku, i hetitsku i amorejsku, i perižansku, jebusejsku i girgašansku, njemu i potomstvu njegovu. I svoja si obećanja ispunio, jer si pravedan.
Nehemija 9,9Nevolju si otaca naših u Egiptu vidio, i vapaj si njihov čuo kraj Mora crvenoga.
Nehemija 9,10Znacima si se i čudesima oborio na faraona i na sve sluge njegove, i na sav narod zemlje njegove; jer znao si kolika je bila protiv njih drskost njihova. Sebi si ime stekao koje do danas traje.
Nehemija 9,11More si pred njima razdvojio: prešli su usred mora po suhu. U dubine si utopio progonitelje njihove kao kamen među vode silovite.
Nehemija 9,12Stupom oblaka danju si ih vodio, a noću si stupom ognjenim svijetlio im po putu kojim su hodili.
Nehemija 9,13Na goru si Sinajsku sišao i s neba im govorio; i dao si im pravedne naredbe, čvrste zakone, zapovijedi izvrsne i uredbe.
Nehemija 9,14Ti si im objavio svoju svetu subotu, zapovijedi, naredbe i Zakon si im propisao po glasu sluge svoga Mojsija.
Nehemija 9,15S neba si ih hranio kruhom za njihove gladi, za njihovu si žeđ iz stijene vodu izveo. Ti si im zapovjedio da pođu zaposjesti zemlju za koju si se zakleo da ćeš im dati.
Nehemija 9,16Ali se oni i oci naši uzjoguniše, vratove ukrutiše i zapovijedi tvojih nisu slušali.
Nehemija 9,17Poslušnost su odbili, zaboravili čudesa što si ih za njih učinio; ukrutili su vratove, a u glavu uvrtjeli da u ropstvo se svoje vrate, u Egipat. Ali ti si Bog praštanja, milosrdan i blag, na gnjev si spor, a u milosrdđu velik: i nisi ih ostavio!
Nehemija 9,18Čak su načinili tele saliveno, `To bog je tvoj`, rekoše, `koji te izveo iz Egipta!` I teško su hulili,
Nehemija 9,19a ti u beskrajnom milosrđu nisi ih napuštao u pustinji: stup se oblaka nije pred njima skrivao, danju ih je putem vodio, a stup je plameni noću pred njima svijetlio putem kojim su hodili.
Nehemija 9,20Dao si im svoga Duha dobrog da ih naučiš mudrosti, mane svoje nisi uskratio njihovim ustima, i u žeđi si im vode pružio.
Nehemija 9,21Četrdeset godina krijepio si ih u pustinji: ništa im nije nedostajalo: niti im se odijelo deralo, niti su im noge oticale.
Nehemija 9,22I dao si im kraljevstva i narode i razdijelio ih granicama: zaposjeli su zemlju Sihona, kralja hešbonskoga, i zemlju Oga, kralja bašanskoga.
Nehemija 9,23I sinove si im umnožio kao zvijezde nebeske, i u zemlju si ih doveo za koju si rekao njihovim ocima da će ući u nju i zaposjesti je.
Nehemija 9,24Sinovi su ušli i pokorili zemlju, a ti si pred njima svladao stanovnike zemlje, Kanaance, i predao si u ruke njihove kraljeve i narode zemlje da rade s njima što ih je volja;
Nehemija 9,25osvojili su gradove tvrde i zemlju plodnu i naslijedili kuće pune svakog dobra, isklesane zdence, vinograde, maslinike i mnogo plodnog drveća: jeli su, sitili se i debljali i uživali u velikoj dobroti tvojoj.
Nehemija 9,26Ali su se bunili i odvrgli tebe, i Zakon su tvoj bacili za leđa, ubijali su proroke, koji su ih obraćali da se tebi vrate, i grdno su hulili.
Nehemija 9,27U ruke si ih tada predao osvajačima, koji su ih tlačili. A u vrijeme muke svoje tebi su vapili i ti si ih s neba uslišio i u velikoj dobroti svojoj slao si im izbavitelje, koji su ih iz ruku tlačitelja njihovih izbavljali.
Nehemija 9,28Ali čim bi se smirili, opet su pred tobom zlo činili, a ti si ih puštao u ruke neprijatelja njihovih, koji su ih mučili. I opet su k tebi vapili i ti si ih s neba uslišio: u milosrđu svojem mnogo si ih puta izbavio.
Nehemija 9,29Ti si ih opominjao da se vrate tvome Zakonu: ali se oni uzjoguniše, nepokorni tvojim zapovijedima; griješili su protiv naredaba tvojih, a čovjek živi kad ih obdržava. Leđa su izvlačili, šije ukrućivali i nisu slušali.
Nehemija 9,30Mnogo si godina bio strpljiv s njima i svojim si ih Duhom opominjao po službi svojih proroka; no nisu slušali. Tada si ih predao u ruke naroda zemaljskih.
Nehemija 9,31U velikom milosrđu svojem ti ih nisi uništio, ni ostavio ih nisi, jer si ti Bog milostiv i pun samilosti.
Nehemija 9,32A sada, o Bože naš, veliki Bože, jaki i strašni, koji čuvaš Savez i dobrohotnost, neka ne bude pred licem tvojim neznatna sva ova nevolja koja je snašla nas, kraljeve naše i knezove, svećenike i proroke naše, očeve naše i sav narod tvoj od vremena asirskih kraljeva pa do danas.
Nehemija 9,33Ti si pravedan u svemu što nas je snašlo, jer si ti pokazao vjernost, a mi zloću svoju.
Nehemija 9,34Kraljevi naši i knezovi, svećenici i oci naši nisu vršili Zakona tvoga, nisu osluškivali naredaba tvojih i opomena koje si im davao.
Nehemija 9,35Premda su bili u svom kraljevstvu, u velikim dobrima koja si im činio, u prostranoj i plodnoj zemlji koju si im dao, oni ti nisu služili i od svojih zlih djela nisu se odvraćali.
Nehemija 9,36Mi smo danas, evo, robovi i u zemlji koju si bio dao ocima našim da uživaju njene plodove i njena dobra, evo u njoj mi robujemo.
Nehemija 9,37Njeni obilni prihodi idu kraljevima koje si nam postavio zbog grijeha naših, i gospodare oni po volji svojoj tjelesima našim i stokom našom. Ah, u velikoj smo nevolji!
Nehemija 9,1Dvadeset i četvrtog dana tog mjeseca, sinovi Izraelovi, ogrnuti kostrijetima i pokriveni zemljom, sakupiše se za jedan *post.
Nehemija 9,2Oni koji bijahu od loze Izraelove odvojiše se od svih stranaca i postaviše za ispovjediti grijehove svoje i grješke svojih otaca.
Nehemija 9,3Oni se podigoše na svom mjestu, i čitaše se tijekom jedne četvrtine dana iz knjige Zakona GOSPODOVA, njihovog Boga; tijekom jedne druge četvrtine, oni činiše ispovijed svoju i pokloniše se pred GOSPODOM, svojim Bogom.
Nehemija 9,4Na podij *levitski, podiže se Ješua, kao i Bani, Kadmiel, Šebanija, Buni, Šerebija, Bani, Kenani; oni kričaše glasno prema GOSPODU, svom Bogu.
Nehemija 9,5A leviti Ješua, Kadmiel Bani, Hašabneja, Šerebija,Hodija, Šebanija, Petahija rekoše: ` Ustajte! Blagoslovite GOSPODA, svojeg Boga, oduvijek i zauvijek! Nek se blagoslovi tvoje slavno *ime, koje nadilazi svaki blagoslov i hvalu!
Nehemija 9,6Ti si taj koji je GOSPOD, ti sam! Ti si taj koji je načinio nebesa, nebesa nebesa i svu njihovu vojsku, zemlju i sve što se tu nalazi, mora i sve što ona sadržavaju. Ti si taj koji njima svima daje život, i vojska se nebeska1 klanja pred tobom.
Nehemija 9,7Ti si, GOSPOD Bog, koji je izabrao Abrama, ti si ga izveo iz Ura od Kaldejaca i dao mu za ime Abraham.
Nehemija 9,8Ti si našao njegovo *srce vjernim prema tebi, i zaključio si ti s njim jedan *savez za dati mu zemlju Kanaanaca, Hitita, *Amorita, Perizita, Jebuzita i Girgašita, i za dati mu potomstvo. Ti si održao riječ, ti si pravedan.
Nehemija 9,9Ti si vidio ponižavanje naših otaca u Egiptu i ti si čuo vapaj njihov na obali *mora Trstikova.
Nehemija 9,10Ti si načinio znakove i čuda protiv *Faraona, protiv svih njegovih slugu i protiv sveg puka zemlje njegove, jer ti si znao da u svojoj osionosti oni ih bijahu mučili, i ti si si učinio jedno ime kao što se vidi danas.
Nehemija 9,11Ti si rascijepio more pred njima i oni su prošli po suhom posred mora; oni koji ih proganjahu, ti si ih bacio u dubine u dubine, kao jedan kamen u moćne vode.
Nehemija 9,12Jednim stubom oblaka ti si ih vodio danju, a jednim stubom vatrenim noću, za osvijetliti im put kojim su išli.
Nehemija 9,13Na planini Sinaj, ti si sišao i, s visine nebesa, ti si im govorio; dao si im točne zapovijedi, zakone istine, propise i dobre zapovijedi.
Nehemija 9,14Upoznao si ih sa svojim svetim *šabatom i dao si im zapovijedi, propise i jedan zakon, po posredništvu Mojsijevom, tvog sluge.
Nehemija 9,15Ti si im dao za glad njihovu kruha s neba i dao im izvirati vodu za njih iz stijene za njihovu žeđ. Dao si im uzeti u posjed zemlju koju si bio prisegao dati njima, podižući ruku .
Nehemija 9,16Ali, oni i naši očevi, oni su bili oholi, oni su ukrutili svoj vrat i nisu slušali zapovijedi.
Nehemija 9,17Oni su odbili slušati i nisu se sjećali čuda koja si ti učinio za njih; oni su ukrutili svoj vrat i, u pobuni svojoj, oni su sebi stavili u glavu vratiti se robstvu svome. Ali ti, ti si Bog oprosta, dobrohotnosti i milosrđa, spor na ljutnji i pun vjernosti; ti njih nisi napustio,
Nehemija 9,18čak i kad su načinili jedno tele od taljene kovine i kad su oni rekli: Evo tvog Boga koji te je uspeo iz Egipta. Oni su bili krivi za velike uvrede.
Nehemija 9,19A ti, u velikom milosrđu, ti ih nisi napustio u pustinji: stub oblačni nije se udaljio od njih tijekom dana za voditi ih tim putem, ni stub vatreni tijekom noći za osvjetljavati im put kojim su išli.
Nehemija 9,20Dao si im dobar duh da imaju razbor; ti nisi odbio manu njihovim ustima i dao si im vodu za njihovu žeđ.
Nehemija 9,21Tijekom 40 godina, ti si im osiguravao ishranu u pustinji; oni nisu manjkali ni u čemu, njihova odijela nisu se izlizala, a njihove noge nisu natekle.
Nehemija 9,22Ti si im predao kraljevstva i narode i razdijelio si ih njima kao granična podučja, a oni su uzeli posjed nad zemljom Sihon to je zemlja kralja Hešbona Ogovu, kralja Bašana.
Nehemija 9,23Ti si umnožio sinove njihove kao zvijezde nebeske i uveo si ih u zemlju o kojoj ti bijaše govorio očevima njihovim da ju idu uzeti u posjed.
Nehemija 9,24Njihovi su sinovi ušli u posjed zemlje; ti si pokorio pred njima stanovnike zemlje, Kanaance, i predao si ih u njihove ruke, kao i kraljeve i domaće ljude, za učiniti s njima što oni žele.
Nehemija 9,25Oni su zauzeli utvrđene gradove i plodno tke; oni su uzeli u posjed kuće napunjene dobrima svih vrsta, iskopane bunare, vinograde, maslinjake i plodonosno drveće u velikom broju; oni su jeli, nasitili se, ugojili se i živjeli su oni u slastima, zahvaljujući tvojoj velikoj dobroti.
Nehemija 9,26Ali, oni su se pobunjenici i pobunili su se protiv tebe; oni su odbacili tvoj Zakon daleko iz sebe, oni su ubijali *proroke koji su njih zaklinjali da se vrate k tebi i krivi su oni za velike uvrjede.
Nehemija 9,27Tada si ih ti predao u ruke protivnicima njihovim koji su ih potukli. U vrijeme svoje nevolje oni su vapili k tebi, a ti, s visine nebesa, ti si slušao i prema tvojoj velikoj sućuti ti si im davao osloboditelje koji su uh spašavali iz ruku njihovih protivnika.
Nehemija 9,28Ali kad imaše spokoja, oni počinjaše činiti zlo pred tobom i ti si ih napuštao u rukama neprijatelja njihovih, a ovi ih ugnjetavaše. Oni nanovi vapiše prema tebi, a ti, s visine nebesa, ti si slušao i i oslobađao ih u mnogim prilikama, prema tvojoj velikoj sućuti.
Nehemija 9,29Ti si ih zaklinjao da se vrate Zakonu tvom, ali oni, oni postupaše s neosjetljivošću i ne slušaše zapovijedi tvojih; oni su griješili protiv tvojih zapovijedi koje čovjek treba izvršavati za imati život. Oni su učinili pobunjeničkim svoja pleća i ukrutili su svoj vrat; oni nisu slušali.
Nehemija 9,30Ti si njih podnosio tijekom brojnih godina; zaklinjao si ih svojim duhom, posredništvom proroka svojih, li oni nisu priklonili uha. Tada si ih ti predao u ruke narodima drugih zemalja.
Nehemija 9,31U svojoj velikoj sućuti, ti njih nisi izručio uništenju i nisi ih napustio, jer ti si jedan dobrohotan i milosrdan Bog.
Nehemija 9,32A sada, Bože naš; Bože veliki, moćni i strašni, koji čuvaš savez i vjernost, ne smatraj kao sitnicu svako ožalošćenje koje nas je stizalo, naše kraljeve, naše poglavare, naše proroke, naše očeve i sav puk, od vremena kraljeva Asirije sve do ovog dana.
Nehemija 9,33Ti, ti si pravedan glede svega što nas je stiglo, jer ti si postupao istinito, a mi, mi smo postupali opako.
Nehemija 9,34Što se tiče naših kraljeva, naših poglavara, naših svećeniuka, oni nisu primijenjivali tvoj Zakon, i nisu bili pažljivi na tvoje zapovijedi ni na tvoja upozorenja koja si im ponavljao.
Nehemija 9,35Oni, u svojoj vladavini i u velikom napretku koje im ti bijaše dao, u zemlji prostranoj i plodnoj koju ti bijaše stavio pred njih, oni ti nisu služili i nisu se odvratili od svojih loših djela.
Nehemija 9,36Danas, evo smo mi robovi, i u zemlji koju si našim očevima ti dao da bi jeli plodove i dobra, evo smo robovi!
Nehemija 9,37Njeni obilni plodovi su za kraljeve koje si ti postavio nad nama, zbog naših grijehova; oni gospoduju nad našim tijelima i našom stokom, prema svojoj dobroj želji; a mi, mi smo u jednoj velikoj nevolji.`
Nemija 9,1Potom dvadeset četvrtoga dana toga mjeseca skupiše se sinovi Izrailjevi posteći i u kostrijeti i posuvši se zemljom.
Nemija 9,2I odvoji se sjeme Izrailjevo od svijeh tuđinaca, i stadoše te ispovijedahu grijehe svoje i bezakonja otaca svojih.
Nemija 9,3I stajahu na svom mjestu, te im se čitaše zakon Gospoda Boga njihova četvrt dana, a drugi četvrt ispovijedahu se i poklanjahu se Gospodu Bogu svojemu.
Nemija 9,4A Isus i Vanije, Kadmilo, Sevanija, Vunije, Serevija, Vanije i Hananije popevši se na mjesto podignuto za Levite vapijahu glasom velikim ka Gospodu Bogu svojemu.
Nemija 9,5I rekoše Leviti Isus i Kadmilo, Vanije, Asavnija, Serevija, Odija, Sevanija i Petaja: ustanite, blagosiljajte Gospoda Boga svojega od vijeka do vijeka; i da se blagosilja ime tvoje slavno i uzvišeno svrh svakoga blagoslova i hvale.
Nemija 9,6Ti si sam Gospod; ti si stvorio nebo, nebesa nad nebesima i svu vojsku njihovu, zemlju i sve što je na njoj, mora i sve što je u njima, i ti oživljavaš sve to, i vojska nebeska tebi se klanja.
Nemija 9,7Ti si Gospod Bog, koji si izbrao Avrama i izveo iz Ura Haldejskoga i nadeo mu ime Avraam;
Nemija 9,8I našao si srce njegovo vjerno pred sobom, i učinio si s njim zavjet da ćeš dati zemlju Hanansku, Hetejsku, Amorejsku, Ferezejsku i Jevusejsku i Gergesejsku, da ćeš dati sjemenu njegovu, i ispunio si riječi svoje, jer si pravedan.
Nemija 9,9Jer si pogledao na muku otaca naših u Misiru, i viku njihovu si na Moru Crvenom;
Nemija 9,10I učinio si znake i čudesa na Faraonu i na svijem slugama njegovijem i na svem narodu zemlje njegove, jer si znao da su obijesno postupali s njima; i stekao si sebi ime, kao što se vidi danas.
Nemija 9,11I more si razdvojio pred njima, te prijeđoše posred mora suhim, i bacio si u dubine one koji ih gnahu kao kamen u vodu.
Nemija 9,12I u stupu od oblaka vodio si ih danju a noću u stupu ognjenom svijetleći im putem kojim će ići.
Nemija 9,13I sišao si na goru Sinajsku i govorio s njima s neba, i dao im sudove prave i zakone istinite, uredbe i zapovijesti dobre.
Nemija 9,14I obznanio si im subotu svoju svetu, i dao im zapovijesti i uredbe i zakon preko Mojsija sluge svojega.
Nemija 9,15I hljeb s neba dao si im u gladi njihovoj, i vodu iz kamena izveo si im u žeđi njihovoj, i rekao si im da idu i naslijede zemlju za koju si podigao ruku svoju da ćeš im je dati.
Nemija 9,16Ali oni i oci naši uzobijestiše se i otvrdnuše vratom svojim i ne slušaše zapovijesti tvojih.
Nemija 9,17Ne htješe slušati, i ne opominjaše se čudesa tvojih koja si im činio, nego otvrdnuše vratom svojim, i u odmetu svom postavljaše sebi vođa da se vrate u ropstvo svoje. Ali ti, Bože, koji opraštaš, koji si žalostiv i milostiv, koji dugo trpiš i velike si milosti, nijesi ih ostavio.
Nemija 9,18I onda kad načiniše sebi tele liveno i rekoše: ovo je tvoj Bog koji te je izveo iz Misira, i huliše veoma,
Nemija 9,19Ni onda ih radi velike milosti svoje nijesi ostavio u pustinji; stup od oblaka nije otstupao od njih danju vodeći ih putem, niti stup ognjeni noću svijetleći im putem kojim će ići.
Nemija 9,20I dao si im dobri svoj duh da ih urazumljuje, i mane svoje nijesi ustegao od usta njihovijeh, i vode si im dao u žeđi njihovoj.
Nemija 9,21I četrdeset godina hranio si ih u pustinji, ništa im nije nedostajalo: odijelo im ne ovetša i noge im ne otekoše.
Nemija 9,22I dao si im carstva i narode, i podijelio si ih po krajevima, jer naslijediše zemlju Sionovu, zemlju cara Esevonskoga, i zemlju cara Vasanskoga;
Nemija 9,23I umnožio si sinove njihove kao zvijezde nebeske, i uveo si ih u zemlju za koju si rekao ocima njihovijem da će ući u nju i naslijediti je.
Nemija 9,24I uđoše sinovi njihovi i naslijediše zemlju, i pokorio si im Hananeje stanovnike zemaljske i predao ih u njihove ruke, i careve njihove i narode zemaljske, da čine od njih što im je volja.
Nemija 9,25I tako uzeše tvrde gradove i zemlju rodnu, i naslijediše kuće pune svakoga dobra, studence iskopane, vinograde, maslinike i voćke mnoge, i jedoše i nasitiše se i ugojiše se, i blagovahu po velikoj tvojoj dobroti.
Nemija 9,26Ali te razgnjeviše i odmetnuše se od tebe: baciše zakon tvoj za leđa i proroke tvoje pobiše, koji im svjedočahu da bi ih obratili ka tebi, i huliše veoma.
Nemija 9,27Zato si ih davao u ruke neprijateljima njihovijem koji ih mučiše. A kad u nevolji svojoj vikaše k tebi ti si ih uslišio s neba i po velikoj milosti svojoj davao si im izbavitelje, koji ih izbavljaše iz ruku neprijatelja njihovijeh.
Nemija 9,28Ali čim otpočinuše, opet činiše zlo pred tobom, zato si ih ostavljao u ruku neprijatelja njihovijeh da vladaju njima; a kad se obraćaše i vikaše k tebi, ti si ih uslišio s neba i izbavljao ih po milosti svojoj mnogo puta.
Nemija 9,29I opominjao si ih da bi ih obratio k zakonu svojemu, ali oni bijahu obijesni i ne slušaše zapovijesti tvojih i griješiše o tvoje zakone koje ko vrši živ će biti kroz njih; i izmičući ramena svoja otvrdnuše vratom svojim i ne slušaše.
Nemija 9,30I trpio si ih mnogo godina opominjući ih duhom svojim preko proroka svojih; ali ne slušaše; tada si ih dao u ruke narodima zemaljskim.
Nemija 9,31Ali radi milosti svoje velike nijesi dao da sasvijem propadnu niti si ih ostavio, jer si Bog milostiv i žalostiv.
Nemija 9,32Sada dakle, Bože naš, Bože veliki, silni i strašni, koji čuvaš zavjet i milost, nemoj da je malo pred tobom što nas snađe sva ova muka, careve naše, knezove i sveštenike naše i proroke naše i oce naše i sav narod tvoj od vremena careva Asirskih do danas.
Nemija 9,33Ti si pravedan u svemu što nas je snašlo, jer si ti pravo učinio a mi smo bezbožno radili.
Nemija 9,34I carevi naši, knezovi naši i oci naši ne izvršivaše zakona tvojega niti mariše za zapovijesti tvoje i svjedočanstva tvoja, kojima si im svjedočio.
Nemija 9,35Jer u carstvu svom i u velikom dobru tvom koje si im činio, i u zemlji prostranoj i rodnoj koju si im dao, ne služiše tebi niti se povratiše od zlijeh djela svojih.
Nemija 9,36Evo, mi smo danas robovi; i još u zemlji, koju si dao ocima našim da jedu rod njezin i dobra njezina, evo mi smo robovi u njoj.
Nemija 9,37I ona rod svoj obilati rađa carevima koje si postavio nad nama za grijehe naše, i koji gospodare nad našim tjelesima i nad stokom našom po svojoj volji, te smo u velikoj tjeskobi.
Nemija 9,38A radi svega toga činimo tvrd zavjet i pišemo, a knezovi naši, Leviti naši, sveštenici naši pečate.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje