Tražilica


Otkrivenje 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Otkrivenje 10,1I vidjeh drugoga anđela jaka gdje silazi s neba, koji bješe ogrnut u oblak, i duga nad glavom njegovom, i lice njegovo kao sunce, i noge njegove kao stupovi ognjeni;
Otkrivenje 10,2I imaše u ruci svojoj knjižicu otvorenu, i metnu nogu svoju desnu na more, a lijevu na zemlju;
Otkrivenje 10,3I povika glasom velikim, kao lav kad riče; i kad on povika, ispustiše sedam gromova glasove svoje.
Otkrivenje 10,4I kad ispustiše sedam gromova glasove svoje, htjedoh ja da pišem; i začuh glas s neba, koji je govorio: "Zapečati, što objaviše sedam gromova! I to ne piši!"
Otkrivenje 10,5I anđeo, kojega vidjeh, gdje stoji na moru i na zemlji, podiže ruku svoju desnu prema nebu,
Otkrivenje 10,6I zakle se onim, koji živi u vijeke vjekova, koji stvori nebo i što je na njemu, i zemlju i što je na njoj, i more i što je u njemu, da vremena više neće biti,
Otkrivenje 10,7Nego u dane glasa sedmoga anđela, kad zatrubi, svršit će se tajna Božja, kao što javi svojim slugama, prorocima.
Otkrivenje 10,8I glas, koji začuh s neba, opet progovori s menom i reče: "Idi, uzmi knjigu otvorenu u ruci anđela koji stoji na moru i na zemlji!"
Otkrivenje 10,9I odoh k anđelu i rekoh mu, da mi dadne knjižicu. I reče mi: "Uzmi i progutaj je! Gorka će doduše biti u tvojoj utrobi, ali u ustima bit će ti slatka kao med."
Otkrivenje 10,10I uzeh knjižicu iz ruke anđela, i progutah je; i bijaše u ustima mojim kao med slatka, a kad je progutah, bijaše gorka u mojoj utrobi.
Otkrivenje 10,11I reče mi: "Valja ti opet prorokovati o mnogim pucima i narodima i jezicima i kraljevima."
Otkrivenje 10,1 I vidjeh drugoga jednog, snažnog anđela: silazio s neba ogrnut oblakom, na glavi mu duga, lice mu kao sunce, a noge kao ognjeno stupovlje;
Otkrivenje 10,2u ruci drži otvorenu knjižicu. I zakorači desnom nogom na more, lijevom na zemlju pa povika iza glasa kao kad lav riče.
Otkrivenje 10,3I kad povika, oglasi se sedam gromova tutnjavom.
Otkrivenje 10,4A kad se oglasi sedam gromova, htjedoh pisati, ali začujem glas s neba: "Zapečati to što prozbori sedam gromova! Toga ne piši!
Otkrivenje 10,5I onaj anđeo što ga vidjeh gdje stoji na moru i zemlji, podiže k nebu desnicu
Otkrivenje 10,6i zakle se Živim u vijeke vjekova, koji stvori nebo i sve što je na njemu, zemlju i sve što je na njoj, more i sve što je u njemu: "Neće više biti vremena!
Otkrivenje 10,7Nego - u dane kad se oglasi sedmi anđeo, čim zatrubi, dovršit će se otajstvo Božje kao što on to navijesti slugama svojim prorocima.
Otkrivenje 10,8I glas što ga začuh s neba opet prozbori sa mnom: "Idi, uzmi otvorenu knjigu iz ruke anđela što stoji na moru i na zemlji!
Otkrivenje 10,9Pristupim k anđelu i zamolim ga da mi dade knjižicu. A on će mi: "Uzmi je i progutaj! Zagorčit će ti utrobu, ali će ti u ustima biti slatka kao med.
Otkrivenje 10,10Uzeh knjižicu iz ruke anđelove i progutah je. I bijaše mi u ustima kao med slatka, ali kad je progutah, zagorči mi utrobu.
Otkrivenje 10,11I rečeno mi je: "Treba da ponovno prorokuješ proti pucima i narodima i kraljevima mnogim!
Otkrivenje 10,1I ja vidjeh jednog drugog moćnog *anđela koji silaziše s neba. On bijaše ogrnut oblakom, jednom slavom koja ovjenčavaše njegovo čelo, njegovo lice bijaše kao sunce, a njegove noge kao vatreni stubovi.
Otkrivenje 10,2On držaše u ruci jednu otvorenu knjižicu. On stavi desnu nogu na more, lijevu nogu na zemlju,
Otkrivenje 10,3i povika jednim snažnim glasom, kao što riče lav. Kad on bi povikao, sedam grmljavina zatutnjaše svojim glasovima:
Otkrivenje 10,4I kad sedam grmljavina biše protutnjale, kako ja htjedoh zapisati, ja začuh jedan glas koji, iz neba, meni govoraše: Čuvaj tajnu poruke o sedam grmljavina i ne piši ju.
Otkrivenje 10,5I anđeo kojeg ja bijah vidio stojati na moru i na zemlji podiže desnu ruku prema nebu
Otkrivenje 10,6i prisegnu, onim koji živi u *vijekove vjekova, koji je stvorio nebo i ono što se ondje nalazi, zemlju i što se ondje nalazi, more i ono što se ondje nalazi: neće više biti odgode.
Otkrivenje 10,7Ali, u dane kad se bude očekivao sedmi anđeo, kad on počne svirati svojom trubljom, tad će biti ispunnjenje *tajne Božje, kao što to bi najavljenjo njegovim slugama *prorocima.
Otkrivenje 10,8I glas koji ja bijah čuo dolaziti s neba, ponovo mi progovori i reče: Hajde, uzmi otvorenu knjigu iz ruke anđela koji stoji na moru i na zemlji.
Otkrivenje 10,9Ja se primaknuh k anđelu i zamolih da mi dâ knjižicu. On mi reče: Uzmi i pojedi ju. Bit će ona gorka u utrobi tvojoj, ali, u ustima imat će slatkoću meda.
Otkrivenje 10,10Ja uzeh knjižicu iz ruke anđelove i pojedoh ju. U ustima imaše ona slast meda. Ali, kad je bijah pojeo, moja utroba postade gorka.
Otkrivenje 10,11I on mi kaza: Tebi je iznova prorokovati o pukovima, narodima, jezicima i brojnim kraljevima.
Otkrivenje 10,1I vidjeh drugoga anđela jaka gdje silazi s neba, koji bješe obučen u oblak, i duga bješe na glavi njegovoj, i lice njegovo bješe kao sunce, i noge njegove kao stubovi ognjeni;
Otkrivenje 10,2I imaše u ruci svojoj knjižicu otvorenu, i metnu nogu svoju desnu na more, a lijevu na zemlju.
Otkrivenje 10,3I povika glasom velikijem, kao lav kad riče; i kad on povika, govoraše sedam gromova glasove svoje.
Otkrivenje 10,4I kad govoriše sedam gromova glasove svoje, šćadijah da pišem; i čuh glas s neba koji mi govori: zapečati šta govoriše sedam gromova, i ovo ne piši.
Otkrivenje 10,5I anđeo kojega vidjeh gdje stoji na moru i na zemlji, podiže ruku svoju k nebu,
Otkrivenje 10,6I zakle se onijem koji živi va vijek vijeka, koji sazda nebo i što je na njemu, i zemlju i što je na njoj, i more i što je u njemu, da vremena već neće biti;
Otkrivenje 10,7Nego u dane glasa sedmoga anđela kad zatrubi, onda će se svršiti tajna Božija, kao što javi svojijem slugama prorocima.
Otkrivenje 10,8I glas koji čuh s neba, opet progovori sa mnom i reče: idi i uzmi knjižicu otvorenu iz ruke onoga anđela što stoji na moru i na zemlji.
Otkrivenje 10,9I otidoh k anđelu, i rekoh mu: daj mi knjižicu. I reče mi: uzmi i izjedi je; i grka će biti u trbuhu tvojemu, ali u ustima biće ti slatka kao med.
Otkrivenje 10,10I uzeh knjižicu iz ruke anđelove, i izjedoh je; i bješe u ustima mojima kao med slatka, a kad je izjedoh, bijaše grka u trbuhu mojemu.
Otkrivenje 10,11I reče mi: valja ti opet prorokovati narodima i plemenima i jezicima i carevima mnogima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje