Tražilica


Otkrivenje 13. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Otkrivenje 13,1I vidjeh zvijer gdje izlazi iz mora, koja je imala deset rogova i sedam glava, i na rogovima njezinim deset kruna, a na glavama ime na psovke.
Otkrivenje 13,2I zvijer, koju vidjeh, bijaše kao leopard, i noge joj kao u medvjeda, i usta njezina kao usta lavova. I dade joj zmaj silu svoju i prijestolje svoje i vlast veliku.
Otkrivenje 13,3I vidjeh jednu od glava njezinih kao ranjenu na smrt, i njezina rana smrtonosna izliječi se. I sva se zemlja začudila pristajući uz zvijer. I pokloniše se zmaju, što je dao vlast zvijeri;
Otkrivenje 13,4I pokloniše se zvijeri govoreći: "Tko je kao zvijer, i tko se može boriti s njom?"
Otkrivenje 13,5I dana su joj usta, da govori velike riječi, i psovke, i dana joj je vlast, da čini četrdeset i dva mjeseca.
Otkrivenje 13,6I otvori usta svoja, da psuje Boga, da psuje ime njegovo, i šator njegov, i one, koji stanuju u nebu.
Otkrivenje 13,7I bilo joj je dano, da zametne rat sa svetima i da ih pobijedi; i dana joj je vlast nad svakim plemenom i Pukom i jezikom i narodom.
Otkrivenje 13,8I poklonit će joj se svi, koji stanuju na zemlji, kojima ime nije zapisano u knjizi života Janjeta, koje je žrtvovano, od postanja svijeta.
Otkrivenje 13,9Ako tko ima, uši, neka čuje!
Otkrivenje 13,10Ako tko u ropstvo vodi, u ropstvo ide; ako tko mačem ubije, valja da bude mačem ubijen. Ovdje je strpljivost i vjera svetih.
Otkrivenje 13,11I vidjeh drugu zvijer, gdje izlazi iz zemlje, i imala je dva roga kao u janjeta, i govorila je kao zmaj.
Otkrivenje 13,12I vrši svu vlast prve zvijeri pred njim; i učini da se zemlja i koji stanuju u njoj poklone prvoj zvijeri, kojoj se izliječila rana smrtna.
Otkrivenje 13,13I čini čudesa velika, da i oganj silazi s neba na zemlju pred ljudima.
Otkrivenje 13,14I zavodi one, koji stanuju na zemlji, znacima, koji su joj dani, da čini pred zvijeri, govoreći onima, što stanuju na zemlji, da načine sliku zvijeri, koja imade ranu od mača i ostade živa.
Otkrivenje 13,15i bi joj dano, da udahne život slici zvijerinoj, da progovori slika zvijerina, i učini, da se poubijaju, koji se god ne poklone slici zvijerinoj.
Otkrivenje 13,16I učini, da se svima, malim i velikim, i bogatim i siromašnim, i slobodnim i neslobodnim dadne žig na desnoj ruci njihovoj ili na čelima njihovim;
Otkrivenje 13,17I da nitko ne može ni kupiti ni prodati, osim tko ima žig: "ime zvijeri ili broj imena njezina.
Otkrivenje 13,18Ovdje je mudrost! Tko ima um, neka izračuna broj zvijeri; jer je broj čovjeka, i broj njezin je šest stotina i šezdeset i šest.
Otkrivenje 13,1 I vidjeh: iz mora Zvijer izlazi sa deset rogova i sedam glava; na rogovima joj deset kruna, na glavama bogohulna imena.
Otkrivenje 13,2Ta Zvijer što je vidjeh bijaše nalik na leoparda, noge joj kao medvjeđe, usta kao usta lavlja. Zmaj joj dade svoju silu i prijestolje i vlast veliku.
Otkrivenje 13,3Jedna joj glava bijaše kao na smrt zaklana, ali joj se smrtna rana zaliječila. Sva se zemlja, začuđena, zanijela za Zvijeri
Otkrivenje 13,4i svi se pokloniše Zmaju koji dade takvu vlast Zvijeri. Pokloniše se i Zvijeri govoreći: "Tko je kao Zvijer! Tko bi smio ratovati s njom?
Otkrivenje 13,5I dana su joj usta da govori drskosti i hule i dana joj je vlast da to čini četrdeset i dva mjeseca.
Otkrivenje 13,6I ona otvori usta da huli Boga, da huli ime njegovo, njegov Šator i nebesnike.
Otkrivenje 13,7I dano joj je da se zarati sa svecima i da ih pobijedi. Dana joj je vlast nad svakim plemenom i pukom i jezikom i narodom:
Otkrivenje 13,8da joj se poklone svi pozemljari, oni kojima ime nije zapisano u knjizi života zaklanog Jaganjca, od postanka svijeta.
Otkrivenje 13,9Tko ima uho, nek posluša!
Otkrivenje 13,10Je li tko za progonstvo, u progonstvo će ići! Je li tko za mač, da bude pogubljen, mačem će biti pogubljen! U tom je postojanost i vjera svetih.
Otkrivenje 13,11I vidjeh: druga jedna Zvijer uzlazi iz zemlje, ima dva roga poput jaganjca, a govori kao Zmaj.
Otkrivenje 13,12Vrši svu vlast one prve Zvijeri, u njenoj nazočnosti. Prisiljava zemlju i sve pozemljare da se poklone prvoj Zvijeri kojoj ono zacijeli smrtna rana.
Otkrivenje 13,13Čini znamenja velika: i oganj spušta s neba na zemlju naočigled ljudi.
Otkrivenje 13,14Tako zavodi pozemljare znamenjima koja joj je dano činiti u nazočnosti Zvijeri: svjetuje pozemljarima da načine kip Zvijeri koja bijaše udarena mačem, ali preživje.
Otkrivenje 13,15I dano joj je udahnuti život kipu Zvijeri te kip Zvijeri progovori i poubija sve koji se god ne klanjaju kipu Zvijeri.
Otkrivenje 13,16Ona postiže da se svima - malima i velikima, bogatima i ubogima, slobodnjacima i robovima - udari žig na desnicu ili na čelo,
Otkrivenje 13,17i da nitko ne mogne kupovati ili prodavati osim onog koji nosi žig s imenom Zvijeri ili s brojem imena njezina.
Otkrivenje 13,18U ovome je mudrost: u koga je uma, nek odgoneta broj Zvijeri. Broj je to jednog čovjeka, a broj mu je šest stotina šezdeset i šest.
Otkrivenje 13,1Tada, ja vidjeh uspinjati se iz mora jednu zvijer s deset rogova i sa sedam glava, na njenim rogovima deset kruna, na njenim glavama jedno huliteljsko *ime.
Otkrivenje 13,2Zvijer koju ja vidjeh sličiše leopardu, njene šape bijahu kao one u medvjeda, a njena gubica kao ralje lavlje. I zmaj joj povjeri svoju silu, svoje prijestolje i ogromnu vlast.
Otkrivenje 13,3Jedna od njenih glava bijaše kao na smrt ranjena, ali njena smrtna rana bi iscijeljena. Opčarana, cijela zemlja slijediše zvijer.
Otkrivenje 13,4I obožavalo se zmaja jer, on bijaše dao vlast zvijeri, i obožavaše se zvijer govoreći: Tko je prispodobiv zvijeri i tko ju može potući?
Otkrivenje 13,5Biše joj dana usta za propovije- dati osionost i bogohuljenja, i bi joj dana vlast da ju vrši tijekom 42 mjeseca .
Otkrivenje 13,6Ona otvori usta huleći protiv Boga, za huliti *ime njegovo, njegov šator i one čije boravište je u *nebu.
Otkrivenje 13,7Bi joj dano ratovati protiv *svetih i pobijediti ih, i bi joj dana vlast nad svakim plemenom, pukom, jezikom i narodom.
Otkrivenje 13,8Oni ju obožavaše, svi oni koji nastanjivaše zemlju, svi oni čije ime nije upisano, od početka svijeta, u knjigu *života žrtvovanog janjeta.
Otkrivenje 13,9Nek onaj koji ima uši čuje:
Otkrivenje 13,10Tko je određen zarobljeništvu ići će u zarobljeništvo. Tko je određen za poginuti od mača, poginut će od mača . Čas je ovo izdržljivosti i vjere svetačke?
Otkrivenje 13,11Tad ja vidjeh iz zemlje uspinjati se jednu drugu zvijer. Ona imaše dva roga kao janje, ali, ona govoraše kao zmaj.
Otkrivenje 13,12Svu vlast prve zvijeri, on ju vrši po njegovim pogledom, Ona učini da sva zemlja i njeni stanovnici obožavaju prvu zvijer, čija je smrtna rana bila zacijeljena.
Otkrivenje 13,13Ona ispuni velika čuda, sve do spuštanja s neba, na očigled svih, jedne vatre na zemlju.
Otkrivenje 13,14Ona zavede stanovnike zemlje čudima što joj bi dano ispuniti pod pogledom zvijeri. Ona ih navede podići jednu sliku u čast zvijeri koja nosi ranu od mača i koja je povratila život.
Otkrivenje 13,15Bi joj dano oživjeti sliku zvijeri, na takav način da čak i riječ ima i pogubi onoga tko ne bi obožavao sliku zvijeri.
Otkrivenje 13,16Svima, malima i velikima, bogatima i siromašnima, slobodnim ljudima i robovima, ona nametnu jedan znak na desnu ruku i na čelo.
Otkrivenje 13,17I nitko nije mogao ni kupovati niti prodavati, ako ne nosi znak, ime zvijeri ili brojku njenog imena . Onaj koji ima pameti nek protumači brojku zvijeri.
Otkrivenje 13,18Ovo je čas da se ima razbora: jer, to je brojka jednog čovjeka: a njegova je brojka 666.
Otkrivenje 13,1I stadoh na pijesku morskome; i vidjeh zvijer gdje izlazi iz mora, koja imaše sedam glava, i rogova deset, i na rogovima njezinijem deset kruna, a na glavama njezinijem imena hulna.
Otkrivenje 13,2I zvijer koju vidjeh bijaše kao ris, i noge joj kao u medvjeda, i usta njezina kao usta lavova, i dade joj zmija silu svoju, i prijestol svoj, i oblast veliku.
Otkrivenje 13,3I vidjeh jednu od glava njezinijeh kao ranjenu na smrt, i rana smrti njezine izliječi se. I čudi se sva zemlja iza zvijeri, i pokloniše se zmiji, koja dade oblast zvijeri.
Otkrivenje 13,4I pokloniše se zvijeri govoreći: ko je kao zvijer? i ko može ratovati s njom?
Otkrivenje 13,5I dana joj biše usta koja govore velike stvari i huljenja, i dana joj bi oblast da čini četrdeset i dva mjeseca.
Otkrivenje 13,6I otvori usta svoja za huljenje na Boga, da huli na ime njegovo, i na kuću njegovu, i na one koji žive na nebu.
Otkrivenje 13,7I dano joj bi da se bije sa svetima, i da ih pobijedi; i dana joj bi oblast nad svakijem koljenom i narodom i jezikom i plemenom.
Otkrivenje 13,8I pokloniše joj se svi koji žive na zemlji kojima imena nijesu zapisana u životnoj knjizi jagnjeta, koje je zaklano od postanja svijeta.
Otkrivenje 13,9Ako ko ima uho neka čuje.
Otkrivenje 13,10Ko u ropstvo vodi, biće u ropstvo odveden; ko nožem ubije valja da on nožem bude ubijen. Ovdje je trpljenje i vjera svetijeh.
Otkrivenje 13,11I vidjeh drugu zvijer gdje izlazi iz zemlje, i imaše dva roga kao u jagnjeta; i govoraše kao aždaha.
Otkrivenje 13,12I svu vlast prve zvijeri činjaše pred njom; i učini da zemlja i koji žive na njoj pokloni se prvoj zvijeri kojoj se iscijeli rana smrtna.
Otkrivenje 13,13I učini čudesa velika, i učini da i oganj silazi s neba na zemlju pred ljudima.
Otkrivenje 13,14I vara one koji žive na zemlji znacima, koji joj biše dani da čini pred zvijeri, govoreći onima što žive na zemlji da načine ikonu zvijeri koja imade ranu smrtnu i osta živa.
Otkrivenje 13,15I bi joj dano da dade duh ikoni zvijerinoj, da progovori ikona zvijerina, i da učini da se pobiju koji se god ne poklone ikoni zvijerinoj.
Otkrivenje 13,16I učini sve, male i velike, bogate i siromašne, slobodnjake i robove, te im dade žig na desnoj ruci njihovoj ili na čelima njihovima,
Otkrivenje 13,17Da niko ne može ni kupiti ni prodati, osim ko ima žig, ili ime zvijeri, ili broj imena njezina.
Otkrivenje 13,18Ovdje je mudrost. Ko ima um neka izračuna broj zvijeri: jer je broj čovjekov i broj njezin šest stotina i šezdeset i šest.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje