Tražilica


Otkrivenje 14. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Otkrivenje 14,1I vidjeh, i gle, Janje stajaše na gori Sionskoj i s njim sto i četrdeset i četiri tisuće, koji su imali ime njegovo i ime Oca njegova napisano na čelima svojim.
Otkrivenje 14,2I začuh glas s neba kao glas voda mnogih i kao glas groma velikoga; i glas, što ga začuh, kao glas svirača, koji sviraju na citrama svojim.
Otkrivenje 14,3I pjevahu kao novu pjesmu pled prijestoljem i pred četiri bića i pred starješinama; i nitko ne mogoše naučiti pjesme, osim onih sto i četrdeset i četiri tisuće, koji su otkupljeni sa zemlje.
Otkrivenje 14,4Ovo su, koji se ne okaljaše sa ženama, jer su djevci (nevini). Ovi prate Janje, kamogod ono pođe. Ovi su otkupljeni od ljudi kao prvenci Bogu i Janjetu.
Otkrivenje 14,5I u njihovima ustima ne nađe se laž, jer su bez mane pred prijestoljem Božjim.
Otkrivenje 14,6I vidjeh drugoga anđela gdje leti posred neba, koji je imao da propovijeda vječno evanđelje onima, koji stanuju na zemlji, i svakome narodu i plemenu i jeziku i puku.
Otkrivenje 14,7I govoraše velikim glasom: "Bojte se Boga i dajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova, i poklonite se onome, koji je stvorio nebo i zemlju, more i izvore vodene."
Otkrivenje 14,8I drugi anđeo za njim ide govoreći: "Pade, pade Babilon veliki, koji je žestokim vinom bluda svojega napajao sve narode."
Otkrivenje 14,9I treći anđeo za njim ide govoreći glasom velikim: "Ako se tko pokloni zvijeri i slici njezinoj, i primi žig na čelo svoje ili na ruku svoju,
Otkrivenje 14,10I on će piti od vina gnjeva Božjega, koje je nepomiješano utočeno u čašu gnjeva njegova, i bit će mučen ognjem i sumporom pred anđelima svetim i pred Janjetom.
Otkrivenje 14,11I dim muka njihovih diže se u vijeke vjekova, i neće imati počinka dan i noć, koji se klanjaju zvijeri i slici njezinoj, i ako tko primi žig imena njezina.
Otkrivenje 14,12Ovdje je strpljivost svetih, koji drže zapovijedi Božje i vjeru Isusovu.
Otkrivenje 14,13I začuh glas s neba gdje mi govori: "Napiši: "Blagoslovljeni su mrtvi, koji umiru u Gospodinu! Od sada već, govori Duh, neka počinu od trudova svojih, jer ih prate djela njihova."
Otkrivenje 14,14I vidjeh, i gle, oblak bijel, i na oblaku sjeđaše kao Sin čovječji, i imao je na glavi svojoj krunu zlatnu, i u ruci svojoj srp oštar.
Otkrivenje 14,15I drugi anđeo izađe iz hrama vičući velikim glasom onome, što je sjedio na oblaku: "Zamahni srpom svojim i žanji, jer dođe čas, da se žanje, dozreo je plod zemlje."
Otkrivenje 14,16I onaj, koji sjeđaše na oblaku, baci srp svoj na zemlju, i požeta bi zemlja.
Otkrivenje 14,17I drugi anđeo izađe iz hrama, što je u nebu, i imao je i on srp oštar!
Otkrivenje 14,18I drugi anđeo izađe iz žrtvenika, koji je imao vlast nad Ognjem, i povika velikim glasom onome, koji je imao srp oštar, govoreći: "Zamahni srpom svojim oštrim i beri grožđe od trsa zemlje, jer već sazreše jagode njegove."
Otkrivenje 14,19I baci anđeo srp svoj oštri na zemlju, i obra trs zemlje i metnu u veliki tijesak gnjeva Božjega.
Otkrivenje 14,20I zgažen je tijesak izvan grada, i izađe iz tijeska krv sve do uzda konjima, tisuću i šest stotina stadija,
Otkrivenje 14,1 I vidjeh: gle, Jaganjac stoji na gori Sionu, a s njime sto četrdeset i četiri tisuće - na čelima im napisano ime njegovo i ime Oca njegova!
Otkrivenje 14,2I začujem s neba glas, kao šum voda mnogih i tutnjavu silna groma; glas taj koji začuh bijaše kao glas citraša što sviraju na citrama.
Otkrivenje 14,3Pjevali su pjesmu novu pred prijestoljem i pred četiri bića i pred starješinama. Nitko ne mogaše naučiti te pjesme doli one sto četrdeset i četiri tisuće - otkupljeni sa zemlje.
Otkrivenje 14,4Ti se ne okaljaše sa ženama, djevci su! Oni prate Jaganjca kamo god pođe. Otkupljeni su od ljudi kao prvine Bogu i Jaganjcu;
Otkrivenje 14,5na ustima se njihovim laž ne nađe, neporočni su.
Otkrivenje 14,6I vidjeh: drugi jedan anđeo leti posred neba s evanđeljem vječnim da ga proglasi svim pozemljarima, svakom narodu i plemenu i jeziku i puku.
Otkrivenje 14,7Viče iza glasa: "Bojte se Boga i dajte mu slavu jer dođe čas suda njegova! I poklonite se njemu koji stvori nebo i zemlju i more i izvore voda!
Otkrivenje 14,8Za njim eto drugog anđela koji govori: "Pade, pade Babilon, veliki koji vinom gnjeva i bluda svojega opi sve narode!
Otkrivenje 14,9Za njima eto i trećeg anđela koji vikaše iza glasa: "Tko god se klanja Zvijeri i kipu njezinu te primi žig na čelo ili ruku,
Otkrivenje 14,10pit će vino gnjeva Božjega, nerazvodnjeno, natočeno već u čaši srdžbe njegove! I bit će udaren na muke u ognju i sumporu svetim anđelima naočigled i naočigled Jaganjcu.
Otkrivenje 14,11Dim muke njihove suklja u vijeke vjekova. Ni danju ni noću nemaju počinka oni koji se klanjaju Zvijeri i kipu njezinu i tko god primi žig s imenom njezinim.
Otkrivenje 14,12U tom je postojanost svetih - onih što čuvaju zapovijedi Božje i vjeru Isusovu.
Otkrivenje 14,13I začujem glas s neba: "Piši! Od sada blaženi mrtvi koji umiru u Gospodinu! Da, govori Duh, neka otpočinu od svojih trudova! Jer prate ih djela njihova!
Otkrivenje 14,14I vidjeh: gle, bijel oblak, a na oblak sjede Netko kao Sin Čovječji; na glavi mu zlatan vijenac, u ruci oštar srp.
Otkrivenje 14,15I drugi jedan anđeo iziđe iz hrama vičući iza glasa onomu što sjedi na oblaku: "Mahni srpom i žanji jer dođe čas žetvi, zrela je žetva zemaljska!
Otkrivenje 14,16I onaj što sjedi na oblaku baci srp na zemlju i zemlja bi požnjevena.
Otkrivenje 14,17I drugi jedan anđeo iziđe iz hrama nebeskoga. I on imaše oštar srp.
Otkrivenje 14,18I od žrtvenika iziđe drugi anđeo - onaj koji ima vlast nad ognjem - pa povika iza glasa onomu, s oštrim srpom: "Mahni oštrim srpom i poberi grozdove u vinogradu zemaljskom jer sazri grožđe!
Otkrivenje 14,19I anđeo baci srp na zemlju i obra vinograd zemaljski, a obrano baci u veliku kacu gnjeva Božjega.
Otkrivenje 14,20Gazila se kaca izvan grada te poteče krv iz kace konjima do uzda, tisuću i šest stotina stadija uokolo.
Otkrivenje 14,1I ja vidjeh: Janje bijaše uspravljeno na planini *Sion, i s njim 144,000 koji nose njegovo ime i ime njegovog oca zapisano na svojim čelima.
Otkrivenje 14,2I ja začuh jedan glas koji dolaziše s neba, kao glas oceana, kao tutnjavu jednog snažnog udarca grama, i glas koji ja čuh bijaše kao pjesma svirača harfe izvedena njihovim glazbalima.
Otkrivenje 14,3Oni pjevaše jedan novi hvalospjev, pred prijestoljem, pred četiri životinje i starješinama. I nitko ne mogaše naučiti taj hvalospjev, osim 144.000, otkupljeni sa zemlje.
Otkrivenje 14,4Oni se nisu zaprljali sa ženama, jer, oni su djevci. Oni slijede jaganjca posvuda kamo on ide. Oni su bili otkupljeni između ljudi kao *prvine za Boga i za jaganjca,
Otkrivenje 14,5i u njihovim ustima ne nađe se nikakve laži : oni su besprijekorni.
Otkrivenje 14,6I ja vidjeh jednog drugog *anđela koji letješe prema vrhuncu. On imaše jedno vječno *evanđelje proglašavati onima koji borave na zemlji: svakom narodu, plemenu, jeziku i puku.
Otkrivenje 14,7On kazivaše jednim jakim glasom: Bojte se Boga i proslavljajte ga, jer, on je stigao, čas njegovog suda. Obožavajte stvoritelja neba i zemlje, mora i izvorâ vodâ.
Otkrivenje 14,8I jedan drukčiji, drugi jedan anđeo, ga slijedi i govori: Ona je pala, ona je pala, Babilonija velika, ona koja je napojila sve narode vinom svoje jarosti bluda.
Otkrivenje 14,9I jedan drukčiji, jedan treći anđeo, slijediše ga i govoriše jednim snažnim glasom: Ako netko obožava zvijer i njenu sliku, ako od nje primi znak na čelo ili ruku,
Otkrivenje 14,10on će također piti vina Božjeg gnjeva, sasutog bez mješavine u kupu njegove srdžbe, i upoznat će nevolje u vatri i sumporu, pred *svetim anđelima i pred janjetom.
Otkrivenje 14,11Dim njihovih nevolja diže se iz stoljeća u stoljeća, i oni nemaju spokoja ni danju ni noću, oni koji obožavaju zvijer i sliku njenu, i tko primi znak njenog imena.
Otkrivenje 14,12Ovo je čas postojanosti *svetih koji čuvaju zapovijedi Božje i vjeru u Isusa.
Otkrivenje 14,13I ja začuh jedan glas koji, iz neba, govoraše: Piši: Sretni od sada oni koji su umrli u Gospodinu ! Da, reče Duh, nek se odmore od svojih teških radova, jer, djela ih njihova slijede.
Otkrivenje 14,14I ja vidjeh: Bijaše to jedan bijeli oblak, a na oblaku sjeđaše kao jedan sin čovjekov. On imaše na glavi jednu zlatnu krunu i u ruci jedan oštar srp.
Otkrivenje 14,15Potom jedan drugi anđeo iziđe iz templa i povika snažnim glasom onome koji sjeđaše na oblaku: Baci svoj srp i žanji. Sat je došao, jer žetva zemlje sazrela je.
Otkrivenje 14,16Tad onaj koji sjeđaše na oblaku baci svoj srp na zemlju, i zemlja bi požnjevena.
Otkrivenje 14,17Potom, jedan drugi anđeo iziđe iz nebeskog templa. On također držaše oštri srp.
Otkrivenje 14,18Potom, jedan drugi anđeo iziđe iz *oltara. On imaše vlast nad vatrom i zavika snažnim glasom onome koji držaše oštri srp: Baci svoj oštri srp i oberi grozdove trsjâ zemaljskog, jer njihovi grozdovi su zreli.
Otkrivenje 14,19I anđeo baci svoj srp na zemlju, i obra trsje zemaljsko, i baci berbu u veliki kotao gnjeva Božjeg.
Otkrivenje 14,20Iscijedi se kotao izvan grada i iz kotla iziđe krv koja se uspe sve do žvala na uzdama konjskim na jednom prostoru od 1.600 *stadija.
Otkrivenje 14,1I vidjeh, i gle, jagnje stajaše na gori Sionskoj, i s njim sto i četrdeset i četiri hiljade, koji imahu ime oca njegova napisano na čelima svojima.
Otkrivenje 14,2I čuh glas s neba kao glas voda mnogijeh, i kao glas groma velikoga; i čuh glas gudača koji guđahu u gusle svoje.
Otkrivenje 14,3I pjevahu kao novu pjesnu pred prijestolom i pred četiri životinje i pred starješinama: i niko ne mogaše naučiti pjesne, osim onijeh sto i četrdeset i četiri hiljade koji su otkupljeni sa zemlje.
Otkrivenje 14,4Ovo su koji se ne opoganiše sa ženama, jer su djevstvenici, oni idu za jagnjetom kud god ono pođe. Ovi su kupljeni od ljudi prvenci Bogu i jagnjetu.
Otkrivenje 14,5I u njihovijem ustima ne nađe se prijevara, jer su bez mane pred prijestolom Božijim.
Otkrivenje 14,6I vidjeh drugoga anđela gdje leti posred neba, koji imaše vječno jevanđelje da objavi onima koji žive na zemlji, i svakome plemenu, i jeziku i koljenu i narodu.
Otkrivenje 14,7I govoraše velikijem glasom: bojte se Boga, i podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova; i poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene.
Otkrivenje 14,8I drugi anđeo za njim ide govoreći: pade, pade Vavilon grad veliki: jer otrovnijem vinom kurvarstva svojega napoji sve narode.
Otkrivenje 14,9I treći anđeo za njim ide govoreći glasom velikijem: ko se god pokloni zvijeri i ikoni njezinoj, i primi žig na čelo svoje ili na ruku svoju,
Otkrivenje 14,10I on će piti od vina gnjeva Božijega, koje je nepomiješano utočeno u čašu gnjeva njegova, i biće mučen ognjem i sumporom pred anđelima svetima i pred jagnjetom.
Otkrivenje 14,11I dim mučenja njihova izlaziće va vijek vijeka; i neće imati mira dan i noć koji se poklanjaju zvijeri i ikoni njezinoj, i koji primaju žig imena njezina.
Otkrivenje 14,12Ovdje je trpljenje svetijeh, koji drže zapovijesti Božije i vjeru Isusovu.
Otkrivenje 14,13I čuh glas s neba gdje mi govori: napiši: blago mrtvima koji umiru u Gospodu otsad. Da, govori Duh, da počinu od trudova svojijeh; jer djela njihova idu za njima.
Otkrivenje 14,14I vidjeh, i gle, oblak bijel, i na oblaku sjeđaše kao sin čovječij, i imaše na glavi svojoj krunu zlatnu, i u ruci svojoj srp oštar.
Otkrivenje 14,15I drugi anđeo iziđe iz crkve vičući velikijem glasom onome što sjedi na oblaku: zamahni srpom svojijem i žnji, jer dođe vrijeme da se žnje, jer se osuši žito zemaljsko.
Otkrivenje 14,16I onaj što sjeđaše na oblaku baci srp svoj na zemlju, i požnjevena bi zemlja.
Otkrivenje 14,17I drugi anđeo iziđe iz crkve što je na nebu, i imaše i on kosijer oštar.
Otkrivenje 14,18I drugi anđeo iziđe iz oltara, koji imaše oblast nad ognjem, i povika s velikom vikom onome koji imaše kosijer oštri, govoreći: zamahni kosijerom svojijem oštrijem, i odreži grožđe vinograda zemaljskoga; jer već sazreše puca njegova.
Otkrivenje 14,19I baci anđeo kosijer svoj na zemlju, i obra vinograd zemaljski, i metnu u kacu velikoga gnjeva Božijega.
Otkrivenje 14,20I otoči se kaca izvan grada, i iziđe krv iz kace tja do uzda konjma hiljadu i šest stotina potrkališta.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje