Tražilica


Otkrivenje 16. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Otkrivenje 16,1I začuh glas veliki iz hrama gdje govori sedmorici anđela: "Idite i izlijte sedam časa gnjeva Božjega na zemlju!"
Otkrivenje 16,2I otide prvi i izli času svoju na zemlju; i postade zli i ljuti čir na ljudima, koji su imali žig zvijerin, i koji su se klanjali slici njezinoj.
Otkrivenje 16,3I drugi anđeo izli čašu svoju u more; i postade krv kao od mrtvaca, i svaka duša živa umrije u moru.
Otkrivenje 16,4I treći izli čašu svoju na rijeke i na izvore vodene; i postade, krv.
Otkrivenje 16,5I začuh anđela voda gdje govori: "Pravedan si Gospodine, , koji jesi, i koji bijaše, ti Sveti, što si ovako sudio!
Otkrivenje 16,6Jer proliše krv svetih i proroka; zato si im krv dao da piju; to su zaslužili."
Otkrivenje 16,7I začuh jednoga, gdje iz žrtvenika govori: "Da, Gospodine Bože Svemoćni, istiniti su i pravedni sudovi tvoji."
Otkrivenje 16,8I četvrti izli času svoju na sunce, i dano mu je, da pali ljude ognjem.
Otkrivenje 16,9I opališe se ljudi od velike žege, i psovaše ime Boga, koji ima vlast nad zlima ovima, i ne pokajaše se, da mu dadnu slavu.
Otkrivenje 16,10I peti izli času svoju na prijestolje zvijerino; i kraljevstvo njezino postade tamno, i grizli su jezike svoje od bola.
Otkrivenje 16,11I psovali su Boga nebeskoga od bolova svojih i od čirova svojih, i ne pokajaše se za djela svoja.
Otkrivenje 16,12I šesti izli čašu svoju na veliku rijeku Eufrat; i presahnu voda njezina, da se pripravi put kraljevima od istoka sunčanoga.
Otkrivenje 16,13I vidjeh iz usta zmajevih, i iz usta zvijerinih, i iz usta lažnoga proroka tri nečista duha kao žabe.
Otkrivenje 16,14To su naime duhovi đavolski, koji čine znake, i izlaze kraljevima svega svijeta, da ih skupe na boj za veliki dan Boga Svemoćnoga.
Otkrivenje 16,15Evo idem kao tat: blagoslovljen je onaj, koji je budan i čuva haljine svoje, da gol ne hodi, i da ne vide sramotu njegovu!
Otkrivenje 16,16I skupi ih na mjesto, koje se hebrejski zove Armagedon.
Otkrivenje 16,17I sedmi izli čašu svoju u zrak; i izađe glas veliki iz hrama od prijestolja govoreći: "Svršeno je.
Otkrivenje 16,18I nastadoše munje i glasovi i gromovi, i bi veliki potres zemlje, kakav nikad ne bi, otkako su ljudi na zemlji, toliki potres, tako veliki.
Otkrivenje 16,19I grad veliki razdijeli se na tri dijela, i gradovi neznabožački padoše; i Babilon veliki spomenu se pred Bogom, da mu dadne čašu vi na ljutoga gnjeva svojega!
Otkrivenje 16,20I svi otoci iščeznuše, i gore, se ne nađoše.
Otkrivenje 16,21I tuča velika kao talenti pade s neba na ljude; i ljudi su psovali Boga zbog zla od tuče, jer je bilo izvanredno veliko.
Otkrivenje 16,1 I začujem iz hrama jak glas koji viknu sedmorici anđela: "Hajdete, izlijte sedam čaša gnjeva Božjega na zemlju!
Otkrivenje 16,2Ode prvi i izli svoju čašu na zemlju. I pojavi se čir, koban i bolan, na ljudima što nose žig Zvijerin i klanjaju se kipu njezinu.
Otkrivenje 16,3Drugi izli svoju čašu na more. I ono posta krv kao krv mrtvačeva te izginu sve živo u moru.
Otkrivenje 16,4Treći izli svoju čašu na rijeke i izvore voda. I postadoše krv.
Otkrivenje 16,5I začujem anđela voda gdje govori: "Pravedan si, Ti koji jesi i koji bijaše, Sveti, što si tako dosudio!
Otkrivenje 16,6Oni su prolili krv svetih i proroka i stoga ih krvlju napajaš! Zavrijedili su!
Otkrivenje 16,7I začujem žrtvenik kako govori: "Da, Gospode, Bože, Svevladaru! Istiniti su i pravedni sudovi tvoji!
Otkrivenje 16,8Četvrti izli svoju čašu na sunce. I suncu je dano da pali ljude ognjem.
Otkrivenje 16,9I silna je žega palila ljude te su hulili ime Boga koji ima vlast nad tim zlima, ali se ne obratiše da mu slavu dadu.
Otkrivenje 16,10Peti izli svoju čašu na prijestolje Zvijeri. I kraljevstvo joj prekriše tmine. Ljudi su grizli jezike od muke
Otkrivenje 16,11i hulili Boga nebeskoga zbog muka i čireva, ali se ne obratiše od djela svojih.
Otkrivenje 16,12Šesti izli svoju čašu na Eufrat, rijeku veliku. I presahnu voda te načini prolaz kraljima s istoka sunčeva.
Otkrivenje 16,13I vidjeh: iz usta Zmajevih i iz usta Zvijerinih i iz usta Lažnoga proroka izlaze tri duha nečista, kao žabe.
Otkrivenje 16,14To su dusi zloduha što čine znamenja, a pođoše sabrati kraljeve svega svijeta na rat za Dan veliki Boga Svevladara.
Otkrivenje 16,15Evo dolazim kao tat! Blažen onaj koji bdije i čuva haljine svoje da ne ide gol te mu se ne vidi sramota!
Otkrivenje 16,16I skupiše ih na mjesto koje se hebrejski zove Harmagedon.
Otkrivenje 16,17I sedmi izli svoju čašu na zrak. Uto iz hrama, s prijestolja, iziđe jak glas i viknu: "Svršeno je!
Otkrivenje 16,18I udariše munje i glasovi i gromovi i nasta potres velik, kakva ne bijaše otkako je ljudi - tako bijaše silan potres taj.
Otkrivenje 16,19I prasnu natroje grad veliki i gradovi naroda padoše. Spomenu se Bog Babilona velikoga da mu dade piti iz čaše vina gnjevne srdžbe Božje.
Otkrivenje 16,20I pobjegoše svi otoci, iščezoše gore,
Otkrivenje 16,21a iz neba se spusti na ljude tuča velika, poput talenta. Ljudi su hulili Boga zbog zla tuče jer zlo njezino bijaše silno veliko.
Otkrivenje 16,1I ja začuh jedan krupni glas koji, iz *templa, govoraše sedmorici anđela: Idite i saspite na zemlju sedam kupa gnjeva Božjeg.
Otkrivenje 16,2I prvi pođe i izli svoju kupu na zemlju. Jedan pogubni zloćudi čir udari ljude koji nosiše oznaku zvijeri i koji obožavaše njenu sliku.
Otkrivenje 16,3Drugi izli svoju kupu na more: ono postade kao krv jednog umrlog, i sve što bi u moru, imaše dah umirućeg života.
Otkrivenje 16,4Treći izli svoju kupu na rijeke i izvore vodâ: Oni postadoše od krvi.
Otkrivenje 16,5I ja začuh anđela voda koji govoraše: Ti si pravedan, ti koji jesi i koji bijaše, sveti.
Otkrivenje 16,6Pošto su oni prolili krv *svetih i *proroka, to je jednako krv koju si ti njima dao piti. Oni to zaslužuju!
Otkrivenje 16,7I ja začuh *oltar koji govoraše: Da, Gospodine Bože Sve-Mogu- ći, tvoje presude su pune istine i pravednosti.
Otkrivenje 16,8Četvrti izli svoju kupu na sunce: i bi mu dano spaliti ljude njegovom vatrom.
Otkrivenje 16,9I ljudi bijahu spaljivani jednom snažnom vr ućnom; oni huliše *ime Božje koji ima vlast nad tim nevoljama, ali, oni se ne pokajaše za iskazati mu slavu.
Otkrivenje 16,10Peti izli svoju kupu na prijestolje zvijeri: njeno kraljevstvo bi time potopljeno u tminama. Ljudi grizoše jezik od boli;
Otkrivenje 16,11oni huliše Boga nebeskog zbog svojih patnji i svojih čireva, ali, ne pokajaše se od svojih djela.
Otkrivenje 16,12Šesti izli svoju kupu na veliku rijeku Eufrat : voda time bi isušena za pripremiti put kraljevima koji dolaze s Istoka.
Otkrivenje 16,13Tada, iz usta zmajevih, iz usta zvijerinjih i usta lažnog proroka, ja vidjeh izići tri nečista duha, poput kakvih žaba.
Otkrivenje 16,14To su, naime, duhovi *zloduha. Oni ispunjavaju čuda, a pođoše oni pronaći kraljeve cijelog svijeta, da bi ih sakupili za boj u veliki *dan Boga Sve-Mogućeg.
Otkrivenje 16,15Evo, ja dolazim kao jedan tat. Sretni ono koji bdiju i čuvaju svoju odjeću, da ne idu nagi i ne dopuste vidjeti svoju golotinju.
Otkrivenje 16,16Oni ih sakupiše u mjestu koje se na hebrejskom zove Harmagedon .
Otkrivenje 16,17Sedmi izli svoju kupu u zrak, a, iz templa iziđe snažan glas koji dolaziše iz prijestolja. On govoraše: svršeno je!
Otkrivenje 16,18Tad nastade svijevanje, glasanje i grmljavine, i jedan potres zemlje tako silovit da nikad ne bijaše njemu jednakog otkad je čovjek na zemlji.
Otkrivenje 16,19Veliki grad se razbi u tri dijela i gradovi naroda se survaše. Tada, Bog se sjeti Babilonije velike, za dati joj kupu uzavrelog vina njegove srdžbe.
Otkrivenje 16,20Svi otoci pobjegoše i planine nestadoše.
Otkrivenje 16,21Tuče teške kao što su talenti padoše s neba na ljude, i ljudi huliše Boga zbog nevolje od tuče, jer, ta nevolja bijaše posebice strašna.
Otkrivenje 16,1I čuh glas veliki iz crkve gdje govori sedmorici anđela: idite, i izlijte sedam čaša gnjeva Božijega na zemlju.
Otkrivenje 16,2I otide prvi anđeo, i izli čašu svoju na zemlju; i postaše rane zle i ljute na ljudima koji imaju žig zvijerin i koji se klanjaju ikoni njezinoj.
Otkrivenje 16,3I drugi anđeo izli čašu svoju u more; i posta krv kao od mrtvaca, i svaka duša živa umrije u moru.
Otkrivenje 16,4I treći anđeo izli čašu svoju na rijeke i na izvore vodene; i posta krv.
Otkrivenje 16,5I čuh anđela vodenoga gdje govori: pravedan si Gospode, koji jesi, i koji bješe, i svet, što si ovo sudio;
Otkrivenje 16,6Jer proliše krv svetijeh i proroka, i krv si im dao da piju, jer su zaslužili.
Otkrivenje 16,7I čuh drugoga iz oltara gdje govori: da, Gospode Bože svedržitelju, istiniti su i pravi sudovi tvoji.
Otkrivenje 16,8I četvrti anđeo izli čašu svoju na sunce, i dano mu bi da žeže ljude ognjem.
Otkrivenje 16,9I opališe se ljudi od velike vrućine, i huliše na ime Boga koji ima oblast nad zlima ovima, i ne pokajaše se da mu dadu slavu.
Otkrivenje 16,10I peti anđeo izli čašu svoju na prijesto zvijerin; i carstvo njezino posta tamno, i žvakahu jezike svoje od bola.
Otkrivenje 16,11I huliše na ime Boga nebeskoga od bola i od rana svojijeh, i ne pokajaše se od djela svojijeh.
Otkrivenje 16,12I šesti anđeo izli čašu svoju na veliku rijeku Eufrat; i presahnu voda njezina, da se pripravi put carevima od istoka sunčanoga.
Otkrivenje 16,13I vidjeh iz usta aždahinijeh, i iz usta zvijerinijeh, i iz usta lažnoga proroka, gdje iziđoše tri nečista duha, kao žabe.
Otkrivenje 16,14Jer su ovo duhovi đavolski koji čine čudesa i izlaze k carevima svega vasionoga svijeta da ih skupe na boj za onaj veliki dan Boga svedržitelja.
Otkrivenje 16,15Evo idem kao lupež; blago onome koji je budan i koji čuva haljine svoje, da go ne hodi i da se ne vidi sramota njegova.
Otkrivenje 16,16I sabra ih na mjesto koje se Jevrejski zove Armagedon.
Otkrivenje 16,17I sedmi anđeo izli čašu svoju po nebu, i iziđe glas veliki iz crkve nebeske od prijestola govoreći: svrši se.
Otkrivenje 16,18I biše sijevanja munja i gromovi, i glasovi, i bi veliko tresenje zemlje, kakovo nikad ne bi otkako su ljudi na zemlji, toliko tresenje, tako veliko.
Otkrivenje 16,19I grad veliki razdijeli se na tri dijela, i gradovi neznabožački padoše; i Vavilon veliki spomenu se pred Bogom da mu da čašu vina ljutoga gnjeva svojega.
Otkrivenje 16,20I sva ostrva pobjegoše, i gore se ne nađoše.
Otkrivenje 16,21I grad veliki kao glava pade s neba na ljude; i ljudi huliše na Boga od zla gradnoga, jer je velika muka njegova vrlo..

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje