Tražilica


Otkrivenje 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Otkrivenje 5,1I vidjeh u desnici onoga, koji sjeđaše na prijestolju, knjigu napisanu iznutra i izvana i zapečaćenu sa sedam pečata.
Otkrivenje 5,2I vidjeh silnoga anđela, koji povika glasom velikim: "Tko je dostojan da otvori knjigu i da razlomi pečate njezine?"
Otkrivenje 5,3I nitko nije mogao u nebu i na zemlji i pod zemljom da otvori knjigu i da zagleda u nju.
Otkrivenje 5,4I ja sam plakao mnogo, što se nitko ne nađe dostojan da otvori knjigu i da zagleda u nju.
Otkrivenje 5,5I jedan od starješina reče mi: "Ne plaći, evo je pobijedio lav iz plemena Judina, korijen Davidov, da otvori knjigu i sedam pečat njezinih."
Otkrivenje 5,6I vidjeh nasred prijestolja i četiri bića i posred starješina Janje, koje je stajalo kao zaklano, i imalo sedam rogova i sedam očiju: "to su sedam duhova Božjih poslanih po svemu svijetu.
Otkrivenje 5,7I dođe i uze knjigu iz desnice onoga, koji sjeđaše na prijestolju.
Otkrivenje 5,8I kad uze knjigu, četiri bića i dvadeset i četiri starješine padoše pred Janjetom. Svaki je imao citaru i zlatne čaše pune tamjana: "to su molitve svetih
Otkrivenje 5,9I pjevahu pjesmu novu govoreći: "Dostojan si da uzmeš knjigu i da otvoriš pečate njezine, jer si bio zaklan i otkupio si nas Bogu krvlju svojom od svakoga plemena i jezika i puka i naroda;
Otkrivenje 5,10I učinio si ih Bogu našemu kraljevstvo i svećenike, i kraljevat će na zemlji."
Otkrivenje 5,11I vidjeh i začuh glas anđela mnogih oko prijestolja i bića i starješina; i bijaše broj njihov miri jade mirijada i tisuće tisuća,
Otkrivenje 5,12Koji su govorili glasom velikim: "Dostojno je Janje, koje je zaklano, da primi silu i bogatstvo i mudrost i jakost i čast i slavu i blagoslov."
Otkrivenje 5,13I svako stvorenje, što je u nebu i na zemlji i pod zemljom i na moru i sve, što je u njima, začuh gdje govore: "Onome, koji sjedi na prijestolju, i Janjetu blagoslov i čast i slava i vlast u vijeke vjekova."
Otkrivenje 5,14I četiri bića govorahu: "Amen". I dvadeset i četiri starješine padoše i pokloniše se onome, koji živi u vijeke vjekova.
Otkrivenje 5,1 I vidjeh: na desnici Onoga koji sjedi na prijestolju - knjiga, iznutra i izvana ispisana, zapečaćena sa sedam pečata!
Otkrivenje 5,2I vidjeh snažna anđela gdje iza glasa proglašuje: "Tko je dostojan otvoriti knjigu i otpečatiti pečate njezine?
Otkrivenje 5,3I nitko - ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom - nije mogao otvoriti knjige i pogledati u nju.
Otkrivenje 5,4Briznem u plač jer se nitko ne nađe dostojan otvoriti knjigu i pogledati u nju.
Otkrivenje 5,5A jedan od starješina reče: "Ne plači! Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen Davidov, on će otvoriti knjigu i sedam pečata njezinih.
Otkrivenje 5,6I vidjeh: posred prijestolja i četiriju bića i posred starješina stoji, kao zaklan, Jaganjac sa sedam rogova i sedam očiju, to jest sedam duhova Božjih, po svoj zemlji poslanih.
Otkrivenje 5,7On pristupi te iz desnice Onoga koji sjedi na prijestolju uzme knjigu.
Otkrivenje 5,8A kad on uze knjigu, četiri bića i dvadeset i četiri starješine padoše ničice pred Jaganjca. U svakoga bijahu citre i zlatne posudice pune kada, to jest molitava svetačkih.
Otkrivenje 5,9Pjevaju oni pjesmu novu: "Dostojan si uzeti knjigu i otvoriti pečate njezine jer si bio zaklan i otkupio, krvlju svojom, za Boga ljude iz svakoga plemena i jezika, puka i naroda;
Otkrivenje 5,10učinio si ih Bogu našemu kraljevstvom i svećenicima i kraljevat će na zemlji.
Otkrivenje 5,11I vidjeh, i začuh glas anđela mnogih uokolo prijestolja, i bića i starješina. Bijaše ih na mirijade mirijada i tisuće tisuća.
Otkrivenje 5,12Klicahu iza glasa: "Dostojan je zaklani Jaganjac primiti moć, i bogatstvo, i mudrost, i snagu, i čast, i slavu, i blagoslov!
Otkrivenje 5,13I začujem: sve stvorenje, i na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i u moru - sve na njima i u njima govori: "Onomu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu blagoslov i čast, i slava i vlast u vijeke vjekova!
Otkrivenje 5,14I četiri bića ponavljahu: "Amen!" A starješine padnu ničice i poklone se.
Otkrivenje 5,1I ja vidjeh, u desnoj ruci onoga koji sjedi na prijestolju, jednu knjigu pisanu iznutra i izvana, zapečačene sa sedam pečata.
Otkrivenje 5,2I ja vidjeh jednog moćnog *anđela koji objavljivaše snažnim glasom: Tko je dostojan otvoriti knjigu i razlomiti pečate?
Otkrivenje 5,3Ali nitko u *nebu, na zemlji, niti pod zemljom, ne imaše moć otvoriti knjigu ni u nju baciti oko.
Otkrivenje 5,4Ja se ražalostih što nitko ne bi nađen dostojnim otvoriti knjigu ni u nju baciti oko.
Otkrivenje 5,5Ali, jedan od *starješina reče meni: Ne plači! Evo, on je odnio pobjedu, lav iz plemena Judina, izdanak Davidov : On će otvoriti knjigu i njenih sedam pečata.
Otkrivenje 5,6Tada vidjeh: u sred prijestolja i četiriju životinja, u sred starješina, dizaše se jedan jaganjac koji izgledaše zaklan. Imaše on sedam rogova i sedam očiju koje su sedam duhova Božjih poslanih na svu zemlju.
Otkrivenje 5,7On se približi za primiti knjigu iz desne ruke onoga koji sjedi na prijestolju.
Otkrivenje 5,8I, kad primi knjigu, četiri životinje i 24 starješine pokloniše se pred jaganjcem. Svatko držaše jednu harfu i zlatne kupe pune mirisa, koji su molitve *svetih.
Otkrivenje 5,9Oni pjevaše jedan novi hvalo- spjev: Ti si dostojan primiti knjigu i razlomiti pečate, jer si ti bio žrtvovan, i ti si za Boga otkupio, po svojoj *krvi, ljude svakog plemena, jezika, puka i naroda.
Otkrivenje 5,10Ti si to učinio za našeg Boga, jednim kraljevstvom i *svećenicima, i oni će vladati na zemlji.
Otkrivenje 5,11Tada ja vidjeh: I začuh glas brojnih anđela okolo prijestolja, životinja i starješina. Njihov broj bijaše mirijade mirijada i tisuće tisuća.
Otkrivenje 5,12Oni objavljivaše snažnim glasom: On je dostojan, žrtvovani jaganjac, primiti moć, bogatstvo, mudrost, snagu, čast, slavu i hvalu.
Otkrivenje 5,13I svako stvorenje u neb, na zemlji, pod zemljom i na moru, sva bića koja se tu nalaze, ja ih čujem objavljivati: Onome koji sjedi na prijestolju i janjetu, hvalospjev, čast, slava i vlast za *vijekove vijekova.
Otkrivenje 5,14A, četiri životinje govoraše: *Amen! A, starješine se klanjaše i obožavaše.
Otkrivenje 5,1I vidjeh u desnici onoga što sjeđaše na prijestolu knjigu napisanu iznutra i spolja, zapečaćenu sa sedam pečata.
Otkrivenje 5,2I vidjeh anđela jaka gdje propovijeda glasom velikijem: ko je dostojan da otvori knjigu i da razlomi pečate njezine?
Otkrivenje 5,3I niko ne mogaše ni na nebu ni na zemlji, ni pod zemljom da otvori knjige ni da zagleda u nju.
Otkrivenje 5,4I ja plakah mnogo što se niko ne nađe dostojan da otvori i da pročita knjigu, niti da zagleda u nju.
Otkrivenje 5,5I jedan od starješina reče mi: ne plači, evo je nadvladao lav, koji je od koljena Judina, korijen Davidov, da otvori knjigu i razlomi sedam pečata njezinijeh.
Otkrivenje 5,6I vidjeh, i gle, nasred prijestola i četiri životinje, i posred starješina jagnje stajaše kao zaklano, i imaše sedam rogova, i sedam očiju, koje su sedam duhova Božijih poslanijeh po svemu svijetu.
Otkrivenje 5,7I dođe i uze knjigu iz desnice onoga što sjeđaše na prijestolu.
Otkrivenje 5,8I kad uze knjigu, četiri životinje i dvadeset i četiri starješine padoše pred jagnjetom, imajući svaki gusle, i zlatne čaše pune tamjana, koje su molitve svetijeh.
Otkrivenje 5,9I pjevahu pjesmu novu govoreći: dostojan si da uzmeš knjigu, i da otvoriš pečate njezine; jer si se zaklao, i iskupio si nas Bogu krvlju svojom od svakoga koljena i jezika i naroda i plemena,
Otkrivenje 5,10I učinio si nas Bogu našemu careve i sveštenike, i carovaćemo na zemlji.
Otkrivenje 5,11I vidjeh, i čuh glas anđela mnogijeh oko prijestola i životinja i starješina, i bješe broj njihov hiljada hiljada.
Otkrivenje 5,12Govoreći glasom velikijem: dostojno je jagnje zaklano da primi silu i bogatstvo i premudrost i jačinu i čast i slavu i blagoslov.
Otkrivenje 5,13I svako stvorenje, što je na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i što je na moru, i što je u njima, sve čuh gdje govore: onome što sjedi na prijestolu, i jagnjetu blagoslov i čast i slava i država va vijek vijeka.
Otkrivenje 5,14I četiri životinje govorahu: amin. I dvadeset i četiri starješine padoše i pokloniše se onome što živi va vijek vijeka.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje