Tražilica


Otkrivenje 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Otkrivenje 6,1I vidjeh, kad otvori Janje jedan od sedam pečata, i začuh jedno od četiri bića gdje govori kao glas groma: "Dođi i vidi!"
Otkrivenje 6,2I vidjeh, i gle konj bijel, i onaj, koji sjeđaše na njemu, imao je luk. I njemu se dade vijenac, i izađe pobjeđujući i da pobijedi.
Otkrivenje 6,3I kad otvori drugi pečat, začuh drugo biće gdje govori: "Dođi i vidi!"
Otkrivenje 6,4I izađe drugi konj rid, i onome, koji sjeđaše na njemu, dopusti se, da uzme mir sa zemlje, i da ubija jedan drugoga, i dade mu se mač veliki.
Otkrivenje 6,5I kad otvori treći pečat, začuh treće biće gdje govori: "Dođi i vidi!" I vidjeh, i gle, konj vranac, i onaj, koji sjeđaše na njemu, imao je vagu u ruci svojoj.
Otkrivenje 6,6I začuh kao glas između četiri bića gdje govori: "Oka pšenice za denar, i tri oke ječma za denar; a ulja i vina neće ni biti!"
Otkrivenje 6,7I kad otvori četvrti pečat, začuh glas četvrtoga bića gdje govori: "Dođi i vidi!"
Otkrivenje 6,8I vidjeh, i gle, konj sivac, i onome, koji sjeđaše na njemu, bio je ime smrt, i podzemlje pratilo ga. I njemu se dade vlast nad četvrtim dijelom zemlje, da ubija mačem i glađu i kugom i zvijerima zemaljskim.
Otkrivenje 6,9I kad otvori peti pečat, vidjeh pod žrtvenikom duše onih, koji su bili pobijeni zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva koje su dali.
Otkrivenje 6,10I povikaše glasom velikim govoreći: "Dokle, Gospodine sveti i istiniti, ne sudiš i ne osvetiš krvi naše na onima, što stanuju na zemlji?"
Otkrivenje 6,11I dane su svakome od njih haljine bijele, i rečeno im bi, neka se strpe još malo vremena, dok se navrši broj drugova njihovih i braće njihove, koji valja da budu pobijeni kao i oni.
Otkrivenje 6,12I vidjeh, kad otvori šesti pečat, i gle, zemlja se potrese vrlo, i sunce postade crno kao vreća od kostrijeti, i sav mjesec postade kao krv
Otkrivenje 6,13I zvijezde nebeske padoše na zemlju, kao što smokva odbacuje svoje nezrele plodove, kad je veliki vjetar zaljulja.
Otkrivenje 6,14I nebo se izmače kao knjiga, kad se savije; I svaka gora i otok s mjesta, se svojih pokrenuše.
Otkrivenje 6,15I kraljevi zemaljski i knezovi i vojskovođe i bogataši i silnici i svaki rob i slobodnjak svi se skriše po špiljama i po pećinama gorskim;
Otkrivenje 6,16r govorahu gorama i pećinama: "Padnite na nas, i skrijte nas od lica onoga, koji sjedi na prijestolju, i od gnjeva Janjeta;
Otkrivenje 6,17Jer dođe veliki dan gnjeva njegova, i tko može opstati?
Otkrivenje 6,1 I vidjeh: kad Jaganjac otvori prvi od sedam pečata, začujem gdje prvo od četiri bića govori glasom kao gromovnim: "Dođi!
Otkrivenje 6,2Pogledam, a ono konj bijelac i u njegova konjanika luk. I dan mu je vijenac te kao pobjednik pođe da pobijedi.
Otkrivenje 6,3Kad Jaganjac otvori drugi pečat, začujem drugo biće gdje govori: "Dođi!
Otkrivenje 6,4I iziđe drugi konj, riđan. I njegovu je konjaniku dano dignuti mir sa zemlje da se ljudi među sobom pokolju. I dan mu je mač velik.
Otkrivenje 6,5Kad Jaganjac otvori treći pečat, začujem treće biće gdje govori: "Dođi!" Pogledam, a ono konj vranac i njegovu konjaniku u ruci tezulja.
Otkrivenje 6,6Tada začujem kao neki glas isred četiriju bića gdje govori: "Mjera pšenice za denar! Tri mjere ječma za denar! A ulju i vinu ne udi!
Otkrivenje 6,7Kad Jaganjac otvori četvrti pečat, začujem glas četvrtoga bića gdje govori: "Dođi!
Otkrivenje 6,8Pogledam, a ono konj sivac; konjaniku njegovu ime je "Smrt" i prati ga Podzemlje. Dana im je vlast nad četvrtinom zemlje: ubijati mačem i glađu i smrću i zvijerima zemaljskim.
Otkrivenje 6,9Kad Jaganjac otvori peti pečat, vidjeh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva što ga imahu.
Otkrivenje 6,10Vikahu iza glasa: "Ta dokle, Gospodaru sveti i istiniti! Zar nećeš suditi i osvetiti krv našu na pozemljarima?
Otkrivenje 6,11I svakome je od njih dana bijela haljina i rečeno im je neka se strpe još malo vremena dok se ne ispuni broj njihovih sudrugova u službi i braće njihove koja imaju biti pobijena kao i oni.
Otkrivenje 6,12I vidjeh: kad Jaganjac otvori šesti pečat, potres velik nasta. I sunce pocrnje kao dlakava kostrijet, sav mjesec posta kao krv.
Otkrivenje 6,13I zvijezde padoše s neba na zemlju kao što smokva smokvice stresa kad je potrese žestok vjetar.
Otkrivenje 6,14Nebo iščeznu kao savijena knjiga, a sve se planine i otoci pokrenuše s mjesta.
Otkrivenje 6,15Kraljevi zemaljski, i velikaši, i vojvode, i bogataši, i mogućnici, rob i slobodnjak - svi se sakriše u spilje i pećine gorske
Otkrivenje 6,16govoreći gorama i pećinama: "Padnite na nas i sakrijte nas od lica Onoga koji sjedi na prijestolju i od srdžbe Jaganjčeve.
Otkrivenje 6,17Jer dođe Dan onaj veliki srdžbe njihove i tko će opstati!
Otkrivenje 6,1Tad vidjeh: Kad janje otvori prvi od sedam pečata, ja začuh prvu od četiri životinje povikati snažnim glasom grmljavine: Dođi!
Otkrivenje 6,2I ja vidjeh: bijaše to jedan bijeli konj. Onaj koji ga jahaše držaše jedan luk. Jedna kruna njemu bijaše dana, i on on pođa kao pobjednik za pobijediti.
Otkrivenje 6,3Kad otvori drugi pečat, ja začuh drugu životinju povikati: Dođi!
Otkrivenje 6,4Tad iskrsnu jedan drugi konj, vatrenocrven. Onome koji ga jahaše bi dana vlast uništiti mir na zemlji da se ubija, i bi mu dan jedan veliki mač.
Otkrivenje 6,5Kad on otvori treći pečat, ja začuh treći životinju povikati: Dođi! I vidjeh: bijaše to jedan crni konj. Onaj koji ga jahaše držaše jednu vagu u ruci.
Otkrivenje 6,6I ja začuh kao jedan glas, u sred četiriju životinja, koji kazivaše: Jedna *mjera žita za denar, i tri mjere ječma za denar, što se tiče ulja i vina, ne diraj u to.
Otkrivenje 6,7Kad on otvori četvrti pečat, ja začuh četvrtu životinju povikati: Dođi!
Otkrivenje 6,8I vidjeh: bijaše to konj sur. Onaj koji ga jahaše, naziva se ` smrt ` i *Had ga slijediše. Bi im dana vlast nad četvrtinom zemlje, za ubijati mačem, glađu, smrću i zvijerima zemaljskim.
Otkrivenje 6,9Kad on otvori peti pečat, ja vidjeh pod *oltarom duše onih koji bijahu žrtvovani zbog riječi Božje i svjedočenja kojeg su bijahu dali.
Otkrivenje 6,10Oni vikahu snažnim glasom: Do kad, gospodaru, *sveti i istiniti, kasnit ćeš ti činiti pravdu, i osvetiti našu *krv nad stanovnicima zemlje?
Otkrivenje 6,11Tad on njima dade svakome po bijelu haljinu, i reče im da se strpe još malo, sve dok ne bude upotpunjen broj njihovih drugova iz službe i njihove braće, koji trebaju biti usmrćeni kao i oni.
Otkrivenje 6,12I ja vidjeh: Kad on otvori šesti pečat, nastade jedan žestoki potres zeamljski. Sunce postade crno kao što je tkanina od strune, a mjesec sav kao od krvi.
Otkrivenje 6,13Zvijezde padoše s neba na zemlju, kao zeleno voće sa smokvinog stabla uzdrmanog olujom.
Otkrivenje 6,14Nebo se povuče kao knjiga koju uvijaju, sve planine i svi otoci biše pokrenuti.
Otkrivenje 6,15Kraljevi zemaljski, velikaši, vojskovođe, bogataši i moćnici, svi, robovi, i slobodni ljudi, sakriše se u pećine i stijene planinske.
Otkrivenje 6,16Oni govoriše planinama i stijenama: Padnite na nas i skrijte nas daleko od lica onoga koji sjedi na prijestolju, i daleko od gnjeva jaganjčeva!
Otkrivenje 6,17Jer, došao je veliki *dan njihove srdžbe, i tko može opstati?
Otkrivenje 6,1I vidjeh kad otvori jagnje jedan od sedam pečata, i čuh jednu od četiri životinje gdje govori kao glas gromovni: dođi i viđi.
Otkrivenje 6,2I vidjeh, i gle, konj bijel, i onaj što sjeđaše na njemu imadijaše strijelu; i njemu se dade vijenac, i iziđe pobjeđujući, i da pobijedi.
Otkrivenje 6,3I kad otvori drugi pečat, čuh drugu životinju gdje govori: dođi i viđi.
Otkrivenje 6,4I iziđe drugi konj riđ, i onome što sjeđaše na njemu dade se da uzme mir sa zemlje, i da ubija jedan drugoga, i dade mu se mač veliki.
Otkrivenje 6,5I kad otvori treći pečat, čuh treću životinju gdje govori: dođi i viđi. I vidjeh, i gle, konj vran, i onaj što sjeđaše na njemu imađaše mjerila u ruci svojoj.
Otkrivenje 6,6I čuh glas između četiri životinje gdje govori: oka pšenice za groš, i tri oke ječma za groš; a ulja i vina neće biti.
Otkrivenje 6,7I kad otvori četvrti pečat, čuh glas četvrte životinje gdje govori: dođi i viđi.
Otkrivenje 6,8I vidjeh, i gle, konj blijed, i onome što sjeđaše na njemu bješe ime smrt, i pakao iđaše za njim; i njemu se dade oblast na četvrtom dijelu zemlje da ubije mačem i glađu i smrću i zvjerinjem zemaljskijem.
Otkrivenje 6,9I kad otvori peti pečat, vidjeh pod oltarom duše pobijenijeh za riječ Božiju i za svjedočanstvo koje imahu.
Otkrivenje 6,10I povikaše glasom velikijem govoreći: dokle, gospodaru sveti i istiniti! ne sudiš i ne kaješ krvi naše na onima što žive na zemlji?
Otkrivenje 6,11I dane biše svakome od njih haljine bijele, i rečeno im bi da počinu još malo vremena, dokle se navrše i drugari njihovi i braća njihova, koji valja da budu pobijeni kao i oni.
Otkrivenje 6,12I vidjeh kad otvori šesti pečat, i gle, zatrese se zemlja vrlo, i sunce posta crno kao vreća od kostrijeti, i mjesec posta kao krv;
Otkrivenje 6,13I zvijezde nebeske padoše na zemlju kao što smokva odbacuje pupke svoje kad je veliki vjetar zaljulja.
Otkrivenje 6,14I nebo se izmače kao knjiga kad se savije, i svaka gora i ostrvo s mjesta svojijeh pokrenuše se.
Otkrivenje 6,15I carevi zemaljski, i boljari, i bogati, i vojvode, i silni, i svaki rob, i svaki slobodnjak, sakriše se po pećinama i po kamenjacima gorskijem;
Otkrivenje 6,16I govoriše gorama i kamenju: padnite na nas, i sakrijte nas od lica onoga što sjedi na prijestolu, i od gnjeva jagnjetova.
Otkrivenje 6,17Jer dođe veliki dan gnjeva njegova, i ko može ostati?

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje