Tražilica


Otkrivenje 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Otkrivenje 7,1Potom vidjeh četiri anđela gdje stoje na četiri ugla zemlje i drže četiri vjetra zemlje, da ne puše vjetar na zemlju, ni na more, niti na ikakvo drvo.
Otkrivenje 7,2I vidjeh drugoga anđela gdje uzlazi od istoka sunčanoga, koji je imao pečat Boga živoga; i povika glasom velikim na četiri anđela, kojima je bilo dano, da naškode zemlji i moru,
Otkrivenje 7,3Govoreći: "Nemojte škoditi ni zemlji, ni moru, ni drveću, dok ne zapečatimo sluge Bog našega na čelima njihovim."
Otkrivenje 7,4I začuh broj zapečaćenih: sto i četrdeset i četiri tisuće zapečaćenih od svakoga plemena sinova Izraelovih:
Otkrivenje 7,5Od plemena Judina dvanaest tisuća zapečaćenih: od plemena Rubenova dvanaest tisuća; od plemena Gadova dvanaest tisuća;
Otkrivenje 7,6Od plemena Ašerova dvanaest tisuća; od plemena Naftalijeva dvanaest tisuća; od plemena Manasehova dvanaest tisuća;
Otkrivenje 7,7Od plemena Simeonova dvanaest tisuća; od plemena Levijeva dvanaest tisuća; od plemena Isakarova dvanaest tisuće;
Otkrivenje 7,8Od plemena Zebulunova dvanaest tisuća; od plemena Josipova dvanaest tisuća; od plemena Benjaminova dvanaest tisuća zapečaćenih.
Otkrivenje 7,9Potom vidjeh, i gle, veliko mnoštvo, kojega nije mogao nitko izbrojiti, od svakoga naroda i plemena i puka i jezika, gdje stoje pred prijestoljem i pred Janjetom, obučeni u bijele haljine, i palme u rukama njihovim.
Otkrivenje 7,10I vikahu glasom velikim govoreći: "Spasenje Bogu našemu, koji sjedi na prijestolju, i Janjetu!"
Otkrivenje 7,11I svi anđeli stajahu oko prijestolja i starješina četiri bića, i padoše na lice pred prijestoljem, i pokloniše se Bogu
Otkrivenje 7,12Govoreći: "Amen! Blagoslov i slava i mudrost i hvala i čast i sila i jakost Bogu našemu u vijeke vjekova! Amen."
Otkrivenje 7,13I progovori jedan od starješina i reče mi: "Tko su ovi obučeni u bijele haljine, i odakle dođoše?"
Otkrivenje 7,14I rekoh mu: "Gospodine moj, ti znaš." I reče mi: "Ovo su, koji dođoše iz nevolje velike, i opraše haljine svoje i ubijeliše ih u krvi Janjetovoj.
Otkrivenje 7,15Zato su pred prijestoljem Božjim, i služe mu dan i noć u hramu njegovu; i onaj, koji sjedi na prijestolju, stanovat će kod njih.
Otkrivenje 7,16Više neće ogladnjeti ni ožednjeti, i neće više na njih pasti sunčana žega, niti ikakva vrućina.
Otkrivenje 7,17Jer Janje, koje je nasred prijestolja, past će ih i vodit će ih na izvore žive vode; i Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih."
Otkrivenje 7,1 Nakon toga vidjeh: četiri anđela stoje na četiri kraja zemlje zadržavajući četiri vjetra zemaljska da nikakav vjetar ne puše ni zemljom ni morem nit ikojim drvećem.
Otkrivenje 7,2I vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bi dano nauditi zemlji i moru:
Otkrivenje 7,3"Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!
Otkrivenje 7,4I začujem broj opečaćenih - sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih:
Otkrivenje 7,5iz plemena Judina dvanaest tisuća opečaćenih, iz plemena Rubenova dvanaest tisuća, iz plemena Gadova dvanaest tisuća,
Otkrivenje 7,6iz plemena Ašerova dvanaest tisuća, iz plemena Naftalijeva dvanest tisuća, iz plemena Manašeova dvanaest tisuća,
Otkrivenje 7,7iz plemena Šimunova dvanaest tisuća, iz plemena Levijeva dvanaest tisuća, iz plemena Jisakarova dvanaest tisuća,
Otkrivenje 7,8iz plemena Zebulunova dvanaest tisuća, iz plemena Josipova dvanaest tisuća, iz plemena Benjaminova dvanaest tisuća opečaćenih.
Otkrivenje 7,9Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama.
Otkrivenje 7,10Viču iz glasa: "Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!
Otkrivenje 7,11I svi anđeli, što stajahu uokolo prijestolja i starješina i četiriju bića, padoše pred prijestoljem ničice, na svoja lica,
Otkrivenje 7,12i pokloniše se Bogu govoreći: "Amen! Blagoslov i slava, i mudrost, i zahvalnica, i čast, i moć i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen.
Otkrivenje 7,13I jedan me od starješina upita: "Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?
Otkrivenje 7,14Odgovorih mu: "Gospodine moj, ti to znaš." A on će mi: "Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj.
Otkrivenje 7,15Zato su pred prijestoljem Božjim i služe mu dan i noć u hramu njegovu, i Onaj koji sjedi na prijestolju razapet će Šator svoj nad njima.
Otkrivenje 7,16Neće više gladovati ni žeđati, neće ih više paliti sunce nit ikakva žega
Otkrivenje 7,17jer - Jaganjac koji je posred prijestolja bit će pastir njihov i vodit će ih na izvore voda života. I otrt će Bog svaku suzu s očiju njihovih.
Otkrivenje 7,1Nakon toga, ja vidjeh četiri *anđela osovljena na četiri ugla zemlje. Oni zadržavaše četiri vjetra zemaljska, da ni jedan vjetar ne puše na zemlju na more, ni na drvo ni jedno.
Otkrivenje 7,2I vidjeh ja jednog drugog anđela uspinjati se s Orijenta. On držaše pečat Boga živoga . Jednim snažnim glasom onpovika četverim anđelima koji bijahu primili vlast za škoditi zemlji i moru:
Otkrivenje 7,3Čuvajte se da ne naškodite zemlji, moru ili drvetima, prije nego što mi budemo pečatom obilježili čelo slugu našeg Boga.
Otkrivenje 7,5Iz plemena Juda 12.000 obilježenih pečatom. Iz plemena Ruben 12.000, iz plemena Gad 12.000,
Otkrivenje 7,6iz plemena Ašer12.000, iz plemena Neftali 12.000, iz plemena Manaše 12.000,
Otkrivenje 7,7iz plemena Šimun 12.000, iz plemena Levi 12.000, iz plemena Isakar 12.000, iz plemena Zabulon 12.000,
Otkrivenje 7,8iz plemena Josip 12.000, iz plemena Benjamin 12.000, obilježenih pečatom.
Otkrivenje 7,9Nakon toga vidjeh: Bijaše to jedno bezbrojno mnoštvo koje nitko ne mogaše izbrojati, iz svih naroda, plemena, pukova i jezika. Oni stojaše pred prijestoljem i pred jaganjcem, odjeveni u bijele haljine i s palmama u rukama.
Otkrivenje 7,10Oni objavljuju na glas: Spasenje je u našeg Boga koji sjedi na prijestolju i u janjeta.
Otkrivenje 7,11I svi *anđeli okupljeni okolo prijestolja, starješine i četiri životinje, padoše pred prijestol, lice k zemlji, i pokloniše se Bogu.
Otkrivenje 7,12Oni govoraše: *Amen! Hvala, slava, mudrost, zahvalnost, čast, moć i snaga našem Bogu za *vijekove vijekova! Amen!
Otkrivenje 7,13Jedan od *starješina uze tada riječ i kaza meni: Oni ljudi, odjeveni u bijele haljine kojitko su oni i otkud su došli?
Otkrivenje 7,14Ja mu odgovorih: Moj Gospodine, ja to znam! On mi reče: Oni dolaze iz velike kušnje. Oprali su svoje haljine i izbijelili ih u *krvi jaganjčevoj.
Otkrivenje 7,15Zato se oni drže pred prijestoljem Božjim, i vrše mu bogoslužje dan i noć u *templu njegovom. A, onaj što sjedi na prijestolju sklonit će ih pod svoj šator.
Otkrivenje 7,16Oni neće više osjećati gladi, neće više biti žedni, sunce i vatre njegove više ih pržiti neće,
Otkrivenje 7,17jer, jaganjac koji stoji u sred šatora, bit će njima pastirom, vodit će ih on prema izvorima žive vode. I Bog će obrisati svaku suzu iz očiju njihovih.
Otkrivenje 7,1I potom vidjeh četiri anđela gdje stoje na četiri ugla zemlje, i drže četiri vjetra zemaljska, da ne duše vjetar na zemlju, ni na more, ni na ikako drvo.
Otkrivenje 7,2I vidjeh drugoga anđela gdje se penje od istoka sunčanoga, koji imaše pečat Boga živoga; i povika glasom velikijem na četiri anđela kojima bješe dano da kvare zemlju i more, govoreći:
Otkrivenje 7,3Ne kvarite ni zemlje, ni mora, ni drveta, dokle zapečatim sluge Boga našega na čelima njihovima.
Otkrivenje 7,4I čuh broj zapečaćenijeh, sto i četrdeset i četiri hiljade zapečaćenijeh od sviju koljena sinova Izrailjevijeh;
Otkrivenje 7,5Od koljena Judina dvanaest hiljada zapečaćenijeh; od koljena Ruvimova dvanaest hiljada zapečaćenijeh; od koljena Gadova dvanaest hiljada zapečaćenijeh;
Otkrivenje 7,6Od koljena Asirova dvanaest hiljada zapečaćenijeh; od koljena Neftalimova dvanaest hiljada zapečaćenijeh; od koljena Manasijina dvanaest hiljada zapečaćenijeh;
Otkrivenje 7,7Od koljena Simeunova dvanaest hiljada zapečaćenijeh; od koljena Levijeva dvanaest hiljada zapečaćenijeh; od koljena Isaharova dvanaest hiljada zapečaćenijeh;
Otkrivenje 7,8Od koljena Zavulonova dvanaest hiljada zapečaćenijeh; od koljena Josifova dvanaest hiljada zapečaćenijeh; od koljena Venijaminova dvanaest hiljada zapečaćenijeh.
Otkrivenje 7,9Potom vidjeh, i gle, narod mnogi, kojega ne može niko izbrojiti, od svakoga jezika i koljena i naroda i plemena, stajaše pred prijestolom i pred jagnjetom, obučen u haljine bijele, i palme u rukama njihovima.
Otkrivenje 7,10I povikaše glasom velikijem govoreći: spasenije Bogu našemu, koji sjedi na prijestolu, i jagnjetu.
Otkrivenje 7,11I svi anđeli stajahu oko prijestola i starješine i četiri životinje, i padoše na lice pred prijestolom, i pokloniše se Bogu.
Otkrivenje 7,12Govoreći: amin; blagoslov i slava i premudrost i hvala i čast i sila i jačina Bogu našemu va vijek vijeka. Amin.
Otkrivenje 7,13I odgovori jedan od starješina govoreći mi: ovi obučeni u bijele haljine ko su, i otkuda dođoše?
Otkrivenje 7,14I rekoh mu: gospodaru! ti znaš. I reče mi: ovo su koji dođoše od nevolje velike, i opraše haljine svoje i ubijeliše haljine svoje u krvi jagnjetovoj.
Otkrivenje 7,15Za to su pred prijestolom Božijim, i služe mu dan i noć u crkvi njegovoj; i onaj što sjedi na prijestolu useliće se u njih.
Otkrivenje 7,16Više neće ogladnjeti, i neće na njih pasti sunce, niti ikakva vrućina.
Otkrivenje 7,17Jer jagnje, koje je nasred prijestola, pašće ih, i uputiće ih na izvore žive vode; i Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovijeh.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje