Tražilica


Otkrivenje 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Otkrivenje 9,1I peti anđeo zatrubi, i vidjeh zvijezdu gdje pade s neba na zemlju, i dade joj se ključ od zjala bezdana.
Otkrivenje 9,2I otvori zjalo bezdana, i izađe dim iz zjala kao dim iz velike peći, i pocrnje sunce i nebo od dima iz zjala.
Otkrivenje 9,3I iz dima zjala izađoše skakavci na zemlju, i dade im se vlast, kao što je imaju skorpioni zemaljski.
Otkrivenje 9,4I zapovjedi im se, da ne škode travi zemaljskoj, niti ikakvoj zeleni, niti ikakvu drvetu, nego samo ljudima, koji nemaju pečata Božjega na čelima svojim.
Otkrivenje 9,5I dade im se, da ih ne ubijaju, nego da ih muče pet mjeseci; i mučenje njihovo bijaše kao mučenje skorpiona, kad ubode čovjeka.
Otkrivenje 9,6I u one dane tražit će ljudi smrt, i neće je naći; i željet će da umru, i smrt će od njih bježati.
Otkrivenje 9,7I skakavci bijahu kao konji opremljeni za boj; i na glavama njihovim kao krune od zlata; i lica njihova kao lica čovječja.
Otkrivenje 9,8I imahu kose kao kose ženske, i zubi njihovi bijahu kao u lavova;
Otkrivenje 9,9I imahu oklope kao oklope gvozdene, i glas krila njihovih bijaše kao glas kola, kad mnogi konji trče u boj ;
Otkrivenje 9,10I imahu repove i žalce kao skorpioni; u repovima njihovim bijaše sila, da škode ljudima pet mjeseci;
Otkrivenje 9,11I imahu nad sobom kralja anđela bezdana, kojemu je ime hebrejski Abadon, a grčki Apolion.
Otkrivenje 9,12Jedno zlo prođe; evo idu još dva zla za ovim.
Otkrivenje 9,13I šesti anđeo zatrubi, i začuh glas jedan od četiri roga zlatnoga žrtvenika, koji je pred Bogom,
Otkrivenje 9,14Gdje govori šestome anđelu, koji je imao trubu: "Odveži četiri anđela, koji su svezani kod rijeke velike Eufrata!"
Otkrivenje 9,15I bila su odvezana četiri anđela, koji bijahu pripravljeni na sat i dan i mjesec i godinu, da pobiju trećinu ljudi.
Otkrivenje 9,16I broj vojske na konjima bijaše dvadeset tisuća puta deset tisuća; čuo sam broj njihov.
Otkrivenje 9,17I tako vidjeh u viđenju konje i one, što sjeđahu na njima: imali su oklope ognjene i plavetne i sumporne; i glave konja bile su kao glave lavova, i iz usta njihovih izlazio je oganj i dim i sumpor.
Otkrivenje 9,18I od ova tri zla pogibe trećina ljudi, od ognja i od dima i sumpora, što je izlazilo iz usta njihovih,
Otkrivenje 9,19Jer sila je konja u ustima njihovim i u repovima njihovim, jer su repovi njihovi kao zmije, imaju glave, i njima čine zlo.
Otkrivenje 9,20I ostali ljudi, koji nijesu bili pobijeni ovim zlima, ne pokajaše se za djela ruku svojih, da se više ne klanjaju đavolima i idolima zlatnim i srebrnim i mjedenim i kamenim i drvenim, koji niti mogu vidjeti, ni čuti, ni hoditi;
Otkrivenje 9,21Niti se pokajaše za ubojstva svoja, ni za čaranja svoja, ni za blud svoj, ni za krađe svoje.
Otkrivenje 9,1 Peti anđeo zatrubi. I vidjeh: zvijezda je s neba na zemlju pala i dani su joj ključi zjala Bezdanova.
Otkrivenje 9,2Ona otvori zjalo Bezdanovo i vinu se iz zjala dim kao dim iz peći goleme te pomrča sunce i zrak od dima iz zjala.
Otkrivenje 9,3Iz dima pak iziđoše na zemlju skakavci i dana im je moć kakvu imaju štipavci zemaljski.
Otkrivenje 9,4I zapovjeđeno im je da ne ude travi zemaljskoj nit ikojem zelenilu nit ikojem stablu, nego samo ljudima koji nemaju pečata Božjega na čelu.
Otkrivenje 9,5I dano im je ne da ih ubijaju, nego samo da ih muče pet mjeseci, a muka njihova da bude kao muka od uboda štipavaca.
Otkrivenje 9,6U one će dane ljudi iskati smrt, ali je neće naći; poželjet će umrijeti, ali smrt će bježati od njih.
Otkrivenje 9,7Skakavci bijahu izgledom nalik na konje za boj spremne. Na glavama im kao neki zlatni vijenci, lica im kao u ljudi,
Otkrivenje 9,8kose kao u žena, a zubi kao u lavova.
Otkrivenje 9,9Imahu oklope kao od željeza, a šum krila njihovih kao štropot bojnih kola s mnogo konja što u boj jure.
Otkrivenje 9,10Repovi im kao u štipavaca, sa žalcima, a u repovima im moć da ude ljudima pet mjeseci.
Otkrivenje 9,11Nad njima je kralj, anđeo Bezdana, hebrejski mu ime Abadon, grčki Apolion - Upropastitelj.
Otkrivenje 9,12Prvi Jao prođe. Evo, za njim dolaze još dva druga Jao.
Otkrivenje 9,13Šesti anđeo zatrubi. I začujem neki glas iz rogova zlatnoga žrtvenika pred Bogom.
Otkrivenje 9,14Govoraše šestom anđelu koji je držao trublju: "Odriješi ona četiri anđela svezana na Rijeci velikoj, Eufratu.
Otkrivenje 9,15I odriješena bijahu četiri anđela, spremna za taj čas i dan i mjesec i godinu, da pobiju trećinu ljudi.
Otkrivenje 9,16A broj četa konjaničkih, kako sam čuo, bijaše dvije mirijade mirijada.
Otkrivenje 9,17Ovako u viđenju vidjeh konje i njihove jahače: imahu oklope ognjene, plavetne i sumporne boje; glave im kao u lavova, iz usta im sukljao oganj, dim i sumpor.
Otkrivenje 9,18Od ovih triju zala poginu trećina ljudi - od ognja, dima i sumpora što sukljahu konjima iz usta.
Otkrivenje 9,19Doista, snaga je ovim konjima u ustima i repovima: repovi im kao u zmija, s glavama kojima ude.
Otkrivenje 9,20Ipak, preostali ljudi, što ne poginuše od tih zala, ne obratiše se od djela ruku svojih, da se više ne klanjaju zlodusima i kumirima - ni zlatnima, ni srebrnima, ni mjedenima, ni kamenima ni drvenima koji niti vide niti čuju nit hodaju -
Otkrivenje 9,21i ne obratiše se od svojih ubojstava ni od svojih čaranja ni od svoga bluda niti od svojih krađa.
Otkrivenje 9,1Peti anđeo zasvira svojom trubljom: ja vidjeh jednu zvijezdu sunovratiti se iz neba na zemlju. A, bi njemu dan ključ jame bezdana.
Otkrivenje 9,2On otvori jamu bezdana, i otud se uspe jedan dim, kao onaj iz jedne velike peći. Sunce njime bi zatamnjeno, kao i zrak.
Otkrivenje 9,3I, iz tog dima, skakavci se rasuše po zemlji. Bi im dana vlast jednaka onoj u škorpija iz zemlje .
Otkrivenje 9,4Bi im zabranjeno učiniti ikakvu štetu travi zemaljskoj, bilo čemu što se zeleni, niti bilo kojem drvetu, već samo ljudima koji ne nose na čelu pečat Božji.
Otkrivenje 9,5Bi im dopuštano, ne da ih usmr- ćuju, već da im budu nevolja tijekom pet mjeseci. A, nevolja kojuoni uzrokovaše jest kao ona u čovjeka kojeg pozlijedi škorpija.
Otkrivenje 9,6U one dane, ljudi će tražiti smrt i neće ju naći. Željet će umrijeti a, smrt će im bježati.
Otkrivenje 9,7Skakavci imaše izgled konja opremljenih za boj, na njihovim glavama reklo bi se da su krune od zlata, a njihova lica bijahu ka lica ljudi.
Otkrivenje 9,8Oni imaše kose kao što su kose u žena, a njihovi zubi bijahu kao zubi lavlji.
Otkrivenje 9,9Oni se činiše kao oklopljeni željezom, a šum njihovih krila bijaše kao šum kola s više konja jurećih u boj.
Otkrivenje 9,10Oni imaju repove kao one u škorpija, oboružane žalcem, a u njihovim repovima stoji njima moć da škode ljudima tijekom pet mjeseci.
Otkrivenje 9,11Oni imaju kao kralja anđela ponora koji se zove, na hebrejskom, Abbadon, grčki Apolyon .
Otkrivenje 9,12Prva `nesreća` je prošla: evo, dvije `nesreće` dolaze za redom.
Otkrivenje 9,13Šesti anđeo zasvira svojom trubljom: ja začuh jedan glas dolaziti iz rogova zlatnog *oltara koji se nalazi pred Bogom.
Otkrivenje 9,14On govoraše šestom anđelu koji držaše trublju: Osloboti četiri anđela koji su uvezani u lancima na velikoj rijeci Eufrat .
Otkrivenje 9,15On oslobodi četiri anđela koji bijahu spremni za sat, dan, mjesec ili godinu kad trebaju usmrtiti trećinu ljudi.
Otkrivenje 9,16A broj postrojbi konjice bijaše: dvije mirijade mirijada. Ja im čuh broj.
Otkrivenje 9,17Ovakvi mi se pričiniše, u viđenju, konji i njihovi jahači: oni nosiše oklope od vatre, hijacinta i sumpora. Glave konja bijahu kao glave lavova, a njihova usta rigaše vatru, dim i sumpor.
Otkrivenje 9,18Kroz te tri nevolje, vatru, dim i sumpor, koje rigaše iz svojih usta, trećina ljudi propade.
Otkrivenje 9,19Jer, moć konja stoji u njihovim njihovim ustima kao i u njihovim repovima. Naime, njihovi repovi sliče zmijama, oni glave i time mogu škoditi.
Otkrivenje 9,20Što se tiče ostatka ljudi, oni koji ne bijahu pomrli pod udarcima nevolja, oni se ne pokajaše od djela svojih ruku, oni nastaviše obožavati *zloduhe, zlatne ili srebrene idole, brončane, kamene ili drvene, koji ne mogu niti vidjeti, niti čuti, niti hodati.
Otkrivenje 9,21Oni se ne pokajaše ni za svoja ubojstva ni za svoja svetogrđa, ni za svoje razvratnosti, ni za svoje krađe.
Otkrivenje 9,1I peti anđeo zatrubi, i vidjeh zvijezdu gdje pade s neba na zemlju, i dade joj se ključ od studenca bezdana;
Otkrivenje 9,2I otvori studenac bezdana, i iziđe dim iz studenca kao dim velike peći, i pocrnje sunce i nebo od dima studenčeva;
Otkrivenje 9,3I iz dima iziđoše skakavci na zemlju, i dade im se oblast, kao što i skorpije imaju oblast na zemlji.
Otkrivenje 9,4I reče im se da ne ude travi zemaljskoj niti ikakoj zeleni, niti ikaku drvetu, nego samo ljudima koji nemaju pečata Božijega na čelima svojima.
Otkrivenje 9,5I dade im se da ih ne ubijaju, nego da ih muče pet mjeseci; i mučenje njihovo bijaše kao mučenje skorpijino kad ujede čovjeka;
Otkrivenje 9,6I u te dane tražiće ljudi smrt, i neće je naći; i željeće da umru, i smrt će od njih bježati.
Otkrivenje 9,7I skakavci bijahu kao konji spremljeni na boj; i na glavama njihovima kao krune od zlata, i lica njihova kao lica čovječija.
Otkrivenje 9,8I imahu kose kao kose ženske, i zubi njihovi bijahu kao u lavova;
Otkrivenje 9,9I imahu oklope kao oklope gvozdene, i glas krila njihovijeh bijaše kao glas kola kad mnogi konji trče na boj;
Otkrivenje 9,10I imahu repove kao skorpijine, i žalci bijahu na repovima njihovima; i dana im bješe oblast da ude ljudima pet mjeseci.
Otkrivenje 9,11I imahu nad sobom cara anđela bezdana kojemu je ime Jevrejski Avadon, a Grčki Apolion.
Otkrivenje 9,12Jedno zlo prođe, evo idu još dva zla za ovijem.
Otkrivenje 9,13I šesti anđeo zatrubi, i čuh glas jedan od četiri roglja zlatnoga oltara koji je pred Bogom,
Otkrivenje 9,14Gdje govori šestome anđelu koji imaše trubu: odriješi četiri anđela koji su svezani kod rijeke velike Eufrata.
Otkrivenje 9,15I biše odriješena četiri anđela koji bijahu pripravljeni na sahat, i dan, i mjesec, i godinu, da pobiju trećinu ljudi.
Otkrivenje 9,16I broj vojnika na konjima bijaše dvjesta hiljada hiljada; i čuh broj njihov.
Otkrivenje 9,17I tako vidjeh u utvari konje, i one što sjeđahu na njima, koji imahu oklope ognjene i plavetne i sumporne; i glave konja njihovijeh bijahu kao glave lavova, i iz usta njihovijeh izlažaše oganj i dim i sumpor.
Otkrivenje 9,18I od ova tri zla pogibe trećina ljudi, od ognja i od dima i od sumpora što izlažaše iz usta njihovijeh.
Otkrivenje 9,19Jer sila konja bješe u ustima njihovima, i u repovima njihovima; jer repovi njihovi bivahu kao zmije i imahu glave, i njima iđahu.
Otkrivenje 9,20I ostali ljudi koji ne biše pobijeni zlima ovima, ne pokajaše se od djela ruku svojijeh da se ne poklanjaju đavolima, ni idolima zlatnima i srebrnima i mjedenima i kamenima i drvenima, koji ni mogu vidjeti, ni čuti, ni hoditi;
Otkrivenje 9,21Niti se pokajaše od ubistva svojijeh, ni od čaranja svojijeh, ni od kurvarstva svojega, ni od krađa svojijeh.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje