Tražilica


Ponovljeni zakon 20. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 20,1Kad pođe u boj proti neprijateljima svojim i ugleda konje i kola i narod brojniji od sebe, nemoj ih se uplašiti, jer je s tobom Gospod, Bog tvoj, koji te izvede iz zemlje egipatske.
Ponovljeni zakon 20,2Kad ulazite u bitku, neka pristupi svećenik i neka progovori narodu,
Ponovljeni zakon 20,3I neka im rekne: Slušaj, Izraele! Vi sad polazite u boj proti neprijateljima svojim. Neka ne dršće srce vaše! Ne bojte se od njih.
Ponovljeni zakon 20,4Jer Gospod, Bog vaš, ide s vama u boj proti neprijateljima vašim i pomoći će vas da pobijedite.
Ponovljeni zakon 20,5A vode neka reknu narodu: Tko je sagradio novu kuću, a nije je još posvetio, neka ide i neka se vrati kući, da ne padne u boju i drugi je ne posveti!
Ponovljeni zakon 20,6Tko je zasadio vinograd, a još ga nije pobrao, neka ide i neka se vrati kući, da ne padne u boju i drugi ga ne pobere!
Ponovljeni zakon 20,7Tko je zaručio ženu i još je nije odveo, neka ide i neka se vrati kući, da ne padne u boju i drugi je ne odvede!
Ponovljeni zakon 20,8Nadalje neka vode reknu narodu ovo: Tko je strašiv i malodušan, neka ide i neka se vrati kući, da još ne preplaši i zemljake svoje, kako je sam preplašen!
Ponovljeni zakon 20,9Kad vođe svrše svoj govor narodu, onda neka postave glavare od četa na čelo narodu!
Ponovljeni zakon 20,10Kad se približi kojemu gradu, da ga opsjedne, najprije mu ponudi mir!
Ponovljeni zakon 20,11Prihvati li mir i preda li se tebi, onda sve pučanstvo, što se nađe u njemu, potpada pod danak i robiju.
Ponovljeni zakon 20,12Ako li neće da sklopi mir s tobom, nego se odluči za boj s tobom, onda ga opsjedni!
Ponovljeni zakon 20,13Kad ti ga preda u ruke Gospod, Bog tvoj, onda pobij sve muško u njemu oštricom mača!
Ponovljeni zakon 20,14Ali žene i djecu i stoku i s, što se inače nalazi u gradu, sav plijen, uzmi za sebe! Možeš slobodno raspolagati plijenom svojih neprijatelja, što ti ga dade Gospod, Bog tvoj.
Ponovljeni zakon 20,15Tako čini sa svima gradovima, što su daleko od tebe i ne pripadaju gradovima ovih naroda!
Ponovljeni zakon 20,16Ali u gradovima ovih naroda, što ti ih Gospod, Bog tvoj, daje u posjed, ne smiješ nikoga ostaviti na životu.
Ponovljeni zakon 20,17Neumolivo izvrši na njima prokletstvo: na Hitejima, Amorejima, Kanaancima, Perizejima, Hivejima i Jebusejima, kao Što ti je zapovjedio Gospod, Bog tvoj,
Ponovljeni zakon 20,18Da vas ne nauče činiti sve te gnusobe, što ih oni čine u čast bogovima svojim, i da se tako ne ogriješite o Gospoda, Boga svojega.
Ponovljeni zakon 20,19Ako moradneš koji grad dugo vremena opsjedati, da ga zauzmeš, ne uništuj drveta njegovih! Ne meći sjekire na njih! Nego jedi plodove njihove, a njih same ne sijeci, jer drveta poljska jesu li ljudi, da bi ih ti morao opsjedati?
Ponovljeni zakon 20,20Samo drveta, za koja znaš da im se plod ne jede, smiješ srušiti i posjeći, da proti gradu, koji se bije s tobom, sagradiš opsadne opkope, dokle ne padne.
Ponovljeni zakon 20,1 Ako pođeš u rat na svoje neprijatelje te vidiš konje, kola i narod brojniji od sebe, ne boj ih se! Ta s tobom je Jahve, Bog tvoj, koji te izveo iz zemlje egipatske.
Ponovljeni zakon 20,2Prije boja neka svećenik istupi i govori narodu.
Ponovljeni zakon 20,3Neka im kaže: `Čuj, Izraele! Danas polazite u boj na neprijatelje svoje. Neka vam srca ne klonu! Ne plašite se! Ne bojte se! Ne dršćite pred njima!
Ponovljeni zakon 20,4Ta Jahve, Bog vaš, ide s vama da se bori za vas protiv vaših neprijatelja i da vas spasi.`
Ponovljeni zakon 20,5Potom neka narodu progovore nadglednici: `Ima li koga da je sagradio novu kuću a nije se u nju uselio? Neka se vrati kući svojoj da ne pogine u boju pa da se tko drugi u nju ne useli.
Ponovljeni zakon 20,6Ima li koga da je zasadio vinograd a još ga nije brao? Neka se vrati domu svome da u boju ne pogine te da mu drugi roda ne obere.
Ponovljeni zakon 20,7Ima li koga da se zaručio a nije se oženio? Neka se vrati domu svome da u boju ne pogine te da mu tko drugi zaručnice ne odvede.`
Ponovljeni zakon 20,8Neka nadglednici nastave te narodu kažu: `Tko se boji i kome srce trne, neka se vrati domu svome da ne trne srce njegovoj braći kao njemu.`
Ponovljeni zakon 20,9Kad nadglednici završe govor narodu, neka vojni zapovjednici stanu na čelo naroda.
Ponovljeni zakon 20,10Kada dođeš pod koji grad da na nj navališ, najprije mu ponudi mir.
Ponovljeni zakon 20,11Ako ti odgovori mirom i otvori ti vrata svoja, sav narod što se nađe u njemu podvrgni tlaki neka za te radi.
Ponovljeni zakon 20,12Ali ako odbije tvoj mir i zarati s tobom, opsjedni ga.
Ponovljeni zakon 20,13Kad ti ga Jahve, Bog tvoj, preda u ruke, sve njegove muškarce pobij oštrim mačem!
Ponovljeni zakon 20,14A žene, djecu, stoku, sve što bude u gradu - sav plijen - uzmi sebi i uživaj plijen od svojih neprijatelja što ti ga daje Jahve, Bog tvoj.
Ponovljeni zakon 20,15Tako čini sa svim gradovima koji budu vrlo daleko od tebe, koji ne budu gradovi ovih naroda odavde.
Ponovljeni zakon 20,16U gradovima onih naroda koje ti Jahve, Bog tvoj, preda u baštinu ništa ne ostavljaj na životu
Ponovljeni zakon 20,17nego ih udari `heremom` - kletim uništenjem: Hetite i Amorejce, Kanaance i Perižane, Hivijce i Jebusejce, kako ti je Jahve, Bog tvoj, naredio,
Ponovljeni zakon 20,18tako da vas ne nauče činiti sve one odvratnosti što ih čine svojim bogovima te da ne sagriješite protiv Jahve, Boga svoga.
Ponovljeni zakon 20,19Kad navališ na kakav grad pa ga moradneš dugo opsjedati da ga osvojiš, nemoj uništavati njegovih stabala zasijecajući u njih sjekirom. Možeš im jesti plod, a nemoj ih sjeći. Jer poljska stabla nisu ljudi da bi ispred tebe mogla bježati u utvrdu.
Ponovljeni zakon 20,20Jedino stabla za koja znaš da nisu voćke možeš ništiti; njih možeš sjeći i od njih praviti naprave za opsadu grada koji je u ratu protiv tebe dok ne padne.
Deuteronom 20,1Kad ti iziđeš za tući svoje neprijatelje, ako vidiš konje ili kola, jedan narod brojniji od sebe, ne smiješ ga se bojati, jer GOSPOD Bog tvoj je s tobom, ona koji te doveo iz Egipta.
Deuteronom 20,2Kad budete u prilici da potučete, svećenik će istupiti i govoriti narodu.
Deuteronom 20,3On će mu reći: Slušaj, Izraele! Vi ste istupili danas za potući svoje neprijatelje: Nek vaša smionost ne oslabi; ne bojte se, nemojte izludjeti, ne drhtite pred njima.
Deuteronom 20,4Jer GOSPOD Bog vaš to ide ispred vas, da potuče za vas vaše neprijatelje, za doćiovam u pomoć. `
Deuteronom 20,5A zastupnici će govoriti ovako puku:Ima li ovdje jedan čovjek koji je podigao novu kuću, a još ju nije uselio? nek ide i nek se vrati domu svom, da ne umre u bitci i da ne bi jedan drugi čovjek naselio kuću njegovu.
Deuteronom 20,6Ima li jedan čovjek koji je zasadio jedan vinograd, a još mu nije obrao prvih plodova? nek ide i nek se vrati domu svom, da ne umre u bitci i da mu neki drugi čovjek ne pobere prve plodove.
Deuteronom 20,7Ima li jedan čovjek koji je izabrao vjerenicu, a još je nije oženio? nek ide i nek se vrati domu svom, da ne umre u bitci i da mu jedan drugi čovjek ne oženi vjerenicu. `
Deuteronom 20,8Zastupnici će još govoriti puku dodajući ovo:` Ima li jedan čovjek koji ima takav strah i kome smionost slabi? nek ide i nek se vrati domu svom, nek ne okopni smionost njegove braće kao njegova. `
Deuteronom 20,9I kad zastupnici budu završili govoriti puku, postavit će vojne poglavare na čelo puku. `
Deuteronom 20,10Kad se budeš približio jednom gradu za potući ga, načinit ćeš mu prijedlog za mir.
Deuteronom 20,11Ako ti on odgovori: ` Načinimo mir ` i otvori li ti vrata svoja, sav puk u njemu bit će podvrgnut tlaci za tebe i služit će ti.
Deuteronom 20,12Ali, ako ne sklopi mira s tobom, i ako zametne bitku, ti ćeš ga opsjesti;
Deuteronom 20,13GOSPOD Bog tvoj izručit će ti ga u ruke tvoje, i ti ćeš mu udariti sve ljude njegove oštricom mača.
Deuteronom 20,14Samo ćeš kao plijen sačuvati žene, djecu, stoku i sve ono što ima u gradu, sav njegov plijen; ti ćeš se hraniti plijenom svih svojih neprijatelja, od onog što ti je GOSPOD Bog tvoj dao.
Deuteronom 20,15To je onako kako ćeš ti postupiti glede svih gradova koji su vrlo udaljeni od tebe, onih koji nisu među gradovima ovih naroda ovdje.
Deuteronom 20,16Ali gradovi ovih naroda ovdje, koje GOSPOD Bog tvoj ti daje u baštinu, su jedini gdje ti nećeš ostaviti preživjeti nikog živog.
Deuteronom 20,17U stvari, ti ćeš potpuno posvetiti prokletstvu Hitita, *Amorita, Kanaana, Perizita, Hivita i Jebuzita, kako ti je to GOSPOD Bog tvoj zapovjedio,
Deuteronom 20,18da vas oni ne bi naučili postupati slijedeći njihov gnusni način postupanja za svoje bogove: vi biste počinili jedan grijeh protiv GOSPODA Boga vašeg.
Deuteronom 20,19Kad ti budeš podvrgnuo jedan grad dugoj opsadi tukući ga za domoći ga se, ti nećeš vitlati sjekirom za oboriti njihova drveta, jer njihovim ćeš se plodovima hraniti; nećeš ih ti obarati. Drvo u polju da li je biće ljudsko, da bi bilo opsjednuto od tebe?
Deuteronom 20,20Samo drvo koje ti nećeš ustanoviti plodonosnim drvetom, ti ćeš ga uništiti i oboriti, i napravit ćeš od njega stvari za opsadu protiv grada koji ti se odupire, sve dok ne padne.
5. Mojsijeva 20,1Kad otideš na vojsku na neprijatelja svojega i vidiš konje i kola i narod veći od sebe, nemoj se uplašiti od njih, jer je s tobom Gospod Bog tvoj, koji te je izveo iz zemlje Misirske.
5. Mojsijeva 20,2I kad pođete da se pobijete, neka pristupi sveštenik i progovori narodu,
5. Mojsijeva 20,3I neka im reče: slušaj Izrailju! vi polazite danas u boj na neprijatelje svoje, neka ne trne srce vaše, ne bojte se i ne plašite se, niti se prepadajte od njih.
5. Mojsijeva 20,4Jer Gospod Bog vaš ide s vama i biće se za vas s neprijateljima vašim da vas sačuva.
5. Mojsijeva 20,5Potom i vojvode neka progovore narodu, i reku: ko je sagradio novu kuću a nije počeo sjedeti u njoj? neka ide nek se vrati kući svojoj, da ne bi poginuo u boju, i drugi počeo sjedeti u njoj.
5. Mojsijeva 20,6I ko je posadio vinograd a još ga nije brao? neka ide, nek se vrati kući svojoj, da ne bi poginuo u boju, i drugi ga brao.
5. Mojsijeva 20,7I ko je isprosio djevojku a još je nije odveo? neka ide, nek se vrati kući svojoj, da ne bi poginuo u boju, i drugi je odveo.
5. Mojsijeva 20,8Još i ovo neka kažu vojvode narodu i reku: ko je strašiv i trne mu srce? neka ide, nek se vrati kući svojoj, da ne bi trnulo srce braći njegovoj kao njemu.
5. Mojsijeva 20,9I kad vojvode izgovore narodu, onda neka namjeste glavare od četa pred narod.
5. Mojsijeva 20,10Kad dođeš pod koji grad da ga biješ, prvo ga ponudi mirom.
5. Mojsijeva 20,11Ako ti odgovori mirom i otvori ti vrata, sav narod koji se nađe u njemu neka ti plaća danak i bude ti pokoran.
5. Mojsijeva 20,12Ako li ne učini mira s tobom nego se stane biti s tobom, tada ga bij.
5. Mojsijeva 20,13I kad ga Gospod Bog tvoj preda u ruke tvoje, pobij sve muškinje u njemu mačem.
5. Mojsijeva 20,14A žene i djecu i stoku i što god bude u gradu, sav plijen u njemu otmi, i jedi plijen od neprijatelja svojih, koji ti da Gospod Bog tvoj.
5. Mojsijeva 20,15Tako čini sa svijem gradovima, koji su daleko od tebe i nijesu od gradova ovijeh naroda.
5. Mojsijeva 20,16A u gradovima ovijeh naroda, koje ti Gospod Bog tvoj daje u našljedstvo, ne ostavi u životu nijedne duše žive.
5. Mojsijeva 20,17Nego ih zatri sasvijem Heteje i Amoreje i Hananeje i Ferezeje i Jeveje i Jevuseje, kao što ti je zapovjedio Gospod Bog tvoj.
5. Mojsijeva 20,18Da vas ne nauče činiti gadna djela koja činiše bogovima svojim, i da me zgriješite Gospodu Bogu svojemu.
5. Mojsijeva 20,19Kad opkoliš kakav grad i budeš dugo pod njim bijući ga da bi ga uzeo, ne kvari drveta njegovijeh sjekirom; jer možeš s njih jesti, zato ih ne sijeci; jer drvo poljsko je li čovjek da uđe u grad ispred tebe?
5. Mojsijeva 20,20Nego drveta koja znaš da im se rod ne jede, njih obaljuj i sijeci i gradi zaklon od grada koji se bije s tobom, dokle ne padne.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje