Tražilica


Ponovljeni zakon 27. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 27,1Mojsije sa starješinama Izraelovim zapovjedi narodu: "Izvršujte sve zapovijedi, Što vam ih danas dajem!
Ponovljeni zakon 27,2Kad prijeđete preko Jordana u zemlju, koju ti daje Gospod, Bog tvoj, podigni sebi kamenje veliko, namaži ga krečem,
Ponovljeni zakon 27,3I napiši na njemu, čim prijeđeš, sve riječi toga zakona, da uđe u zemlju, koju ti daje Gospod, Bog tvoj, u zemlju, u kojoj teče mlijeko i med, kao što ti je obećao Gospod, Bog otaca tvojih.
Ponovljeni zakon 27,4Kada dakle prijeđete preko Jordana, postavi to kamenje, za koje vam danas dadoh uputu, na gori Ebalu i namažite ga krečem!
Ponovljeni zakon 27,5Napravi ondje i žrtvenik u čast Gospodu, Bogu svojemu, žrtvenik od kamenja, što ga nijesi klesao gvožđem!
Ponovljeni zakon 27,6Od neklesana kamenja po digni žrtvenik Gospodu, Bogu svojemu! Tada na njemu prinesi Gospodu, Bogu svojemu, žrtve paljenice!
Ponovljeni zakon 27,7Žrtvuj mirotvorne žrtve i drži ondje gozbu žrtvenu! Veseli se pred Gospodom, Bogom svojim!
Ponovljeni zakon 27,8Napiši na to kamenje razgovijetno i pomno sve riječi toga zakona!"
Ponovljeni zakon 27,9Mojsije i levitski svećenici upraviše svemu Izraelu još ove riječi: Šuti, Izraele, i slušaj! Danas si postao narod Gospoda, Boga svojega.
Ponovljeni zakon 27,10Slušaj, glas Gospoda, Boga svojega, i drži njegove zapovijedi i naredbe, što ti ih dajem danas!"
Ponovljeni zakon 27,11Isti dan zapovjedi Mojsije narodu:
Ponovljeni zakon 27,12Čim prijeđete preko Jordana, neka stanu jedni na gori Gerizimu, da blagoslivljaju narod, naime Simeon, Levi, Juda, Isakar, Josip i Benjamin.
Ponovljeni zakon 27,13Drugi neka stanu na gori Ebalu, da proklinju, naime Ruben, Gad, Ašer, Zebulun, Dan i Naftali.
Ponovljeni zakon 27,14Leviti neka počnu i jakim glasom neka progovore svima Izraelcima:
Ponovljeni zakon 27,15Proklet, tko napravi lik rezan ili liven, gnusoban Gospodu, djelo ruke umjetnikove, i postavi ga potajno! I sav narod neka odgovori: Amen!
Ponovljeni zakon 27,16Proklet, tko prezire oca svojega ili mater svoju! I sav narod neka odgovori: Amen!
Ponovljeni zakon 27,17Proklet, tko pomakne među bližnjega svojega! I sav narod neka odgovori: Amen!
Ponovljeni zakon 27,18Proklet, tko zavede slijepca puta! I sav narod neka odgovori: Amen!
Ponovljeni zakon 27,19Proklet, tko iskrivi pravicu strancu, siroti i udovici! I sav narod neka odgovori: Amen!
Ponovljeni zakon 27,20Proklet, tko sagriješi sa ženom oca svojega, jer pogrdi ženidbenu postelju oca svojega. I sav narod neka odgovori: Amen!
Ponovljeni zakon 27,21Proklet, tko sagriješi s kojim živinčetom! I sav narod neka odgovori: Amen!
Ponovljeni zakon 27,22Proklet, tko sagriješi sa sestrom svojom, kćerju oca svojega ili matere svoje! I sav narod neka odgovori: Amen!
Ponovljeni zakon 27,23Proklet, tko sagriješi sa svasti svojom! I sav narod neka odgovori: Amen!
Ponovljeni zakon 27,24Proklet, tko ubije bližnjega svojega iz potaje! I sav narod neka odgovori: Amen!
Ponovljeni zakon 27,25Proklet, tko primi kakav dar, da prolije krv nedužnu! I sav narod neka odgovori: Amen!
Ponovljeni zakon 27,26Proklet, tko ne drži zapovijedi ovoga zakona i ne izvršuje ih! I sav narod neka odgovori: Amen!
Ponovljeni zakon 27,1 Potom Mojsije i starješine izraelske nalože narodu: "Vršite sve zapovijedi što vam ih danas naređujem.
Ponovljeni zakon 27,2Onog dana kad prijeđete preko Jordana u zemlju što ti je daje Jahve, Bog tvoj, podigni sebi veliko kamenje; krečom ga okreči
Ponovljeni zakon 27,3i na njemu ispiši sve riječi ovoga Zakona u trenutku kad budeš ulazio u zemlju što ti je daje Jahve, Bog tvoj, u zemlju kojom teče med i mlijeko, kako ti je rekao Jahve, Bog otaca tvojih.
Ponovljeni zakon 27,4Kada, dakle, prijeđeš preko Jordana, onda to kamenje, kako ti danas zapovijedam, podigni na brdu Ebalu i okreči ga krečom.
Ponovljeni zakon 27,5Ondje sagradi i žrtvenik Jahvi, Bogu svome - žrtvenik od kamenja na koje nisi spuštao gvožđa.
Ponovljeni zakon 27,6Žrtvenik Jahvi, Bogu svome, sagradi od neklesana kamena. Na njemu prinosi paljenice Jahvi, Bogu svome.
Ponovljeni zakon 27,7Prinosi i pričesnice i ondje ih blaguj, radujući se pred Jahvom, Bogom svojim.
Ponovljeni zakon 27,8Ispiši na tom kamenju sve riječi ovoga Zakona: ureži ih dobro.
Ponovljeni zakon 27,9Zatim Mojsije i levitski svećenici rekoše svemu Izraelu: "Pozor, Izraele, i slušaj! Danas si postao narodom Jahve, Boga svoga.
Ponovljeni zakon 27,10Zato slušaj glas Jahve, Boga svoga, i vrši zapovijedi njegove i zakone njegove koje ti danas naređujem.
Ponovljeni zakon 27,11Onoga dana naredi Mojsije narodu:
Ponovljeni zakon 27,12"Kad prijeđete preko Jordana, neka ova plemena: Šimun, Levi, Juda, Jisakar, Josip i Benjamin stanu na brdu Gerizimu da blagoslivljaju narod.
Ponovljeni zakon 27,13A ova neka stanu na brdu Ebalu da proklinju: Ruben, Gad, Ašer, Zebulun, Dan i Naftali.
Ponovljeni zakon 27,14Neka onda Levijevci preuzmu riječ i jakim glasom reknu svim Izraelcima:
Ponovljeni zakon 27,15`Proklet bio tko načini kumira, klesana ili livena - zazor Jahvi, djelo rukotvorca, sve ako ga stavi i na potajno mjesto.` - I sav narod neka odgovori: `Amen!`
Ponovljeni zakon 27,16`Proklet bio koji vrijeđa oca svoga i majku svoju!` - I sav narod neka reče: `Amen!`
Ponovljeni zakon 27,17`Proklet bio koji pomakne međaš susjedov!` - I sav narod neka reče: `Amen!`
Ponovljeni zakon 27,18`Proklet bio koji slijepca zavede na stranputicu!` - I sav narod neka reče: `Amen!`
Ponovljeni zakon 27,19`Proklet bio koji krnji prava došljaka, sirote i udovice!` - I sav narod neka reče: `Amen!`
Ponovljeni zakon 27,20`Proklet bio koji legne sa ženom oca svoga, jer je razgrnuo pokrivač oca svoga!`- I sav narod neka reče: `Amen!`
Ponovljeni zakon 27,21`Proklet bio koji legne s bilo kakvom životinjom!` - I sav narod neka reče: `Amen!`
Ponovljeni zakon 27,22`Proklet bio koji legne sa svojom sestrom, bila ona kći njegova oca ili kći njegove majke.` - I sav narod neka reče: `Amen!`
Ponovljeni zakon 27,23`Proklet bio koji legne s punicom svojom!` - I sav narod neka reče: `Amen!`
Ponovljeni zakon 27,24`Proklet bio koji ubije bližnjega svoga iz potaje!` - I sav narod neka reče: `Amen!`
Ponovljeni zakon 27,25`Proklet bio koji primi mito da smrt donese nevinome!` - I sav narod neka reče: `Amen!`
Ponovljeni zakon 27,26`Proklet bio koji ne bude držao riječi ovoga Zakona i vršio ih!` - I sav narod neka reče: `Amen!`
Deuteronom 27,1Mojsije, s *poglavarima Izraelovim, dade puku ovu zapovijed: ` Čuvajte svaku zapovijed koju vam dajem danas.
Deuteronom 27,2U dan kad biudete prešli Jordan prema zemlji koju ti GOSPOD Bog tvoj daje, ti ćeš uzeti velikog kamenja koje ćeš uspraviti, i koje ćeš premazati krečom.
Deuteronom 27,3Ti ćeš odozgo napisati sve riječi ovog Zakona, kad budeš prešao Jordan. Tako ćeš ti moći ući u zemlju što ti GOSPOD Bog tvoj daje, jednu zemlju kojom teku med i mlijeko, kako ti je to bio obećao GOSPOD, Bog tvojih otaca.
Deuteronom 27,4Kad vi budete prešli Jordan, vi ćete uspraviti one kamenove, slijedeći zapovijed koju vam dajem danas, na brdu Ebal, i ti ćeš ih premazati vapnom.
Deuteronom 27,5Ti ćeš sagraditi ondje jedan *oltar GOSPODU, svojem Bogu, jedan oltar načinjen od kamenja na kojem željezo neće proći;
Deuteronom 27,6kamenjem netaknutim ti ćeš sagraditi oltar GOSPODA Boga svojega; ondje ćeš ti uzdizati svoje holokauste prema GOSPODU Bogu svojem.
Deuteronom 27,7Ti ćeš nuditi žrtve mira, jest ćeš ti ondje i bit ćeš radostan opred GOSPODOM Bogom svojim.
Deuteronom 27,8Napisat ćeš na kamenju sve riječi tog Zakona; izloži ih dobro . `
Deuteronom 27,9I Mojsije, sa svećenicima *levitima, reče svem Izraelu: ` Tišina, slušaj, Izraele! Danas GOSPOD Bog tvoj učinio je da postaneš jedan narod za njega.
Deuteronom 27,10Ti ćeš slušati glas GOSPODA Boga tvojega; ti ćeš primijenjivati nje-gove zapovijedi i njegove zakone, koje ti dajem danas. `
Deuteronom 27,11Tog dana, Mojsije dade narodu ovu zapovijed:
Deuteronom 27,12` Evo onih koji će biti na brdu Garizim za blagosloviti puk kad budete prelazili Jordan: Šimun, Levi, Juda, Isakar, Josip i Benjamin,
Deuteronom 27,13Evo onih koji će biti na brdu Ebal za proklinjanje: Ruben, Gad, Ašer, Zabulon, Dan i Neftali.
Deuteronom 27,14` *Leviti, jednim moćnim glasom, dat će ovaj proglas svim ljudima Izraelovim:
Deuteronom 27,15Proklet, čovjek koji će napraviti jedan idol ili jednu statuu - ogavnost za GOSPODA, djelo zanatlijine ruke - i podići ga u tajnosti! A sav će puk odgovoriti i reći: Amen.
Deuteronom 27,16Proklet, onaj koji prezrije svog oca i majku svoju! A sav će puk reći: Amen!
Deuteronom 27,17Proklet onaj koji premjesti granicu zemlje susjeda svojega! A sav će puk reći: Amen!
Deuteronom 27,18Proklet, onaj koji sakrije put put slijepcu! A sav će puk reći: Amen!
Deuteronom 27,19Proklet, onaj koji izvrdava s pravima izbjeglice, siročeta i udovice! A sav će puk reći: Amen!
Deuteronom 27,20Proklet, onaj koji legne s jednom ženom oca svoga, jer on skrnavi prava oca svojega ! A sav će puk reći: Amen!
Deuteronom 27,21Proklet onaj, koji legne s jednom životinjom! A sav će puk reći: Amen!
Deuteronom 27,22Proklet onaj, koji legne sa sestrom svojom, bilo da je kćer njegovog oca ili kćer majke njegove! A sav će puk reći: Amen!
Deuteronom 27,23Proklet onaj, koji legne s majkom žene svoje! A sav će puk reći: Amen!
Deuteronom 27,24Proklet onaj, koji udari bližnjeg svog u potaji! A sav će puk reći: Amen!
Deuteronom 27,25Proklet onaj, koji se iskvari te ubije nedužnog! A sav će puk reći: Amen!
Deuteronom 27,26Proklet onaj, koji ne bude poštovao riječi Zakona ovog i ne bude ih primijenjivao! A sav će puk reći: Amen!
5. Mojsijeva 27,1I zapovjedi Mojsije sa starješinama Izrailjevijem narodu govoreći: držite sve ove zapovijesti koje vam ja danas zapovijedam.
5. Mojsijeva 27,2I kad prijeđeš preko Jordana u zemlju koju ti daje Gospod Bog tvoj, podigni sebi kamenje veliko i namaži ga krečem.
5. Mojsijeva 27,3I napiši na njemu sve riječi ovoga zakona, kad prijeđeš da uđeš u zemlju koju ti daje Gospod Bog tvoj, u zemlju gdje teče mlijeko i med, kao što ti je kazao Gospod Bog otaca tvojih.
5. Mojsijeva 27,4Kada dakle prijeđeš preko Jordana, podigni to kamenje, za koje ti zapovijedam danas, na gori Evalu, i namaži ga krečem.
5. Mojsijeva 27,5I načini ondje oltar Gospodu Bogu svojemu, oltar od kamenja, ali ga nemoj gvožđem tesati.
5. Mojsijeva 27,6Od cijela kamenja načini oltar Gospodu Bogu svojemu, i na njemu prinesi Gospodu Bogu svojemu žrtve paljenice.
5. Mojsijeva 27,7Prinesi i zahvalne žrtve, i jedi ih ondje, i veseli se pred Gospodom Bogom svojim.
5. Mojsijeva 27,8I napiši na tom kamenju sve riječi ovoga zakona dobro i razgovijetno.
5. Mojsijeva 27,9I reče Mojsije i sveštenici Leviti svemu Izrailju govoreći: pazi i čuj Izrailju, danas si postao narod Gospoda Boga svojega.
5. Mojsijeva 27,10Zato slušaj glas Gospoda Boga svojega, i tvori zapovijesti njegove i uredbe njegove, koje ti ja danas zapovijedam.
5. Mojsijeva 27,11I zapovjedi Mojsije u onaj dan narodu govoreći:
5. Mojsijeva 27,12Ovi neka stanu da blagosiljaju narod na gori Garizinu, kad prijeđete preko Jordana: Simeun, Levije, Juda, Isahar, Josif i Venijamin.
5. Mojsijeva 27,13A ovi neka stanu da proklinju na gori Evalu: Ruvim, Gad, Asir, Zavulon, Dan i Neftalim,
5. Mojsijeva 27,14I neka progovore Leviti, glasovito i reku svjema u Izrailju:
5. Mojsijeva 27,15Proklet da je čovjek koji bi načinio lik rezan ili liven, stvar gadnu pred Gospodom, djelo ruku umjetničkih, ako bi i na skrivenu mjestu metnuo. A sav narod odgovarajući neka reče: amin.
5. Mojsijeva 27,16Proklet da je koji bi ružio oca svojega ili mater svoju. A sav narod neka reče: amin.
5. Mojsijeva 27,17Proklet da je koji bi pomakao među bližnjiga svojega. A sav narod neka reče: amin.
5. Mojsijeva 27,18Proklet da je koji bi zaveo slijepca s puta. A sav narod neka reče: amin.
5. Mojsijeva 27,19Proklet da je koji bi izvrnuo pravicu došljaku, siroti ili udovici. A sav narod neka reče: amin.
5. Mojsijeva 27,20Proklet da je koji bi obležao ženu oca svojega, te otkrio skut oca svojega. A sav narod neka reče: amin.
5. Mojsijeva 27,21Proklet da je koji bi obležao kakvo god živinče. A sav narod neka reče: amin.
5. Mojsijeva 27,22Proklet da je koji bi obležao sestru svoju, kćer oca svojega ili kćer matere svoje. A sav narod neka reče: amin.
5. Mojsijeva 27,23Proklet da je koji bi obležao taštu svoju. A sav narod neka reče: amin.
5. Mojsijeva 27,24Proklet da je koji bi ubio bližnjega svojega iz potaje. A sav narod neka reče: amin.
5. Mojsijeva 27,25Proklet da je koji bi primio kakav poklon da ubije čovjeka prava. A sav narod neka reče: amin.
5. Mojsijeva 27,26Proklet da je koji ne bi ostao na riječima ovoga zakona, i tvorio ih. A sav narod neka reče: amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje