Tražilica


Ponovljeni zakon 32. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 32,1"Slušajte, nebesa: sad hoću da govorim! Zemlja neka čuje riječ usta mojih!
Ponovljeni zakon 32,2Kao dažd neka se spusti nauk moj! Kao rosa neka pada riječ moja! Kao sitan dažd na mladu travu, kao krupan dažd na odraslu travu.
Ponovljeni zakon 32,3Glasno ću javljati slavu Gospodnju: čast dajte Bogu našemu!
Ponovljeni zakon 32,4Hridina je, savršeno je djelo njegovo. Svi su njegovi putovi pravica, Bog je vjeran, bez krivnje, pravedan i istinit.
Ponovljeni zakon 32,5Ali grdno sagriješiše proti njega nevaljali sinovi njegovi: rod zao i naopak.
Ponovljeni zakon 32,6Tako li vraćate Gospodu, narode ludi i bezumni? Nije li on otac tvoj, Stvoritelj tvoj, koji te napravi i utvrdi?
Ponovljeni zakon 32,7Spomeni se negdašnjih dana! Pomisli na godine kroz sve naraštaje! Pitaj oca svojega: on će ti javiti, starce svoje: oni će ti pripovjediti!
Ponovljeni zakon 32,8Kada je Svevišnji dijelio narodima posjede, kada je dijelio sinove čovječje, tada je postavio međe narodima po broju sinova Izraelovih.
Ponovljeni zakon 32,9Jer je dio Gospodnji narod njegov, Jakov je njemu odmjerena baština.
Ponovljeni zakon 32,10Nađe ga u zemlji pustari, u pustinji, gdje buči samoća. Ogradio ga je, štitio, čuvao ga je kao zjenicu oka svojega.
Ponovljeni zakon 32,11Kao što se orao, koji straži nad gnijezdom svojim, uzdiže iznad ptića svojih, rasprostire krila, uzima ih i nosi jakim krilima svojim:
Ponovljeni zakon 32,12Tako ga je vodio Gospod jedini, i nije bilo tuđega boga s njim.
Ponovljeni zakon 32,13Vodio ga je na visine zemlje, i jeo je plodove poljske. Davao mu je da siše med iz kamena, ulje iz tvrda kremena,
Ponovljeni zakon 32,14Maslo od krava, mlijeko od ovaca, pretilinu od janjaca i ovnova, od bašanskh volova i jaraca, i srce od najslađe pšenice, i pio krv od grožđa, vino iskričavo.
Ponovljeni zakon 32,15Ali se Ješurun ugoji, pa se stade ritati; utovio si, udebljao i zasalio; pa odbaci Boga, koji ga je stvorio, i prezre Hridinu spasenja svojega.
Ponovljeni zakon 32,16I razdražiše ga tuđim bogovima, gadovima razgnjeviše ga.
Ponovljeni zakon 32,17Đavolima, koji nijesu bogovi, prinosili su žrtve, bogovima, kojih nijesu znali, posve novima, koji istom nastadoše, kojih nijesu častili oci vaši.
Ponovljeni zakon 32,18A na Hridinu, koja ti život dade, nijesi više mislio, zaboravio si Boga, koji te u svijet stavi.
Ponovljeni zakon 32,19Kad to vidje Gospod, odbaci ih, pun gnjeva zbog takvih sinova i kćeri.
Ponovljeni zakon 32,20Ovo je riječ njegova: Skrit ću im lice svoje i vidjet ću, kakav će im biti konac; oni su rod posve pokvaren, sinovi, u kojih nema vjere.
Ponovljeni zakon 32,21Razdražiše me praznim idolima svojim, razgnjeviše me vjetrovitim idolima svojim. I Ja ću njih razdražiti narodom nepoštenim, razljutit ću ih narodom ludim.
Ponovljeni zakon 32,22Jer se je rasplamtio oganj gnjeva mojega, bukti do u dubinu bezdana, ždere zemlju i plod njezin, popali temelje brdima.
Ponovljeni zakon 32,23Zgrnut ću na njih zla, strijele svoje pobacat ću na njih.
Ponovljeni zakon 32,24Glad će ih satirati, groznica i ljuta kuga proždirati, i poslat da na njih zube zvjeradi i otrov zmija, što plaze u prahu.
Ponovljeni zakon 32,25Tada će ih ubijati izvana mač, a po kućama strah, i momka i djevojku, dijete nejače i sijeda čovjeka.
Ponovljeni zakon 32,26Rekao bih: Posve ću ih razbiti, spomen ću im uništiti među ljudima,
Ponovljeni zakon 32,27Da se ne bih bojao ruga neprijateljeva, da se ne bi tlačitelji njihovi ponijeli i rekli: Ruka je naša nadvladala, nije Gospod učinio sve ovo.
Ponovljeni zakon 32,28Jer su narod bez razboritosti, nema u njih razuma.
Ponovljeni zakon 32,29Kad bi bili mudri, razumjeli bi ovo i mislili bi na svršetak svoj.
Ponovljeni zakon 32,30Kako bi jedan mogao goniti tisuću, a dvojica natjerati u bijeg deset tisuća, da ih nije prodala Hridina njihova i da ih nije predao Gospod?
Ponovljeni zakon 32,31Jer hridina njihova nije kao naša Hridina; neprijatelji naši tomu su svjedoci.
Ponovljeni zakon 32,32Jer je čokot njihov od čokota sodomskoga, od poljana gomorskih. Grožđe je njihovo grožđe puno otrova, jagode su njihove gorke kao žuč,
Ponovljeni zakon 32,33Vino je njihovo slina zmajeva, grozan otrov aspidin.
Ponovljeni zakon 32,34Nije li to kod mene pohranjeno, zapečaćeno u riznici mojoj?
Ponovljeni zakon 32,35Moja je osveta i plaća, u vrijeme, kad im popuzne noga; jer je blizu dan propasti njihove, ide brzo, što će ih zadesiti.
Ponovljeni zakon 32,36Tada će Gospod pribaviti pravicu narodu svojemu i pokazat će smilovanje slugama svojim, jer vidi, da je snaga usahnula, da više nema slobodnjaka i robova.
Ponovljeni zakon 32,37I pitat će: Gdje su im sad bogovi njihovi, gdje hridina njihova, kojoj su se utjecali?
Ponovljeni zakon 32,38Oni, koji jedoše salo žrtava njihovih, oni, koji piše vino naljeva njihovih: neka sad ustanu, neka vam pomognu, neka vam budu zaklon!
Ponovljeni zakon 32,39Ipak vidite, da sam ja, i samo ja, i da nema boga osim mene! Ja sam, koji ubija i opet oživljava; ja sam, koji rane zadaje i opet iscjeljuje. Ništa se ne ote mojoj ruci.
Ponovljeni zakon 32,40Jer podižem k nebu ruku svoju i kunem se: Tako da sam doista živ dovijeka:
Ponovljeni zakon 32,41Kad naoštrim sjajni mač svoj i u ruku svoju uzmem suđenje, učinit ću osvetu na tlačiteljima svojim, vratit ću onima, koji mrze na me.
Ponovljeni zakon 32,42Napojit ću krvlju strijele svoje, mač moj žderat će meso, krv ubijenih i zarobljenih, glavu dugokosu neprijatelja.
Ponovljeni zakon 32,43Slavite, vi narodi, narod njegov, jer osvećuje krv sluga svojih, osvećuje se tlačiteljima svojim, čini okajanje za zemlju, narod svoj!"
Ponovljeni zakon 32,44Mojsije dakle ode i glasno izgovori narodu sve riječi ove pjesme, on i Jošua, sin Nunov.
Ponovljeni zakon 32,45Kad je bio Mojsije do kraja izgovorio sve ove riječi svemu Izraelu,
Ponovljeni zakon 32,46Reče im: "Privijte k srcu sve riječi, što vam ih danas svečano nalažem! Stavite ih na srce djeci svojoj, da izvršuju točno sve zapovijedi ovoga zakona!
Ponovljeni zakon 32,47Jer to nijesu za vas prazne riječi. To je život vaš! Izvršivanjem ovih zapovijedi dugo ćete prebivati u zemlji, u koju idete preko Jordana, da je zaposjednete,
Ponovljeni zakon 32,48Isti dan reče Gospod Mesiju:
Ponovljeni zakon 32,49"Uzađi na Abarim gorje, na goru Nebo, koja je u zemlji moapskoj prema Jerihu! Pogledaj zemlju kanaansku, koju dajem sinovima Izraelovim u posjed!
Ponovljeni zakon 32,50Onda umri na gori, na koju uzađeš, i priberi se k zemljacima svojim, kao što je umro brat tvoj Haran na gori Horu i pribrao se k zemljacima svojim,
Ponovljeni zakon 32,51Jer krivo uradiste proti meni među sinovima Izraelovim kod Vode Meribe u Kadešu u pustinji Sinu, i jer me među sinovima Izraelovim ne htjedoste pokazati kao svetoga.
Ponovljeni zakon 32,52Zato ćeš samo pred sobom vidjeti tu zemlju. Nećeš ući u zemlju, koju dajem sinovima Izraelovim."
Ponovljeni zakon 32,1 "Slušajte, nebesa, sad ću govoriti; čuj, zemljo, riječi usta mojih!
Ponovljeni zakon 32,2Nek` mi nauk daždi poput kiše, kao rosa riječ nek` moja pada, kao kišica po mladoj zeleni, kao pljusak po travi velikoj!
Ponovljeni zakon 32,3Jer, Jahvino ću ime uznositi, a vi Boga našeg veličajte!
Ponovljeni zakon 32,4On je Stijena, djelo mu je savršeno, jer pravi su svi njegovi putovi. Bog je on vjeran i bez zloće, pravedan je on i pravičan.
Ponovljeni zakon 32,5Oni mu se iznevjeriše - nisu mu sinovi, već nakaze sinovske, porod izopačen i prepreden.
Ponovljeni zakon 32,6Tako li uzvraćaš Jahvi, narode glupi i bezumni! Nije li on Otac tvoj, Stvoritelj, koji te sazdao, po kom postojiš?
Ponovljeni zakon 32,7Spomeni se dana pradavnih, promotri godine od naraštaja do naraštaja. Oca svoga pitaj, i poučit će te, pitaj starije, pa će ti kazati.
Ponovljeni zakon 32,8Kad je Višnji baštinu dijelio narodima, kad je razmještao sinove čovječje, odredi im međe po broju Božjih sinova:
Ponovljeni zakon 32,9tad Jahvu njegov narod zapade, Jakov bi njegova baština.
Ponovljeni zakon 32,10U zemlji stepskoj on ga je našao, u pustinjskoj jezivoj pustoši. Obujmio ga, gajio ga i čuvao k`o zjenu oka svoga.
Ponovljeni zakon 32,11Poput orla što bdi nad gnijezdom, nad svojim orlićima lebdeći, tako on krila širi, uzima ga, pa ga na svojim nosi perima.
Ponovljeni zakon 32,12Jahve sam njega je vodio, tuđeg boga s njim ne bijaše.
Ponovljeni zakon 32,13Povede ga po visočjima zemlje, nahrani ga plodovima poljskim, dade mu meda iz pećine i ulja iz tvrde stijene;
Ponovljeni zakon 32,14kravljeg masla i ovčjeg mlijeka s pretilinom jaganjaca, ovnova bašanskih i jaraca, sa salom žitnih bubrega, i napoji ga pjenušavom krvlju grožđa.
Ponovljeni zakon 32,15Jeo je Jakov i nasitio se, ugojio se Ješurun pa se uzritao. Udebljao si se, utovio, usalio. Odbacio je Boga koji ga stvori i prezreo Stijenu svog spasenja.
Ponovljeni zakon 32,16Tuđim bozima učiniše ga ljubomornim, razjariše ga gnusobama.
Ponovljeni zakon 32,17Žrtvovahu zlodusima koji Bog nisu, bogovima kojih ne poznavahu prije, došljacima koji stigoše nedavno i koje oci njihovi ne štovahu.
Ponovljeni zakon 32,18Odnemaruješ Stijenu što te na svijet dade, ne sjećaš se više Boga koji te rodi!
Ponovljeni zakon 32,19Vidje to Jahve i u gnjevu svojem odbaci sinove svoje i kćeri.
Ponovljeni zakon 32,20Lice ću im svoje sakriti, reče, i vidjet ću što će biti od njih. Jer izopačeno je to koljeno, sinovi u kojima vjernosti nema.
Ponovljeni zakon 32,21Ništavnim me bogom na ljubomor potakoše, razdražiše me ništavilima svojim, i ja ću njih ljubomornim učinit`, pukom ništavnim, razdražit ću ih glupim nekim narodom!
Ponovljeni zakon 32,22Da, moga gnjeva požar je usplamtio i gorjet će do dubina šeolskih; proždrijet će zemlju i sve što ona rađa, sažeći joj brda do temelja.
Ponovljeni zakon 32,23Nevolje na njih ću svaliti, na njih ću svoje istrošiti strijele.
Ponovljeni zakon 32,24Od gladi će umirati, ognjica i pošast njih će trovati. Poslat ću na njih zub zvjerinji i otrov zmija što prahom gmižu.
Ponovljeni zakon 32,25Vani će mač zatirati djecu, a strava će vladati unutra. Ginut će jednako momak i djevojka, dojenče i starac sjedokos.
Ponovljeni zakon 32,26Rekoh: U prah ću ih smrviti, zbrisati im spomen izmed ljudi.
Ponovljeni zakon 32,27Ali se bojah ruga dušmanskoga: mogli bi im prevarit` se protivnici, pa da kažu: `Pobjeda je naša, nije to Jahvina izvela ruka.`
Ponovljeni zakon 32,28Jer narod je to neupućen, oštroumlja u njih nema.
Ponovljeni zakon 32,29Da su mudri, već bi se i dosjetili, razabrali što ih očekuje.
Ponovljeni zakon 32,30Kako da jedan tisuću u bijeg nagna, i deset tisuća da dvojica gone, da ih Stijena njina nije prodala, da ih Jahve nije izručio?
Ponovljeni zakon 32,31Al` stijena im nije poput naše Stijene; osuđeni su naši neprijatelji.
Ponovljeni zakon 32,32Jer trs je njihov od sodomskog trsa i od vinograda gomorskih; grožđe im je grožđe otrovno, grozdovi im grozdovi gorčine;
Ponovljeni zakon 32,33njihovo je vino otrov zmijski, žestok jed otrovnice ljute.
Ponovljeni zakon 32,34Al` nije li on u mene poput dragulja, zapečaćen u mojim riznicama?
Ponovljeni zakon 32,35Moja je odmazda i nagrada u vrijeme kad im noga posrne. Jer blizu je dan njihove propasti, udes njihov brzo im se bliži!
Ponovljeni zakon 32,36(Pravdu će Jahve dati svome puku, sažalit se nad slugama svojim.) Vidjet će da im gine snaga, da je i robu i slobodnu kraj.
Ponovljeni zakon 32,37Tad će reći: `Ta gdje su bozi njihovi, gdje stijena kojom se zaklanjahu?
Ponovljeni zakon 32,38Oni što su jeli salo njihovih klanica i pili vino njihovih ljevanica?` Neka se dignu i neka vam pomognu, nek` vam budu zaklonište!
Ponovljeni zakon 32,39Vidite sada da ja, ja jesam, i da drugog Boga pored mene nema! Ja usmrćujem i oživljujem; ja udaram i iscjeljujem (i nitko se iz ruke moje ne izbavlja).
Ponovljeni zakon 32,40Da, svoju ruku ja dižem prema nebu i kažem: Ne bio ja živ vječito
Ponovljeni zakon 32,41ako naoštrivši mač svoj blistavi ne uzmem sud u svoje ruke da svojim odmazdim dušmanima, da naplatim onima koji mene mrze.
Ponovljeni zakon 32,42Strijele svoje opojit ću krvlju i mač moj najest će se mesa, krvi ubijenih i zarobljenih, glava dušmanskih vrhovnika.
Ponovljeni zakon 32,43Kličite, o nebesa, s njime, obožavajte ga, sinovi Božji! Kličite, puci, s njegovim narodom, uznosite snagu njegovu, poslanici Jahvini. Jer će krv slugu svojih osvetiti, istom mjerom vratit` dušmanima, naplatit će od onih koji njega mrze, očistit` od grijeha zemlju svog naroda.
Ponovljeni zakon 32,44Dođe Mojsije s Jošuom, sinom Nunovim, te izgovori u uši naroda riječi ove pjesme.
Ponovljeni zakon 32,45Kad Mojsije izgovori sve ove riječi svemu Izraelu,
Ponovljeni zakon 32,46reče im: "U srca svoja usadite sve riječi koje danas uzimam za svjedoka protiv vas; naredite sinovima svojim da ih drže vršeći sve riječi ovoga Zakona.
Ponovljeni zakon 32,47Ta nije to za vas prazna riječ jer ona je vaš život. Zbog ove riječi živjet ćete dugo na zemlji koju ćete, prešavši Jordan, zaposjesti.
Ponovljeni zakon 32,48Toga istog dana Jahve reče Mojsiju:
Ponovljeni zakon 32,49"Popni se na goru Nebo u Abarskom gorju - ono je u moapskoj zemlji nasuprot Jerihonu - pa pogledaj zemlju kanaansku što ću je dati u posjed Izraelcima.
Ponovljeni zakon 32,50Onda umri na gori na koju se uspneš i pridruži se svojim precima kao što je i tvoj brat Aron, koji je umro na brdu Horu, bio pridružen svojima.
Ponovljeni zakon 32,51A to zato što ste mi se iznevjerili sred Izraelaca kod Meriba Kadeša, kod voda u pustinji Sinu: niste očitovali moju svetost među Izraelcima.
Ponovljeni zakon 32,52Zato ćeš samo izdaleka vidjeti onu zemlju, ali u nju nećeš ući - u zemlju koju dajem Izraelcima.
Deuteronom 32,1Nebo, prikloni uho, a ja ću govoriti; zemljo, slušaj riječi koje ću izreći.
Deuteronom 32,2Nek se moje upute raspu kao kiša; nek moja riječ padne kao rosa, kao pljusak na tratinu,
Deuteronom 32,3Ja ću obznaniti ime GOSPODOVO; priznajte veličinu našeg Boga.
Deuteronom 32,4On, stijena, njegovo je djelo savršeno, svi njegovi putovi su mudri; to je vjeran Bog, nema u njemu nepravde, on je dobar i pravedan.
Deuteronom 32,5Za njega, oni su samo iskvarenost, radi mane svoje, oni nisu više sinovi njegovi, to je jedan izopačen i zastranio naraštaj.
Deuteronom 32,6Je li način da se postupa s GOSPODOM, narode ludi i bezumni? Nije li on tvoj otac, koji ti je dao život? on je taj koji te stvorio i koji te postavio.
Deuteronom 32,7Sjeti se nekadašnjih dana, vrati tijek godina, iz naraštaja u naraštaj, pitaj svojeg oca, on će te naučiti, *poglavare svoje, on i će ti to reći:
Deuteronom 32,8Kad Svevišnji dade narodima njeihovu baštinu, kad odvoji ljude, on utvrdi područja narodima slijedeći broj sinova Izraelovih .
Deuteronom 32,9Jer prihod Gospodov, to je narod njegov, a Jakov je njegov dio u baštini.
Deuteronom 32,10On susrete svoj narod u pustinjskoj zemlji, u samoći ispunjenoj divljim urlanjem: on ga okružuje, on ga poučava, on bdije nad njim kao nad zjenicom oka svog.
Deuteronom 32,11On je kao orao koji osokoljuje nasad svoj : on lebdi iznad mladih svojih, on otvara sav svoj raspon krila, on ih uzima i nosi pod krilima svojim.
Deuteronom 32,12GOSPOD je jedini koji vodi narod svoj, nema nikakvog stranog boga kod njega.
Deuteronom 32,13On mu daje zakoračiti visove zemlje da se nahrani proizvodima poljskim; on mu daje sisati meda iz šupljina kamenja; on mu daje ulja dozrelog na granitu stjenja,
Deuteronom 32,14maslac kravlji i mlijeko ovčije s masnim od janjadi, od ovnova Bašana i od jaraca, kao i bijelo brašno pšenično; *krv grožđa, ti si ga pio prevrelog.
Deuteronom 32,15Tako Ješurun se usalio, ritao, ti si se usalio, ti si se udebljao, otežao - on je ostavio Boga koji ga bijaše stvorio on je obeščastio Stijenu svoju, svoje spasenje.
Deuteronom 32,16Oni njemu daju za rivale strance Ogavnostima oni ga vrijeđaju,
Deuteronom 32,17oni nude *žrtve *demonima koji nisu Bog, bogovima koje ne poz- naju, novodošlima od jučer kojih se vaši očevi nisu bojali.
Deuteronom 32,18Stijena koja te porodila, ti si ju zanemario; ti si zaboravio Boga koji te donio na svijet.
Deuteronom 32,19Ono što je GOSPOD vidio izazvalo je prijezir njegov: njegovi sinovi i kćeri njegove su ga.
Deuteronom 32,20On je kazao: ` Ja ću njima skriti lice svoje, ja ću vidjeti što je budućnost njihova . Jer to je jedan naraštaj, izopačen, sinova u koje se ne može imati povjerenja.
Deuteronom 32,21Oni su mi dali za rivala onog koji nije Bog, oni su me uvrijedili svojim ništavnim idolima. Eh dobro! ja, ja ću njima dati za rivala onog koji nije narod, jednim ludim narodom ja ću njih uvrijediti.
Deuteronom 32,22Da, jedna se vatra zapalila u nozdrvama mojim; ona je plamtjela sve do dna *boravišta mrtvih, ona je požderala zemlju i njene proizvode, ona je zapalila podnožja planina.
Deuteronom 32,23Ja ću nagomilati na njih nesreće; ja ću bacati na njih svoje strijele.
Deuteronom 32,24Kad budu glađu iscrpljeni, požderani munjom i mojim gorkim daždom, ja ću protiv njih pustiti zub životinjski, kao i otrov zvijeri koje gmižu prašinom.
Deuteronom 32,25Izvana, mač će im oteti djecu njihovu, a iznutra vladat će užas; mladić imat će isti udes kao i djevica, dojenče padat će s čovjekom sijedih vlasi.
Deuteronom 32,26Ja sam kazao: ja bih ih porazbijao u komadiće, ja bih učinio da kod ljudi nestane sjećanje na njih,
Deuteronom 32,27kad se ne bih bojao uvrede od neprijatelja. Da se njihovi protivnici ne bi prevarili, govoreći: mi smo ti koji su viso- ko ruku držali ponad toga, nije to bio GOSPOD koji je to učinio!
Deuteronom 32,28Jer to je jedan narod čije se namjere ruše, oni su bez pameti.
Deuteronom 32,29Da bijahu mudri, razumjeli bi oni to, bili bi pametni za svoju budućnost.
Deuteronom 32,30Kako bi jedan sam čovjek mogao proganjati tisuću, a dvojica sama u bijeg nagnati njih 10 000, ako ovi ne bi bili prodani od Stijene svoje, izručeni od GOSPODA?
Deuteronom 32,31Jer Stijena naših neprijatelja nije kao naša Stijena, oni su si tome sami sudci .
Deuteronom 32,32Njihov trs izlazi iz čokota Sodome, iz rasada Gomore; njihovo grožđe je otrovno grožđe, njihovi su grozdovi gorki.
Deuteronom 32,33Njihovo vino, otrov je od zmaja, grozni otrov kobrin.
Deuteronom 32,34Nije li ondje ono što ja pamtim, ono što je zapečačeno u riznicama mojim?
Deuteronom 32,35Moja je osveta i nagrada, za onaj čas kad ću njihovu spotaknuti nogu, jer blizu je dan nesreće njihove, ono što je za njih pripravljeno, zakasniti neće. `
Deuteronom 32,36Učinit će GOSPOD pravdu puku svom, predomislit će se u korist svojih slugu, kad vidi da slabe ruke njihove, da nema više ni roba ni čovjeka slobodna .
Deuteronom 32,37Tada, on će reći: ` Gdje su bogovi njini, i stijena gdje su se sklonili? `
Deuteronom 32,38Gdje su oni koji jedu masno svojih *žrtava i piju vino svojih libacija? Nek se dignu i nek dođu vama u pomoć, nek se nađe mjesto da se skrijete!
Deuteronom 32,39Eh dobro! sad, gledajte: to sam ja, ništa osim mene, bez ikakvog boga uz mene, to sam ja koji daje umirati i živjeti, kad ja polomim, ja sam taj koji iscjeljuje, nitko ne spašava od moje ruke.
Deuteronom 32,40Da, ja podižem ruku prema nebu, i ja obznanjujem: Ja sam živ zauvijek!
Deuteronom 32,41Ako ja naoštrim moj mač sjajni, ako moja ruka zavitla presudu, ja ću svoju osudu dati da padne na protivnike moje, ja ću uzvratiti onima koji me mrze.
Deuteronom 32,42Dok moj mač se nasićuje mesa ja ću *krvlju opijati strijele svoje, krvlju ubijenih i uhićenih, s kosmatih glava neprijateljskih. `
Deuteronom 32,43Narodi, kličite njegovom puku, jer će osvetiti *krv slugu svojih, on će dati da osveta padne na protivnike njegove; on će osloboditi tako zemlju svoju i narod svoj .
Deuteronom 32,44Mojsije, praćen od Hošea, sina Nunova, bijaše dakle došao izgovoriti riječi te pjesme na uši narodu.
Deuteronom 32,45A kad Mojsije bi završio govoriti sve te riječi sve Izraelu,
Deuteronom 32,46on im reče: ` Uzmite k srcu sve riječi putem kojih ja danas svjedočim protiv vas, i zapovijedam sinovima vašim da paze primijenjivati sve riječi ovog Zakona.
Deuteronom 32,47Jer, ne radi se ni o jednoj riječi bez važnosti za vas; ta riječ, to je vaš život, i po njoj će te vi produžiti svoje dane na zemlji koju će te vi uzeti u posjed prelazeći Jordan.
Deuteronom 32,48Istog dana GOSPOD reče Mojsiju:
Deuteronom 32,49` Uspni se na ovu planinu hrasta Abarima, na brdo Nebo koje je u zemlji Moab, nasuprot Jerihonu i pogledaj zemlju Kanaan koju ja dajem u vlasništvo sinovima Izraelovim.
Deuteronom 32,50Potom umri na planini gdje se budeš uspeo, budi sjedinjen rodbini svojoj - kao što je tvoj brat Aaron umro i bio sjedinjen rodbini svojoj –
Deuteronom 32,51pošto ste vi učinili jednu nevjernost protiv mene u sred sinova Izraelovih, kod voda Meribe od Kadeša u pustinji Sin, onda kad niste priznali moju *svetost usred sinova Izraelovih.
Deuteronom 32,52Ondje nasuprot, ti ćeš vidjeti zemlju, ali ti u nju nećeš ući, u tu zemlju što ju dajem sinovima Izraelovim. `
5. Mojsijeva 32,1Slušaj, nebo, govoriću; i zemlja neka čuje govor usta mojih.
5. Mojsijeva 32,2Neka se spusti kao dažd nauka moja, i neka padne kao rosa govor moj, kao sitan dažd na mladu travu i kao krupan dažd na odraslu travu.
5. Mojsijeva 32,3Jer ću javljati ime Gospodnje; veličajte Boga našega.
5. Mojsijeva 32,4Djelo je te stijene savršeno, jer su svi putovi njegovi pravda; Bog je vjeran, bez nepravde; pravedan je i istinit.
5. Mojsijeva 32,5Oni se pokvariše prema njemu; njihovo nevaljalstvo nije nevaljalstvo sinova njegovijeh; to je rod zao i pokvaren.
5. Mojsijeva 32,6Tako li vraćate Gospodu, narode ludi i bezumni? nije li on otac tvoj, koji te je zadobio? on te je načinio i stvorio.
5. Mojsijeva 32,7Opomeni se negdašnjih dana, pogledajte godine svakoga vijeka; pitaj oca svojega i on će ti javiti, starije svoje i kazaće ti.
5. Mojsijeva 32,8Kad višnji razdade našljedstvo narodima, kad razdijeli sinove Adamove, postavi međe narodima po broju sinova Izrailjevih.
5. Mojsijeva 32,9Jer je dio Gospodnji narod njegov, Jakov je uže našljedstva njegova.
5. Mojsijeva 32,10Nađe ga u zemlji pustoj, na mjestu strašnu gdje buči pustoš; vodi ga unaokolo, uči ga i čuva kao zjenicu oka svojega.
5. Mojsijeva 32,11Kao što orao izmamljuje orliće svoje, diže se nad ptićima svojim, širi krila svoja, uzima ih i nosi na krilima svojim,
5. Mojsijeva 32,12Tako ga Gospod vođaše, i s njim ne bješe tuđega boga;
5. Mojsijeva 32,13Vođaše ga na visine zemaljske da jede rod poljski, i davaše mu da sisa med iz stijene i ulje iz tvrdoga kamena,
5. Mojsijeva 32,14Maslo od krava i mlijeko od ovaca s pretilinom od jaganjaca i ovnova Vasanskih i jaraca, sa srcem zrna pšeničnih; i pio si vino, krv od grožđa.
5. Mojsijeva 32,15Ali se Izrailj ugoji, pa se stade ritati; utio si, udebljao i zasalio; pa ostavi Boga koji ga je stvorio, i prezre stijenu spasenja svojega.
5. Mojsijeva 32,16Na revnost razdražiše ga tuđim bogovima, gadovima razgnjeviše ga.
5. Mojsijeva 32,17Prinosiše žrtve đavolima, ne Bogu, bogovima, kojih nijesu znali, novim, koji iz bliza dođoše, kojih se nijesu strašili oci vaši.
5. Mojsijeva 32,18Stijenu koja te je rodila zaboravio si; zaboravio si Boga stvoritelja svojega.
5. Mojsijeva 32,19Kad to vidje Gospod, razgnjevi se na sinove svoje i na kćeri svoje,
5. Mojsijeva 32,20I reče: sakriću od njih lice svoje, vidjeću kakav će im biti pošljedak, jer su rod pokvaren, sinovi u kojima nema vjere.
5. Mojsijeva 32,21Oni me razdražiše na revnost onijem što nije Bog, razgnjeviše svojim taštinama; i ja ću njih razdražiti na revnost onijem koji nije narod, narodom ludijem razljutiću ih.
5. Mojsijeva 32,22Jer se oganj razgorio u gnjevu mojem, i gorjeće do najdubljega pakla; spaliće zemlju i rod njezin, i popaliće temelje brdima.
5. Mojsijeva 32,23Zgrnuću na njih zla, strijele svoje pobacaću na njih.
5. Mojsijeva 32,24Glad će ih cijediti, vrućice i ljuti pomori proždiraće ih; i zube zvjerske poslaću na njih i jed zmija zemaljskih.
5. Mojsijeva 32,25Spolja će ih ubijati mač, a po klijetima strah, i momka i djevojku, dijete na sisi i sijeda čovjeka.
5. Mojsijeva 32,26Rekao bih: rasijaću ih po svijem uglovima zemaljskim, učiniću da nestane spomena njihova između ljudi,
5. Mojsijeva 32,27Da mi nije do mržnje neprijateljeve, da se ne bi neprijatelji njihovi ponijeli i rekli: ruka se naša uzvisila, a nije Gospod učinio sve ovo.
5. Mojsijeva 32,28Jer su narod koji propada sa svojih namjera, i nema u njih razuma.
5. Mojsijeva 32,29Kamo da su pametni, da razumiju ovo, i gledaju na pošljedak svoj!
5. Mojsijeva 32,30Kako bi jedan gonio tisuću a dvojica tjerala deset tisuća, da ih nije stijena njihova prodala i Gospod ih predao?
5. Mojsijeva 32,31Jer stijena njihova nije kao naša stijena; neprijatelji naši neka budu sudije.
5. Mojsijeva 32,32Jer je čokot njihov od čokota Sodomskoga i iz polja Gomorskoga; grožđe je njihovo grožđe otrovno, puca su mu gorka.
5. Mojsijeva 32,33Vino je njihovo otrov zmajevski, i ljuti jed aspidin.
5. Mojsijeva 32,34Nije li to sakriveno kod mene, zapečaćeno u riznicama mojim?
5. Mojsijeva 32,35Moja je osveta i plata, u svoje vrijeme popuznuće noga njihova, jer je blizu dan propasti njihove, i ide brzo što će ih zadesiti.
5. Mojsijeva 32,36Sudiće Gospod narodu svojemu, i žao će mu biti sluga njegovijeh, kad vidi da je prošla snaga i da nema ništa ni od uhvaćenoga ni od ostavljenoga.
5. Mojsijeva 32,37I reći će: gdje su bogovi njihovi? stijena u koju se uzdaše?
5. Mojsijeva 32,38Koji salo od žrtava njegovijeh jedoše i piše vino od naljeva njihovijeh. Neka ustanu i pomogu vam, i neka vam budu zaklon.
5. Mojsijeva 32,39Vidite sada da sam ja, ja sam, i da nema Boga osim mene. Ja ubijam i oživljujem, ranim i iscjeljujem, i nema nikoga ko bi izbavio iz moje ruke.
5. Mojsijeva 32,40Jer podižem k nebu ruku svoju i kažem: ja sam živ dovijeka.
5. Mojsijeva 32,41Ako naoštrim sjajni mač svoj i uzmem u ruku sud, učiniću osvetu na neprijateljima svojim i vratiću onima koji mrze na me.
5. Mojsijeva 32,42Opojiću strijele svoje krvlju, i mač će se moj najesti mesa, krvlju isječenijeh i zarobljenijeh, kad počnem osvetu na neprijateljima.
5. Mojsijeva 32,43Veselite se narodi s narodom njegovijem, jer će pokajati krv sluga svojih, i osvetiće se neprijateljima svojim, i očistiće zemlju svoju i narod svoj.
5. Mojsijeva 32,44I dođe Mojsije i izgovori sve riječi pjesme ove narodu, on i Isus sin Navin.
5. Mojsijeva 32,45A kad izgovori Mojsije sve riječi ove svemu Izrailju,
5. Mojsijeva 32,46Reče im: privijte srce svoje k svijem riječima koje vam ja danas zasvjedočavam, i kazujte ih sinovima svojim da bi držali sve riječi ovoga zakona i tvorili ih.
5. Mojsijeva 32,47Jer nije prazna riječ da za nju ne marite, nego je život vaš; i tom ćete riječju produljiti dane svoje na zemlji, u koju idete preko Jordana da je naslijedite.
5. Mojsijeva 32,48U isti dan reče Gospod Mojsiju govoreći:
5. Mojsijeva 32,49Izidi na ovu goru Avarimsku, na goru Navav, koja je u zemlji Moavskoj prema Jerihonu, i vidi zemlju Hanansku koju dajem sinovima Izrailjevijem u državu.
5. Mojsijeva 32,50I umri na gori na koju izideš, i priberi s k rodu svojemu, kao što je umro Aron brat tvoj na gori Oru i pribrao se k rodu svojemu.
5. Mojsijeva 32,51Jer mi zgriješiste među sinovima Izrailjevijem na vodi od svađe u Kadisu, u pustinji Sinu, što me ne proslaviste među sinovima Izrailjevijem.
5. Mojsijeva 32,52Pred sobom ćeš vidjeti zemlju, ali nećeš u nju ući, u zemlju koju dajem sinovima Izrailjevijem.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje