Tražilica


Ponovljeni zakon 34. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 34,1Mojsije uzađe iz poljana moapskih na goru Nebo, na vrh Pisge, koja je prema Jerihu, Gospod mu pokaza svu zemlju Gilead do Dana,
Ponovljeni zakon 34,2Sav Naftali i pokrajinu Efraimovu i Manasehovu, svu pokrajinu Judinu do Zapadnoga mora,
Ponovljeni zakon 34,3Negeb i nizinu jordansku, ravnicu palmova grada Jeriha do Soara.
Ponovljeni zakon 34,4Tada mu reče Gospod: "što je zemlja, za koju sam se zakleo Abrahamu, Izaku i Jako: "Potomcima tvojim dat ću je. Dao sam ti, da je vidiš očima svojima, ali u nju neće ući!"
Ponovljeni zakon 34,5I umrije Mojsije, sluga Gospodnji, ondje u zemlji moapskoj, po zapovijedi Gospodnjoj.
Ponovljeni zakon 34,6On ga pokopa u dolini, u zemlji moapskoj, prema Bet-Peoru. Nitko ne zna za grob njegov do današnjega dana.
Ponovljeni zakon 34,7Bilo je Mojsiju sto i dvadeset godina, kada je umro. Oko njegovo nije još bilo slabo, i životna snaga njegova nije bila slomljena.
Ponovljeni zakon 34,8Sinovi Izraelovi oplakivali su Mojsija trideset dana na poljanama moapskim; potom su prošli plačni dani žalosti za Mojsijem,
Ponovljeni zakon 34,9Jošua, sin Nunov, bio je napunjen duhom mudrosti, jer je Mojsije bio položio na njega ruke svoje. Sinovi Izraelovi slušali su ga i činili, što je bio Gospod zapovjedio Mojsiju.
Ponovljeni zakon 34,10Otada ne usta više prorok u Izraelu kao Mojsije, s kojim je Gospod općio licem k licu,
Ponovljeni zakon 34,11Sa svima znacima i čudesima, što mu ih je kao poslaniku svojemu dao da čini u Egiptu na faraonu, na svim uslugama njegovim i na svoj zemlji njegovoj,
Ponovljeni zakon 34,12I sa svim dokazima silne moći i svim velikim, strahovitim djelima, što ih učini Mojsije pred očima svega Izraela.
Ponovljeni zakon 34,1 Poslije toga ode Mojsije s Moapskih poljana na brdo Nebo, na vrhunac Pisge nasuprot Jerihonu, gdje mu Jahve pokaza svu zemlju: Gilead do Dana,
Ponovljeni zakon 34,2sav Naftali, kraj Efrajimov i Manašeov, svu Judinu krajinu do Zapadnog mora;
Ponovljeni zakon 34,3zatim Negeb, područje doline Jerihona - grada palmi - do Soara.
Ponovljeni zakon 34,4Potom mu reče Jahve: "Ovo je zemlja za koju sam se zakleo Abrahamu, Izaku i Jakovu da ću je dati tvome potomstvu. Dopustio sam da je pogledaš svojim očima, ali ti onamo nećeš prijeći.
Ponovljeni zakon 34,5I Mojsije, sluga Jahvin, umrije ondje u zemlji moapskoj po Jahvinoj zapovijedi.
Ponovljeni zakon 34,6I ukopa ga on u dolini u zemlji nasuprot Bet Peoru. Do dana današnjega nitko nije doznao za njegov grob.
Ponovljeni zakon 34,7Mojsiju bijaše sto dvadeset godina kad umrije. Oko mu nije oslabilo niti mu je snaga popustila.
Ponovljeni zakon 34,8Izraelci oplakivahu Mojsija na Moapskim poljanama trideset dana. Potom prođoše i dani oplakivanja - tugovanja za Mojsijem.
Ponovljeni zakon 34,9A Jošua, sin Nunov, bio je ispunjen duhom mudrosti jer Mojsije bijaše na nj položio svoje ruke. Njega su Izraelci slušali i činili kako je Jahve naredio Mojsiju.
Ponovljeni zakon 34,10Ne pojavi se više prorok u Izraelu ravan Mojsiju - njega je Jahve poznavao licem u lice! -
Ponovljeni zakon 34,11po svim onim znakovima i čudesima u zemlji egipatskoj za koja ga je Jahve slao da ih učini na faraonu, na svim službenicima njegovim i na svoj zemlji njegovoj,
Ponovljeni zakon 34,12po onoj moćnoj ruci njegovoj i po svim onim velikim zastrašnim djelima koja učini na oči svega Izraela.
Deuteronom 34,1Mojsije se uspe iz stepa Moaba prema brdu Nebo, na vrh Pisge, koji je nasuprot Jerihonu, i GOSPOD mu dade vidjeti svu zemlju: Galad sve do Dana,
Deuteronom 34,2sav Neftali, zemlju Efraimovu i Manasejevu, i svu zemlju Judinu sve do Zapadnog mora,
Deuteronom 34,3Negev i Distrikt, dolinu Jerihona, grad palmi, sve do Soara.
Deuteronom 34,4I GOSPOD mu kaza: ` To je zemlja koju sam ja obećao po prisezi Abrahamu, Izaku i Jakovu govoreći im: To ja tvojem potomstvu dajem. Dat ću ti je vidjeti vlastitim očima, ali ti onamo preći nećeš. `
Deuteronom 34,5I Mojsije, sluga GOSPODOV, umrije ondje, u zemlji Moab, prema objavi GOSPODOVOJ.
Deuteronom 34,6Sahrani ga on u dolini, u zemlji Moab, nasuprot Bet-Peoru, i nikad nitko nije doznao za njegov grob sve do danas.
Deuteronom 34,7Mojsije imaše 120 godina kad umrije; njegov vid ne bijaše oslabio, njegova životnost ga ne bijaše napustila.
Deuteronom 34,8Sinovi Izraelovi oplakaše Mojsija u stepama Moaba tijekom 30 dana. Potom se dani oplakivanja za žalost za Mojsijem navršiše;
Deuteronom 34,9Jozua, sin Nunov, bijaše ispunjen duhom mudrosti, jer Mojsije mu bijaše *položio ruke, a sinovi ga Izraelovi slušahu, za postupiti slijedeći zapovijedi što ih GOSPOD bijaše dao Mojsiju.
Deuteronom 34,10Nikad se više u Izraelu nije podigao jedan *prorok kao Mojsije, on koji GOSPODA poznavaše licem u lice,
Deuteronom 34,11on što ga GOSPOD bijaše poslao ispuniti sve te *znakove i sva ta čuda u zemlji Egipat pred *Faraonom, svim njegovim slugama i svom zemljom njegovom,
Deuteronom 34,12taj Mojsije koji bijaše postupio sa svom snagom svoje ruke, podižući sav taj veliki užas, pred očima sveg Izraela.
5. Mojsijeva 34,1Tada izide Mojsije iz polja Moavskoga na goru Nava, na vrh Fazge, koja je prema Jerihonu; i pokaza mu Gospod svu zemlju od Galada do Dana;
5. Mojsijeva 34,2I svu zemlju Neftalimovu, i zemlju Jefremovu i Manasijinu, i svu zemlju Judinu do mora zapadnoga,
5. Mojsijeva 34,3I južnu stranu, i ravnicu, dolinu pod Jerihonom mjestom gdje ima mnogo palmovih drveta, do Sigora.
5. Mojsijeva 34,4I reče mu Gospod: ovo je zemlja, za koju sam se zakleo Avramu, Isaku i Jakovu govoreći: sjemenu tvojemu daću je. Pokazah ti da je vidiš očima svojima, ali u nju nećeš ući.
5. Mojsijeva 34,5I umrije ondje Mojsije sluga Gospodnji u zemlji Moavskoj po riječi Gospodnjoj.
5. Mojsijeva 34,6A pogrebe ga Gospod u dolini u zemlji Moavskoj prema Vet-Fegoru; i niko ne dozna za grob njegov do današnjega dana.
5. Mojsijeva 34,7I bješe Mojsiju sto i dvadeset godina kad umrije, i ne bjehu potamnjele oči njegove niti ga snaga izdala.
5. Mojsijeva 34,8I plakaše sinovi Izrailjevi za Mojsijem u polju Moavskom trideset dana; i prođoše plačni dani žalosti za Mojsijem.
5. Mojsijeva 34,9A Isus sin Navin bješe pun duha mudrosti, jer Mojsije bješe metnuo na nj ruke svoje. I slušaše ga sinovi Izrailjevi, i tvoriše kao što zapovjedi Gospod preko Mojsija.
5. Mojsijeva 34,10Ali ne usta više prorok u Izrailju kao Mojsije, kojega Gospod pozna licem k licu,
5. Mojsijeva 34,11U svijem znacima i čudesima, za koja posla Gospod da ih učini u zemlji Misirskoj na Faraonu i na svijem slugama njegovijem i na svoj zemlji njegovoj,
5. Mojsijeva 34,12I u svijem djelima krjepke ruke i u svijem strahotama velikim, koje učini Mojsije pred svijem Izrailjem.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje