Tražilica


Postanak 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 10,1Ovo je potomstvo sinova Noinih, Šema, Hama i Jafeta, kojima se rodiše sinovi poslije potopa.
Postanak 10,2Sinovi Jafetovi jesu Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek i Tiras,
Postanak 10,3Sinovi Gomerovi jesu Aškenaz, Rifat i Togarma.
Postanak 10,4Sinovi Javanovi jesu Elišah i Taršiš, Kitim i Dodanim.
Postanak 10,5Od ovih razgranaše se narodi po otocima. To su Jafetovi sinovi u svojim zemljama - svaki s vlastitim jezikom - prema svojim porodicama i narodima.
Postanak 10,6Sinovi Hamovi jesu Kuš, Mizraim, Put i Kanaan.
Postanak 10,7Sinovi Kušovi jesu Seba, Havila, Sabta, Ramah i Sabteka. Sinovi Ramahovi jesu Šeba i Dedan.
Postanak 10,8Kušu se rodi Nimrod; on je bio prvi i silni vladar na zemlji.
Postanak 10,9Bio je silan lovac pred Gospodom; zato se kaže: "Silan lovac pred Gospodom kao Nimrod."
Postanak 10,10Njegovo se je gospodstvo u početka protezalo na Babilon. Erek, Akad i Kalne u zemlji Šinearu.
Postanak 10,11Iz ove zemlje izađe u Asiriju i sazida Ninivu, Rehobot-Ir, Kalah,
Postanak 10,12I Resen između Ninive i Kalaha; to je velik grad.
Postanak 10,13A Mizraimu se rodi Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim,
Postanak 10,14Patrusim i Kasluhim, od kojih proizađoše Filisteji i Kaftorimi.
Postanak 10,15Kanaanu se rodi Sidon prvorođenac njegov, i Het.
Postanak 10,16Onda Jebuseji, Amoreji, Girgašeji,
Postanak 10,17Hiveji, Arkeji i Sineji,
Postanak 10,18Arvadeji, Semareji i Hamateji; otada se plemena kanaanska dalje raširiše.
Postanak 10,19Dosezalo je područje kanaansko od Sidona prema Geraru do Gaze i prema Sodomi, Gomori, Adami i Seboimu do Leše.
Postanak 10,20To su potomci Hamovi po svojim porodicama, jezicima, zemljama i plemenima.
Postanak 10,21I Šemu, ocu svih sinova Eberovih, starijemu bratu Jafetovu, rodiše se sinovi.
Postanak 10,22Sinovi Šemovi jesu Elam, Ašur, Arfaksad, Lud i Aram.
Postanak 10,23Sinovi Aramovi jesu Us, Hul, Geter i Maš.
Postanak 10,24Arfaksadu se rodi Salah, a Salahu se rodi Eber.
Postanak 10,25Eberu se rodiše dva sina: jedan se zvao Peleg; jer se u njegovo doba razdijeli čovječanstvo; a brat njegov zvao se Joktan.
Postanak 10,26Joktanu se rodi Almodad, Šelef, Hasarmavet i Jerah,
Postanak 10,27Hadoram, Uzal i Diklah,
Postanak 10,28Obal, Abimael, Šeba,
Postanak 10,29Ofir, Havila i Jobab: svi ovi sinovi su Joktanovi.
Postanak 10,30Prebivališta njihova protezala se od Meše prema Sefaru do gora istočnih.
Postanak 10,31To su potomci Šemovi po svojim porodicama, jezicima, zemljama i plemenima.
Postanak 10,32To su porodice potomaka Noinih po svojim porodicama i plemenima. Od njih se razgranaše narodi po zemlji poslije potopa.
Postanak 10,1 Ovo je povijest Noinih sinova: Šema, Hama i Jafeta, kojima su se rodili sinovi poslije Potopa.
Postanak 10,2Sinovi su Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešak, Tiras.
Postanak 10,3A sinovi su Gomerovi: Aškenaz, Rifat i Togarma.
Postanak 10,4Javanovi su opet sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci.
Postanak 10,5Od njih su se razgranali narodi po otocima. To su Jafetovi sinovi prema svojim zemljama - svaki s vlastitim jezikom - prema svojim plemenima i narodima.
Postanak 10,6Sinovi su Hamovi: Kuš i Misrajim, Put i Kanaan.
Postanak 10,7Kuševi su: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka. Ramini su: Šeba i Dedan.
Postanak 10,8Od Kuša se rodio Nimrod, koji je postao prvi velmoža na zemlji.
Postanak 10,9Voljom Jahve bio je silan lovac. Zato se veli: "Kao Nimrod, silan lovac voljom Jahve.
Postanak 10,10Glavno uporište njegova kraljevstva bili su: Babilon, Erek, Akad i Kalne, svi u zemlji Šinearu.
Postanak 10,11Iz ove je zemlje došao Ašur. On je podigao Ninivu, Rehobot Ir, Kalah
Postanak 10,12i Resen između Ninive i Kalaha (to je glavni grad).
Postanak 10,13Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Naftuhijci,
Postanak 10,14pa Patrušani, Kasluhijci i Kaftorci, od kojih su potekli Filistejci.
Postanak 10,15Od Kanaana potječe Sidon, njegov prvenac, i Het.
Postanak 10,16Dalje: Jebusejci, Amorejci, Girgašani,
Postanak 10,17Hivijci, Arkijci, Sinijci,
Postanak 10,18Arvađani, Semarjani i Hamaćani. Poslije se kanaanska plemena razgranaše,
Postanak 10,19tako da se granica Kanaanaca protezala od Sidona prema Geraru sve do Gaze pa prema Sodomi, Gomori, Admi i Sebojimu sve do Leše.
Postanak 10,20To su sinovi Hamovi prema svojim plemenima i jezicima, po svojim zemljama i narodima.
Postanak 10,21A i Šemu - praocu svih sinova Eberovih i starijem bratu Jafetovu - rodili se sinovi.
Postanak 10,22Šemovi su sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram.
Postanak 10,23A Aramovi su sinovi: Us, Hul, Geter i Maš.
Postanak 10,24Arpakšad rodi Šelaha, Šelah rodi Ebera.
Postanak 10,25Eberu su se rodila dva sina: jednomu bješe ime Peleg, jer se za njegova vijeka zemlja razdijelila. Njegovu je bratu bilo ime Joktan.
Postanak 10,26Od Joktana se rodiše: Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah,
Postanak 10,27Hadoram, Uzal, Dikla,
Postanak 10,28Obal, Abimael, Šeba,
Postanak 10,29Ofir, Havila i Jobab. Sve su to sinovi Joktanovi.
Postanak 10,30Njihova se naselja protezahu od Meše sve do Sefara, brdovitih krajeva na istoku.
Postanak 10,31To su sinovi Šemovi prema svojim plemenima, jezicima i zemljama, po svojim narodima.
Postanak 10,32To su rodovi Noinih sinova prema svojim lozama i narodima. Od njih su se razgranali narodi po zemlji poslije Potopa.
Stvaranje 10,1Evo obitelji sinova Nojinih, Sema, Šama i Jafeta. Rodiše im se sinovi poslije Potopa:
Stvaranje 10,2Sinovi Jafetovi : Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešeh i Tiraz.
Stvaranje 10,3Gomerovi sinovi: Aškenaz, Rifat i Togarma.
Stvaranje 10,4Javanovi sinovi: Eliša, Tarsis, Hitim i Rodanim. Počev od njih vrši se podjela naroda u otočja.
Stvaranje 10,5Svaki imaše zemlju svoju slijedeći jezik svoj i svoj narod prema plemenu svojem.
Stvaranje 10,6Sinovi Šamovi : Kuš, Misraim, Put i Kanaan.
Stvaranje 10,7Sinovi Kušovi: Seva, Havila, Savta, Raema, Savtek. Sinovi Raemovi: Saba i Dedan.
Stvaranje 10,8Kuš rodi Nimroda. On bi prvi junak na zemlji,
Stvaranje 10,9on koji bi jedan smioni lovac pred GOSPODOM. Otud izreka: `Poput Nimroda, biti junački lovac pred GOSPODOM. `
Stvaranje 10,10Prijestolnice njegovog kraljevstva bijahu Babilon, Ereh, Akhad, sve gradovi u zemlji Šinear.
Stvaranje 10,11On iziđe iz te zemlje i ode u Asiriju i sagradi Ninivu, grad širokih trgova, Kalah
Stvaranje 10,12veliki grad, i Rezen između Ninive i Kalaha.
Stvaranje 10,13Kanaan rodi Sidona svojeg prvijenca i Heta,
Stvaranje 10,16Jebuzita, Amorita, Girgašita,
Stvaranje 10,17Hivita, Arkita, Sinita,
Stvaranje 10,18Arvadita, Semarita, Hematita. Kanaanska plemena se potom rasijaše
Stvaranje 10,19i područje kanaansko se protegnu od Sidona prema Gueraru sve do Gaze, prema Sodomi i Gomori, Admai i Sevoimu sve do Lešae.
Stvaranje 10,20Takvi bijahu sinovi Šamovi po svojim plemenima i njihovim jezicima, svrstani po zemljama i narodima.
Stvaranje 10,21Od Sema, prvorođenog brata Jafetovog, rodi se također otac svih sinova Heberovih .
Stvaranje 10,22Sinovi Semovi Elam, Asur, Arpahšad, Lud i Aram.
Stvaranje 10,23Sinovi Aramovi: Us, Hul, Gueter i Maš.
Stvaranje 10,24Arpahšad rodi Šelaha, a Šelah rodi Hebera.
Stvaranje 10,25Heberu se rodiše dva sina. Prvi se zvao Feleh, jer u njegovo doba zemlja bi podijeljena a njegov se brat zvaše Joktan.
Stvaranje 10,26Joktan rodi Almodada, Šelefa, Hasarmaveta, Jeraha,
Stvaranje 10,27Hadorama, Uzala, Dikla,
Stvaranje 10,28Ovala, Abimaela, Saba,
Stvaranje 10,29Ofira, Havila, Jovava. To su sve sinovi Joktanovi;
Stvaranje 10,30njihovo se stanište protezalo od Meša prema Sefaru, istočnoj planini.
Stvaranje 10,31Takvi bijahu sinovi Semovi prema njihovim plemenima i njihovim jezicima, svrstani u zemlje i narode.
Stvaranje 10,32Takva bijahu plemena sinova Nojinih prema svojim obiteljima svrstanim u narode. Počev od njih počinje podjela naroda na zemlji poslije Potopa.
1. Mojsijeva 10,1A ovo su plemena sinova Nojevijeh, Sima, Hama i Jafeta, kojima se rodiše sinovi poslije potopa.
1. Mojsijeva 10,2Sinovi Jafetovi: Gomer i Magog i Madaj i Javan i Tovel i Meseh i Tiras.
1. Mojsijeva 10,3A sinovi Gamerovi: Ashenas i Rifat i Togarma.
1. Mojsijeva 10,4A sinovi Javanovi: Elisa i Tarsis, Kitim i Dodanim.
1. Mojsijeva 10,5Od njih se razdijeliše ostrva narodna na zemljama svojim, svako po jeziku svojemu i po porodicama svojim, u narodima svojim.
1. Mojsijeva 10,6A sinovi Hamovi: Hus i Mesrain, Fud i Hanan.
1. Mojsijeva 10,7A sinovi Husovi: Sava i Evila i Savata i Regma i Savataka. A sinovi Regmini: Sava i Dadan.
1. Mojsijeva 10,8Hus rodi i Nevroda; a on prvi bi silan na zemlji;
1. Mojsijeva 10,9Bješe dobar lovac pred Gospodom; zato se kaže: dobar lovac pred Gospodom kao Nevrod.
1. Mojsijeva 10,10A početak carstvu njegovu bješe Vavilon i Oreh i Arhad i Halani u zemlji Senaru.
1. Mojsijeva 10,11Iz te zemlje izađe Asur, i sazida Nineviju i Rovot grad i Halah,
1. Mojsijeva 10,12I Dasem između Ninevije i Halaha; to je grad velik.
1. Mojsijeva 10,13A Mesrain rodi Ludeje i Enemeje i Laveje i Neftaleje,
1. Mojsijeva 10,14I Patroseje i Hasmeje, odakle izađoše Filisteji i Gaftoreji.
1. Mojsijeva 10,15A Hanan rodi Sidona, prvenca svojega, i Heta,
1. Mojsijeva 10,16I Jevuseja i Amoreja i Gergeseja,
1. Mojsijeva 10,17I Eveja i Arukeja i Aseneja,
1. Mojsijeva 10,18I Aradeja i Samareja i Amateja. A poslije se rasijaše plemena Hananejska.
1. Mojsijeva 10,19I bjehu međe Hananejske od Sidona idući na Gerar pa do Gaze, i idući na Sodom i Gomor i Adamu i Sevojim pa do Dasa.
1. Mojsijeva 10,20To su sinovi Hamovi po porodicama svojim i po jezicima svojim, u zemljama svojim i u narodima svojim.
1. Mojsijeva 10,21I Simu rodiše se sinovi, najstarijemu bratu Jafetovu, ocu svijeh sinova Everovijeh.
1. Mojsijeva 10,22Sinovi Simovi bjehu: Elam i Asur i Arfaksad i Lud i Aram.
1. Mojsijeva 10,23A sinovi Aramovi: Uz i Ul i Gater i Mas.
1. Mojsijeva 10,24A arfaksad rodi Salu, a Sala rodi Evera.
1. Mojsijeva 10,25A Everu se rodiše dva sina: jednom bješe ime Falek, jer se u njegovo vrijeme razdijeli zemlja, a bratu njegovu ime Jektan.
1. Mojsijeva 10,26A Jektan rodi Elmodada i Saleta i Sarmota i Jaraha,
1. Mojsijeva 10,27I Odora i Evila i Deklu,
1. Mojsijeva 10,28I Evala i Avimaila i Savu,
1. Mojsijeva 10,29I Ufira i Evilu i Jovava; ti svi bjehu sinovi Jektanovi.
1. Mojsijeva 10,30I življahu od Mase, kako se ide na Safir do gora istočnijeh.
1. Mojsijeva 10,31To su sinovi Simovi po porodicama svojim i po jezicima svojim, u zemljama svojim i u narodima svojim;
1. Mojsijeva 10,32To su porodice sinova Nojevijeh po plemenima svojim, u narodima svojim; i od njih se razdijeliše narodi po zemlji poslije potopa.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje