Tražilica


Postanak 13. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 13,1Tako otide Abram iz Egipta prema Negebu, on i žena njegova i sve, štogod je imao, i Lot s njim.
Postanak 13,2A bio je Abram vrlo bogat stokom, srebrom i zlatom.
Postanak 13,3Iz Negeba pođe od mjesta do mjesta sve do Betela, do mjesta, gdje mu je prije bio šator, između Betela i Aja,
Postanak 13,4Do mjesta, gdje je prije bio načinio žrtvenik; i tamo prizva Abram ime Gospodnje.
Postanak 13,5A i Lot, koji je išao s Abramom, imao je ovaca, goveda i šatora.
Postanak 13,6I tako im nije bilo dosta zemlje, da ostanu zajedno, jer je blago njihovo bilo tako veliko, da nijesu mogli ostati zajedno.
Postanak 13,7I nasta svađa među pastirima stada Abramova i pastirima stada Lotova; a uz to su tada prebivali još i Kanaanci i Perizeji u zemlji.
Postanak 13,8Zato reče Abram Lotu: "Neka ne bude svađe između mene i tebe, između mojih i tvojih pastira; jer braća smo.
Postanak 13,9Nije li sva zemlja pred tobom? Odijeli se radije od mene! Ako ćeš ti nalijevo, ja idem nadesno; ako li ćeš ti nadesno, ja idem nalijevo."
Postanak 13,10I Lot podiže oči svoje i vidje, da je sav kraj na Jordanu posve natopljen - Gospod naime nije bio još zatro Sodomu i Gomoru - kao vrt Gospodnji, kao zemlja egipatska, sve do Soara.
Postanak 13,11I Lot izabra sebi sav kraj na Jordanu; i potom Lot otide na istok; tako se razdijeliše jedan od drugoga.
Postanak 13,12Abram je ostao u zemlji kanaanskoj. Lot se je nastanio u mjestima kraja na Jordanu i razapeo šatore svoje sve do Sodome.
Postanak 13,13A ljudi u Sodomi bili su nevaljani i ogriješili su se veoma pred Gospodom.
Postanak 13,14A Gospod reče Abramu, pošto se bio Lot odijelio od njega: "Podigni oči svoje i pogledaj s mjesta, gdje stojiš, prema sjeveru, jugu, istoku i zapadu;
Postanak 13,15Jer svu zemlju, što je vidiš, dat ću tebi i potomstvu tvojemu zauvijek.
Postanak 13,16I učinit ću, da potomstva tvojega bude kao praha na zemlji. Ako tko mogne izbrojiti prah na zemlji, moći će tada izbrojiti i potomstvo tvoje.
Postanak 13,17Ustani i prođi zemlju u dužinu i u širinu, jer ću je dati tebi."
Postanak 13,18I Abram diže šatore svoje i nastani se uz hrastove Mamre, što su kod Hebrona, i tu podiže žrtvenik Gospodu.
Postanak 13,1 Iz Egipta Abram ode gore u Negeb sa svojom ženom i sa svime što je imao. I Lot bješe s njim.
Postanak 13,2Abram je bio veoma bogat stokom, srebrom i zlatom.
Postanak 13,3Od postaje do postaje iz Negeba išao je do Betela,
Postanak 13,4do mjesta na kojem je bio postavio šator, između Betela i Aja, gdje je prije podigao žrtvenik. Tu je Abram zazivao ime Jahvino.
Postanak 13,5I Lot, koji iđaše s Abramom, imaše ovaca, goveda i šatora,
Postanak 13,6tako da ih kraj ne bi izdržavao kad bi zajedno ostali. Njihovo je blago bilo veliko, te zajedno nisu mogli boraviti.
Postanak 13,7Svađa je nastajala između pastira stoke Abramove i pastira stoke Lotove. Tada su zemlju nastavali Kanaanci i Perižani.
Postanak 13,8Zato Abram reče Lotu: "Neka ne bude svađe između mene i tebe, između pastira mojih i tvojih - ta mi smo braća!
Postanak 13,9Nije li sva zemlja pred tobom? Odvoji se od mene! Kreneš li ti nalijevo, ja ću nadesno; ako ćeš ti nadesno, ja ću nalijevo.
Postanak 13,10Lot podiže oči i vidje kako je dobro posvuda natapana sva Jordanska dolina, kao kakav vrt Jahvin, kao zemlja egipatska prema Soaru. - Bilo je to prije nego što je Jahve uništio Sodomu i Gomoru. -
Postanak 13,11Lot izabere za se svu Jordansku dolinu i ode na istok. Tako se odijele jedan od drugoga.
Postanak 13,12Abram ostade u kanaanskoj zemlji, dok je Lot živio po mjestima u dolini i razapeo svoje šatore do Sodome.
Postanak 13,13A žitelji Sodome bijahu veoma opaki, sami grešnici protiv Jahve.
Postanak 13,14Jahve reče Abramu, pošto se Lot od njega rastao: "Oči svoje podigni i s mjesta na kojem si pogledaj prema sjeveru, jugu, istoku i zapadu;
Postanak 13,15jer svu zemlju što je možeš vidjeti dat ću tebi i tvome potomstvu zauvijek.
Postanak 13,16Potomstvo ću tvoje učiniti kao prah na zemlji. Ako tko mogne prebrojiti prah zemlje, i tvoje će potomstvo moći prebrojiti.
Postanak 13,17Na noge! Prođi zemljom uzduž i poprijeko jer ću je tebi predati.
Postanak 13,18Abram digne šatore i dođe pa se naseli kod hrasta Mamre, što je u Hebronu. Ondje podigne žrtvenik Jahvi.
Stvaranje 13,1i Abram se uspe iz Egipta u Negev, on, njegova žena i sve što je posjedovao Lot bijaše s njim.
Stvaranje 13,2Abram bijaše veoma bogat stadima, srebrom i zlatom.
Stvaranje 13,3On iđaše postupno od Negeva sve do Betela, sve do mjesta gdje ja bio najprije taborovao između Betela i Aia .
Stvaranje 13,4Na mjestu gdje prethodno bijaše podigao *žrtvenik, Abram učini jedno zazivanje u GOSPODOVO ime.
Stvaranje 13,5Lot, koji je pratio Abrama, posjedovao je također krupnu stoku, kao i šatore.
Stvaranje 13,6Zemlja nije davala dovoljno potrepština za njihov zajednički život, jer njihova dobra bijahu prevelika da bi mogli živjeti zajedno.
Stvaranje 13,7Izbi svađa između Abramovih i Lotovih pastira Kanaanci i Periziti nastanjivaše onda zemlju
Stvaranje 13,8a Abram reče Lotu: ` Nek ne bude svađe između mene i tebe, mojih i tvojih pastira, mi smo braća .
Stvaranje 13,9Nije li sva zemlja pred tobom? Odijeli se dakle od mene. Ako kreneš na sjever, ja ću ići na jug; ako ti kreneš na jug ja ću ići na sjever. `
Stvaranje 13,10Lot diže oči i vidje distrikt Jordaniju: bio je potpuno navodnjen. Prije no će GOSPOD uništiti Sodomu i Gomoru on bijaše sve do Soara navodnjen kao vrt GOSPODNJI, kao zemlja egipatska.
Stvaranje 13,11Lot izabra za sebe jordanski distrikt i promijeni smjer prema istoku. On se odvojiše jedan od drugog,
Stvaranje 13,12Abram, stanovaše u zemlji kanaanskoj a Lot u gradovima Distrikta .
Stvaranje 13,13Ovaj dođe taborovati u Sodomu koja strašno zgriješi protiv GOSPODA.
Stvaranje 13,14GOSPOD reče Abramu nakon Lotovog odvajanja od njega: ` Digni svoje oči i, s mjesta na kojem jesi pogledaj k sjeveru, k jugu, k istoku i zapadu.
Stvaranje 13,15Da, svu zemlju koju vidiš, ja ti ju dajem kao i tvojem potomstvu, zauvijek.
Stvaranje 13,16Ja ću umnožiti tvoje potomstvo kao prašinu zemaljsku toliko da ako je moguće prebrojiti prašinu zemaljsku, moći će se također prebrojati i tvoje potomstvo.
Stvaranje 13,17Digni se, prođi zemljom uzduž i poprijeko, jer ti ju ja dajem.`
Stvaranje 13,18Abram dođe sa svojim šatorima stanovati u hrastovima Mambre koji su u Hebronu; on tu podiže žrtvenik GOSPODU.
1. Mojsijeva 13,1Tako otide Avram iz Misira gore na jug, on i žena mu i sve što imaše, također i Lot s njim.
1. Mojsijeva 13,2A bijaše Avram vrlo bogat stokom, srebrom i zlatom.
1. Mojsijeva 13,3I iđaše svojim putovima od juga sve do Vetilja, do mjesta gdje mu prvo bijaše šator, između Vetilja i Gaja,
1. Mojsijeva 13,4Do mjesta, gdje pređe bješe načinio žrtvenik; i ondje prizva Avram ime Gospodnje.
1. Mojsijeva 13,5A i Lot koji iđaše s Avramom imaše ovaca i goveda i šatora.
1. Mojsijeva 13,6I zemlja ne mogaše ih nositi zajedno, jer blago njihovo bijaše veliko da ne mogahu živjeti zajedno,
1. Mojsijeva 13,7I bijaše svađa među pastirima Avramove stoke i pastirima Lotove stoke. A u to vrijeme življahu Hananeji i Ferezeji u onoj zemlji.
1. Mojsijeva 13,8Pa Avram reče Lotu: nemoj da se svađamo ja i ti, ni moji pastiri i tvoji pastiri; jer smo braća.
1. Mojsijeva 13,9Nije li ti otvorena cijela zemlja? Odijeli se od mene. Ako ćeš ti na lijevo, ja ću na desno; ako li ćeš ti na desno, ja ću na lijevo.
1. Mojsijeva 13,10Tada Lot podiže oči svoje i sagleda svu ravnicu Jordansku, kako cijelu natapaše rijeka, bješe kao vrt Gospodnji, kao zemlja Misirska, sve do Zagora, prije nego Gospod zatr Sodom i Gomor.
1. Mojsijeva 13,11I Lot izabra sebi svu ravnicu Jordansku, i otide Lot na istok; i razdijeliše se jedan od drugoga:
1. Mojsijeva 13,12Avram življaše u zemlji Hananskoj, a Lot življaše po gradovima u onoj ravnici premještajući svoje šatore do Sodoma.
1. Mojsijeva 13,13A ljudi u Sodomu bijahu nevaljali, i griješahu Gospodu veoma.
1. Mojsijeva 13,14A Gospod reče Avramu, pošto se Lot odijeli od njega: podigni sada oči svoje, pa pogledaj s mjesta gdje si na sjever i na jug i na istok i na zapad.
1. Mojsijeva 13,15Jer svu zemlju što vidiš tebi ću dati i sjemenu tvojemu do vijeka.
1. Mojsijeva 13,16I učiniću da sjemena tvojega bude kao praha na zemlji; ako ko uzmože izbrojiti prah na zemlji, moći će izbrojiti i sjeme tvoje.
1. Mojsijeva 13,17Ustani, i prolazi tu zemlju u dužinu i u širinu; jer ću je tebi dati.
1. Mojsijeva 13,18I Avram diže šatore, i dođe i naseli se u ravnici Mamrijskoj, koja je kod Hevrona, i ondje načini žrtvenik Gospodu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje