Tražilica


Postanak 16. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 16,1Saraja, žena Abramova, nije mu rađala djece; a imala je sluškinju Egipćanku, po imenu Agaru.
Postanak 16,2Tada reče Saraja Abramu: "Gle, Gospod mi je uskratio djecu; uzmi dakle sluškinju moju za ženu; pa možda po njoj dođem do djece." Abram prista na riječ Sarajinu.
Postanak 16,3I Saraja, žena Abramova, uze Agaru Egipćanku, sluškinju svoju, iza deset godina, otkako se nastani Abram u zemlji kanaanskoj, i dade je Abramu, mužu svojemu, za ženu.
Postanak 16,4I on uđe k Agari, i ona zatrudnje. A kad ona opazi, da je trudna, prezre gospodaricu svoju.
Postanak 16,5Tada reče Saraja Abramu: "Uvredu, što mi se nanosi, ti si skrivio. Ja ti dadoh sluškinju svoju za ženu, a ona sad, kad vidje, da je trudna, prezire mene. Gospod neka sudi meni i tebi!"
Postanak 16,6Abram odgovori Saraji: "Gle, sluškinja tvoja u ruci je tvojoj; čini s njom, kako ti drago!" I Saraja stade s njom strogo postupati, te ona pobježe od nje.
Postanak 16,7Anđeo Gospodnji nađe je na studencu u pustinji, na studencu na putu u Šur.
Postanak 16,8I upita je: "Agaro, sluškinjo, Sarajina, odakle dolaziš i kamo ideš?" Ona odgovori: "Bježim od Saraje, gospodarice svoje."
Postanak 16,9Anđeo Gospodnji reče joj: "Vrati se natrag gospodarici svojoj i podvrgni se vlasti njezinoj!"
Postanak 16,10I još joj reče anđeo Gospodnji: "Umnožit ću potomstvo tvoje tako, da se neće moći prebrojiti od množine."
Postanak 16,11Dalje joj reče anđeo Gospodnji: "Eto, trudna si sad i rodit ćeš sina, kojemu nadjeni ime Išmael; jer Gospod usliši vapaj tvoj!
Postanak 16,12On će biti čovjek sličan divljemu magarcu; ruka će se njegova dizati na svakoga, a svačija ruka na njega, i boravit će u blizini sve svoje braće."
Postanak 16,13Tada ona prozva Gospoda, koji je bio s njom govorio: "Ti si Bog Svevidljiv"; jer, reče ona, "ja sam zaista gledala onoga, koji mene vidi i ostala živa."
Postanak 16,14Zato se zove studenac onaj Beer-Lahai-Roi "studenac Svevidljivoga". On leži, kako je poznato, između Kadeša i Bereda.
Postanak 16,15I Agara rodi Abramu sina, i Abram nazva sina, što mu ga darova Agara, Išmael.
Postanak 16,16Abramu je bilo osamdeset i šest godina, kad Agara rodi Abramu Išmaela.
Postanak 16,1 Abramova žena Saraja nije mu rađala djece. A imaše ona sluškinju Egipćanku - zvala se Hagara.
Postanak 16,2I reče Saraja Abramu: "Vidiš, Jahve me učinio nerotkinjom. Hajde k mojoj sluškinji, možda ću imati djece." Abram posluša riječ Sarajinu.
Postanak 16,3Tako, pošto je Abram proboravio deset godina u zemlji kanaanskoj, njegova žena Saraja uzme Hagaru, Egipćanku, sluškinju svoju, pa je dade svome mužu Abramu za ženu.
Postanak 16,4Uđe on k Hagari te ona zače. A kad je vidjela da je začela, s prezirom je gledala na svoju gospodaricu.
Postanak 16,5Tada reče Saraja Abramu: "Nepravda što se meni nanosi tvoja je krivnja! Prepustila sam svoju sluškinju tvome zagrljaju, ali otkako opazi da je zanijela, s prezirom na me gleda. Jahve sudio i meni i tebi!
Postanak 16,6Nato Abram odvrati Saraji: "Tvoja je sluškinja u tvojoj ruci: kako ti se čini da je dobro, tako prema njoj postupi!" Saraja postupi prema njoj tako loše da ona od nje pobježe.
Postanak 16,7Anđeo Jahvin nađe je kod izvora u pustinji - uz vrelo što je na putu prema Šuru -
Postanak 16,8pa je zapita: "Hagaro, sluškinjo Sarajina, odakle dolaziš i kamo ideš?" "Bježim, evo, od svoje gospodarice Saraje", odgovori ona.
Postanak 16,9Nato joj anđeo Jahvin reče: "Vrati se svojoj gospodarici i pokori joj se!
Postanak 16,10Još joj reče anđeo Jahvin: "Tvoje ću potomstvo silno umnožiti; od mnoštva se neće moći ni prebrojiti.
Postanak 16,11Dalje joj je anđeo Jahvin rekao: "Gle, zanijela si i rodit ćeš sina. Nadjeni mu ime Jišmael, jer Jahve ču jad tvoj.
Postanak 16,12On će biti kao divlje magare: ruka će se njegova dizati na svakoga i svačija ruka na njega; i pred licem sve mu braće on će stan sebi podići.
Postanak 16,13A Jahvu koji joj govoraše nazva: "Ti si El Roi - Svevid Bog", jer - reče ona - "vidjeh Boga i nakon viđenja - još živim!
Postanak 16,14Stoga se taj zdenac zove Beer Lahaj Roi - Zdenac životvornog Svevida, a eno ga između Kadeša i Bereda.
Postanak 16,15Rodi Hagara Abramu sina, a Abram sinu što mu ga rodi Hagara nadjene ime Jišmael.
Postanak 16,16Abramu je bilo osamdeset i šest godina kad mu je Hagara rodila Jišmaela.
Stvaranje 16,1Sarai, žena Abramova, nije mu dala potomstva. Ona je imala jednu sluškinju Egipćanku imenom Hagara,
Stvaranje 16,2i Sarai reče Abramu: ` GOSPOD me spriječio rađati. Idi dakle prema mojoj sluškinji, možda ću putem nje imati jednog sina . Abram posluša prijedlog Sarain.
Stvaranje 16,3Deset godina nakon što se Abram bio smjestio u Kanaanskoj zemlji, Sarai njegova žena uze Hagara, svoju egipćansku sluškinju, i dade ju kao ženu svojem mužu Abramu.
Stvaranje 16,4On iđaše prema Hagara koja posta trudna. Kad se vidi nosećom ona svoju gospodaricu ne udostoji više pogleda svojeg.
Stvaranje 16,5Sarai reče Abramu: ` Ti si odgovoran zbog uvrede koja mi je na nesena. Ja sam ta koja ti je na grudi stavila svoju sluškinju. Čim se opazila trudnom, ja sam prestala biti u njenim očima dostojna štovanja. Nek GOSPOD odluči između tebe i mene!`
Stvaranje 16,6Abram odgovori Sarai: ` Evo ti sluškinja na tvoju volju, učini s njom što je dobro u očima tvojim. ` Sarai postupi zlo s njome i ova pobježe.
Stvaranje 16,7*Anđeo GOSPODOV ju nađe blizu jednog izvora u pustinji, onaj koji je na cesti Šurskoj, i reče joj: ` Hagaro, Saraina sluškinjo, otkud dolaziš i kamo to ideš?`
Stvaranje 16,8Ona odgovor: ` Bježim ispred Saraie, gospodarice svoje.`
Stvaranje 16,9Anđeo GOSPODOV joj reče: `Vrati se gospodarici svojoj i povij se zapovijedima njenim.`
Stvaranje 16,10Anđeo GOSPODOV joj kaza: ` Umnožit ću toliko potomstvo tvoje da se prebrojati ne će moći.`
Stvaranje 16,11Anđeo Gospodov joj reče: ` Ti si trudna i rodit ćeš sina, dat ćeš mu ime Ismael jer GOSPOD je opazio tvoju nevolju.
Stvaranje 16,12Istinsko divlje magare, taj čovjek! Njegova ruka na svakoga, svi ruku na njega, sučelice svoj svojoj braći, on staje.`
Stvaranje 16,13Hagaraa zazva ime GOSPODOVO koji joj je bio govorio: ` Ti si Bog koji me vidi.` Ona je u stvari bila rekla: ` Je li to ovdje da sam ja vidjela nakon što me on vidio? `
Stvaranje 16,14Zbog toga se taj zdenac zove: ` Zdenac Lahai koji me vidi`; nalazi se između Kadeša i Bereda .
Stvaranje 16,15Hagara rodi jednog sina Abramu; on nazva Ismaelom sina što mu rodi Hagara. Abram imaše 86 godina kad mu Hagara dade Ismaela.
1. Mojsijeva 16,1Ali Sara žena Avramova ne rađaše mu djece. A imaše robinju Misirku, po imenu Agaru.
1. Mojsijeva 16,2Pa reče Sara Avramu: Gospod me je zatvorio da ne rodim; nego idi k robinji mojoj, ne bih li dobila djece od nje. I Avram prista na riječ Sarinu.
1. Mojsijeva 16,3I Sara žena Avramova uze Agaru Misirku robinju svoju, i dade je za ženu Avramu mužu svojemu poslije deset godina otkako se nastani Avram u zemlji Hananskoj.
1. Mojsijeva 16,4I on otide k Agari, i ona zatrudnje; a kad vidje da je trudna, ponese se od gospođe svoje.
1. Mojsijeva 16,5A Sara reče Avramu: uvreda moja pade na tebe; ja ti metnu na krilo robinju svoju, a ona vidjevši da je trudna ponese se od mene. Gospod će suditi meni i tebi.
1. Mojsijeva 16,6A Avram reče Sari: eto, robinja je tvoja u tvojim rukama, čini s njom što ti je volja. I Sara je stade zlostaviti, te ona pobježe od nje.
1. Mojsijeva 16,7Ali anđeo Gospodnji nađe je kod studenca u pustinji, kod studenca na putu u Sur.
1. Mojsijeva 16,8I reče joj: Agaro, robinjo Sarina, otkuda ideš, kuda li ideš? A ona reče: bježim od Sare gospođe svoje.
1. Mojsijeva 16,9A anđeo joj Gospodnji reče: vrati se gospođi svojoj i pokori joj se.
1. Mojsijeva 16,10Opet joj reče anđeo Gospodnji: umnožiću veoma sjeme tvoje, da se neće moći prebrojiti od množine.
1. Mojsijeva 16,11Jošte joj reče anđeo Gospodnji: eto si trudna, i rodićeš sina, i nadjeni mu ime Ismailo; jer je Gospod vidio muku tvoju.
1. Mojsijeva 16,12A biće čovjek ubojica; ruka će se njegova dizati na svakoga a svačija na njega, i nastavaće na pogledu svoj braći svojoj.
1. Mojsijeva 16,13Tada Agara prizva ime Gospoda koji govori s njom: ti si Bog, koji vidi. Jer govoraše: zar još gledam iza onoga koji me vidje?
1. Mojsijeva 16,14Toga radi zove se studenac onaj studenac živoga koji me vidi; a on je između Kadisa i Varada.
1. Mojsijeva 16,15I rodi Agara Avramu sina; i nadjede Avram sinu svojemu, kojega mu rodi Agara, ime Ismailo.
1. Mojsijeva 16,16A bješe Avramu osamdeset i šest godina kad mu Agara rodi Ismaila.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje