Tražilica


Postanak 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 2,1Tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova.
Postanak 2,2Sedmi dan bio je dovršio Bog djelo svoje, što ga stvori. On počinu sedmi dan od svega djela svojega, što ga je bio stvorio.
Postanak 2,3I blagoslovi Bog sedmi dan i proglasi ga svetim, jer taj dan počinu od svega djela svojega, što ga je bio stvorio i učinio.
Postanak 2,4To je opis postanja neba i zemlje, kad su bili stvoreni. U vrijeme, kad Gospod Bog stvori zemlju i nebo,
Postanak 2,5Nije još bilo na zemlji nikakva grmlja poljskoga, i na poljima nije još raslo nikakvo bilje, jer Gospod Bog nije još pustio dažda na zemlju i nije još bilo ljudi, da obrađuju zemlju.
Postanak 2,6No dizala se je magla iz zemlje i natapala je svu površinu tla.
Postanak 2,7Tada načini Gospod Bog čovjeka (Adama) od praha zemaljskoga i udahnu mu u lice duh života. Tako postade čovjek živo biće.
Postanak 2,8Tada zasadi Gospod Bog daleko na istoku vrt u Edenu i stavi tamo čovjeka, kojega je bio načinio.
Postanak 2,9I dade Gospod Bog, te niče iz zemlje svakojako drveće, ugodno za pogled i dobro za jelo, i drvo života usred vrta i drvo spoznanja dobra i zla.
Postanak 2,10Od Edena dolazila je rijeka, da natapa vrt, i ona se kod izlaza iz njega dijelila u četiri otoke.
Postanak 2,11Prva se zove Pišon, koja teče pokraj cijele zemlje Havile, gdje ima zlata.
Postanak 2,12Zlato je ove zemlje izvrsno; a tamo ima i bdelija i oniksa kamena.
Postanak 2,13Druga se rijeka zove Gihon, koja teče pokraj cijele zemlje Kuš.
Postanak 2,14Treća se rijeka zove Tigris, koja teče istočno od Asirije. Četvrta je rijeka Eufrat.
Postanak 2,15Uze dakle Gospod Bog čovjeka i stavi ga u vrt edenski, da ga obrađuje i goji.
Postanak 2,16A dade Gospod Bog čovjeku ovu zapovijed: "Sa svakoga drveta u vrtu smiješ jesti;
Postanak 2,17Samo s drveta spoznanja dobra i zla ne jedi, jer čim bi jeo s njega, morao bi umrijeti."
Postanak 2,18Tada reče Gospod Bog: "Nije dobro čovjeku, da je sam. Načinit ću mu pomoćnicu, koja mu pristaje."
Postanak 2,19I dovede Gospod Bog sve životinje zemaljske i sve ptice nebeske, što ih bio načinio od zemlje, pred Adama, da vidi, kako će ih nazvati. Kako Adam nazove živa bića, onako će se zvati.
Postanak 2,20Adam nadjenu dakle imena svoj stoci i pticama nebeskim i svima životinjama zemaljskim; ali se Adamu ne nađe među njima pomoćnica, koja bi mu pristajala.
Postanak 2,21Zato Gospod Bog pusti dubok san na Adama, i dok je on spavao, uze mu jedno rebro i ispuni mjesto opet mesom.
Postanak 2,22Gospod Bog načini ženu od rebra, što ga je bio uzeo čovjeku, i dovede je k čovjeku.
Postanak 2,23Tada Adam reče: "Ta je napokon kost od kostiju mojih i meso od mesa mojega. Ona će se zvati žena, jer je uzeta od čovjeka."
Postanak 2,24Zato ostavlja muž oca i mater i prianja za ženu svoju, i budu jedno tijelo.
Postanak 2,25Oboje, Adam i žena njegova, bili su goli, pa ipak se nijesu stidjeli jedan od drugoga.
Postanak 2,1 Tako bude dovršeno nebo i zemlja sa svom svojom vojskom.
Postanak 2,2I sedmoga dana Bog dovrši svoje djelo koje učini. I počinu u sedmi dan od svega djela koje učini.
Postanak 2,3I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti, jer u taj dan počinu od svega djela svoga koje učini.
Postanak 2,4To je postanak neba i zemlje, tako su stvarani.

Kad je Jahve, Bog, sazdao nebo i zemlju,

Postanak 2,5još nije bilo nikakva poljskoga grmlja po zemlji, još ne bijaše niklo nikakvo poljsko bilje, jer Jahve, Bog, još ne pusti dažda na zemlju i nije bilo čovjeka da zemlju obrađuje.
Postanak 2,6Ipak, voda je izvirala iz zemlje i natapala svu površinu zemaljsku.
Postanak 2,7Jahve, Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša.
Postanak 2,8I Jahve, Bog, zasadi vrt na istoku, u Edenu, i u nj smjesti čovjeka koga je napravio.
Postanak 2,9Tada Jahve, Bog, učini te iz zemlje nikoše svakovrsna stabla - pogledu zamamljiva a dobra za hranu - i stablo života, nasred vrta, i stablo spoznaje dobra i zla.
Postanak 2,10Rijeka je izvirala iz Edena da bi natapala vrt; odatle se granala u četiri kraka.
Postanak 2,11Prvom je ime Pišon, a optječe svom zemljom havilskom, u kojoj ima zlata.
Postanak 2,12Zlato je te zemlje dobro, a ima ondje i bdelija i oniksa.
Postanak 2,13Drugoj je rijeci ime Gihon, a optječe svu zemlju Kuš.
Postanak 2,14Treća je rijeka Tigris, a teče na istok od Ašura; četvrta je Eufrat.
Postanak 2,15Jahve, Bog, uzme čovjeka i postavi ga u edenski vrt da ga obrađuje i čuva.
Postanak 2,16Jahve, Bog, zapovjedi čovjeku: "Sa svakoga stabla u vrtu slobodno jedi,
Postanak 2,17ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo! U onaj dan u koji s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti!
Postanak 2,18I reče Jahve, Bog: "Nije dobro da čovjek bude sam: načinit ću mu pomoć kao što je on.
Postanak 2,19Tada Jahve, Bog, načini od zemlje sve životinje u polju i sve ptice u zraku i predvede ih čovjeku da vidi kako će koju nazvati, pa kako koje stvorenje čovjek prozove, da mu tako bude ime.
Postanak 2,20Čovjek nadjene imena svoj stoci, svim pticama u zraku i životinjama u polju. No čovjeku se ne nađe pomoć kao što je on.
Postanak 2,21Tada Jahve, Bog, pusti tvrd san na čovjeka te on zaspa, pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom.
Postanak 2,22Od rebra što ga je uzeo čovjeku napravi Jahve, Bog, ženu pa je dovede čovjeku.
Postanak 2,23Nato čovjek reče: "Gle, evo kosti od mojih kostiju, mesa od mesa mojega! Ženom neka se zove, od čovjeka kad je uzeta!
Postanak 2,24Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo.
Postanak 2,25A bijahu oboje goli - čovjek i njegova žena - ali ne osjećahu stida.
Stvaranje 2,1Nebo, zemlja i svi njihovi elementi biše načinjeni. Bog dovrši sedmog dana djelo koje bio stvorio, on zaustavi sedmog dana svako djelo koje činjaše.
Stvaranje 2,2Bog blagoslovi sedmi dan i posveti ga jer je bio tada zaustavio svako djelo koja on sam bijaše stvorio svojim djelovanjem.
Stvaranje 2,3Takvo je rađanje neba i zemlje od njihovog stvaranja.
Stvaranje 2,4Dana, kad GOSPOD Bog stvori zemlju i nebo,
Stvaranje 2,5ne bijaše još na zemlji nikakvog poljskog grmlja i nikakve trave poljske ne bijahu još iznikle,
Stvaranje 2,6jer GOSPOD Bog nije još bio učinio da pada kiša i ne bijaše čovjeka za obrađivati tle; bijaše samo jedan izljev iz zemlje i oblijevaše cijelu površinu tla.
Stvaranje 2,7GOSPOD Bog oblikova čovjeka u blatu uzetom iz tla. On puhnu u njegove nozdrve dah života, i čovjek posta jedno živo biće.
Stvaranje 2,8GOSPOD Bog zasadi jedan vrt u Edenu, na istoku, i stavi u njega čovjeka kojeg bijaše stvorio.
Stvaranje 2,9GOSPOD Bog dade izniknuti svakovrsno drvo primamljivog izgleda i dobro za jesti, drvo života u sred vrta i drvo spoznaje sreće i nesreće.
Stvaranje 2,10Jedna rijeka izlažaše iz Edena da bi natapala vrt; odatle ona se račvaše stvarajući četiri rukavca.
Stvaranje 2,11Jedan od njih zvao se Pishôn; to je onaj koji okružuje svu teritoriju Hawile gdje ima zlata.
Stvaranje 2,12A zlato te zemlje dobro je kao i bdellium i onix kamen .
Stvaranje 2,13Druga rijeka se zvala Guihôn; to je ona koja okružuje zemlju Koush .
Stvaranje 2,14Treća se rijeka zvala Tigris; ona je tekla k istoku Asirije. Četvrta rijeka, bio je to Eufrat .
Stvaranje 2,15GOSPOD Bog uze čovjeka i stavi ga u edenski vrt da obrađuje i čuva zemlju.
Stvaranje 2,16GOSPOD Bog zapovjedi čovjeku: `Ti ćeš moći jesti sa svakog stabla u vrtu,
Stvaranje 2,17ali ne ćeš jesti s drveta spoznaje sreće i nesreće jer, onog dana kad ga budeš jeo morat ćeš umrijeti. `
Stvaranje 2,18GOSPOD Bog reče: ` Nije dobro za čovjeka biti sam. Stvorit ću mu jednu pomoćnicu koja mu je dopuna `
Stvaranje 2,19GOSPOD Bog oblikova od zemlje svu zvijer poljsku i svu pticu nebesku koje dovede čovjeku da vidi kako će ih nazvati. Sve što doznači čovjek imaše za ime "živo biće";
Stvaranje 2,20čovjek označi njihovim imenima svu marvu, svu pticu nebesku, ali sebi samom, čovjek ne nađe pomoćnice koja bi mu bila sukladna.
Stvaranje 2,21GOSPOD Bog učini zapasti u jedno mrtvilo čovjeka koji zaspa; on uze jedno od njegovih rebara i na njegovom mjestu sastavi meso.
Stvaranje 2,22GOSPOD Bog promijeni rebro, koje je bio uzeo čovjeku, u jednu ženu koju mu dovede.
Stvaranje 2,23Čovjek uskliknu: ` Evo ovog puta kosti moje kosti i mesa mojeg mesa, ova ovdje, zvat će se ženom jer je od čovjeka stvorena . `
Stvaranje 2,24Tako ostavlja on svog oca i svoju majku da bi se priljubio ženi svojoj, i njih dvoje postaju jedno tijelo samo.
Stvaranje 2,25Oboje bijahu nagi, čovjek i njegova žena, ne imajući uzajamno stida.
1. Mojsijeva 2,1Tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova.
1. Mojsijeva 2,2I svrši Bog do sedmoga dana djela svoja, koja učini; i počinu u sedmi dan od svijeh djela svojih, koja učini;
1. Mojsijeva 2,3I blagoslovi Bog sedmi dan, i posveti ga, jer u taj dan počinu od svijeh djela svojih, koja učini;
1. Mojsijeva 2,4To je postanje neba i zemlje, kad postaše, kad Gospod Bog stvori zemlju i nebo,
1. Mojsijeva 2,5I svaku biljku poljsku, dokle je još ne bješe na zemlji, i svaku travku poljsku, dokle još ne nicaše; jer Gospod Bog još ne pusti dažda na zemlju, niti bješe čovjeka da radi zemlju,
1. Mojsijeva 2,6Ali se podizaše para sa zemlje da natapa svu zemlju.
1. Mojsijeva 2,7A stvori Gospod Bog čovjeka od praha zemaljskoga, i dunu mu u nos duh životni; i posta čovjek duša živa.
1. Mojsijeva 2,8I nasadi Gospod Bog vrt u Edemu na istoku; i ondje namjesti čovjeka, kojega stvori.
1. Mojsijeva 2,9I učini Gospod Bog, te nikoše iz zemlje svakojaka drveta lijepa za gledanje i dobra za jelo, i drvo od života usred vrta i drvo od znanja dobra i zla.
1. Mojsijeva 2,10A voda tecijaše iz Edema natapajući vrt, i odande se dijeljaše u četiri rijeke.
1. Mojsijeva 2,11Jednoj je ime Fison, ona teče oko cijele zemlje Evilske, a ondje ima zlata,
1. Mojsijeva 2,12I zlato je one zemlje vrlo dobro; ondje ima i bdela i dragoga kamena oniha.
1. Mojsijeva 2,13A drugoj je rijeci ime Geon, ona teče oko cijele zemlje Huske.
1. Mojsijeva 2,14A trećoj je rijeci ime Hidekel, ona teče k Asirskoj. A četvrta je rijeka Efrat.
1. Mojsijeva 2,15I uzevši Gospod Bog čovjeka namjesti ga u vrtu Edemskom, da ga radi i da ga čuva.
1. Mojsijeva 2,16I zaprijeti Gospod Bog čovjeku govoreći: jedi slobodno sa svakoga drveta u vrtu;
1. Mojsijeva 2,17Ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi; jer u koji dan okusiš s njega, umrijećeš.
1. Mojsijeva 2,18I reče Gospod Bog: nije dobro da je čovjek sam; da mu načinim druga prema njemu.
1. Mojsijeva 2,19Jer Gospod Bog stvori od zemlje sve zvijeri poljske i sve ptice nebeske, i dovede k Adamu da vidi kako će koju nazvati, pa kako Adam nazove koju životinju onako da joj bude ime;
1. Mojsijeva 2,20I Adam nadjede ime svakom živinčetu i svakoj ptici nebeskoj i svakoj zvijeri poljskoj; ali se ne nađe Adamu drug prema njemu.
1. Mojsijeva 2,21I Gospod Bog pusti tvrd san na Adama, te zaspa; pa mu uze jedno rebro, i mjesto popuni mesom;
1. Mojsijeva 2,22I Gospod Bog stvori ženu od rebra, koje uze Adamu, i dovede je k Adamu.
1. Mojsijeva 2,23A Adam reče: sada eto kost od mojih kosti, i tijelo od mojega tijela. Neka joj bude ime čovječica, jer je uzeta od čovjeka.
1. Mojsijeva 2,24Za to će ostaviti čovjek oca svojega i mater svoju, i prilijepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno tijelo.
1. Mojsijeva 2,25A bjehu oboje goli, Adam i žena mu, i ne bješe ih sramota.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje