Tražilica


Postanak 22. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 22,1Poslije ovih događaja stavi Bog Abrahama na kušnju i reče mu: "Abrahame!" On odgovori: "Evo me!"
Postanak 22,2On reče: "Uzmi Izaka, sina tvojega, jedinca svojega, kojega ljubiš, pa idi u pokrajinu Moriju i ondje ga prinesi sa žrtvu paljenicu na jednom od brda, za kojega ću ti reći!"
Postanak 22,3Abraham drugoga jutra rano osamari magarca svojega, uze sa sobom dvojicu od svojih sluga i sina svojega Izaka, nacijepa drva za žrtvu paljenicu, diže se tada i pođe prema mjestu, za kojega mu je Bog rekao.
Postanak 22,4Treći dan podiže Abraham oči svoje i ugleda mjesto u daljini.
Postanak 22,5Tada reče Abraham slugama svojim: "Ostanite ovdje s magarcem a ja i dječak poći ćemo tamo, da se poklonimo, pa ćemo se opet vratiti k vama."
Postanak 22,6Nato uze Abraham drva za žrtvu paljenicu i naprti ih Izaku, sinu svojemu. On sam uze oganj i nož sa sobom, i tako pođoše obojica zajedno.
Postanak 22,7Tada reče Izak ocu svojemu Abrahamu: "Oče!" On odgovori: Evo me, sine!" I zapita: "Evo oganj i drva, ali gdje je janje za žetvu paljenicu?"
Postanak 22,8Abraham odgovori: "Bog će već pribaviti janje za žrtvu paljenicu, sine!" Tako su išla obojica zajedno dalje.
Postanak 22,9Kad dođoše na mjesto, što mu ga je bio Bog pokazao, načini Abraham ondje žrtvenik i naslaga drva na njega. Sveza sina svojega Izaka i metnu ga na žrtvenik, na drva odozgor.
Postanak 22,10Nato Abraham pruži ruku svoju i prihvati za nož, da zakolje sina svojega.
Postanak 22,11Ali anđeo Gospodnji povika mu s neba: "Abrahame, Abrahame" On odgovori: "Evo me!"
Postanak 22,12Anđeo reče: "Ne stavljaj ruku na dječaka i ne učini mu ništa, jer sad znam, da se Boga bojiš i da mi nijesi uskratio jedinoga sina svojega."
Postanak 22,13Kad Abraham pogleda oko sebe, vidje odzada ovna, što se bio rogovima svojim zapleo u trnju. Abraham ode tamo, dovede ovna i prinese ga mjesto sina svojega kao žrtvu paljenicu.
Postanak 22,14Abraham prozva to mjesto "Jahve-Jire", (znači, Gospod-Pribavljač) tako da se i danas još kaže: "Na brdu Gospoda bit će pribavljeno"
Postanak 22,15Tada anđeo Gospodnji povika Abrahamu po drugi put s neba,
Postanak 22,16I reče: "Kunem se sobom, glasi riječ Gospodnja: Zato, što si to činio i nijesi mi uskratio jedinoga sina svojega.
Postanak 22,17Blagoslovit ću te obilno i potomstvo ću tvoje umnožiti kao zvijezde na nebu i kao pijesak na obali morskoj, i potomstvo će tvoje osvojiti vrata neprijatelja svojih.
Postanak 22,18I bit će blagoslovljeni u potomstvu tvojem svi narodi na zemlji zato, jer si poslušao glas moj."
Postanak 22,19Potom se Abraham vrati k slugama svojim. Digoše se i otidoše zajedno u Beer-Šebu, i Abraham je prebivao u Beer-Šebi.
Postanak 22,20Iza ovih događaja javiše Abrahamu ovo: "Gle, Milka rodi bratu tvojemu Nahoru sinove:
Postanak 22,21Husa, prvorođenca njegova, i brata njegova Buza, Kemuela, oca Aramova,
Postanak 22,22Keseda, Haza, Pildaša, Jidlafa i Betuela."
Postanak 22,23A Betuelu se rodi Rebeka. Ovih osam rodi Milka Nahoru, bratu Abrahamovu.
Postanak 22,24I inoča njegova, po imenu Reuma, rodi sinove, naime Tebaha, Gahama, Tahaša i Maaku.
Postanak 22,1 Poslije tih događaja Bog stavi Abrahama na kušnju. Zovnu ga: "Abrahame!" On odgovori: "Evo me!
Postanak 22,2Bog nastavi: "Uzmi svoga sina, jedinca svoga Izaka koga ljubiš, i pođi u krajinu Moriju pa ga ondje prinesi kao žrtvu paljenicu na brdu koje ću ti pokazati.
Postanak 22,3Ujutro Abraham podrani, osamari magarca, sa sobom povede dvojicu svojih slugu i svog sina Izaka, pošto je prije nacijepao drva za žrtvu paljenicu, i uputi se na mjesto koje mu je Bog označio.
Postanak 22,4Treći dan Abraham podigne oči i opazi mjesto izdaleka.
Postanak 22,5Abraham onda reče slugama: "Vi ostanite ovdje uz magarca, a ja i dječak odosmo gore da se poklonimo, pa ćemo se vratiti k vama".
Postanak 22,6Abraham uzme drva za žrtvu paljenicu, stavi ih na sina Izaka, a u svoju ruku uzme kremen i nož. Tako pođu obojica zajedno.
Postanak 22,7Onda Izak reče svome ocu Abrahamu: "Oče!" "Evo me, sine!" - javi se on. "Evo kremena i drva," opet će sin, "ali gdje je janje za žrtvu paljenicu?
Postanak 22,8"Bog će već providjeti janje za žrtvu paljenicu, sine moj!" - odgovori Abraham. I nastave put.
Postanak 22,9Stignu na mjesto o kojemu je Bog govorio. Ondje Abraham podigne žrtvenik, naslaže drva, sveže svog sina Izaka i položi ga po drvima na žrtvenik.
Postanak 22,10Pruži sad Abraham ruku i uzme nož da zakolje svog sina.
Postanak 22,11Uto ga zovne s neba anđeo Jahvin i poviče: "Abrahame! Abrahame!" "Evo me!" - odgovori on.
Postanak 22,12"Ne spuštaj ruku na dječaka", reče, "niti mu što čini! Sad, evo, znam da se Boga bojiš, jer nisi uskratio ni svog sina, jedinca svoga.
Postanak 22,13Podiže Abraham oči i pogleda, i gle - za njim ovan, rogovima se zapleo u grmu. Tako Abraham ode, uzme ovna i prinese ga za žrtvu paljenicu mjesto svoga sina.
Postanak 22,14Onome mjestu Abraham dade ime "Jahve proviđa". Zato se danas veli: "Na brdu Jahvina proviđanja.
Postanak 22,15Anđeo Jahvin zovne Abrahama s neba drugi put
Postanak 22,16i reče: "Kunem se samim sobom, izjavljuje Jahve: Kad si to učinio i nisi mi uskratio svog jedinca sina,
Postanak 22,17svoj ću blagoslov na te izliti i učiniti tvoje potomstvo brojnim poput zvijezda na nebu i pijeska na obali morskoj! A tvoji će potomci osvajati vrata svojih neprijatelja.
Postanak 22,18Budući da si poslušao moju zapovijed, svi će se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom.
Postanak 22,19Zatim se Abraham vrati k svojim slugama pa se zajedno upute u Beer Šebu. U Beer Šebi se Abraham nastani.
Postanak 22,20Poslije tih događaja obavijeste Abrahama: "I tvome bratu Nahoru Milka je porodila djecu:
Postanak 22,21njegova prvorođenca Usa, brata mu Buza i Kemuela - oca Aramova,
Postanak 22,22Keseda, Haza, Pildaša, Jidlafa i Betuela.
Postanak 22,23Betuel je bio otac Rebekin. Njih je osam rodila Milka Nahoru, Abrahamovu bratu.
Postanak 22,24A i njegova suložnica, kojoj bijaše ime Reuma, rodila je Tebaha, Gahama, Tahaša i Maaku.
Stvaranje 22,1No, poslije tih događaja, Bog stavi Abrahama na kušnju i reče mu: ` Abrahame!`; on odgovori: ` Evo me.`
Stvaranje 22,2On preuze: `Uzmi svog sina, svog jedinca, Izaka, kojeg voliš. Idi u zemlju Morija i ondje, ti ćeš ga ponuditi kao žrtvu paljenicu na onoj planini koju ću ti ja označiti .`
Stvaranje 22,3Abraham se diže u rano jutro, zaulari svojeg magarca, uze sa sobom dvojicu svojih mladih ljudi i svog sina
Stvaranje 22,4Trećeg dana, on podiže oči i iz daljine ugleda to mjesto.
Stvaranje 22,5Abraham reče mladim ljudima: `Ostanite ovdje, vi, s magarcem; ja i mladić, mi ćemo ići onamo klanjati se; potom vratit ćemo se k vama.`
Stvaranje 22,6Abraham uze cjepanice za holokaust i natovari ih na svog sina Izaka; on uze u ruku kamen kremen i nož, i odoše obojica zajedno.
Stvaranje 22,7Izak kaza svojem ocu Abrahamu:` Oče moj ` reče on, a Abraham odgovori: ` Evo me, sine moj. ` On preuze: `Evo vatre i cjepanica; gdje je janje za holokaust?`
Stvaranje 22,8Abraham odgovori: `Bog će znati vidjeti janje, sine moj.` Obojica nastaviše ići zajedno.
Stvaranje 22,9Kad stigoše na mjesto koje mu je Bog bio naznačio, Abraham tu podiže jedan *žrtvenik i rasporedi cjepanice. On sveza svojeg sina Izaka i stavi ga na žrtvenik povrh cjepanica.
Stvaranje 22,10Abraham pruži ruku da uzme nož i žrtvuje svog sina.
Stvaranje 22,11Tad *anđeo GOSPODOV pozva s neba i povika: ` Abrahame! Abrahame! ` On odgovori: ` Evo me. `
Stvaranje 22,12On preuze: `Ne pružaj ruku na mladića. Ne čini mu ništa, jer sad ja znam da se ti bojiš Boga, ti koji nisi ni svog sina jedinca štedio za mene.`
Stvaranje 22,13Abraham podiže oči, pogleda, kad evo kako jedan ovan bijaše svezan za rogove u jednom guštiku. On ode uzeti ga za ponuditi u holokaustu umjesto svojeg sina.
Stvaranje 22,14Abraham imenova to mjesto ` GOSPOD vidi `; također kaže se danas: ` To je na planini GOSPOD viđen . `
Stvaranje 22,15Anđeo GOSPODOV pozva Abrahama s neba po drugi put
Stvaranje 22,16i kaza: ` Ja ti prisežem sobom samim, proročanstvo GOSPODOVO. Jer si to učinio i nisi poštedio sina svoga jedinog,
Stvaranje 22,17ja se zauzimam blagosloviti te, i rasploditi tvoje potomstvo kao zvijezde na nebu i pijesak na morskoj obali. Tvoje će potomstvo Vrata tvojih neprijatelja zauzeti{Refl 152};
Stvaranje 22,18u njemu će se blagosloviti svi narodi zemaljski jer si ti poslušao moj glas.`
Stvaranje 22,19Abraham se vrati prema mladim ljudima; oni se digoše i pođoše zajedno u Ber-Ševu . Abraham nastanjivaše Ber-Ševu.
Stvaranje 22,20No, poslije tih događaja, najavi se Abrahamu : ` Evo kako je Milka, ona također, dala sinove tvojem bratu Nahoru:
Stvaranje 22,21Uza svog prvorođenog, Buza, njegovog brata, Kemuela oca Aramovog,
Stvaranje 22,22Kezeda, Hazoa, Pildaša, Jidlafa i Betuela. `
Stvaranje 22,23Betuel rodi Rebeku. To je osmoro koje Milka dade Nahoru, bratu Abrahamovom.
Stvaranje 22,24Njena konkubina, imenom Reuma, imade također djece: Tevaha, Gahama, Tahaša i Mâka .
1. Mojsijeva 22,1Poslije toga šćaše Bog okušati Avrama, pa mu reče: Avrame! A on odgovori: evo me.
1. Mojsijeva 22,2I reče mu Bog: uzmi sada sina svojega, jedinca svojega miloga, Isaka, pa idi u zemlju Moriju, i spali ga na žrtvu tamo na brdu gdje ću ti kazati.
1. Mojsijeva 22,3I sjutradan rano ustavši Avram osamari magarca svojega, i uze sa sobom dva momka i Isaka sina svojega; i nacijepavši drva za žrtvu podiže se i pođe na mjesto koje mu kaza Bog.
1. Mojsijeva 22,4Treći dan podigavši oči svoje Avram ugleda mjesto iz daleka.
1. Mojsijeva 22,5I reče Avram momcima svojim: ostanite vi ovdje s magarcem, a ja i dijete idemo onamo, pa kad se pomolimo Bogu, vratićemo se k vama.
1. Mojsijeva 22,6I uzevši Avram drva za žrtvu naprti Isaku sinu svojemu, a sam uze u svoje ruke ognja i nož; pa otidoše obojica zajedno.
1. Mojsijeva 22,7Tada reče Isak Avramu ocu svojemu: oče! A on reče: što, sine! I reče Isak: eto ognja i drva, a gdje je jagnje za žrtvu?
1. Mojsijeva 22,8A Avram odgovori: Bog će se, sinko, postarati za jagnje sebi na žrtvu. I iđahu obojica zajedno.
1. Mojsijeva 22,9A kad dođoše na mjesto koje mu Bog kaza, Avram načini ondje žrtvenik, i metnu drva na nj, i svezavši Isaka sina svojega metnu ga na žrtvenik vrh drva;
1. Mojsijeva 22,10I izmahnu Avram rukom svojom i uze nož da zakolje sina svojega.
1. Mojsijeva 22,11Ali anđeo Gospodnji viknu ga s neba, i reče: Avrame! Avrame! A on reče: evo me.
1. Mojsijeva 22,12A anđeo reče: ne diži ruke svoje na dijete, i ne čini mu ništa; jer sada poznah da se bojiš Boga, kad nijesi požalio sina svojega, jedinca svojega, mene radi.
1. Mojsijeva 22,13I Avram podigavši oči svoje pogleda; i gle, ovan iza njega zapleo se u česti rogovima; i otišavši Avram uze ovna i spali ga na žrtvu mjesto sina svojega.
1. Mojsijeva 22,14I nazva Avram ono mjesto: Gospod će se postarati. Zato se i danas kaže: na brdu, gdje će se Gospod postarati.
1. Mojsijeva 22,15I anđeo Gospodnji opet viknu s neba Avrama.
1. Mojsijeva 22,16I reče: sobom se zakleh, veli Gospod: kad si tako učinio, i nijesi požalio sina svojega, jedinca svojega,
1. Mojsijeva 22,17Zaista ću te blagosloviti i sjeme tvoje veoma umnožiti, da ga bude kao zvijezda na nebu i kao pijeska na brijegu morskom; i naslijediće sjeme tvoje vrata neprijatelja svojih.
1. Mojsijeva 22,18I blagosloviće se u sjemenu tvojem svi narodi na zemlji, kad si poslušao glas moj.
1. Mojsijeva 22,19Tada se Avram vrati k momcima svojim, te se digoše, i otidoše zajedno u Virsaveju, jer Avram življaše u Virsaveji.
1. Mojsijeva 22,20Poslije toga javiše Avramu govoreći: gle, i Melha rodi sinove bratu tvojemu Nahoru:
1. Mojsijeva 22,21Uza prvenca i Vuza brata mu, i Kamuila, oca Avramova,
1. Mojsijeva 22,22I Hazada i Azava i Faldesa i Jeldafa i Vatuila.
1. Mojsijeva 22,23A Vatuilo rodi Reveku. Osam ih rodi Melha Nahoru bratu Avramovu.
1. Mojsijeva 22,24I inoča njegova, po imenu Revma, rodi i ona Taveka i Gama i Tohosa i Moha.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje