Tražilica


Postanak 36. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 36,1Ovo su potomci Ezava, koji se zvao i Edom.
Postanak 36,2Ezav use sebi žene svoje između kćeri kanaanskih: Adu, kćer Hiteja Elona, Oholibamu, kćer Ane, unuku Hiveja Sibeona,
Postanak 36,3I Basematu, kćer Išmaelovu, sestru Nebajotovu.
Postanak 36,4Ada rodi Ezavu Elifaza, i Basemata rodi Reuela.
Postanak 36,5Oholibama rodi Jeuša, Jalama i Koraha. To su sinovi Ezava, koji mu se rodiše u zemlji kanaanskoj.
Postanak 36,6Ezav uze svoje žene, sinove i kćeri i sve ljude iz kuće svoje, stado svoje, svu stoku svoju i sve imanje svoje, što ga steče u zemlji kanaanskoj, pa otide od brata svojega Jakova u drugu zemlju.
Postanak 36,7Jer im je posjed bio vrlo velik, te nijesu mogli ostati zajedno, i zemlja, u kojoj su boravili, nije im bila dosta za stada njihova.
Postanak 36,8Tako se Ezav naseli na gori Seiru. Ezav se zove i Edom.
Postanak 36,9Ovo su potomci Ezava, oca Edomaca, na gori Seiru.
Postanak 36,10Ovo su imena sinova Ezavovih: Elifaz, sin Ade, žene Ezavove; Reuel, sin Basemate, žene Ezavove.
Postanak 36,11Sinovi Elifazovi bili su: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz.
Postanak 36,12Timna bila je inoča Elifazu, sinu Ezavovu; ona rodi Elifazu Amaleka. To su potomci Ade, žene Ezavove.
Postanak 36,13Sinovi Reuelovi ovi su: Nahat, Zerah, Šamah i Mizah. To su potomci Basemate, žene Ezavove.
Postanak 36,14I ovo su sinovi Oholibame, žene Ezavove, kćeri Ane, unuke Sibeonove, žene Ezavove; ona rodi Ezavu Jeuša, Jalama i Koraha.
Postanak 36,15Ovo su knezovi potomaka Ezavovih: Sinovi Elifaza, prvorođenca Ezavova, bili su knez Teman, knez Omar, knez Sefo, knez Kenaz,
Postanak 36,16Knez Korah, knez Gatam, knez Amalek. To su knezovi, što izlaze od Elifaza u zemlji edomskoj. To su potomci Adini.
Postanak 36,17I ovo su sinovi Reuela, sina Ezavova: Knez Nahat, knez Zerah, knez Šamah, knez Mizah. To su knezovi, što izlaze od Reuela u zemlji edomskoj; to su potomci Basemate, žene Ezavove.
Postanak 36,18I Ovo su sinovi Oholibame, žene Ezavove: Knez Jeuš, knez Jalam, knez Korah. To su knezovi, što izlaze od Oholibame, kćeri Anine, žene Ezavove.
Postanak 36,19To su bili sinovi Ezavovi i to knezovi njihovi, to jest Edom.
Postanak 36,20Ovo su sinovi Seira, Horeja, prastanovnici zemlje: Lotan, Šobal, Sibeon, Ana,
Postanak 36,21Dišon, Ezer i Dišan. To su knezovi Horeja, sinovi Seirovi u zemlji edomskoj.
Postanak 36,22Sinovi Lotanovi jesu: Hori i Heman; a sestra Lotanova Tamna.
Postanak 36,23I ovo su sinovi Šobalovi: Alvan, Manahat, Ebal, Šefo i Onam.
Postanak 36,24Ovo su sinovi Sibeonovi: Aja i Ana. To je isti Ana, koji nađe vruća vrela u pustinji, kad je pasao magarca oca svojega Sibeona.
Postanak 36,25I ovo su djeca Anina: Dišon i Oholibama, kći Anina.
Postanak 36,26I ovo su sinovi Dišonovi: Hemdan, Ešban, Jitran i Keran.
Postanak 36,27Ovo su sinovi Ezerovi: Bilhan, Zaavan i Akan.
Postanak 36,28Ovo su sinovi Dišanovi: Uz i Aran.
Postanak 36,29Ovo su knezovi Horeja: Knez Lotan, knez Šobal, knez Sibeon, knez Ana,
Postanak 36,30Knez Dišon, knez Ezer, knez Dišan. To su knezovi Horeja po porodicama njihovim u zemlji seirskoj.
Postanak 36,31Slijede kraljevi, koji su vladali u zemlji edomskoj, prije nego zavlada kralj sinova Izraelovih.
Postanak 36,32Kralj u Edomu bio je Bela, sin Beorov, a ime prijestolnici njegovoj bilo je Dinhaba.
Postanak 36,33Kad umrije Bela, mjesto njega postade kralj Jobab, sin Zeraha iz Bosre,
Postanak 36,34Kad umrije Jobab, mjesto njega postade kralj Hušam iz zemlje Temanita.
Postanak 36,35Kad umrije Hušam, mjesto njega postade kralj Hadad, sin Bedadov, koji pobi Midjance na visočini moapskoj, a ime prijestolnici njegovoj bilo je Avit.
Postanak 36,36Kad umrije Hadad, mjesto njega postade kralj Samla iz Masreke.
Postanak 36,37Kad umrije Samla, mjesto njega postade kralj Saul iz Rehobota na rijeci.
Postanak 36,38Kad umrije Saul, mjesto njega postade kralj Baal-Hanan, sin Akborov.
Postanak 36,39Kad umrije Baal-Hanan, sin Akborov, mjesto njega postade kralj Hadar, a ime prijestolnici njegovoj bilo je Pai. Žena njegova zvala se Mehetabela; ona je bila kći Matrede, kćeri Mezahabove.
Postanak 36,40Ovo su imena knezova Ezavovih po porodicama njihovim, po mjestima njihovim i s imenima njihovim: Knez Tamna, knez Alva, knez Jetet,
Postanak 36,41Knez Oholibama, knez Ela, knez Pinon,
Postanak 36,42Knez Kenaz, knez Teman, knez Mibsar,
Postanak 36,43Knez Magdiel, knez Iram. To su knezovi Edomovi po prebivalištima njihovim u zemlji, što su je bili zaposjeli. To je rodovnik Ezava, oca Edomaca.
Postanak 36,1 Ovo su potomci Ezava, koji se zvao i Edom.
Postanak 36,2Ezav je uzeo sebi žene od kanaanskih djevojaka: Adu, kćer Hetita Elona; Oholibamu, kćer Ane, unuku Sibeona Horijca;
Postanak 36,3i Basematu, kćer Jišmaelovu, sestru Nebajotovu.
Postanak 36,4Ada Ezavu rodi Elifaza, a Basemata rodi Reuela,
Postanak 36,5Oholibama rodi Jeuša, Jalama i Koraha. To su Ezavovi sinovi koji se rodiše u zemlji kanaanskoj.
Postanak 36,6Ezav uzme svoje žene, svoje sinove, svoje kćeri, svu čeljad svoga doma; svoju stoku - krupnu i sitnu; svu imovinu što ju je namakao u zemlji kanaanskoj, pa ode u zemlju seirsku, daleko od svog brata Jakova.
Postanak 36,7Njihov se, naime, posjed jako uvećao te nisu mogli ostati zajedno: kraj u kojem su boravili nije ih mogao izdržavati zbog njihova blaga.
Postanak 36,8Tako se Ezav - Edom nazvani - naseli u brdskom kraju Seiru.
Postanak 36,9Ovo je, dakle, potomstvo Ezava, praoca Edomaca, u brdskom kraju Seiru.
Postanak 36,10Ovo su imena Ezavovih sinova: Elifaz, sin Ezavove žene Ade; Reuel, sin Ezavove žene Basemate.
Postanak 36,11Elifazovi su sinovi bili: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz.
Postanak 36,12Timna je bila inoča Ezavova sina Elifaza; ona je Elifazu rodila Amaleka. To su potomci Ezavove žene Ade.
Postanak 36,13A ovo su sinovi Reuelovi: Nahat, Zerah, Šama i Miza. Oni su bili sinovi Ezavove žene Basemate.
Postanak 36,14A ovo su opet sinovi Ezavove žene Oholibame, Anine kćeri, unuke Sibeonove; ona je Ezavu rodila Jeuša, Jalama i Koraha.
Postanak 36,15Ovo su rodovske glave Ezavovih potomaka. Potomci Ezavova prvorođenca Elifaza: knez Teman, knez Omar, knez Sefo, knez Kenaz,
Postanak 36,16knez Korah, knez Gatam i knez Amalek. To su rodovski glavari Elifazovi u zemlji edomskoj; to su potomci Adini.
Postanak 36,17A ovo su potomci Ezavova sina Reuela: knez Nahat, knez Zerah, knez Šama i knez Miza. To su rodovski glavari Reuelovi u zemlji edomskoj; to su potomci Ezavove žene Basemate.
Postanak 36,18A ovo su potomci Ezavove žene Oholibame: knez Jeuš, knez Jalam i knez Korah. To su rodovski glavari Ezavove žene Oholibame, kćeri Anine.
Postanak 36,19To su bili sinovi Ezava-Edoma, njihovi knezovi.
Postanak 36,20A ovo su sinovi Seira Horijca, žitelji one zemlje: Lotan, Šobal, Sibeon, Ana,
Postanak 36,21Dišon, Eser i Dišan. To su koljenovići Horijci, sinovi Seirovi, u zemlji edomskoj.
Postanak 36,22Lotanovi sinovi bili su: Hori i Hemam; a sestra Lotanova bila je Timna.
Postanak 36,23Ovo su bili sinovi Šobalovi: Alvan, Manahat, Ebal, Šefo i Onam.
Postanak 36,24Sinovi Sibeonovi bijahu Aja i Ana. Ana je onaj koji je našao vruća vrela u pustari dok je čuvao magarad svoga oca Sibeona.
Postanak 36,25Ovo su bila djeca Ane: sin Dišon i Anina kći Oholibama.
Postanak 36,26Ovo su bili sinovi Dišonovi: Hemdan, Ešban, Jitran i Keran.
Postanak 36,27Ovo su bili sinovi Eserovi: Bilhan, Zaavan i Akan.
Postanak 36,28A sinovi Dišanovi bili su: Uz i Aran.
Postanak 36,29Ovo su knezovi Horijaca: knez Lotan, knez Šobal, knez Sibeon, knez Ana,
Postanak 36,30knez Dišon, knez Eser i knez Dišan. To su bili knezovi Horijaca, glavar za glavarom, u zemlji seirskoj.
Postanak 36,31Evo kraljeva koji su kraljevali u edomskoj zemlji prije nego je zavladao kralj sinova Izraelovih.
Postanak 36,32Beorov sin Bela vladao je u Edomu; njegov se grad zvao Dinhaba.
Postanak 36,33Kad je umro Bela, na njegovo se mjesto zakraljio Jobab, sin Zeraha iz Bosre.
Postanak 36,34Kad je umro Jobab, zakraljio se na njegovo mjesto Hušam iz temanske zemlje.
Postanak 36,35Kad je umro Hušam, zakraljio se na njegovo mjesto Bedadov sin Hadad, koji je potukao Midjance na Moapskom polju. Ime je njegovu gradu bilo Avit.
Postanak 36,36Kad je umro Hadad, zakraljio se na njegovo mjesto Samla iz Masreke.
Postanak 36,37Kad je umro Samla, zakraljio se na njegovo mjesto Šaul iz Rehobota na Rijeci.
Postanak 36,38Kad umrije Šaul, zavlada Baal Hanan, Akborov sin.
Postanak 36,39Kad je umro Baal Hanan, Akborov sin, vladaše Hadad. Ime je njegovu gradu bilo Pai. Žena mu se zvala Mehetabela. Bila je kći Matredova, iz Me Zahaba.
Postanak 36,40Ovo su imena Ezavovih knezova s njihovim nazivima po rodovima i smještaju: knez Timna, knez Alva, knez Jetet,
Postanak 36,41knez Oholibama, knez Ela, knez Pinon,
Postanak 36,42knez Kenaz, knez Teman, knez Mibzar,
Postanak 36,43knez Magdiel i knez Iram. To su bili knezovi edomski, prema njihovim naseljima u zemlji koju su zaposjeli. To je Ezav, praotac Edomaca.
Stvaranje 36,1Evo obitelji Ezavljeve koja je Edom.
Stvaranje 36,2Ezav oženi kćeri Kanaaneve: Ada, kćer Elona Hitita, Oholibama, Kćer Ananovu, kćer Civeona Hivita,
Stvaranje 36,3i Basmat kćer Ismaelova i sestra Nabajotova
Stvaranje 36,4Ada dade Ezavu Elifaza a Basmat mu dade Reuela.
Stvaranje 36,5Oholibama mu dade Jeuša, Jaelama, Koraha. Ovo su sinovi Ezavljevi koji mu se rodiše u zemlji Kanaanovoj.
Stvaranje 36,6Ezav uze svoje žene, svoje sinove, svoje kćeri, sve svoje ukućane, svoje blago, svu svoju stoku i svu tečevinu koju steče u zemji Ka naan, potom on pođe u zemlje gdje nema njegovog brata.
Stvaranje 36,7Njihova dobra ustvari bijahu prevelika da bi mogla obitavati zajedno i zemlja gdje su iselili ne mogaše namirivati njihove potrebe radi njihovih stada.
Stvaranje 36,8Ezav obitavaše u planini Seir: Ezav, to jest Edom .
Stvaranje 36,9Evo obitelji Ezavljeve, oca Edomovog u planini Seir:
Stvaranje 36,10Evo imena sinova Ezavljevih: Elifaz, sin Adin, žene Ezavljeve i Reuel, sin Basmatin, žene Ezavljeve.
Stvaranje 36,11Sinovi Elifazovi biše Teman, Omar, Cefo, Gaetam i Kenaz.
Stvaranje 36,12Timna bi konkubina Elifazova, sina Ezavljeva, i ona mu dade sina Amaleka. Ovo su sinovi Ade, žene Ezavljeve.
Stvaranje 36,13Evo sinova Reuelovih: Nahat, Zerah, Šama i Miza. Ovo su sinovi Basmatini, žene Ezavljeve.
Stvaranje 36,14Evo koji bijahu sinovi Oholibamini, kćeri Anine, kćeri Civeonove i žene Ezavljeve; ona mu dade Jeuša, Jaelama i Koraha.
Stvaranje 36,15Evo poglavara sinova Ezavljevih : Sin Elifazov, prvorođenog Ezavljevog: poglavar Teman, poglavar Omar, poglavar Cefo, poglavar Kenaz,
Stvaranje 36,16poglavar Korah, poglavar Gaetam, poglavar Amalek. Ovo su poglavari Elifazovi u zemlji Edom, to su sinovi Adini.
Stvaranje 36,17Evo sinova Reuelovih, sina Ezavljeva: poglavar Nahat, poglavar Zerah, poglavar Šama, poglavar Miza. To su poglavari Reuelovi u zemlji Edom; to su sinovi Basmate, žene Ezavljeve.
Stvaranje 36,18Evo sinova Oholibaminih, žene Ezavljeve: poglavar Jeuš, poglavar Jaelam, poglavr Korah. To su poglavari Oholibamini, kćeri Anaove, žene Ezavljeve.
Stvaranje 36,19To su sinovi Ezavljevi i to su njihovi poglavari. To je Edom.
Stvaranje 36,20Evo sinova Seira Horita, stanovnika zemlje: Lotan, Šoval, Civeon, Ana,
Stvaranje 36,21Dišon, Eser i Dišan. To su poglavari horitski, sinovi Seirovi, u zemlji Edom.
Stvaranje 36,22Sinovi Lotanovi biše Hori i Hemam, sestra Lotanova bi Timna.
Stvaranje 36,23Evo sinova Šovalovih: Alvan, Manahat, Eval, Šefo i Onam.
Stvaranje 36,24Evo sinova Civeonovih: Aja i Ana. Ana bi onaj koji nađe vode u pustinji napasajući magarce za Civeona, svojeg oca.
Stvaranje 36,25Evo sinova Dišanovih: Hemdan, Ešban, Jitran i Keran.
Stvaranje 36,27Evo sinova Eserovih: Bilhan, Zavan, Akan.
Stvaranje 36,28Evo sinova Dišanovih: Us i Aran.
Stvaranje 36,29Evo poglavara horitskih: pog lavar Lotan, poglavar Šoval, poglavar Civeon, poglavar Ana,
Stvaranje 36,30poglavar Dišon, poglavar Eser, poglavar Dišan. To su poglavari horitski prema njihovim zadrugama u zemlji Seir.
Stvaranje 36,31Evo kraljeva koji su vladali u zemlji Edom prije no što je kraljevao jedan izraelitski kralj:
Stvaranje 36,32Bela, sin Beorov, vladaše nad Edomom, a ime njegovog stolnog grada bijaše Dinhava.
Stvaranje 36,33Bela umrije, a Jovav, sin Zehara od Bosre, zavlada na njegovom mjestu.
Stvaranje 36,34Jovav umrije a Hušam, iz zemlje Temanita, zavlada na njegovom mjestu.
Stvaranje 36,35Hušam umrije a Hadad, sin Bedadov, zavlada na njegovom mjestu. On izgradi Median u polju Moab; ime tog grada bijaše Avit.
Stvaranje 36,36Hadad umrije a Samla od Masreka zavlada na njegovom mjestu.
Stvaranje 36,37Samla umrije a Šaul od Rehovota na Eufratu zavlada na njegovom mjestu.
Stvaranje 36,38Šaul umrije, a Bal-Hanan, sin Akborov, zavlada na njegovom mjestu.
Stvaranje 36,39Bal-Hanan, sin Akborov, umrije, a Hadar zavlada na njegovom mjestu; ime njegovog stolnog grada biješe Pau. Ime njegove žene bijaše Mehetavel, kćer Matreda, kćer Me-Zahava.
Stvaranje 36,40Evo imena poglavara Ezavljevih prema njihovim zadrugama i njihovim mjestima, to jest: poglavar Timna, poglavar Alva, poglavar Jetet,
Stvaranje 36,41poglavar Oholivama, poglavar Ela, poglavar, poglavar Pinon,
Stvaranje 36,42poglavar Kenaz, poglavar Teman, poglavar Mivsar,
Stvaranje 36,43poglavar Magdiel, poglavar Iram. To su poglavari Edomovi prema njihovim nastambama u zemlji kojoj su bili vlasnici. Ezav je otac Edomov .
1. Mojsijeva 36,1A ovo je pleme Isavovo, a on je Edom.
1. Mojsijeva 36,2Isav se oženi između kćeri Hananejskih Adom kćerju Eloma Hetejina, i Olivemom kćerju Ane sina Sevegona Evejina,
1. Mojsijeva 36,3I Vasematom kćerju Ismailovom, sestrom Navaotovom.
1. Mojsijeva 36,4I rodi Ada Isavu Elifasa, a Vasemata rodi Raguila.
1. Mojsijeva 36,5A Olivema rodi Jeusa i Jegloma i Koreja. To su sinovi Isavovi, koji mu se rodiše u zemlji Hananskoj.
1. Mojsijeva 36,6I Isav uze žene svoje i sinove svoje i kćeri svoje i sve domašnje svoje, i stada svoja i svu stoku svoju i sve blago svoje što bješe stekao u zemlji Hananskoj; pa otide u drugu zemlju daleko od Jakova brata svojega.
1. Mojsijeva 36,7Jer im blago bijaše vrlo veliko, te ne mogahu živjeti zajedno; niti ih zemlja gdje bijahu došljaci mogaše nositi od množine stoke njihove.
1. Mojsijeva 36,8I Isav življaše na planini Siru. Isav je Edom.
1. Mojsijeva 36,9A ovo je pleme Isava oca Edomcima na planini Siru.
1. Mojsijeva 36,10Ovo su imena sinova Isavovijeh: Elifas sin Ade žene Isavove, i Ratuilo sin Vasemate žene Isavove.
1. Mojsijeva 36,11A Elifasovi sinovi bjehu: Teman, Omar, Sofar, Gotom i Kenez.
1. Mojsijeva 36,12A Tamna bješe inoča Elifasu sinu Isavovu, i rodi Elifasu Amalika. to su sinovi Ade žene Isavove.
1. Mojsijeva 36,13A ovo su sinovi Raguilovi: Nahot, Zare, Some i Moze. To bjehu sinovi Vasemate žene Isavove.
1. Mojsijeva 36,14A ovo su sinovi Oliveme kćeri Ane sina Sevegonova, žene Isavove. Ona rodi Isavu Jeusa i Jegloma i Koreja.
1. Mojsijeva 36,15Ovo su starješine sinovima Isavovijem: sinovi Elifasa prvenca Isavova: starješina Teman, starješina Omar, starješina Sofar, starješina Kenez,
1. Mojsijeva 36,16Starješina Korej, starješina Gotim, starješina Amalik. To su starješine od Elifasa u zemlji Edomskoj. To su sinovi Adini.
1. Mojsijeva 36,17A sinovi Raguila sina Isavova: starješina Nahot, starješina Zare, starješina Some, starješina Moze. To su starješine od Raguila u zemlji Edomskoj. To su sinovi Vasemate žene Isavove.
1. Mojsijeva 36,18A sinovi Oliveme žene Isavove: starješina Jeus, starješina Jeglom, starješina Korej. To su starješine od Oliveme kćeri Anine, žene Isavove.
1. Mojsijeva 36,19To su sinovi Isavovi, i to su starješine njihove; a on je Edom.
1. Mojsijeva 36,20A ovo su sinovi Sira Horejina, koji življahu u onoj zemlji: Lotan i Soval i Sevegon i Ana,
1. Mojsijeva 36,21I Dison i Asar i Rison. To su starješine Horejima, sinovi Sirovi u zemlji Edomskoj.
1. Mojsijeva 36,22A sinovi Lotanovi bjehu Horija i Eman, a sestra Lotanova bješe Tamna.
1. Mojsijeva 36,23A ovo su sinovi Savalovi: Golam i Manahat i Gevil i Sofar i Omar.
1. Mojsijeva 36,24A ovo su sinovi Sevegonovi: Aije i Ana. A taj je Ana koji pronađe tople izvore u pustinji pasući magarce Sevegona oca svojega.
1. Mojsijeva 36,25A ovo su djeca Anina: Dison i Olivema kći Anina.
1. Mojsijeva 36,26A ovo su sinovi Disonovi: Amada i Asvan i Itran i Haran.
1. Mojsijeva 36,27A ovo su sinovi Asarovi: Valam i Zavan i Akan.
1. Mojsijeva 36,28A ovo su sinovi Risonovi: Uz i Aran.
1. Mojsijeva 36,29I ovo su starješine Horejima: starješina Lotan, starješina Soval, starješina Sevegon, starješina Ana,
1. Mojsijeva 36,30Starješina Dison, starješina Asar, starješina Rison. To su starješine Horejima, kako im starješovahu u zemlji Siru.
1. Mojsijeva 36,31A ovo su carevi koji carovaše u zemlji Edomskoj prije nego se zacari car nad sinovima Izrailjevijem.
1. Mojsijeva 36,32Carova u Edomskoj Valak sin Veorov, a gradu mu bješe ime Denava.
1. Mojsijeva 36,33A kad umrije Valak, zacari se na njegovo mjesto Jovav sin Zarin od Vosore.
1. Mojsijeva 36,34A kad umrije Jovav, zacari se na njegovo mjesto Asom od zemlje Temanovske.
1. Mojsijeva 36,35A kad umrije Asom, zacari se na njegovo mjesto Adad sin Varadov, koji isiječe Madijance u polju Moavskom, a gradu mu bješe ime Geten.
1. Mojsijeva 36,36A kad umrije Adad, zacari se na njegovo mjesto Samada, iz Masekasa.
1. Mojsijeva 36,37A kad umrije Samada, zacari se na njegovo mjesto Saul iz Rovota na rijeci.
1. Mojsijeva 36,38A kad umrije Saul, zacari se na njegovo mjesto Valenon sin Ahovorov.
1. Mojsijeva 36,39A kad umrije Valenon sin Ahovorov, zacari se na njegovo mjesto Adar, a grad mu se zvaše Fogor, a ženi mu bješe ime Meteveila, koja bješe kći Matraide kćeri Mezevove.
1. Mojsijeva 36,40I ovo su plemena starješinama od Isava po porodicama njihovijem, po mjestima njihovijem, po imenima njihovijem: starješina Tamna, starješina Gola, starješina Jeter,
1. Mojsijeva 36,41Starješina Olivema, starješina Ila, starješina Finon,
1. Mojsijeva 36,42Starješina Kenez, starješina Teman, starješina Mazar,
1. Mojsijeva 36,43Starješina Magedilo, starješina Zafoj. To su starješine Edomske kako nastavahu u svojoj zemlji. Ovaj Isav bi otac Edomcima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje