Tražilica


Postanak 49. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 49,1Tada sazva Jakov sinove svoje i reče: "Skupite se, da vam javim, što će vam biti u buduće dane!
Postanak 49,2Skupite se i poslušajte, sinovi Jakovljevi, poslušajte Izraela oca svojega!
Postanak 49,3Rubene, ti si prvorođenac moj, jakost moja i prvina muške snage moje; prvi u dostojanstvu, prvi u vlasti!
Postanak 49,4Uskipio si kao voda; nećeš imati prvenstva, jer si stupio na ležaj oca svojega i oskvrnio ga; jer u moju je postelju on stupio.
Postanak 49,5Simeon i Levi braća su, mačevi su im oružje nasilja.
Postanak 49,6U savjet njihov neka ne ulazi duša moja, s njihovim zborom neka se ne druži srce moje; jer u gnjevu svojem poubiše ljude, i u razuzdanosti svojoj ohromiše volove.
Postanak 49,7Proklet neka je gnjev njihov što je tako žestok, i ljutina njihova, što je tako okrutna! Pa ću ih razdijeliti u Jakovu i raspiriti ih u Izraelu.
Postanak 49,8Ali tebe, Juda, hvalit će te braća tvoja; ruka će ti biti za vratom neprijateljima tvojim, i klanjat će se pred tobom sinovi oca tvojega.
Postanak 49,9Mlad je lav Juda! Od plijena si se uzdignuo, sine moj; a onda se spusti i leže kao lav, kao lavica; tko se njega usudi dražiti?
Postanak 49,10Neće odstupiti žezlo od Jude, niti vladalački štap od nogu njegovih, dok ne dođe onaj, kojemu pripada, i kojemu će se pokoravat narodi.
Postanak 49,11Koji veže magare svoje za čokot, za plemenitu lozu mlado magarice svoje; pere u vinu haljinu svoju i u krvi grožđa ogrtač svoj.
Postanak 49,12Iskre mu se oči od vina, i zubi su mu bijeli od mlijeka.
Postanak 49,13Zebulun prebiva na obali morskoj, gdje pristaju lađe; leđa svoja okrenuo je prema Sidonu.
Postanak 49,14Isakar je koščat magarac, koji leži među ogradama.
Postanak 49,15A kad vidje, da je mir dobar i zemlja mila, tada pognu leđa, da nosi tovare, i posta robijaš.
Postanak 49,16Dan će suditi narodu svojemu, kao samo jedno od plemena Izraelovih.
Postanak 49,17Dan je kao zmija na putu, kao guja na stazi, koja ujeda konja za petu, i konjanik pada nauznak.
Postanak 49,18Tebe čekam, da me izbaviš, o Gospode!
Postanak 49,19A Gad, razbojničke čete pritiskuju ga, ali ih on potiskuje na pete.
Postanak 49,20Ašer ima hrane izobilja, on daje poslastice kraljevske.
Postanak 49,21Naftali je puštena košuta, umije govoriti lijepe riječi.
Postanak 49,22Josip je nalik na mlado plodno stablo, na mlado plodno stablo na vrelu; preko zidova penju se grane njegove.
Postanak 49,23Strijelci ga pritiskuju, nišane i udaraju na njega.
Postanak 49,24Ali njegov luk ostaje čvrst, jake su njegove mišice i ruke po jakosti moćnoga Boga Jakovljeva, odanle, gdje stoluje pastir, pećina Izraelova.
Postanak 49,25Od Boga oca tvojega, koji ti pruža pomoć, od Svemoćnoga, koji te blagosljiva punim blagoslovom odozgo s neba, punim blagoslovom odozdo iz dubine, punim blagoslovom iz prsiju i krila!
Postanak 49,26Blagoslovi, što su bili ocu tvojemu, nadvisiše blagoslove bregova vjekovitih, ljepotu brežuljaka prastarih. Oni neka dođu na glavu Josipovu, na tjeme najsjajnijega od braće njegove.
Postanak 49,27Benjamin je vuk grabežljivi, jede grabež ujutro, dijeli plijen uveče."
Postanak 49,28Svi ovi jesu dvanaest plemena Izraelovih; i to je bilo, što im otac njihov izgovori, kad ih je blagoslivljao. Svakomu od njih dade zgodan blagoslov.
Postanak 49,29Onda im zapovjedi: "Kad se pridružim k rodu svojemu, pokopajte me kod otaca mojih u pećini na zemljištu Hiteja Efrona,
Postanak 49,30U pećini na zemljištu Makpeli, istočno od Mamre u zemlji kanaanskoj, na zemljištu, što ga Abraham kupi od Hiteja Efrona za grob.
Postanak 49,31Tamo pokopaše Abrahama i ženu njegovu Saru; tamo sahraniše Izaka i ženu njegovu Rebeku, i tamo pokopah ja Leau."
Postanak 49,32Zemljište i pećina na njemu bila je otkupljena od Hiteja.
Postanak 49,33Kad je Jakov svojim sinovima dao posljednji nalog, povuče svoje noge natrag na postelju, te preminu i pridružen bi zemljacima svojim.
Postanak 49,1 Jakov zatim sazva svoje sinove te reče: "Skupite se da vam kažem što će vas snaći u kasnije vrijeme:
Postanak 49,2Okupite se, čujte, sinovi Jakovljevi, čujte oca svoga Izraela!
Postanak 49,3Ti Rubene, moj prvorođenče, snaga ti si moja, prvenac moje muškosti. Ističeš, se ponosom, snagom se ističeš,
Postanak 49,4no, poput vode nabujao, nećeš više imati prvenstva, jer na ležaj oca svog se pope, moj tad oskvrnu krevet.
Postanak 49,5Šimun i Levi braća su prava! Mačevi im oruđe nasilja.
Postanak 49,6Na njihova vijećanja ja ne silazio, u njihovim zborovima udjela ne imao! U srdžbi su svojoj ljude ubijali; u obijesti bikove sakatili.
Postanak 49,7Prokleta im srdžba, jer je prežestoka! Prokleta im obijest, jer je preokrutna! Razdijelit ću ih po Jakovu, Izraelom raspršiti.
Postanak 49,8Judo! Tvoja braća slavit će te; svagda ti je šaka na šiji dušmana, sinci oca tvoga tebi će se klanjat.
Postanak 49,9Judo, laviću mali! Plijenom si se, sine, udebljao; poput lava, poput lavice legao potrbuške! Tko bi ga dražiti smio?
Postanak 49,10Od Jude žezlo se kraljevsko, ni palica vladalačka od nogu njegovih udaljiti neće dok ne dođe onaj kome pripada - kome će se narodi pokoriti.
Postanak 49,11Svog magarca za lozu privezuje, mlado magarice svoje za čokot. U vinu on kupa svoju odjeću svoju halju u krvi od grožđa.
Postanak 49,12Oči su mu od vina mutne, zubi bjelji od mlijeka.
Postanak 49,13Zebulun će stanovati uz obalu morsku, luka spasa bit će brodarima, uz bok njegov Sidon će ležati.
Postanak 49,14Jisakar je koščat magarac polegao među ogradama.
Postanak 49,15Vidje da je odmor ugodan, a zemlja lijepa, te leđa svoja pod teret podmetnu i na tlaku pristade.
Postanak 49,16Dan će narod svoj suditi kao svako pleme Izraelovo.
Postanak 49,17Nek` Dan zmija bude na putu, guja pokraj staze što će konja za zglob ujesti, i njegov konjik nauznak će pasti.
Postanak 49,18U spas tvoj se, Jahve, uzdam!
Postanak 49,19Gada će pljačkat razbojnici, pljačkom će im za petama biti.
Postanak 49,20U Ašera bit će hrane, poslastica za kraljeve.
Postanak 49,21Naftali je košuta lakonoga koja krasnu lanad mladi.
Postanak 49,22Josip je stablo plodno, plodno stablo kraj izvora, grane svoje grana preko zida.
Postanak 49,23Strijelci njega saletjeli, strijeljali ga, opljačkali.
Postanak 49,24Ali luk mu čvrst ostaje, mišice mu ojačale, rukom Jakog Jakovljeva, imenom Pastira, Stijene Izraela,
Postanak 49,25Bogom, Ocem tvojim, koji ti pomaže, Svesilnim koji te blagoslivlje blagoslovom ozgo sa nebesa, blagoslovom ozdo iz dubina, blagoslovom iz svih prsa, iz svih utroba!
Postanak 49,26Blagoslovom klasja i cvjetova, blagoslovom drevnih brda, želja vječnih brežuljaka - nek` se oni spuste na Josipa, između braće posvećenog!
Postanak 49,27Benjamin je vuk grabežljivi, lovinu on jutrom jede, a navečer plijen dijeli.
Postanak 49,28Sve su to Izraelova plemena - dvanaest ih na broj - i to im je otac rekao kad ih je blagoslivljao; svakoga je od njih blagoslovio njegovim blagoslovom.
Postanak 49,29Poslije toga im dade ovu naredbu: "Naskoro ću se pridružiti svojim precima. Sahranite me kraj mojih otaca,
Postanak 49,30u spilji što se nalazi na polju Efrona, Hetita, u spilji na polju Makpeli, nasuprot Mamri, u zemlji kanaanskoj. To je ona koju je Abraham kupio s poljem od Hetita Efrona za mjesto sahranjivanja.
Postanak 49,31Ondje je sahranjen Abraham i njegova žena Sara; sahranjeni su ondje Izak i njegova žena Rebeka; ondje sam ja sahranio Leu.
Postanak 49,32Polje i spilja na njemu kupljeni su od Hetita.
Postanak 49,33Kad je Jakov tako naputio svoje sinove, povuče noge natrag na postelju te izdahnu - pridruži se svojim precima.
Stvaranje 49,1Jakov sazva svoje sinove i reče im: „Prikupite se da vam priopćim što će vam se dogoditi u budućnosti.
Stvaranje 49,2Prikupite se i slušajte, sinovi Jakovljevi, slušajte Izraela oca svojega.
Stvaranje 49,3Ruben, ti si moj prvorođeni, moja silnost i prvina moje muškosti, obilovat ćeš silom, obilovat ćeš moćju.
Stvaranje 49,4Ne prelijevaj se kao kipuća voda! budući da si se bio uspeo na ležaj oca svojega, ti si dakle oskvrnuo krevet na kojem sam.
Stvaranje 49,5Simeon i Levi su braća, njihova složnost je sredstvo nasilja.
Stvaranje 49,6Ja neću da mene upliću, ja se neću radovati njihovim zborovima; jer u svojoj srdžbi pobili su ljude, i u svojoj mahnitosti osakatili bikove .
Stvaranje 49,7Prokleta bila njihova srdžba, njihova žestina! I njihova prenagljenost, tako surova! Ja ću ih razdijeliti u Jakovu, rasut ću ih u Izraelu .
Stvaranje 49,8Juda, ti si taj kojeg će braća tvoja slaviti . Tvoja će ruka pritiskivati šiju neprijateljima tvojim, sinovi oca tvojega klanjat će se pred tobom.
Stvaranje 49,9Ti si jedan lavić, o Judo, o sine moj, ti si se okoristio od pokolja! On je savio koljeno i zalegao kao kakav lav i kao kakvog lava, tko će ga dići?
Stvaranje 49,10Skiptar ne će izmaći Judi, ni palica zapovjednička između njegovih nogu sve dok ne prispije onom kojem pripada i kome puci duguju poslušnost.
Stvaranje 49,11On koji privezuje svoje magare u vinogradu i o trsje magarčića, on je pokvasio svoju odjeću u vinu i svoju tuniku u krvi grožđa.
Stvaranje 49,12Njegove su oči tamnije od vi- na a zubi bijelji od mlijeka .
Stvaranje 49,13Zabulon će imati svoje boravi- šte na obali mora. On ima brodove uz obalu, a međe njegove vladaju Sidonom .
Stvaranje 49,14Isakar je jedan koščati maga- rac koji liježe u obor s dvostrukim zidom.
Stvaranje 49,15On je vidio da je objed bio ukusan i zemlja ugodna, pa je pružio hrbat svoj pod samar, on je dobar za robovsku tlaku.
Stvaranje 49,16Dan će suditi svojem puku kao jednom od plemena Izraelo- vih.
Stvaranje 49,17Dan će biti zmija na putu, gu ja na stazi, koja ujeda koljenicu konju a njegovom jahaču pada otraga .
Stvaranje 49,18U tvojem spasu, ja se nadam ô GOSPODE ,
Stvaranje 49,19Gad, jedna ga trupa napadne a on, on joj zaskoči zalaznicu .
Stvaranje 49,20Od Ašera potječe masno, nje- gova hrana, i on pravi kolače kraljevske .
Stvaranje 49,21Neftali je jedna košuta u slobodi koja daje lanad .
Stvaranje 49,22Josip je jedan mladi bik, mladi bik pokraj izvora. Na pašnjacima, on prelazi zid
Stvaranje 49,23oni su ga izazvali, oni su ga karali, strijelci s njim zaratiše,
Stvaranje 49,24ali njegov luk osta zatvoren dok se on igrao rukama i šakama. Snaga Neukrotivog Jakovljevog, imenom Pastira, Oca Izraelova,
Stvaranje 49,25El, tvoj otac nek On ti dođe u pomoć po Bogu Svemoćnom, nek te On blagoslovi! Blagoslov nebesa odozgo blagoslovi *ponora prostrtih ispod zemlje, blagoslovi dojki i grudi,
Stvaranje 49,26blagoslovi tvojeg oca nadmašili su blagoslove antičkih planina, žudnju starih brežuljaka. Nek dođu na glavu Josipovu, na kose posvećenom između braće.
Stvaranje 49,27Benjamin je jedan vuk, on rastrgava, s jutra još on jede, a navečer on dijeli plijen .“
Stvaranje 49,28Bilo je ukupno dvanaest plemena Izraelovih. Evo što im reče njihov otac kad ih blagoslovi dajući pripadajući blagoslov.
Stvaranje 49,29On im dade potom svoje zapovijedi i reče im: ` Ja ću biti sjedinjen svojem puku. Ukopajte me kod mojih otaca, u pećini u polju Efrona Hitita,
Stvaranje 49,30u pećini, prema Mambreu u polju u Kanaanu, polju stečenom po Abrahamu od Efrona Hitita s naslovom vlasnika grobišta.
Stvaranje 49,31To je gdje su ukopani Abraham i njegova žena Sara, to je gdje su ukopani Izak i njegova žena Rebeka, to je gdje je ukopana Lea.
Stvaranje 49,32Polje i pećina koji se tu nalaze stečeni su od sinova Hetovih. `
1. Mojsijeva 49,1Poslije sazva Jakov sinove svoje i reče: skupite se da vam javim šta će vam biti do pošljetka.
1. Mojsijeva 49,2Skupite se i poslušajte, sinovi Jakovljevi, poslušajte Izrailja oca svojega.
1. Mojsijeva 49,3Ruvime, ti si prvenac moj, krjepost moja i početak sile moje; prvi gospodstvom i prvi snagom.
1. Mojsijeva 49,4Navro si kao voda; nećeš biti prvi; jer si stao na postelju oca svojega i oskvrnio je legav na nju.
1. Mojsijeva 49,5Simeun i Levije, braća, mačevi su im oružje nepravdi.
1. Mojsijeva 49,6U tajne njihove da ne ulazi duša moja, sa zborom njihovijem da se ne sastavlja slava moja; jer u gnjevu svojem pobiše ljude, i za svoje veselje pokidaše volove.
1. Mojsijeva 49,7Proklet da je gnjev njihov, što bješe nagao, i ljutina njihova, što bješe žestoka; razdijeliću ih po Jakovu, i rasuću ih po Izrailju.
1. Mojsijeva 49,8Juda, tebe će hvaliti braća tvoja, a ruka će ti biti za vratom neprijateljima tvojim, i klanjaće ti se sinovi oca tvojega.
1. Mojsijeva 49,9Laviću Juda! s plijena si se vratio, sine moj; spusti se i leže kao lav i kao ljuti lav; ko će ga probuditi?
1. Mojsijeva 49,10Palica vladalačka neće se odvojiti od Jude niti od nogu njegovijeh onaj koji postavlja zakon, dokle ne dođe onaj kome pripada, i njemu će se pokoravati narodi.
1. Mojsijeva 49,11Veže za čokot magare svoje, i za plemenitu lozu mlade od magarice svoje; u vinu pere haljinu svoju i ogrtač svoj u soku od grožđa.
1. Mojsijeva 49,12Oči mu se crvene od vina i zubi bijele od mlijeka.
1. Mojsijeva 49,13Zavulon će živjeti pokraj mora i gdje pristaju lađe, a međa će mu biti do Sidona.
1. Mojsijeva 49,14Isahar je magarac jak u kostima, koji leži u toru,
1. Mojsijeva 49,15I vidjev da je počivanje dobro i da je zemlja mila, sagnuće ramena svoja da nosi, i plaćaće danak.
1. Mojsijeva 49,16Dan će suditi svojemu narodu, kao jedno između plemena Izrailjevih.
1. Mojsijeva 49,17Dan će biti zmija na putu i guja na stazi, koja ujeda konja za kičicu, te pada konjik nauznako.
1. Mojsijeva 49,18Gospode, tebe čekam da me izbaviš.
1. Mojsijeva 49,19A Gad, njega će vojska svladati; ali će najposlije on nadvladati.
1. Mojsijeva 49,20U Asira će biti obilata hrana, i on će davati slasti carske.
1. Mojsijeva 49,21Neftalim je košuta puštena, i govoriće lijepe riječi.
1. Mojsijeva 49,22Josif je rodna grana, rodna grana kraj izvora, kojoj se ogranci raširiše svrh zida.
1. Mojsijeva 49,23Ako ga i ucvijeliše ljuto i strijeljaše na nj, i biše mu neprijatelji strijelci,
1. Mojsijeva 49,24Opet osta jak luk njegov i ojačaše mišice ruku njegovijeh od ruku jakoga Boga Jakovljeva, odakle posta pastir, kamen Izrailju,
1. Mojsijeva 49,25Od silnoga Boga oca tvojega, koji će ti pomagati, i od svemogućega, koji će te blagosloviti blagoslovima ozgo s neba, blagoslovima ozdo iz bezdana, blagoslovima od dojaka i od materice.
1. Mojsijeva 49,26Blagoslovi oca tvojega nadvisiše blagoslove mojih starijeh svrh brda vječnijeh, neka budu nad glavom Josifovom i nad tjemenom odvojenoga između braće.
1. Mojsijeva 49,27Venijamin je vuk grabljivi, jutrom jede lov, a večerom dijeli plijen.
1. Mojsijeva 49,28Ovo su dvanaest plemena Izrailjevih, i ovo im otac izgovori kad ih blagoslovi, svako blagoslovom njegovijem blagoslovi ih.
1. Mojsijeva 49,29Potom im zapovjedi i reče im: kad se priberem k rodu svojemu, pogrebite me kod otaca mojih u pećini koja je na njivi Efrona Hetejina,
1. Mojsijeva 49,30U pećini koja je na njivi Makpelskoj prema Mamriji u zemlji Hananskoj, koju kupi Avram s njivom u Efrona Hetejina da ima svoj grob.
1. Mojsijeva 49,31Ondje pogreboše Avrama i Saru ženu njegovu, ondje pogreboše Isaka i Reveku ženu njegovu, i ondje pogreboh Liju.
1. Mojsijeva 49,32A kupljena je njiva i pećina na njoj u sinova Hetovijeh.
1. Mojsijeva 49,33A kad izgovori Jakov zapovjesti sinovima sovjim, diže noge svoje na postelju, i umrije, i pribran bi k rodu svojemu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje