Tražilica


Postanak 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 5,1Ovo je popis potomaka Adamovih. Kad Bog stvori čovjeka, stvori ga na priliku Božju.
Postanak 5,2Kao muško i žensko stvori ih, blagoslovi ih i dade im ime čovjek, kad su bili stvoreni.
Postanak 5,3I poživje Adam sto i trideset godina i rodi mu se sin, koji mu je bio po obličju sličan, i nazva ga Set.
Postanak 5,4A rodivši mu se Set poživje Adam osam stotina godina, te mu se rode drugi sinovi i kćeri.
Postanak 5,5Tako poživje Adam svega devet stotina i trideset godina; i umrije.
Postanak 5,6A Set poživje sto i pet godina i rodi mu se Enoš.
Postanak 5,7A rodivši mu se Enoš poživje Set još osam stotina i sedam godina, te mu se rode sinovi i kćeri.
Postanak 5,8Tako poživje Set svega devet stotina i dvanaest godina; i umrije.
Postanak 5,9A Enoš poživje devedeset godina i rodi mu se Kenan.
Postanak 5,10A rodivši mu se Kenan poživje Enoš još osam stotina i petnaest godina, te mu se rode sinovi i kćeri.
Postanak 5,11Tako poživje Enoš svega devet stotina i pet godina; i umrije.
Postanak 5,12A Kenan poživje sedamdeset godina i rodi mu se Mahalalel.
Postanak 5,13A rodivši mu se Mahalalel poživje Kenan još osam stotina i četrdeset godina, te mu se rode sinovi i kćeri.
Postanak 5,14Tako poživje Kenan u svega devet stotina i deset godina; i umrije.
Postanak 5,15A Mahalalel poživje šezdeset i pet godina i rodi mu se Jared.
Postanak 5,16A rodivši mu se Jared poživje Mahalalel još osam stotina i trideset godina, te mu se rode sinovi i kćeri,
Postanak 5,17Tako poživje Mahalalel svega osam stotina i devedeset i pet godina; i umrije.
Postanak 5,18A Jared poživje sto i šezdeset i dvije godine i rodi mu se Henok.
Postanak 5,19A rodivši mu se Henok poživje Jared još osam stotina godina, te mu se rode sinovi i kćeri.
Postanak 5,20Tako poživje Jared svega devet stotina i šezdeset i dvije godine; i umrije.
Postanak 5,21A Henok poživje šezdeset i pet godina i rodi mu se Metuselah.
Postanak 5,22A rodivši mu se Metuselah poživje Henok hoteći s Bogom još trista godina, te mu se rode sinovi i kćeri.
Postanak 5,23Tako poživje Henok svega trista i šezdeset i pet godina.
Postanak 5,24I hoteći Henok jednako s Bogom, nestade ga jednoga dana, jer ga uze Bog.
Postanak 5,25A Metuselah poživje sto i osamdeset i sedam godina i rodi mu se Lamek.
Postanak 5,26A rodivši mu se Lamek poživje Metuselah još sedam stotina i osamdeset i dvije godine, te mu se rode sinovi i kćeri.
Postanak 5,27Tako poživje Metuselah svega devet stotina i šezdeset i devet godina; i umrije.
Postanak 5,28A Lamek poživje sto i osamdeset i dvije godine i rodi mu se sin,
Postanak 5,29Kojemu nadjenu ime Noa, pa reče: "Ovaj će nas tješiti u teškom poslu naših ruku na polju, što ga je prokleo Gospod."
Postanak 5,30A rodivši mu se Noa poživje Lamek još pet stotina i devedeset i pet godina, te mu se rode sinovi i kćeri.
Postanak 5,31Tako poživje Lamek svega sedam stotina i sedamdeset i sedam godina; i umrije.
Postanak 5,32A Noa, kad mu je bilo pet stotina godina, rodi mu se Šem, Ham i Jafet.
Postanak 5,1 Ovo je povijest Adamova roda. Kad je Bog stvorio čovjeka, napravio ga je na priliku svoju;
Postanak 5,2stvorio je muško i žensko. A kad ih je stvorio, blagoslovi ih i nazva - čovjek.
Postanak 5,3Kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu sličan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Šet.
Postanak 5,4Po rođenju Šetovu Adam je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
Postanak 5,5Adam poživje u svemu devet stotina i trideset godina. Potom umrije.
Postanak 5,6Kad je Šetu bilo sto i pet godina, rodi mu se Enoš.
Postanak 5,7Po rođenju Enoševu Šet je živio osam stotina i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
Postanak 5,8Šet poživje u svemu devet stotina i dvanaest godina. Potom umrije.
Postanak 5,9Kad je Enošu bilo devedeset godina, rodi mu se Kenan.
Postanak 5,10Po rođenju Kenanovu Enoš je živio osam stotina i petnaest godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
Postanak 5,11Enoš poživje u svemu devet stotina i pet godina. Potom umrije.
Postanak 5,12Kad je Kenanu bilo sedamdeset godina, rodi mu se Mahalalel.
Postanak 5,13Po rođenju Mahalalelovu Kenan je živio osam stotina i četrdeset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
Postanak 5,14Kenan poživje u svemu devet stotina i deset godina. Potom umrije.
Postanak 5,15Kad je Mahalalelu bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Jered.
Postanak 5,16Po rođenju Jeredovu Mahalalel je živio osam stotina i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
Postanak 5,17Mahalalel poživje u svemu osam stotina devedeset i pet godina. Potom umrije.
Postanak 5,18Kad je Jeredu bilo sto šezdeset i dvije godine, rodi mu se Henok.
Postanak 5,19Po rođenju Henokovu Jered je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
Postanak 5,20Jered poživje u svemu devet stotina šezdeset i dvije godine. Potom umrije.
Postanak 5,21Kad je Henoku bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Metušalah.
Postanak 5,22Henok je hodio s Bogom. Po rođenju Metušalahovu Henok je živio trista godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
Postanak 5,23Henok poživje u svemu trista šezdeset i pet godina.
Postanak 5,24Henok je hodio s Bogom, potom iščeznu; Bog ga uze.
Postanak 5,25Kad je Metušalahu bilo sto osamdeset i sedam godina, rodi mu se Lamek.
Postanak 5,26Po rođenju Lamekovu Metušalah je živio sedam stotina osamdeset i dvije godine te mu se rodilo još sinova i kćeri.
Postanak 5,27Metušalah poživje u svemu devet stotina šezdeset i devet godina. Potom umrije.
Postanak 5,28Kad su Lameku bile sto osamdeset i dvije godine, rodi mu se sin.
Postanak 5,29Nadjene mu ime Noa, govoreći: "Ovaj će nam pribavljati, u trudu i naporu naših ruku, utjehu iz zemlje koju je Bog prokleo.
Postanak 5,30Po rođenju Noinu Lamek je živio pet stotina devedeset i pet godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
Postanak 5,31Lamek poživje u svemu sedam stotina sedamdeset i sedam godina. Potom umrije.
Postanak 5,32Pošto je Noa proživio pet stotina godina, rode mu se Šem, Ham i Jafet.
Stvaranje 5,1Evo spiska obitelji Adamove:
Stvaranje 5,2Onog dana kad Bog stvori čovjeka, stvori ga po sličnosti Bogu,
Stvaranje 5,3muškarcem i ženom on ih stvori,
Stvaranje 5,4blagoslovi ih i nazva imenom čovjekovim za njihovog stvaranja.
Stvaranje 5,5Adam poživje 130 godina,
Stvaranje 5,6sličan njemu i prema njegovoj slici on rodi sina kojeg nazva imenom Set.
Stvaranje 5,7Po rođenju Setovom Adamovi dani potrajaše još 800 godina i narađa on sinova i kćeri.
Stvaranje 5,8Set poživje u svemu 912 godina pa umrije.
Stvaranje 5,9Enoš poživje 90 godina pa rodi Kebana.
Stvaranje 5,10Po rođenju Kenanovom, Enoš poživje 815 godina i narađa sinova i kćeri.
Stvaranje 5,11Enoš poživje u svemu 905 godina pa umrije.
Stvaranje 5,12Kenan poživje 70 godina pa porodi Mahalaela.
Stvaranje 5,13Pošto je rodio Mahalaela, Kenan življaše 840 godina i naizrađa sinova i kćeri.
Stvaranje 5,14Kenan poživje u svemu 910 godina pa umrije.
Stvaranje 5,15Mahalael poživje 65 godina i porodi Jereda.
Stvaranje 5,16Po rođenju Jeredovom, Mahalael poživje 830 godina i narađa sinova i kćeri.
Stvaranje 5,17Mahalael poživje u svemu 895 godina pa umrije.
Stvaranje 5,18Jered poživje 162 godine i rodi Henoha.
Stvaranje 5,19Po rođenju Henohovom, Jered poživje 800 i naizrađa sinova i kćeri.
Stvaranje 5,20Jered poživje u svemu 962 godine pa umrije.
Stvaranje 5,21Henoh poživje 65 godina pa rodi Metušelaha.
Stvaranje 5,22Po rođenju Metušelahovom, Henoh iđaše putovima Božjim tijekom 300 godina, pa naizrađa sinova i kćeri.
Stvaranje 5,23Henoh poživje u svemu 365 godina.
Stvaranje 5,24Budući slijedio putove Božje, on nestade jer Ga Bog uze.
Stvaranje 5,25Metušelah poživje 187 godina i porodi Lameha.
Stvaranje 5,26Po rođenju Lamehovom Metušelah poživje 782 godine i naizrađa sinova i kćeri.
Stvaranje 5,27Metušelah poživje u svemu 969 godina pa umrije.
Stvaranje 5,28Lameh življaše 182 godine i rodi jednog sina. Nazva ga imenom Noja govoreći:
Stvaranje 5,29`Ovaj ovdje okrijepit će nas od naših trudova i muke što ih nameće od GOSPODA prokleta zemlja. `
Stvaranje 5,30Po rođenju Nojinom, Lameh poživje 595 godina i naizrađa sinova i kćeri.
Stvaranje 5,31Lameh poživje u svemu 777 godina pa umrije.
Stvaranje 5,32Noja bijaše u dobi od 500 godina kad porodi Sema, Šama i Jafeta…
1. Mojsijeva 5,1Ovo je pleme Adamovo. Kad Bog stvori čovjeka, po obličju svojemu stvori ga.
1. Mojsijeva 5,2Muško i žensko stvori ih, i blagoslovi ih, i nazva ih čovjek, kad biše stvoreni.
1. Mojsijeva 5,3I poživje Adam sto i trideset godina, i rodi sina po obličju svojemu, kao što je on, i nadjede mu ime Sit.
1. Mojsijeva 5,4A rodiv Sita poživje Adam osam stotina godina, rađajući sinove i kćeri;
1. Mojsijeva 5,5Tako poživje Adam svega devet stotina i trideset godina; i umrije.
1. Mojsijeva 5,6A Sit poživje sto i pet godina, i rodi Enosa;
1. Mojsijeva 5,7A rodiv Enosa poživje Sit osam stotina i sedam godina, rađajući sinove i kćeri;
1. Mojsijeva 5,8Tako poživje Sit svega devet stotina i dvanaest godina; i umrije.
1. Mojsijeva 5,9A Enos poživje devedeset godina, i rodi Kajinana;
1. Mojsijeva 5,10A rodiv Kajinana poživje Enos osam stotina i petnaest godina, rađajući sinove i kćeri;
1. Mojsijeva 5,11Tako poživje Enos svega devet stotina i pet godina; i umrije.
1. Mojsijeva 5,12A Kajinan poživje sedamdeset godina, i rodi Maleleila;
1. Mojsijeva 5,13A rodiv Maleleila poživje Kajinan osam stotina i četrdeset godina, rađajući sinove i kćeri;
1. Mojsijeva 5,14Tako poživje Kajinan svega devet stotina i deset godina; i umrije.
1. Mojsijeva 5,15A Maleleilo poživje šezdeset i pet godina, i rodi Jareda;
1. Mojsijeva 5,16A rodiv Jareda poživje Maleleilo osam stotina i trideset godina, rađajući sinove i kćeri;
1. Mojsijeva 5,17Tako poživje Maleleilo svega osam stotina i devedeset i pet godina; i umrije.
1. Mojsijeva 5,18A Jared poživje sto i šezdeset i dvije godine, i rodi Enoha;
1. Mojsijeva 5,19A rodiv Enoha poživje Jared osam stotina godina, rađajući sinove i kćeri;
1. Mojsijeva 5,20Tako poživje Jared svega devet stotina i šezdeset i dvije godine, i umrije.
1. Mojsijeva 5,21A Enoh poživje šezdeset i pet godina, i rodi Matusala;
1. Mojsijeva 5,22A rodiv Matusala poživje Enoh jednako po volji Božjoj trista godina, rađajući sinove i kćeri;
1. Mojsijeva 5,23Tako poživje Enoh svega trista i šezdeset i pet godina;
1. Mojsijeva 5,24I živeći Enoh jednako po volji Božjoj, nestade ga, jer ga uze Bog.
1. Mojsijeva 5,25A Matusal poživje sto i osamdeset i sedam godina, i rodi Lameha;
1. Mojsijeva 5,26A rodiv Lameha poživje Matusal sedam stotina i osamdeset i dvije godine, rađajući sinove i kćeri;
1. Mojsijeva 5,27Tako poživje Matusal svega devet stotina i šezdeset i devet godina; i umrije.
1. Mojsijeva 5,28A Lameh poživje sto i osamdeset i dvije godine, i rodi sina,
1. Mojsijeva 5,29I nadjede mu ime Noje govoreći: ovaj će nas odmoriti od posala naših i od truda ruku naših na zemlji, koju prokle Gospod.
1. Mojsijeva 5,30A rodiv Noja poživje Lameh pet stotina i devedeset i pet godina, rađajući sinove i kćeri;
1. Mojsijeva 5,31Tako poživje Lameh svega sedam stotina i sedamdeset i sedam godina; i umrije.
1. Mojsijeva 5,32A Noju kad bi pet stotina godina, rodi Noje Sima, Hama i Jafeta.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje