Tražilica


Psalam 105. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 105,1Hvalite Gospoda, zazivajte ime njegovo, javljajte narodima djela njegova!
Psalam 105,2Pjevajte mu, slavite ga, govorite sva čudesa njegova!
Psalam 105,3Hvalite se svetim imenom njegovim, neka se veseli srce onih, koji traže Gospoda!
Psalam 105,4Tražite Gospoda i moć njegovu, tražite uvijek lice njegovo!
Psalam 105,5Sjećajte se čudesa njegovih, što ih je učinio, znakova njegovih, sudova usta njegovih!
Psalam 105,6Vi, potomstvo njegova sluge Abrahama, vi, sinovi Jakova, njegova izabranika!
Psalam 105,7On, Gospod, nama je Bog, u sav svijet idu sudovi njegovi.
Psalam 105,8Spominje se uvijek zavjeta svojega, riječi, koju je dao za tisuću koljena,
Psalam 105,9Zavjeta, što ga je sklopio s Abrahamom, i zakletve svoje Izaku.
Psalam 105,10To je postavio Jakovu za zakon, Izraelu za zavjet vječni,
Psalam 105,11Govoreći ovako: "Kanaan ću ti dati kao vašu određenu baštinu!"
Psalam 105,12Tada vas je još bilo malo na broj, samo malo, i, to stranci.
Psalam 105,13Još su išli tada od naroda do naroda, od jednoga kraljevstva do drugoga.
Psalam 105,14Ali ne dade nikome, da im naudi; same je kraljeve karao za njih:
Psalam 105,15"Ne dirajte u pomazanike moje, prorocima mojim ne činite ništa nažao!"
Psalam 105,16Pusti onda glad na zemlju; razbi svaku potporu kruha.
Psalam 105,17Ali posla pred njima čovjeka: "za roba prodan bi Josip.
Psalam 105,18Okovima stegoše noge njegove, i metnuše ga u gvožđe.
Psalam 105,19Do vremena, kad se ispuni riječ njegova, riječ Gospodnja sačuva ga.
Psalam 105,20Tada posla kralj i pusti ga, gospodar nad narodima, i oslobodi ga.
Psalam 105,21Postavi ga gospodarom nad kućom svojom, upraviteljem svega imanja svojega;
Psalam 105,22Da vlada nad knezovima njegovim po volji, da starješine njegove uči mudrosti.
Psalam 105,23Tako dođe Izrael u Egipat, i Jakov postade gost u zemlji Kamovoj.
Psalam 105,24I namnoži narod svoj veoma, učini ga jačim od tlačitelja njegovih.
Psalam 105,25Prevrnu srce njihovo, te zamrziše na narod njegov, i činili su lukavstvo slugama njegov im.
Psalam 105,26Tada posla Mojsija, slugu svojega, i Arona, izabranika svojega.
Psalam 105,27Oni pokazaše među njima čudesne znakove njegove i strahovita djela u zemlji Kamovoj.
Psalam 105,28Posla mrak i zamrači je, a oni Još prkosiše zapovijedi njegovoj.
Psalam 105,29Pretvori vodu njihovu u krv i pomori ribu njihovu.
Psalam 105,30Provre zemlja njihova žabama sve do unutra u odaje kraljeve.
Psalam 105,31Zapovjedi, i dođoše pasje muhe, komarci po svim krajevima njihovim.
Psalam 105,32Mjesto dažda posla na njih tuču, živi oganj na zemlju njihovu.
Psalam 105,33Pobi lozu njihovu i smokve njihove, potro stabla u krajevima njihovim.
Psalam 105,34Zapovjedi, i dođoše skakavci i gusjenice nebrojene.
Psalam 105,35I izjedoše svu travu po zemlji, pojedoše rod u poljima njihovim.
Psalam 105,36Tada pobi sve prvorođence u zemlji, prvine svega truda njihova.
Psalam 105,37Izvede ih sa srebrom i zlatom, i nije bilo umorna u plemenima njihovim.
Psalam 105,38Egipat se obradova izlasku njihovu, jer strah od njih bio ih je spopao.
Psalam 105,39l Razastrije im oblak kao zaštitu i oganj, da svijetli noću.
Psalam 105,40Zamoliše, i zapovjedi da dođu prepelice i nasiti ih kruhom s neba.
Psalam 105,41Otvori hridinu, i proteče voda, proteče kao rijeka kroz pustinju.
Psalam 105,42Jer se je spominjao svete riječi svoje Abrahamu, slugi svojemu.
Psalam 105,43Izvede narod svoju radosti, izabrane svoje u veselju.
Psalam 105,44Darova im zemlje naroda; oni uzeše, što su stekli narodi,
Psalam 105,45Da bi čuvali zapovijedi njegove i držali se zakona njegovih. Slava Gospodu! Aleluja!
Psalam 105,1 Hvalite Jahvu, prizivajte mu ime, navješćujte među narodima djela njegova!
Psalam 105,2Pjevajte mu, svirajte mu, pripovijedajte sva njegova čudesa!
Psalam 105,3Dičite se svetim imenom njegovim, neka se raduje srce onih što traže Jahvu!
Psalam 105,4Tražite Jahvu i njegovu snagu, tražite svagda njegovo lice!
Psalam 105,5Sjetite se čudesa koja učini, njegovih čuda i sudova usta njegovih!
Psalam 105,6Abrahamov rod sluga je njegov, sinovi Jakovljevi njegovi izabranici!
Psalam 105,7On je Jahve, Bog naš; po svoj su zemlji njegovi sudovi!
Psalam 105,8On se uvijek sjeća svojega Saveza, riječi koju dade tisući naraštaja:
Psalam 105,9Saveza koji sklopi s Abrahamom i zakletve svoje Izaku.
Psalam 105,10Ustanovi je kao zakon Jakovu, Izraelu vječni Savez,
Psalam 105,11govoreći: "Tebi ću dati kanaansku zemlju kao dio u baštinu vašu.
Psalam 105,12Kad ih još bješe malo na broju, vrlo malo, i kad bjehu pridošlice u njoj,
Psalam 105,13išli su od naroda do naroda, iz jednoga kraljevstva k drugom narodu,
Psalam 105,14ali ne dopusti nikom da ih tlači, kažnjavaše zbog njih kraljeve:
Psalam 105,15"Ne dirajte u moje pomazanike, ne nanosite zla mojim prorocima!
Psalam 105,16I on pozva glad na zemlju, sve zalihe uništi krušne.
Psalam 105,17Pred njima čovjeka posla: Josip u ropstvo bijaše prodan.
Psalam 105,18Sputaše uzama noge njegove, u gvožđe mu vrat staviše,
Psalam 105,19dok se ne ispuni proroštvo njegovo, Jahvina ga riječ potvrdi.
Psalam 105,20Kralj naredi da ga driješe, narÄodÄa poglavar oslobodi njega.
Psalam 105,21Za domaćina ga stavi kući svojoj, za nadstojnika sveg imanja svoga,
Psalam 105,22da velikaše njegove po volji uči i starce njegove mudrosti da vodi.
Psalam 105,23Tad Izrael u Egipat uđe, Jakov došljak bješe u Kamovoj zemlji.
Psalam 105,24Narod svoj umnoži veoma, učini ga jačim od dušmana.
Psalam 105,25Okrenu im srce da zamrze narod njegov, da slugama njegovim opaki budu.
Psalam 105,26Mojsija posla, slugu svoga, Arona, kog odabra.
Psalam 105,27Činjahu među njima znake njegove i čudesa u Kamovoj zemlji.
Psalam 105,28Posla tmine, i smrknu se, al` prkosiše oni riječima njegovim.
Psalam 105,29U krv im vode prometnu i pobi ribe njihove.
Psalam 105,30Zemljom im žabe provrvješe, prodriješe i u dvore kraljevske.
Psalam 105,31Reče, i muha roj doletje i komarci u sve kraje njine.
Psalam 105,32Mjesto kiše grad im dade, ognjene munje po njihovoj zemlji.
Psalam 105,33Udari im lozu i smokve, polomi stabla u krajima njinim.
Psalam 105,34Reče, i skakavci dođoše i bezbrojne gusjenice s njima.
Psalam 105,35U zemlji im proždriješe svu bilinu, proždriješe rod njihovih njiva.
Psalam 105,36Pobi sve prvorođene u njihovoj zemlji, sve prvine snage njihove.
Psalam 105,37Izvede ih sa srebrom i zlatom; u plemenima njinim bolesnih ne bješe.
Psalam 105,38Odlasku njihovu Egipat se obradova, jer ga od njih strah spopade.
Psalam 105,39Rasprostro je oblak kao pokrov i oganj da se obnoć sja.
Psalam 105,40Zamoliše, i dovede prepelice, nebeskim ih kruhom tad nahrani.
Psalam 105,41Hrid rascijepi, i provri voda, pustinjom poteče kao rijeka.
Psalam 105,42Tad se sjeti svete riječi svoje što je zada sluzi svome Abrahamu.
Psalam 105,43Puk svoj s klicanjem izvede i s veseljem izabrane svoje.
Psalam 105,44I dade im zemlje poganske, trud naroda baštiniše,
Psalam 105,45da čuvaju naredbe njegove i zakone da mu paze. Aleluja!
Psalam 105,1Slavite GOSPODA, objavljujte njegovo ime, obznanjujte njegove podvige među poganima.
Psalam 105,2Pjevajte za njega, svirajte za njega; prepričavajte njegova čuda.
Psalam 105,3Budite ponosni njegovim svetim imenom i radosni, vi koji tražite GOSPODA.
Psalam 105,4Tražite GOSPODA i snagu njegovu, tražite uvijek njegovo lice.
Psalam 105,5Podsjetite se čuda koja je počinio, njegovih čuda i presuda izišlih iz njegovih usta,
Psalam 105,6vi, raso Abrahamova sluge njegovog, vi, sinovi Jakovljevi, njegovih izabranika!
Psalam 105,7To je on GOSPOD naš Bog koji vlada čitavom zemljom.
Psalam 105,8On se uvijek podsjeti svojeg saveza, riječi zapovjedi za tisuću pokoljenja,
Psalam 105,9onog kojeg je sklopio s Abrahamom, potvrđenog prisegom Izaku,
Psalam 105,10što je on stavio u naredbu za Jakova, vječni savez za Izrael,
Psalam 105,11kad je rekao: ” Ja ti dajem zemlju Kanaansku; to je dio kojeg vi baštinite!“
Psalam 105,12Tad ih se moglo prebrojati, bijaše to jedna šaka useljenika.
Psalam 105,13Oni su išli i vraćali se od naroda do naroda, od jednog kraljevstva do drugog naroda.
Psalam 105,14Ali on ne pusti nikome tlačiti ih, on pokažnjava kraljeve zbog njih:
Psalam 105,15” Ne dirajte mojih mesija, ne činite zla prorocima mojim!“
Psalam 105,16On dozva glad na zemlju; on posječe sve živeži
Psalam 105,17On posla pred njima jednog čovjeka, Josipa, koji bi prodan kao rob.
Psalam 105,18Okovaše mu noge, staviše mu željeznu ogrlicu;
Psalam 105,19sve do ispunjanja njegovog proročanstva riječ GOSPODOVA ga
Psalam 105,20Kralj naredi odvezati ga, gospodar naroda ga dade osloboditi.
Psalam 105,21On ga postavi gospodarem nad svojom kućom i gazdom svih svojih posjeda,
Psalam 105,22da bi pridobio prinčeve za sebe, i da daje starcima mudrost.
Psalam 105,23I Izrael uđe u Egipat, Jakov useli u zemlj šamovu .
Psalam 105,24Bog učini svoj narod veoma plodnim i moćnijim no njegovi protivnici što su.
Psalam 105,25On promijeni njihovo srce, dade im zamrzjeti njegov narod i postupati sa svojim slugama himbeno.
Psalam 105,26On posla svog slugu Mojsija i Aarona kojeg ovaj bijaše izabrao.
Psalam 105,27Njihova riječ izazva znakove u Egiptu, čuda Božja u zemlji šamovoj .
Psalam 105,28On posla tmine, i tmine dođoše, i njegova riječ ne bi osporena.
Psalam 105,29On pretvori vode u krv i usmrti njihove ribe.
Psalam 105,30Njihova zemlja provrvje žabama sve do odaja njihovih kraljeva.
Psalam 105,31On govoriše, i dođe gamad i komarci na svu njihovu teritoriju.
Psalam 105,32Umjesto kiša, on im dade grad, vatru i plamenve na svoj njihovoj zemlji.
Psalam 105,33On udari njihove loze i njihove smokve, i polomi stabla po njihovoj teritoriji.
Psalam 105,34On govoriše, i dođoše skakavci i neizbrojive larve.
Psalam 105,35Oni pojedoše svu travu na zemlji, oni pojedoše plodove tla.
Psalam 105,36On pobi sve prvorođene u zemlji, prvine njihove zrelosti.
Psalam 105,37On izvede svoj narod sa srebrom i zlatom, i nitko ne posrnu među njegovim plemenima.
Psalam 105,38Egipat se obradova njihovom izlasku, jer užas bijaše pao na njega.
Psalam 105,39On razastrije jedan oblak da posluži kao zavjesa, i jednu vatru za osvijetljavati put noću.
Psalam 105,40Na njihovu molbu on dade doći prepelicama; on ih nasiti kruhom s nebesa.
Psalam 105,41On otvori stijenu, voda pocuri i poteče u stepe kao rijeka.
Psalam 105,42On se podsjetio svoje riječi prema Abrahamu svom sluzi.
Psalam 105,43On je dao izići svom narodu u radosti, svojim izabranicima s vriskom od radosti.
Psalam 105,44On je njima dao zemlju bezbožnika, i oni prihvatiše rad narodâ,
Psalam 105,45da bi čuvali njegove propise i pazili na njegove zakone. Aleluja!
Psalam 105,1Hvalite Gospoda; glasite ime njegovo; javljajte po narodima djela njegova.
Psalam 105,2Pjevajte mu i slavite ga; kazujte sva čudesa njegova.
Psalam 105,3Hvalite se svetijem imenom njegovijem; nek se veseli srce onijeh koji traže Gospoda.
Psalam 105,4Tražite Gospoda i silu njegovu, tražite lice njegovo bez prestanka.
Psalam 105,5Pamtite čudesa njegova koja je učinio, znake njegove i sudove usta njegovijeh.
Psalam 105,6Sjeme Avramovo sluge su njegove, sinovi Jakovljevi izbrani njegovi.
Psalam 105,7On je Gospod Bog naš, po svoj su zemlji sudovi njegovi.
Psalam 105,8Pamti uvijek zavjet svoj, riječ, koju je dao na tisuću koljena.
Psalam 105,9Što je zavjetovao Avramu, i za što se kleo Isaku.
Psalam 105,10To je postavio Jakovu za zakon, i Izrailju za zavjet vječni,
Psalam 105,11Govoreći: tebi ću dati zemlju Hanansku u našljedni dio.
Psalam 105,12Tada ih još bijaše malo na broj, bijaše ih malo, i bjehu došljaci.
Psalam 105,13Iđahu od naroda do naroda, iz jednoga carstva k drugome plemenu.
Psalam 105,14Ne dade nikome da im naudi, i karaše za njih careve:
Psalam 105,15"Ne dirajte u pomazanike moje, i prorocima mojim ne činite zla."
Psalam 105,16I pusti glad na onu zemlju; i potr sav hljeb što je za hranu.
Psalam 105,17Posla pred njima čovjeka; u roblje prodan bi Josif.
Psalam 105,18Okovima stegoše noge njegove, gvožđe tištaše dušu njegovu,
Psalam 105,19Dok se steče riječ njegova, i riječ Gospodnja proslavi ga.
Psalam 105,20Posla car i odriješi ga; gospodar nad narodima, i pusti ga.
Psalam 105,21Postavi ga gospodarom nad domom svojim, i zapovjednikom nad svijem što imaše.
Psalam 105,22Da vlada nad knezovima njegovijem po svojoj volji, i starješine njegove urazumljuje.
Psalam 105,23Tada dođe Izrailj u Misir, i Jakov se preseli u zemlju Hamovu.
Psalam 105,24I namnoži Bog narod svoj i učini ga jačega od neprijatelja njegovijeh.
Psalam 105,25Prevrnu se srce njihovo te omrznuše na narod njegov, i činiše lukavstvo slugama njegovijem.
Psalam 105,26Posla Mojsija, slugu svojega, Arona izbranika svojega.
Psalam 105,27Pokazaše među njima čudotvornu silu njegovu i znake njegove u zemlji Hamovoj.
Psalam 105,28Pusti mrak i zamrači, i ne protiviše se riječi njegovoj.
Psalam 105,29Pretvori vodu njihovu u krv, i pomori ribu njihovu.
Psalam 105,30Provre zemlja njihova žabama, i klijeti careva njihovijeh.
Psalam 105,31Reče, i dođoše bubine, uši po svijem krajevima njihovijem.
Psalam 105,32Mjesto dažda posla na njih grad, živi oganj na zemlju njihovu.
Psalam 105,33I pobi čokote njihove i smokve njihove, i potr drveta u krajevima njihovijem.
Psalam 105,34Reče, i dođoše skakavci i gusjenice nebrojene;
Psalam 105,35I izjedoše svu travu po zemlji njihovoj, i pojedoše rod u polju njihovu.
Psalam 105,36I pobi sve prvence u zemlji njihovoj, prvine svakoga truda njihova.
Psalam 105,37Izvede Izrailjce sa srebrom i zlatom, i ne bješe sustala u plemenima njihovijem.
Psalam 105,38Obradova se Misir izlasku njihovu, jer strah njihov bješe na nj pao.
Psalam 105,39Razastrije im oblak za pokrivač, i oganj da svijetli noću.
Psalam 105,40Moliše, i posla im prepelice, i hljebom ih nebeskim hrani.
Psalam 105,41Otvori kamen i proteče voda, rijeke protekoše po suhoj pustinji.
Psalam 105,42Jer se opominjaše svete riječi svoje k Avramu, sluzi svojemu.
Psalam 105,43I izvede narod svoj u radosti, izbrane svoje u veselju.
Psalam 105,44I dade im zemlju naroda i trud tuđinaca u našljedstvo.
Psalam 105,45Da bi čuvali zapovijesti njegove, i zakone njegove pazili. Aliluja.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje