Tražilica


Psalam 109. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 109,1Bože, diko moja, nemoj ipak šutjeti!
Psalam 109,2Jer se usta puna drskosti, usta puna lukavosti na me otvoriše; govorili su mi jezikom lažljivim,
Psalam 109,3Okruživali me riječima punim mržnje, udarali na me ni za što.
Psalam 109,4Za ljubav moju zlobe mi; a ja se molim samo.
Psalam 109,5Vratiše mi zlo za dobro, mržnju za ljubav moju:
Psalam 109,6"Postavi proti njemu bezbožnika i tužitelj neka mu stane s desne strane!
Psalam 109,7Kad mu se sudi, neka izađe kriv, i molitva njegova neka mu se upiše kao grijeh!
Psalam 109,8Dana njegovih neka bude malo i službu njegovu neka dobije drugi!
Psalam 109,9Djeca njegova neka postanu sirote, žena njegova udovica!
Psalam 109,10Djeca njegova nek se potucaju i prose, nek budu protjerana iz ruševina svojih!
Psalam 109,11Lihvar neka mu uzme sve imanje njegovo; tuđini neka mu razgrabe muku njegovu!
Psalam 109,12Neka ne imadne nikoga, koji bi ga strpljivo štedio, nikoga, koji bi se smilovao sirotama njegovim.
Psalam 109,13Potomstvo njegovo neka se zatre, u slijedećem koljenu neka ugine ime njegovo!
Psalam 109,14Zlodjela otaca njegovih neka se spomene Gospod, i krivnja matere njegove neka se ne izbriše!
Psalam 109,15Neka budu svagda pred očima Gospodnjim! Spomen njihov neka on uništi na zemlji!"
Psalam 109,16Jer nije mislio na to, da čini milosrđe, progonio je patnika i siromaha, pa i do na smrt očajnoga,
Psalam 109,17I volio je kletvu: zato neka ga on stigne! Pogrđivao je blagoslov: zato neka on bude daleko od njega!
Psalam 109,18Oblačio je kletvu kao haljinu svoju: zato neka ona prodre u nutarnjost njegovu kao voda, u kosti njegove kao ulje!
Psalam 109,19Neka mu ona bude kao odijelo, u koje se zamotava, kao pojas, kojim se svagda paše!
Psalam 109,20To neka bude od Gospoda sudbina neprijatelja mojih i onih, koji zlo govore proti meni!
Psalam 109,21A ti, svemogući Gospode, budi mi u pomoći zbog imena svojega; milost je tvoja puna dobrote, zato me spasi!
Psalam 109,22Jer sam nevoljan i siromah; srce je moje ranjeno u meni.
Psalam 109,23Kao sjena, kad se nagne, tako ja ginem; kao jato skakavaca tjeraju mene.
Psalam 109,24Koljena moja klecaju od posta, tijelo se moje grči od mršavosti.
Psalam 109,25Postadoh podsmijeh njima; vide me i mašu glavom.
Psalam 109,26Pomozi mi, Gospode, Bože moj, u ljubavi svojoj spasi me!
Psalam 109,27Neka spoznaju, da je ruka tvoja, da si ti sam, Gospode, učinio ovo!
Psalam 109,28Ako me i kunu: ti ćeš me blagosloviti; ako i ustaju na me: postidjet će se; a sluga će se tvoj obradovati.
Psalam 109,29Sramota će pokriti klevetnike moje; kao plašt omotava ih sram.
Psalam 109,30Tada će glasno hvaliti usta moja Gospoda, slaviti ga usred mnoštva.
Psalam 109,31Jer siromahu stoji s desne strane, da ga spasi od osuditelja njegovih.
Psalam 109,1 Zborovođi. Psalam. Davidov. Bože, diko moja, nemoj šutjeti!
Psalam 109,2Usta bezbožna i prijevarna na me se otvaraju, govore mi jezikom lažljivim,
Psalam 109,3riječima me mržnje okružuju, bezrazložno me napadaju.
Psalam 109,4Za moju me ljubav oni optužuju, a ja se samo molim.
Psalam 109,5Uzvraćaju mi zlo za dobro, mržnju za ljubav moju.
Psalam 109,6"Digni protiv njega bezbožnika i tužitelj nek` mu stane zdesna!
Psalam 109,7Kad mu se bude sudilo, nek` bude osuđen, i molitva mu se za grijeh uzela!
Psalam 109,8Dani njegovi nek` budu malobrojni, njegovu službu nek` dobije drugi!
Psalam 109,9Djeca njegova nek` postanu siročad, a njegova žena udovica!
Psalam 109,10Nek` mu djeca budu skitnice, prosjaci, nek` budu bačena iz opustjelih domova!
Psalam 109,11Nek` mu lihvar prigrabi sav posjed, tuđinci nek` razgrabe plod muke njegove!
Psalam 109,12Nitko ne imao prema njemu samilosti, nitko se ne smilovao siročadi njegovoj!
Psalam 109,13Neka mu se zatre potomstvo, u drugome koljenu neka se utrne ime njegovo!
Psalam 109,14Spominjao se Jahve grijeha njegovih, i grijeh njegove majke nek` se ne izbriše:
Psalam 109,15nek budu svagda Jahvi pred očima! Neka se sa zemlje izbriše spomen njihov!
Psalam 109,16Jer se ne spomenu da čini milosrđe, već proganjaše bijedna i uboga i u smrt gonjaše čovjeka srca shrvana.
Psalam 109,17Prokletstvo je ljubio, pa neka ga stigne; blagoslova ne htjede, daleko nek` je od njega!
Psalam 109,18Prokletstvom nek` se odjene kao haljinom, neka kao voda uđe u njega i kao ulje u kosti njegove.
Psalam 109,19Bilo mu haljinom kojom se pokriva, pojas kojim se svagda paše!
Psalam 109,20Tako nek` plati Jahve tužiteljima mojim koji zlo govore protiv duše moje!
Psalam 109,21A ti, Jahve, Gospode, rad imena svog zauzmi se za me, spasi me jer je dobrostiva ljubav tvoja!
Psalam 109,22Jer bijedan sam i ubog, i srce je moje ranjeno u meni.
Psalam 109,23K`o sjena što se naginje ja nestajem, progone me kao skakavca.
Psalam 109,24Od posta mi koljena klecaju i tijelo moje omrša.
Psalam 109,25Ruglom sam njima postao, kimaju glavom kad me vide.
Psalam 109,26Pomozi mi, Jahve, Bože moj, po doborti me svojoj spasi!
Psalam 109,27Nek` upoznaju da je ovo ruka tvoja i da si ti ovo učinio, Jahve!
Psalam 109,28Oni nek` proklinju, ti blagoslivljaj; nek` se postide koji se na me podižu, a sluga tvoj nek` se raduje!
Psalam 109,29Stidom nek` se odjenu tužitelji moji i sramotom svojom nek` se k`o plaštem pokriju!
Psalam 109,30Slavit ću Jahvu iz svega grla i hvalit` ga u veliku mnoštvu
Psalam 109,31jer stoji s desne siromahu da mu dušu spasi od sudaca.
Psalam 109,1Ravnatelju zbora; od Davidav, psalam. Bože kojeg hvalim, ne ostani nijem,
Psalam 109,2jer oni su otvorili protiv mene jedna opaka i lažljiva usta, oni su mi govorili lažljivim jezikom;
Psalam 109,3riječi mržnje mene su okružile i oni su me potukli bez razloga.
Psalam 109,4Za cijenu mojeg prijateljstva oni su me optužili; a ja sam u molitvama.
Psalam 109,5Oni su mi vratili zlo za dobro i mržnju za prijateljstvo.
Psalam 109,6- Označi protiv njega jednog tužitelja jednog opakog, koji mu stoji s desna.
Psalam 109,7Iz svoje parbe, da iziđe krivcem, da njegova molitva postane jednim grijehom,
Psalam 109,8da njegovi dani budu skraćeni,
Psalam 109,9da njegovi sinovi budu siročad, da njegova žena udovicom bude,
Psalam 109,10da njegovi sinovi budu skitnice i molitelji, da prose izvan svojih ruševina,
Psalam 109,11da jedan lihvar uzme sva njegova dobra, da stranci ugrabe njegove dobitke,
Psalam 109,12da mu nitko ne ostane odan, da nitko nema milosti za njegovu siročad,
Psalam 109,13da njegovi potomci budu uništeni, da u jednom pokoljenju njihovo ime bude izbrisano,
Psalam 109,14da se podsjeti GOSPOD grijeha njegovih otaca, da grješka njegove majke ne bude izbrisana!
Psalam 109,15Da sve ovo ostane nazočno GOSPODU i da on ukloni sa zemlje njihov spomen! -
Psalam 109,16Jer se nije brinuo postupati s odanošću, da je progonio na smrt jednog siromaha,
Psalam 109,17da je volio proklinjanje, i da je ono stiglo njega da nije volio blagoslov, i da se on udaljio od njega,
Psalam 109,18da je ogrnuo kletvu kao jedan ogrtač, i da je ono prodrlo u njega kao voda, i u njegove udove kao ulje:
Psalam 109,19Da ona bude njegovom odjećom kojom se prekriva, pojasom koji će nositi uvijek!
Psalam 109,20Evo kako će GOSPOD isplatiti moje tužitelje i one koji zlo govore o meni!
Psalam 109,21A ti, BOžE, Gospodine, čini za mene zbog imena svojeg. Tvoja odanost je dobročinstvena, oslobodi me.
Psalam 109,22Siromah i nesretnik, to sam ja i na dnu mene, srce je ranjeno .
Psalam 109,23Ja sam trebao otići kao sjena koja iščezne, progone me kao skakavce.
Psalam 109,24Ja sam toliko postio da moje noge klecaju; lišen ulja ja sam se sasušio.
Psalam 109,25Za njih ja sam postao gnusan; videći me, oni klimaju glavom.
Psalam 109,26U pomoć, GOSPODE moj Bože! Spasi me prema svojoj vjernosti;
Psalam 109,27da oni ondje prepoznaju tvoju ruku i tvoje djelo, GOSPODE!
Psalam 109,28Oni proklinju, a ti blagosiljaš. Oni se bijahu uspravili, to bi njihov sram, i tvoj sluga se raduje.
Psalam 109,29Nek moji tužitelji budu ogrnuti beščašćem i pokriveni svojim sramom kao jednim ogrtačem!
Psalam 109,30Ja ću glasno slaviti GOSPODA, ja ću ga hvaliti u sred mnoštva.
Psalam 109,31Jer on stoji s desna siromahu za spasiti ga od njegovih sudaca.
Psalam 109,1Bože, slavo moja, nemoj mučati,
Psalam 109,2Jer se usta bezbožnika i usta lukava na me otvoriše; govore sa mnom jezikom lažljivijem.
Psalam 109,3Riječima zlobnijem sa svijeh strana gone me, i oružaju se na me ni za što.
Psalam 109,4Za ljubav moju ustaju na mene, a ja se molim.
Psalam 109,5Vraćaju mi zlo za dobro, i mržnju za ljubav moju.
Psalam 109,6Postavi nad njim starješinu bezbožnika, i protivnik neka mu stane s desne strane.
Psalam 109,7Kad se stane suditi, neka izađe kriv, i molitva njegova neka bude grijeh.
Psalam 109,8Neka budu dani njegovi kratki, i vlast njegovu neka dobije drugi.
Psalam 109,9Djeca njegova nek budu sirote, i žena njegova udovica.
Psalam 109,10Djeca njegova nek se potucaju i prose, i neka traže hljeba izvan svojih pustolina.
Psalam 109,11Neka mu uzme dužnik sve što ima, i neka razgrabe tuđini muku njegovu.
Psalam 109,12Nek se ne nađe niko ko bi ga ljubio, ni ko bi se smilovao na sirote njegove.
Psalam 109,13Natražje njegovo nek se zatre, u drugom koljenu neka pogine ime njihovo.
Psalam 109,14Bezakonje starijeh njegovijeh nek se spomene u Gospoda, i grijeh matere njegove nek se ne izbriše.
Psalam 109,15Neka budu svagda pred Gospodom, i on neka istrijebi spomen njihov na zemlji;
Psalam 109,16Zato što se nije sjećao činiti milost, nego je gonio čovjeka ništega i ubogoga, i tužnome u srcu tražio smrt.
Psalam 109,17Ljubio je kletvu, neka ga i stigne; nije mario za blagoslov, neka i otide od njega.
Psalam 109,18Nek se obuče u kletvu kao u haljinu, i ona nek uđe u njega kao voda, i kao ulje u kosti njegove.
Psalam 109,19Nek mu ona bude kao haljina, u koju se oblači, i kao pojas, kojim se svagda paše.
Psalam 109,20Taka plata nek bude od Gospoda onima koji me nenavide, i koji govore zlo na dušu moju.
Psalam 109,21A meni, Gospode, Gospode, učini što priliči imenu tvojemu. Ti si dobar, milošću svojom izbavi me.
Psalam 109,22Jer sam nevoljan i ništ, i srce je moje ranjeno u meni.
Psalam 109,23Nestaje me kao sjena, kad se odmiče; tjeraju me kao skakavce.
Psalam 109,24Koljena moja iznemogoše od posta, i tijelo moje omrša.
Psalam 109,25Postadoh potsmijeh njima; videći me mašu glavom svojom.
Psalam 109,26Pomozi mi, Gospode, Bože moj, spasi me po milosti svojoj.
Psalam 109,27Neka poznadu da je ovo tvoja ruka, i ti, Gospode, da si ovo učinio.
Psalam 109,28Oni kunu, a ti blagoslovi; ustaju, ali nek se postide, i sluga se tvoj obraduje.
Psalam 109,29Nek se protivnici moji obuku u sramotu, i kao haljinom nek se pokriju stidom svojim.
Psalam 109,30Hvaliću Gospoda veoma ustima svojima, i usred mnogih slaviću ga,
Psalam 109,31Jer stoji s desne strane ubogome, da bi ga spasao od onijeh koji osuđuju dušu njegovu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje