Tražilica


Psalam 56. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 56,1Smiluj se meni Bože, jer za mnom zijevaju ljudi; ratnici me svaki dan pritiskuju.
Psalam 56,2Neprijatelji moji rade mi o glavi; jest, mnogo ih je, koji se bore proti meni.
Psalam 56,3Ali neka je daleko od mene, da ih se bojim, jer u tebe se uzdajem!
Psalam 56,4U Boga, čijom se riječi dičim, u Boga se uzdam, ne bojim se: što mi mogu učiniti ljudi?
Psalam 56,5Svaki dan preokreću riječi moje; sve misli njihove idu na zlo proti meni.
Psalam 56,6Skupljaju se; zasjedaju mi; paze na pete moje, jer ml rade o glavi.
Psalam 56,7Uz takvu zloću da izmaknu, u gnjevu sruši narode, Bože!
Psalam 56,8Izbrojio si dane nevolje moje; suze moje skupi u svoj mijeh, u torbu svoju unutra!
Psalam 56,9Onda se moraju neprijatelji moji okrenuti, umaći u dan, kad te zovnem; o tom sam uvjeren: Bog je za me!
Psalam 56,10U Boga, čijom se riječi di čim, u Gospoda, čijom se riječi dičim,
Psalam 56,11U Boga se uzdam, ne bojim se: što mi mogu učiniti ljudi?
Psalam 56,12Bože, dugujem ti, što sam zavjetovao; žrtvu hvale prinijet ću ti,
Psalam 56,13Ako izbaviš od smrti dušu moju, od pada noge moje, da idem pred Bogom u svjetlosti života.
Psalam 56,1 Zborovođi. Prema napjevu "Golubica nijema u daljini". Davidov. Miktam. Kad su ga u Gatu uhitili Filistejci.
Psalam 56,2Smiluj mi se, moj Bože, jer me dušmanin hoće zgaziti, napadač me moj neprestano tlači.
Psalam 56,3Dušmani moji nasrću na me povazdan, mnogo ih je koji se na me obaraju. Svevišnji,
Psalam 56,4kad me strah spopadne, u te ću se uzdati.
Psalam 56,5Božje obećanje slavim, u Boga ja se uzdam i neću se bojati: što mi može učiniti smrtnik?
Psalam 56,6Od jutra do večeri obružuju me, svi naumi njihovi meni su na zlo.
Psalam 56,7Sastaju se i vrebaju, paze mi na korake, o glavi mi rade.
Psalam 56,8Plati im prema bezakonju, u gnjevu, o Bože, obori pogane!
Psalam 56,9Ti izbroji dane mog progonstva, sabrao si suze moje u mijehu svom. Nije li sve zapisano u knjizi tvojoj?
Psalam 56,10Moji će dušmani uzmaknuti čim te zazovem. Ovo sigurno znam: Bog je za mene!
Psalam 56,11Božje obećanje slavim,
Psalam 56,12u Jahvu se uzdam i neću se bojati: što mi može učiniti čovjek?
Psalam 56,13Vežu me zavjeti koje učinih tebi, o Bože: prinijet ću ti žrtve zahvalne
Psalam 56,14jer si mi dušu od smrti spasio. Ti si očuvao noge moje od pada, da pred Bogom hodim u svjetlosti živih.
Psalam 56,1Ravnatelju zbora. Al yônath élèm rehôqîm. Od Davida,
Psalam 56,2Milost, Bože ! Jer jedan me čovjek muči; svaki dan on pobija, on me ugnjetava.
Psalam 56,3Uhode mi dodijavaju svaki dan, ali gore, jedna velika bojna bije za mene.
Psalam 56,4U dan kad ja imam strah, ja se uzdam u tebe.
Psalam 56,5U Boga, čiju ja hvalim riječ, na Boga računam, ja se ne bojim: što bi učinilo za mene jedno tjelesno biće?
Psalam 56,6Svaki dan oni čine da trpim, oni misle samo kako meni naškoditi.
Psalam 56,7U zasjedi oni vrebaju i osmatraju moje tragove za napasti moj život.
Psalam 56,8Za to zlodjelo, izmaći će li oni ? Bože, nek tvoj gnjev pokolje te ljude!
Psalam 56,9Ti si računao moje korake skitničke; u svoju mješinu skupljao moje suze. Ni je li to upisano u tvoje račune ?
Psalam 56,10Moji će neprijatelji uzmaknuti u dan kad ja budem zazvao; ja to znam, Bog je za mene.
Psalam 56,11Na Boga, čije ja hvalim riječi, - na GOSPODA, čije ja hvalim riječi -
Psalam 56,12Na Boga ja računam, ja se ne bojim: što bi za mene učinili ljudi?
Psalam 56,13Bože, ja sam dužan održati svoje zavjete; ja ispunjavam za tebe žrtve hvalospjeva.
Psalam 56,14Jer ti si mene oslobodio smrti. Nisi li ti zaštitio moje noge od pada, da ja idem pred Bogom u svjetlosti života?
Psalam 56,1Smiluj se na me, Bože, jer čovjek hoće da me proguta, neprijatelj me svaki dan pritješnjuje.
Psalam 56,2Neprijatelji moji svaki dan traže da me progutaju; jer mnogi napadaju na me oholo.
Psalam 56,3Kad me je strah, jer se u tebe uzdam.
Psalam 56,4Bogom se hvalim za riječ njegovu; u Boga se uzdam, ne bojim se; šta će mi učiniti tijelo?
Psalam 56,5Svaki dan izvrću riječi moje; što god misle, sve meni o zlu.
Psalam 56,6Skupljaju se, prikrivaju se, paze za petama mojima; jer traže dušu moju.
Psalam 56,7Kod ovake zloće izbavi od njih, u gnjevu obori narode, Bože.
Psalam 56,8U tebe je izbrojeno moje potucanje, suze se moje čuvaju u sudu kod tebe, one su u knjizi tvojoj.
Psalam 56,9Neprijatelji moji ustupaju natrag, kad tebe prizivljem; po tom znam da je Bog sa mnom.
Psalam 56,10Bogom se hvalim za riječ njegovu, Gospodom se hvalim za riječ njegovu.
Psalam 56,11U Boga se uzdam, ne bojim se; šta će mi učiniti čovjek?
Psalam 56,12Tebi sam se, Bože, zavjetovao; tebe ću hvaliti;
Psalam 56,13Jer si izbavio dušu moju od smrti, noge moje od spoticanja, da bih hodio pred licem Božjim, u svjetlosti živijeh.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje