Tražilica


Psalam 78. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 78,1Pripazi na pouku moju, narode moj, prignite uho svoje k riječima usta mojih!
Psalam 78,2Otvorit ću za priče usta svoja, i iz davnine govorit ću zagonetke.
Psalam 78,3Što slušasmo i doznasmo, o čemu nas još izvijestiše oci nasi
Psalam 78,4To nećemo zatajiti djeci, nego ćemo javiti budućem naraštaju: slavna djela Gospodnja, moć njegovu i čudesa, što ih je činio.
Psalam 78,5Zakon postavi u Jakovu; u Izraelu izdade naputak, za koji zapovjedi ocima našim, da ga predadu dalje djeci svojoj,
Psalam 78,6Da dozna za to budući naraštaj; djeca, što će se još roditi, neka to pripovijedaju djeci svojoj,
Psalam 78,7Da bi i oni stavljali u Boga ufanje svoje, i da ne bi zaboravili djela Božjih, i da bi poslušni bili zapovijedima njegovim,
Psalam 78,8Neka ne bi postali kao oci njihovi: rod nepokoran i nevjeran, rod, koji nije utvrdio srce svoje, niti je bio vjeran Bogu duhom svojim!
Psalam 78,9Sinovi Efraimovi, naoružani strijelci, u dan boja vratiše se natrag.
Psalam 78,10Ne održaše zavjeta Božjega; ne htjedoše hoditi po naputku njegovu
Psalam 78,11I zaboraviše djela njegova i čudesa njegova, što ih smjedoše gledati.
Psalam 78,12Pred očima otaca njihovih učini čudesa u zemlji egipatskoj, u Soanskom polju,
Psalam 78,13Razdvoji more i provede ih i vode nagomila visoko kao nasip.
Psalam 78,14Vodio ih danju oblakom, a svu noć svijetlim ognjem.
Psalam 78,15Rastvori hridinu usred pustinje i napoji ih izobilja kao potokom.
Psalam 78,16Izvodi potoke iz kamena i vodi vodu kao rijeke.
Psalam 78,17Ali oni nastaviše griješiti proti njemu i prkositi Svevišnjemu u pustinji.
Psalam 78,18I kušali su Boga u srcu svojemu ištući jela za požudu svoju.
Psalam 78,19A ovako su govorili proti Bogu: "Može li Bog zgotoviti trpezu u pustinji?
Psalam 78,20On doduše udari u kamen, i potekoše vode i potoci se razliše: ali može li još i kruha dati i mesa postaviti narodu svojemu?"
Psalam 78,21Gospod je to čuo, i razgnjevi se, i oganj planu na Jakova, i gnjev se podiže na Izraela,
Psalam 78,22Jer ne staviše svoje pouzdanje u Boga i svoje ufanje u pomoć njegovu.
Psalam 78,23A ipak zapovjedi oblacima gore i otvori vrata nebeska.
Psalam 78,24I pusti, te im pade kao dažd mana za jelo, i dade im kruh s neba.
Psalam 78,25Svaki je imao da jede kruha anđeoskoga; posla im hrane izobilja.
Psalam 78,26Pusti, da se digne na nebu istočnjak, i navede jakošću svojom jug;
Psalam 78,27Kao prahom zasu ih mesom, i kao pijeskom morskim pticama krilatim.
Psalam 78,28Pobaca ih sred tabora njihova, oko šatora njihovih
Psalam 78,29I jedoše i nasitiše se, i dade im tako, što su željeli.
Psalam 78,30Ali ih još i ne prođe želja njihova, još je bilo jelo u ustima njihovim, kad se gnjev Božji podiže na njih.
Psalam 78,31Tada on pomori najjače među njima i mlade ljude Izraelove uništi.
Psalam 78,32Uza sve to griješili su dalje i nijesu držali ništa do čudesnih djela njegovih.
Psalam 78,33I pusti on, te su dani njihovi prolazili u zalud, i godine njihove bile pune užasa.
Psalam 78,34Kad ih je ubijao, onda bi ga tražili, obraćali bi se i pohitjeli bi k Bogu.
Psalam 78,35Onda bi pomišljali, da je Bog branik njihov, da je Bog, Svevišnji, spasitelj njihov.
Psalam 78,36Ali bi ga varali ustima svojim i lagali mu jezikom svojim.
Psalam 78,37Srce njihovo nije bilo utvrđeno u njemu, niti su bili vjerni zavjetu njegovu.
Psalam 78,38Ali je on bio milostiv i opraštao zlodjela njihova i ne bi ih nikada posve pomorio; često bi ustavljao gnjev svoj i ne bi podizao sve jarosti svoje.
Psalam 78,39I pomislio bi, da su od mesa, dah, koji prolazi i ne vraća se.
Psalam 78,40Koliko bi mu puta prkosili u pustinji i ožalostili ga u pustoši!
Psalam 78,41I sve nanovo kušali su Boga i tako žalostili Sveca Izraelova.
Psalam 78,42Nijesu se više sjećali ruke njegove, dana, kad ih izbavi od neprijatelja,
Psalam 78,43Kad učini znake svoje na Egiptu i čudesa svoja u području
Psalam 78,44Kad obrati u krv rijeke njihove i potoke njihove, da ih više ne mogoše piti.
Psalam 78,45Posla na njih pasje muhe, što su ih klale, i žabe, što su ih morile.
Psalam 78,46Žetvu njihovu predade crvu i plod rada njihova skakavcu.
Psalam 78,47Lozu njihovu pobi gradom i smokve njihove slanom.
Psalam 78,48Tuči predade stoku njihovu, stada njihova munji.
Psalam 78,49I pusti na njih ognjeni gnjev svoj, jarost, srdžbu i nevolju, poslanstvo vjesnika nesreće.
Psalam 78,50lahko dade maha gnjevu svojemu, ne sačuvaj duše njihove od smrti i život njihov predade kugi.
Psalam 78,51Pobi sve prvorođence u Egiptu, prvine muške snage u šatorima Hamovim.
Psalam 78,52I povede narod svoj kao ovce i vodi ih kao stado preko pustinje.
Psalam 78,53Vodio ih je sigurno, te se nijesu brinuli, a neprijatelje njihove zatrpa more.
Psalam 78,54Dovede ih na sveto mjesto svoje, na goru, koju zadobi desnica njegova.
Psalam 78,55I odagna ispred njih narode; ždrijebom im razdijeli područje njihovo kao baštinu, i po šatorima njihovim naseli plemena Izraelova
Psalam 78,56Ali su oni kušali i dražili Boga, Svevišnjega i nijesu pazili na propise njegove.
Psalam 78,57Otpadoše nevjerno kao oci njihovi, slagaše kao varav luk.
Psalam 78,58Rasrdiše ga visinama svojim i razdražiše ga idolima svojim.
Psalam 78,59Čuo je to Bog i razgnjevio se, i odbacio posve Izraela.
Psalam 78,60I ostavio prebivalište svoje u Šilu, šator, u kojemu je prebivao među ljudima
Psalam 78,61Onda dade u ropstvo ponos svoj i krasotu svoju u ruke neprijateljeve.
Psalam 78,62I predade maču narod svoj; bio je planuo na baštinu svoju.
Psalam 78,63Mladiće njegove proždrije oganj, i djevojkama se njegovim ne zapjeva pjesma.
Psalam 78,64Svećenici njegovi padoše od mača; udovice njegove ne zaplakaše.
Psalam 78,65Ali se tada kao iza sna probudi Svemogući, kao junak, koji ustaje od vina.
Psalam 78,66I pobi neprijatelje svoje s leđa, osramoti ih dovijeka.
Psalam 78,67Ali odbaci i šator Josipov, i ne dopade mu se više pleme Efraimovo.
Psalam 78,68Nego izabra sebi pleme Judino, goru Sion, koja mu omilje.
Psalam 78,69Sagradi visoko svetište svoje, tvrdo kao zemlja, koju utemelji dovijeka.
Psalam 78,70I izabra Davida, slugu svojega, i uze ga od torova ovčijih.
Psalam 78,71Od pastirskog života uze ga, da pase Jakova, narod njegov, i Izraela, baštinu njegovu.
Psalam 78,72I on ih je pasao pobožnim srcem, vodio ih oprezno, rukom svojom.
Psalam 78,1 Poučna pjesma. Asafova. Poslušaj, narode moj, moju nauku, prikloni uho riječima usta mojih!
Psalam 78,2Otvorit ću svoja usta na pouku, iznijet ću tajne iz vremena davnih.
Psalam 78,3Ono što čusmo i saznasmo, što nam kazivahu oci,
Psalam 78,4nećemo kriti djeci njihovoj, predat ćemo budućem koljenu: slavu Jahvinu i silu njegovu i djela čudesna što ih učini.
Psalam 78,5Svjedočanstvo podiže on u Jakovu, Zakon postavi u Izraelu, da ono što naredi ocima našim oni djeci svojoj objave,
Psalam 78,6da sazna budući naraštaj, i sinovi koji će se roditi da djeci svojoj kazuju
Psalam 78,7da u Boga ufanje svoje stave i ne zaborave djela Božjih, već da vrše zapovijedi njegove,
Psalam 78,8kako ne bi bili, kao oci njihovi, naraštaj buntovan, prkosan - naraštaj srcem nestalan i duhom Bogu nevjeran.
Psalam 78,9Sinovi Efrajimovi, ratnici s lukom, u dan bitke okrenuše leđa.
Psalam 78,10Saveza s Bogom ne održaše i ne htjedoše hoditi po Zakonu njegovu.
Psalam 78,11Zaboraviše na djela njegova, na čudesa koja im pokaza.
Psalam 78,12Pred njihovim ocima činio je znakove u Egiptu, u Soanskom polju.
Psalam 78,13On more razdijeli i njih prevede, vode kao nasip uzdiže.
Psalam 78,14Danju ih vodio oblakom, a svu noć ognjem blistavim.
Psalam 78,15U pustinji hrid prolomi i napoji ih obilno kao iz bezdana.
Psalam 78,16Iz stijene izbi potoke te izvede vode k`o velike rijeke.
Psalam 78,17A oni jednako griješiše, prkosiše Višnjem u pustinji.
Psalam 78,18Boga su kušali u srcima svojim ištuć` jela svojoj pohlepnosti.
Psalam 78,19Prigovarali su Bogu i pitali: "Može li Gospod stol u pustinji prostrti?
Psalam 78,20Eno, udari u hrid, i voda poteče i provreše potoci: a može li dati i kruha, i mesa pružiti svome narodu?
Psalam 78,21Kad to začu Jahve, gnjevom usplamtje: oganj se raspali protiv Jakova, srdžba se razjari protiv Izraela,
Psalam 78,22jer ne vjerovaše Bogu niti se u njegovu pomoć uzdaše.
Psalam 78,23Pa ozgo naredi oblaku i otvori brane nebeske,
Psalam 78,24k`o kišu prosu na njih manu da jedu i nahrani ih kruhom nebeskim.
Psalam 78,25Čovjek blagovaše kruh Jakih; on im dade hrane do sitosti.
Psalam 78,26Probudi na nebu vjetar istočni i svojom silom južnjak dovede.
Psalam 78,27Prosu na njih mesa k`o prašine i ptice krilatice k`o pijeska morskoga.
Psalam 78,28Padoše usred njihova tabora i oko šatora njihovih.
Psalam 78,29Jeli su i nasitili se, želju njihovu on im ispuni.
Psalam 78,30Još nisu svoju utažili pohlepu i jelo im još bješe u ustima,
Psalam 78,31kad se srdžba Božja na njih raspali: pokosi smrću prvake njihove i mladiće pobi Izraelove.
Psalam 78,32Uza sve to griješiše dalje i ne vjerovaše u čudesna djela njegova.
Psalam 78,33I skonča im dane jednim dahom i njihova ljeta naglim svršetkom.
Psalam 78,34Kad ih ubijaše, tražiše ga i opet pitahu za Boga;
Psalam 78,35spominjahu se da je Bog hridina njihova i Svevišnji njihov otkupitelj.
Psalam 78,36Ali ga opet ustima svojim varahu i jezikom svojim lagahu njemu.
Psalam 78,37Njihovo srce s njime ne bijaše, nit` bijahu vjerni Savezu njegovu.
Psalam 78,38A on im milosrdno grijeh praštao i nije ih posmicao; često je gnjev svoj susprezao da ne plane svom jarošću.
Psalam 78,39Spominjao se da su put i dah koji odlazi i ne vraća se više.
Psalam 78,40Koliko mu prkosiše u pustinji i žalostiše ga u samotnom kraju!
Psalam 78,41Sve nanovo iskušavahu Boga i vrijeđahu Sveca Izraelova
Psalam 78,42ne spominjuć` se ruke njegove ni dana kad ih od dušmana izbavi,
Psalam 78,43ni znakova njegovih u Egiptu, ni čudesnih djela u polju Soanskom.
Psalam 78,44U krv im pretvori rijeke i potoke, da ne piju.
Psalam 78,45Posla na njih obade da ih žderu i žabe da ih more.
Psalam 78,46I predade skakavcu žetvu njihovu, i plod muke njihove žderaču.
Psalam 78,47Vinograde im tučom udari, a mrazom smokvike njihove.
Psalam 78,48I predade gradu njihova goveda i munjama stada njihova.
Psalam 78,49Obori na njih svu žestinu gnjeva svog, jarost, bijes i nevolju: posla na njih anđele nesreće.
Psalam 78,50I put gnjevu svojem otvori: ne poštedje im život od smrti, životinje im izruči pošasti.
Psalam 78,51Pobi u Egiptu sve prvorođeno, prvence u šatorju Hamovu.
Psalam 78,52I povede narod svoj kao ovce i vođaše ih kao stado kroz pustinju.
Psalam 78,53Pouzdano ih je vodio te se nisu bojali, a more je prekrilo dušmane njihove.
Psalam 78,54U Svetu zemlju svoju on ih odvede, na bregove što mu ih osvoji desnica.
Psalam 78,55Pred njima istjera pogane, konopom im podijeli baštinu, pod šatorjem njihovim naseli plemena izraelska.
Psalam 78,56A oni iskušavali i gnjevili Boga Višnjega i nisu držali zapovijedi njegovih.
Psalam 78,57Otpadoše, iznevjeriše se k`o oci njihovi, k`o luk nepouzdan oni zatajiše.
Psalam 78,58Na gnjev ga nagnaše svojim uzvišicama, na ljubomor navedoše kumirima svojim.
Psalam 78,59Bog vidje i gnjevom planu, odbaci posve Izraela.
Psalam 78,60I napusti boravište svoje u Šilu, Šator u kojem prebivaše s ljudima.
Psalam 78,61Preda u ropstvo snagu svoju i svoju diku u ruke dušmanske.
Psalam 78,62Narod svoj prepusti maču, raspali se na svoju baštinu.
Psalam 78,63Mladiće njihove oganj proguta, ne udaše se djevice njihove.
Psalam 78,64Svećenici njihovi padoše od mača, ne zaplakaše udove njihove.
Psalam 78,65Tad se k`o oda sna trgnu Gospodin, k`o ratnik vinom savladan.
Psalam 78,66Udari otraga dušmane svoje, sramotu im vječitu zadade.
Psalam 78,67On odbaci šator Josipov i Efrajimovo pleme ne odabra,
Psalam 78,68već odabra pleme Judino i goru Sion koja mu omilje.
Psalam 78,69Sagradi Svetište k`o nebo visoko, k`o zemlju utemelji ga dovijeka.
Psalam 78,70Izabra Davida, slugu svojega, uze ga od torova ovčjih;
Psalam 78,71odvede ga od ovaca dojilica da pase Jakova, narod njegov, Izraela, baštinu njegovu.
Psalam 78,72I pasao ih je srcem čestitim i brižljivim rukama vodio.
Psalam 78,1Uputstvo; od Asafa . O moj narode, slušaj moj zakon, napni uho spram riječi iz mojih usta.
Psalam 78,2Ja ću otvoriti usta za jednu parabolu i izvući pouke prošlosti.
Psalam 78,3Ono što smo mi čuli i saznali, ono što su nam očevi prenijeli,
Psalam 78,4mi nećemo prešutjeti njihovim potomcima, već ćemo prijeneti slijedećem pokoljenju naslove slave GOSPODOVE, njegovu moć i čuda koja je učinio.
Psalam 78,5On je postavio jedno pravilo u Jakovu, uspostavio jedan zakon u Izraelu. On je naređivao našim očevima da počavuju ovim stvarima svoje sinove,
Psalam 78,6da hi slijedeći naraštaj nauči, ti sinovi koji će se tek roditi: Da se podignu i i prenesu ih svojim sinovima;
Psalam 78,7da stave svoje pouzdanje u Boga, da ne zaboravljaju podvige Božje, da primjenjuju njegove zapovijedi,
Psalam 78,8da ne bi bili kao njihovi očevi, pokoljenje nepokorno i pobunjeničko, pokoljenje u srcu nepostojano, čiji se duh ne uzda u Boga.
Psalam 78,9Ako su sinovi Efraimovi, dobro opremljeni strijelci, kidnuli u dan bitke,
Psalam 78,10to je zato što nisu čuvali savez Božji, odbijajući slijediti zakon.
Psalam 78,11Oni su zaboravili njegove podvige i čuda koja im bijaše pokazao:
Psalam 78,12Pred njihovim očevima, on bijaše učinio čudo, u zemlji Egipat, u oblasti Tanis .
Psalam 78,13On rascijepi more za prijeći ga, podižući vode kao jedan nasip.
Psalam 78,14Danju, on njih vodiše po oblaku, a svake noći, svjetlom vatre.
Psalam 78,15On rascjepljivaše stijene u pustinji, za piti kao što je izvor u velikom Ponoru.
Psalam 78,16Iz stijene on dade poteći potoke i teći vodu kao rijeke.
Psalam 78,17A oni nastaviše griješiti protiv njega, pobunjivati se protiv Svevišnjega u stepi.
Psalam 78,18Hotimice, oni staviše Boga na kušnju oni tražaše jesti prema prohtijevu svom.
Psalam 78,19Oni to zamoliše u Boga govoreći: ” Bog je li sposoban postaviti stol u pustinji?
Psalam 78,20Da, on je udario stijenu, voda je tekla u obilnim potocima, ali može li on također priskrbiti kruh i pripremiti meso za svoj narod?“
Psalam 78,21Tada slušajući sve to, GOSPOD planu: jedna vatra se zapali protiv Jakova, gnjev se uspe protiv Izraela,
Psalam 78,22jer se oni ne bijahu pouzdali u Boga, oni ne povjerovaše da bi ih on spasio.
Psalam 78,23On zapovijedi oblacima odozgo, on otvori vrata nebeska.
Psalam 78,24Za hraniti ih, on dade pljuštati manom, on im dade pšenicu iz nebesa:
Psalam 78,25svaki je jeo kruh Jakih; on posla živeži do sitosti.
Psalam 78,26U nebu, on udalji vjetar s istoka; svojom moći, on dovede vjetar s juga.
Psalam 78,27On dade pljuštiti nad njima meso, obilno kao prašina, od ptica brojnih kao što je pijesak morski.
Psalam 78,28On ih bacaše po sred tabora njihovog, svud uokolo njihovih boravišta.
Psalam 78,29Oni jedoše i nakljukaše se: on prihvati njihovu želju.
Psalam 78,30Njihova želja ne bijaše utažena, oni još imaše puna usta.
Psalam 78,31kad ih gnjev Božji napade, i pobi najvažnije među njima, obarajući mladost Izaraelovu.
Psalam 78,32Usprkos tome, oni stalno griješiše, oni se ne pouzdavaše u njegova čuda.
Psalam 78,33On dade njihove dane u vjetar i godine njihove svede na užas .
Psalam 78,34Kad ih Bog ubijaše, oni ga tražiše; oni se povraćaše, oni se okretaše k njemu,
Psalam 78,35sjećajući se da Bog bijaše stijena njihova, da Svevišnji bijaše braniteljem njihovim.
Psalam 78,36Ali usta ga njihova obmanjivaše, njihov jezik njemu lagaše;
Psalam 78,37njihovo srce ne bijaše odlučno s njim, i oni se ne pouzdavaše u savez njegov.
Psalam 78,38A on, milosrdni, umjesto da uništi, on obrisa grješku. često on suzdržavaše gnjev svoj, on ne probudi svu srdžbu svoju,
Psalam 78,39sjećajući se da bijahu samo meso, jedan dah koji odlazi i ne vraća se.
Psalam 78,40Koliko mu bijahu puta nepokorni u pustinji, oni ga vrijeđahu u osamljenosti!
Psalam 78,41Ponovo staviše oni Boga na kušnju, rastužujući sveca Izraelovog.
Psalam 78,42Oni se podsjećahu više onog što je ruka njegova učinila, u dan kad on njih bijaše otkupio protivniku:
Psalam 78,43On nametnu znakove svoje u Egiptu, svoja čuda stanovnicima Tanisa.
Psalam 78,44On primijeni u krv njihova kanale i njihove potoke, za spriječiti ih piti.
Psalam 78,45On im posla gamad koja ih žderaše, žabe koje ih obvladaše.
Psalam 78,46On izruči njihove žetve skakavcima, plod njihovih ruku zrikavcima.
Psalam 78,47On opustoši njihove vinograde tučom, njihove sikomore ledom.
Psalam 78,48On prepusti njihovu stoku gradu, njihova stada munjama.
Psalam 78,49On pusti na njih svoju žestoku srdžbu: gnjev, bijes, gušenje, anđela nesreće na zadatak.
Psalam 78,50Puštajući na volju svojem gnjevu, on ih više ne čuvaše od smrti, on prepusti njihov život kugi.
Psalam 78,51On pobi sve prvorođene sinove u Egiptu, prvine zrelosti pod šatorima šamovim .
Psalam 78,52Od dade otići narodu svom kao jednom stadu, on ih odvede u pustinju kao ovce;
Psalam 78,53on ih vodiše sa sigurnošću, oni nemaše zašto drhtati, kad more prekri neprijatelje njihove.
Psalam 78,54On ih odvede na svoje sveto dobro, u planinu stečenu njegovom desnicom.
Psalam 78,55On protjera pred njima neznabožce, on im na čestice razdijeli baštinu, on smjesti pod njihove šatore plemena Izraelova.
Psalam 78,56Buntovnici, oni staviše na kušnju Boga Svevišnjega, ne čuvajući više njegovih uredaba.
Psalam 78,57Oni se odmetaše, oni izdavaše kao i njihovi očevi, oni se obrtaše kao jedan neispravan luk.
Psalam 78,58Oni ga srdiše svojim visokim mjestima; svojim idolima izazivaše njegovu ljubomoru.
Psalam 78,59Bog ču i razgnjevi se:, on potpuno odbaci Izrael;
Psalam 78,60on napusti boravište u Silu, šator koji bijaše podigao među ljudima.
Psalam 78,61On izruči njegovu snagu u zarobljeništvo, njegovo veličanstvo u ruke neprijateljima.
Psalam 78,62On prepusti svoj narod maču, on se razgnjevi protiv baštine svoje.
Psalam 78,63Jedna vatra poždera mlade ljude, za mlade djevojke, ne zapjeva se više pohvala.
Psalam 78,64Svećenici padoše pod mačem, a udovice ne ožališe njih.
Psalam 78,65Kao kakav spavač, Gospodin se probudi, kao kakav junak kojeg vino razgali.
Psalam 78,66On straga udari njegove neprijatelje, dodjeljujući im jednu vječnu ljagu.
Psalam 78,67On odvoji obitelj Josipovu, on odbi izabrati pleme Efraimovo .
Psalam 78,68On izabra pleme Judino, planinu Sion koju voli.
Psalam 78,69On sagradi svoje svetište u ravnini vrhova, i kao zemlju , on ga je utemeljio za uvijek.
Psalam 78,70On izabra Davida, slugu svog, uzimajući ga iz jednog ovčarnika:
Psalam 78,71od njegovih ovaca, on ga dovede; on ga učini pastirom Jakova i njegovog puka, od Izraela svoju baštinu.
Psalam 78,72Pastir u srcu neporočan, on ih vodiše jednom razboritom rukom.
Psalam 78,1Čuj, narode moj, nauk moj, prigni uho svoje k riječima usta mojih.
Psalam 78,2Otvoram za priču usta svoja, kazaću stare pripovijetke.
Psalam 78,3Što slušasmo i doznasmo, i što nam kazivaše oci naši,
Psalam 78,4Nećemo zatajiti od djece njihove, naraštaju poznom javićemo slavu Gospodnju i silu njegovu i čudesa koja je učinio.
Psalam 78,5Svjedočanstvo podiže u Jakovu, i u Izrailju postavi zakon, koji dade ocima našim da ga predadu djeci svojoj;
Psalam 78,6Da bi znao potonji naraštaj, djeca koja će se roditi, pa i oni da bi kazivali svojoj djeci
Psalam 78,7Da polažu na Boga nadanje svoje, i ne zaboravljaju djela Božijih, i zapovijesti njegove da drže;
Psalam 78,8I da ne budu kao oci njihovi, rod nevaljao i uporan, rod koji ne bješe tvrd srcem svojim, niti vjeran Bogu duhom svojim.
Psalam 78,9Sinovi Jefremovi naoružani, koji strijeljaju iz luka, vratiše se natrag, kad bijaše boj.
Psalam 78,10Ne sačuvaše zavjeta Božijega, i po zakonu njegovu ne htješe hoditi.
Psalam 78,11Zaboraviše djela njegova, i čudesa, koja im je pokazao,
Psalam 78,12Kako pred očima njihovijem učini čudesa u zemlji Misirskoj, na polju Soanu;
Psalam 78,13Razdvoji more, i provede ih, od vode načini zid;
Psalam 78,14I vodi ih danju oblakom, i svu noć svijetlijem ognjem;
Psalam 78,15Raskida stijene u pustinji, i poji ih kao iz velike bezdane;
Psalam 78,16Izvodi potoke iz kamena, i vodi vodu rijekama.
Psalam 78,17Ali oni još jednako griješiše njemu, i gnjeviše višnjega u pustinji.
Psalam 78,18I kušaše Boga u srcu svom, ištući jela po volji svojoj,
Psalam 78,19I vikaše na Boga, i rekoše: "može li Bog zgotoviti trpezu u pustinji?"
Psalam 78,20Evo! on udari u kamen, i poteče voda, i rijeke ustadoše; može li i hljeba dati? hoće li i mesa postaviti narodu svojemu?
Psalam 78,21Gospod ču i razljuti se, i oganj se razgorje na Jakova, i gnjev se podiže na Izrailja.
Psalam 78,22Jer ne vjerovaše Bogu i ne uzdaše se u pomoć njegovu.
Psalam 78,23Tada zapovjedi oblacima odozgo, i otvori vrata nebeska,
Psalam 78,24I pusti, te im podaždje mana za jelo, i hljeb nebeski dade im.
Psalam 78,25Hljeba anđelskoga jeđaše čovjek; posla im jela do sitosti.
Psalam 78,26Pusti nebom ustoku, i navede silom svojom jug;
Psalam 78,27I kao prahom zasu ih mesom, i kao pijeskom morskim pticama krilatim;
Psalam 78,28Pobaca ih sred okola njihova, oko šatora njihovijeh.
Psalam 78,29I najedoše se i dade im što su željeli.
Psalam 78,30Ali ih još i ne prođe želja, još bješe jelo u ustima njihovijem,
Psalam 78,31Gnjev se Božji podiže na njih i pomori najjače među njima, i mladiće u Izrailju pobi.
Psalam 78,32Preko svega toga još griješiše, i ne vjerovaše čudesima njegovijem.
Psalam 78,33I pusti, te dani njihovi prolaziše uzalud, i godine njihove u strahu.
Psalam 78,34Kad ih ubijaše, onda pritjecahu k njemu, i obraćahu se i iskahu Boga;
Psalam 78,35I pominjahu da je Bog obrana njihova, i višnji izbavitelj njihov.
Psalam 78,36Laskahu mu ustima svojima, i jezikom svojim lagahu mu.
Psalam 78,37A srce njihovo ne bješe njemu vjerno, i ne bijahu tvrdi u zavjetu njegovu.
Psalam 78,38Ali on bješe milostiv, i pokrivaše grijeh, i ne pomori ih, često ustavljaše gnjev svoj, i ne podizaše sve jarosti svoje.
Psalam 78,39Opominjaše se da su tijelo, vjetar, koji prolazi i ne vraća se.
Psalam 78,40Koliko ga puta rasrdiše u pustinji, i uvrijediše u zemlji gdje se ne živi!
Psalam 78,41Sve nanovo kušaše Boga, i sveca Izrailjeva dražiše.
Psalam 78,42Ne sjećaše se ruke njegove i dana, u koji ih izbavi iz nevolje,
Psalam 78,43U koji učini u Misiru znake svoje i čudesa svoja na polju Soanu;
Psalam 78,44I provrže u krv rijeke njihove i potoke njihove, da ne mogoše piti.
Psalam 78,45Posla na njih bubine da ih kolju, i žabe da ih more.
Psalam 78,46Ljetinu njihovu dade crvu, i muku njihovu skakavcima.
Psalam 78,47Vinograde njihove pobi gradom, i smokve njihove slanom.
Psalam 78,48Gradu predade stoku njihovu, i stada njihova munji.
Psalam 78,49Posla na njih ognjeni gnjev svoj, jarost, srdnju i mržnju, četu zlijeh anđela.
Psalam 78,50Ravni stazu gnjevu svojemu, ne čuva duša njihovijeh od smrti, i život njihov predade pomoru.
Psalam 78,51Pobi sve prvence u Misiru, prvi porod po kolibama Hamovijem.
Psalam 78,52I povede narod svoj kao ovce, i vodi ih kao stado preko pustinje.
Psalam 78,53Vodi ih pouzdano, i oni se ne bojaše, a neprijatelje njihove zatrpa more.
Psalam 78,54I dovede ih na mjesto svetinje svoje, na ovu goru, koju zadobi desnica njegova.
Psalam 78,55Odagna ispred lica njihova narode; ždrijebom razdijeli njihovo dostojanje, i po šatorima njihovijem naseli koljena Izrailjeva.
Psalam 78,56Ali oni kušaše i srdiše Boga višnjega i uredaba njegovijeh ne sačuvaše.
Psalam 78,57Odustaše i odvrgoše se, kao i oci njihovi, slagaše kao rđav luk.
Psalam 78,58Uvrijediše ga visinama svojim, i idolima svojim razdražiše ga.
Psalam 78,59Bog ču i razgnjevi se i rasrdi se na Izrailja veoma.
Psalam 78,60Ostavi naselje svoje u Silomu, šator, u kojem življaše s ljudima.
Psalam 78,61I opravi u ropstvo slavu svoju i krasotu svoju u ruke neprijateljeve.
Psalam 78,62I predade maču narod svoj, i na dostojanje svoje zaplamtje se.
Psalam 78,63Mladiće njegove jede oganj, i djevojkama njegovijem ne pjevaše svatovskih pjesama;
Psalam 78,64Sveštenici njegovi padaše od mača, i udovice njegove ne plakaše.
Psalam 78,65Najposlije kao iza sna probudi se Gospod, prenu se kao junak kad se napije vina.
Psalam 78,66I pobi neprijatelje svoje s leđa, vječnoj sramoti predade ih.
Psalam 78,67I ne htje šatora Josifova, i koljena Jefremova ne izabra.
Psalam 78,68Nego izabra koljeno Judino, goru Sion, koja mu omilje.
Psalam 78,69I sagradi svetinju svoju kao gornje svoje stanove, i kao zemlju utvrdi je dovijeka.
Psalam 78,70I izabra Davida slugu svojega, i uze ga od torova ovčijih,
Psalam 78,71I od dojilica dovede ga da pase narod njegov, Jakova, i našljedstvo njegovo, Izrailja.
Psalam 78,72I on ih pase čistijem srcem, i vodi ih mudrijem rukama.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje