Tražilica


Psalam 83. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 83,1Bože, ne šuti, nemoj ostati nijem i ne počivaj, Bože!
Psalam 83,2Jer evo, neprijatelji tvoji bjesne; oholo dižu glavu mrzitelji tvoji.
Psalam 83,3Narodu tvojemu na štetu kuju osnove; dogovaraju se proti štićenicima tvojim.
Psalam 83,4Ovako govore: "Dođite, istrijebit ćemo ih između naroda, da nitko više ne spominje ime Izraelovo!"
Psalam 83,5Jest, jednodušno tako zasnovaše, savez proti tebi zaključiše:
Psalam 83,6Šatori Edomovi i Išmaelovci, Moab, Hagareji,
Psalam 83,7Gebal, Amon i Amalek, Filistejci s Tircima
Psalam 83,8Pa i Asirija se pridruži njima; dadoše ruku sinovima Lotovim
Psalam 83,9Učini im onako kao Midjanu, kao Siseri, kao Jabinu na potoku Kišonu!
Psalam 83,10Oni su bili uništeni kod En-Dora, postadoše gnoj oraćoj zemlji.
Psalam 83,11Uradi s plemićima njihovim kao Oreb i Zeb, sa svima knezovima njihovim kao Zebah i Salmuna,
Psalam 83,12Koji su govorili: "Osvojimo poljane Božje!"
Psalam 83,13Bože moj, zapovjedi, neka budu kao kovitlac, kao pljeva pred vjetrom!
Psalam 83,14Kao oganj, što uhvati šumu, kao plamen, što zapaljuje gore:
Psalam 83,15Tako ih pognaj burom svojom, tako ih smeti vihorom svojim!
Psalam 83,16Sramotom pokrij lice njihovo, da traže ime tvoje, Gospode!
Psalam 83,17Neka se stide i srame dovijeka, neka se smetu i izginut
Psalam 83,18Onda će uvidjeti, da je "Gospod" ime tvoje, da si samo ti Najviši u svem svijetu.
Psalam 83,1 Pjesma. Psalam. Asafov.
Psalam 83,2Ne šuti, Jahve, ne budi nijem i nemoj mirovati, Bože!
Psalam 83,3Jer evo: dušmani tvoji buče, i mrzitelji tvoji glave podižu.
Psalam 83,4Protiv naroda se tvoga rote i svjetuju se protiv štićenika tvojih.
Psalam 83,5Govore: "Dođite, zatrimo ih da ne budu narod, nek` se ime Izrael više ne spominje!
Psalam 83,6Zaista, jednodušno se svjetuju i protiv tebe savez sklopiše:
Psalam 83,7šatori edomski i Jišmaelci, Moapci i Hagrijci,
Psalam 83,8Gebal i Amon i Amalek, Filisteja sa stanovnicima Tira.
Psalam 83,9I Asirci se s njima udružiše, pružiše ruke potomcima Lotovim.
Psalam 83,10Učini njima k`o Midjancima, k`o Siseri i Jabinu na potoku Kišonu:
Psalam 83,11koji padoše blizu En-Dora i postaše gnojivo njivi.
Psalam 83,12K`o Oreb i Zeb neka budu knezovi njihovi, kao Zebah i Salmuna nek` budu sve vođe njihove
Psalam 83,13koji jednodušno vikahu: "Osvojimo krajeve Božje!
Psalam 83,14Daj, o Bože, da budu kao kovitlac, kao pljeva koju nosi vjetar.
Psalam 83,15Kao što oganj proždire šumu, kao što plamen sažiže bregove,
Psalam 83,16tako ih goni olujom svojom, prestravi ih svojom žestinom!
Psalam 83,17Pokrij im lice sramotom, da traže tvoje ime, Jahve!
Psalam 83,18Neka se stide i plaše navijek, neka se posrame i neka izginu!
Psalam 83,19Nek` znaju: ti si komu je ime Jahve, jedini Višnji nada svom zemljom.
Psalam 83,1Pjesma, psalam, od Asafa,
Psalam 83,2O Bože, iziđi iz svoje tišine; Bože, ne ostani nepomičan i nijem.
Psalam 83,3Evo tvojih neprijatelja koji brundaju, tvojih protivnika koji podižu glavu.
Psalam 83,4Protiv tvog naroda, oni snuju urotu, oni spletkare protiv tvoje riznice:
Psalam 83,5oni govore: ” Hajde! Istisnimo njihov narod, nek ime Izraelovo ne bude više spomenuto!“
Psalam 83,6Jedinstvenim dogovorom oni su spletkarili za načiniti savez protiv tebe:
Psalam 83,7ljudi Edoma i Ismaeliti, Moab i djeca Hagarina,
Psalam 83,8Geval, Amon, Amalek, Filistina sa stanovnicima Tira.
Psalam 83,9čak i Asur se združuje s njima, pružajući pomoć sinovima Lotovim .
Psalam 83,10Postupi s njima kao s Madijanom, kao sa Siserom i Jabinom u potoku Kišon.
Psalam 83,11Oni biše uništeni u Ein-Doru, oni su poslužili kao gnojivo za zemlju.
Psalam 83,12Njihovim prinčevima, učini kao Orebu i Zeebu i svim njihovim poglavarima, kao Zebahu i Salmunu,
Psalam 83,13onima koji kažu: ” Dočepajmo se imanja Božjeg! “
Psalam 83,14Moj Bože, uzvrtloži ih kao slamu u punom vjetru.
Psalam 83,15Kao kakva vatra koja proždire šumu, kao plamen koji spaljuje planine
Psalam 83,16progoni ih svojom olujom, užasni ih svojim uraganom.
Psalam 83,17Prekrij smetenošću njihovo lice, i nek potraže tvoje ime GOSPODE!
Psalam 83,18Udari ih zauvijek strahom i sramom, nek propadnu, osramoćeni,
Psalam 83,19nek znaju da ti nosiš ime GOSPODOVO, samo ti, Svevišnji na svoj zemlji!
Psalam 83,1Bože! nemoj zamuknuti, nemoj šutjeti, niti počivaj, Bože!
Psalam 83,2Jer evo neprijatelji tvoji uzavreše, i koji te nenavide, podigoše glavu.
Psalam 83,3Po narod tvoj zlo naumiše, i dogovaraju se na izbrane tvoje.
Psalam 83,4Rekoše: hodite da ih istrijebimo između naroda da se više ne spominje ime Izrailjevo.
Psalam 83,5Složno pristaše i suprot tebi vjeru uhvatiše:
Psalam 83,6Naselja Edomova i Ismailovci, Moav i Agareni,
Psalam 83,7Geval i Amon i Amalik, Filisteji s Tircima;
Psalam 83,8I Asur udruži se s njima; postadoše mišica sinovima Lotovijem.
Psalam 83,9Učini im onako kao Madijamu, kao Sisari, kao Javinu na potoku Kisonu.
Psalam 83,10Koji su istrijebljeni u Aendoru, nagnojiše sobom zemlju.
Psalam 83,11Uradi s njima, s knezovima njihovijem, kao s Orivom i Zivom, i sa svima glavarima njihovijem kao sa Zevejem i Salmanom.
Psalam 83,12Jer govore: osvojimo naselja Božija.
Psalam 83,13Bože moj! zapovjedi neka budu kao prah, kao pijesak pred vjetrom.
Psalam 83,14Kao što oganj sažiže šumu, i kao plamen što zapaljuje gore,
Psalam 83,15Tako ih pognaj burom svojom i vihorom svojim smeti ih.
Psalam 83,16Pokrij lice njihovo sramotom, da bi tražili ime tvoje, Gospode!
Psalam 83,17Neka se stide i srame dovijeka, neka se smetu i izginu!
Psalam 83,18I neka znadu da si ti, kojemu je ime Gospod, jedini najviši nad svom zemljom.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje