Tražilica


Ruta 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ruta 2,1Noema je imala rođaka od strane svojega muža, čovjeka vrlo bogata iz porodice Elimelekove, po imenu Boaza.
Ruta 2,2I jednoga dana reče Moapka Ruta Noemi: "Rado bih izašla u polje i ako mi se dopusti, pabirčila bih klasje." Ona odgovori: "Idi, draga kćeri!
Ruta 2,3I ona otide, i pabirčila je u polju za žeteocima. Dogodi se, te dođe na njivu Boazovu, koji je bio od porodice Elimelekove.
Ruta 2,4Upravo dođe Boaz iz Betlehema i pozdravi žeteoce: "Gospod s vama!" Oni odgovoriše: "Gospod te blagoslivljao!"
Ruta 2,5Tada upita Boaz slugu, koji je nadzirao žeteoce: "Čija je ovo djevojka?"
Ruta 2,6Sluga, koji je nadzirao žeteoce, reče: "što je Moapka djevojka, koja je s Noemom došla iz zemlje moapske.
Ruta 2,7Molila je: "Rado bih pabirčila i kupila klasje između snopova za žeteocima. I došla je i od ranoga jutra do sada bila je na nogama, i jedva da je samo malo otpočinula."
Ruta 2,8Tada Boaz reče Ruti: "Slušaj, kćeri moja, nemoj ići na njivu koga drugoga da pabirčiš! Ne odlazi odavde, nego se drži mojih djevojaka!
Ruta 2,9Pazi na kojoj njivi one žanju, pa idi za njima! Ja sam slugama zapovjedio, da te ne diraju. Kad ožedniš, idi k sudovima i pij, što su sluge donijele!"
Ruta 2,10Tada ona pade ničice, pokloni se sve do zemlje i reče mu: "Kako to, da si mi tako milostiv i da si tako prijazan prema meni, makar da sam tuđinka?"
Ruta 2,11Boaz joj odgovori: "Čuo sam ja sve, Što si učinila svekrvi svojoj iza smrti muža svojega. Oca, mater i zavičaj ostavila si, pa si došla k narodu, kojega nijesi znala prije.
Ruta 2,12Gospod neka ti plati za djelo tvoje! Potpuna plaća neka ti bude od Gospoda, Boga Izraelova, kad si došla, da se pod krila njegova skloniš!"
Ruta 2,13Ona odgovori: "Nađoh milost u očima tvojim, gospodaru, jer si me utješio i prijazno progovorio sluškinji svojoj, ako i nijesam kao jedna od tvojih sluškinja."
Ruta 2,14Kad je bilo vrijeme jesti, reče joj Boaz: "Dođi i jedi kruha s nama i umoči zalogaj svoj u ocat!" I ona sjede pokraj žetelaca, i on stavi pred nju toliko prženih zrna, da se je mogla nasititi, i još joj preteče.
Ruta 2,15Kad je onda ustala, da pabirči dalje, zapovjedi Boaz slugama svojim: "Ona smije pabirčiti i među snopovima. Nemojte je Pri tom dirati!
Ruta 2,16Nego još od svojih rukoveti navlaš ispuštajte i ostavljajte joj neka kupi! Ne korite je!"
Ruta 2,17Tako je ona pabirčila na njivi sve do večera, i kad je onda izmlatila, što je bila napabirčila, bilo je gotovo efa ječma.
Ruta 2,18Ona to uze na se i otide u grad. Kad svekrva njezina vidje, koliko je napabirčila, i kad ona još izvadi i dade joj, što joj je preteklo, pošto se nasitila,
Ruta 2,19Reče joj svekrva: "Gdje si to pabirčila danas? Gdje si bila na radu? Neka je blagoslovljen, koji ti je bio tako dobar! I ona pripovjedi svekrvi svojoj, kod koga je radila danas, i reče: "Čovjek, kod kojega sam danas radila, zove se Boaz."
Ruta 2,20Noema reče svojoj snahi: "Neka je blagoslovljen od Gospoda on, koji svoje dobrote ne uskraćuje ni živima ni mrtvima" I reče joj Noema: Taj nam je čovjek u rodu. On je jedan od onih, koji su nam otkup dužni."
Ruta 2,21I Moapka Ruta pripovijedala je dalje: "Još mi je rekao: "Drži se mojih ljudi, dok ne budu gotovi s mojom cijelom žetvom!
Ruta 2,22Noema reče svojoj snahi Ruti, "Dobro, draga kćeri, idi s njegovim djevojkama! Onda te na drugoj njivi ne mogu dirati."
Ruta 2,23I tako se je ona kod pabirčenja držala djevojaka Boazovih, dokle se nije svršila žetva ječmena i žetva pšenična. Onda je živjela u kući kod svekrve svoje.
Ruta 2,1 Noemi imaše rođaka po mužu, čovjeka vrlo imućna, iz porodice Elimelekove: zvao se Boaz.
Ruta 2,2Tada Ruta Moapka reče Noemi: "Htjela bih ići u polje pabirčiti klasje za onim u koga nađem milost." Ona joj odgovori: "Hajde, kćeri moja!
Ruta 2,3I ode, dođe u polje te poče pabirčiti za žeteocima. A sreća je dovede u polje koje pripadaše Boazu, iz roda Elimelekova.
Ruta 2,4I gle, dođe Boaz iz Betlehema. "Jahve bio s vama!" - pozdravi on žeteoce. A oni mu odgovoriše: "Jahve te blagoslovio!
Ruta 2,5Boaz će nato momku koji je nadzirao žeteoce: "Čija je ona mlada žena?
Ruta 2,6A momak koji bijaše nad žeteocima odgovori: "Ono je mlada Moapka što je došla prateći Noemi s Moapskih poljana.
Ruta 2,7Pitala je: `Smijem li pabirčiti i kupiti klasje između snopova za žeteocima?` I došla je, eto, i ostala od ranog jutra sve dosad; i samo je malo ušla u kuću.
Ruta 2,8Onda Boaz reče Ruti: "Čuj me, kćeri moja, ne idi pabirčiti u drugoga nego se drži mojih njiva i mojih poslenika.
Ruta 2,9Pazi na kojoj njivi oni žanju, pa idi za njima. A naredio sam momcima da te nitko ne dira. Kad ožedniš, idi k posudama i pij što moje sluge zahitaju.
Ruta 2,10Ona tada pade ničice, pokloni se do zemlje i reče: "Čime sam stekla toliku milost u očima tvojim da mi posvećuješ pažnju kad sam tuđinka?
Ruta 2,11Boaz joj odgovori: "Čuo sam što si sve učinila za svoju svekrvu poslije smrti svoga muža; kako si ostavila oca svoga, majku svoju i zavičaj svoj te došla u narod kojega do jučer ili prekjučer nisi poznavala.
Ruta 2,12Neka ti Jahve plati sve što si učinila i neka ti udijeli pravu nagradu Jahve, Bog Izraelov, kad si došla da se pod krila njegova skloniš!
Ruta 2,13Ona preuze: "Kad bih mogla uvijek nalaziti milost u tvojim očima, gospodaru, jer si me utješio i milostivo progovorio sluškinji svojoj, ako i nisam kao jedna od tvojih sluškinja.
Ruta 2,14Kad bijaše vrijeme ručku, Boaz joj reče: "Hodi ovamo, jedi ovog kruha i umoči svoj zalogaj u ocat!" Ona sjede pokraj žetelaca, a on stavi pred nju prženih zrna. Jela je i nasitila se i još joj preteče.
Ruta 2,15Kad je ustala da pabirči dalje, Boaz zapovjedi svojim slugama: "I među snopljem neka ona pabirči, a vi joj nemojte zanovijetati.
Ruta 2,16Nego navlaš ispuštajte klasove iz svojih rukoveti i ostavljajte joj neka kupi i nemojte je koriti!
Ruta 2,17I tako je pabirčila sve do večeri, pa onda ovrše ono što je napabirčila: bijaše otprilike jedna efa ječma.
Ruta 2,18Uze ona svoje i dođe u grad, a svekrva vidje koliko je napabirčila. Tada Ruta izvadi i dade joj što joj bijaše preteklo pošto se nasitila.
Ruta 2,19Svekrva je upita: "Gdje si pabirčila danas? Gdje si radila? Neka je blagoslovljen onaj koji je pogledao na te!" Onda ona pripovjedi svekrvi kod koga je radila i reče: "Čovjek u koga sam danas radila zove se Boaz.
Ruta 2,20Tada će Noemi svojoj snasi: "Neka Jahve blagoslovi onoga koji ne uskraćuje dobrote svoje ni živima ni mrtvima!" I dometnu Noemi: "Taj je čovjek naš rod; jedan od naših skrbnika.
Ruta 2,21Ruta Moapka pripovjedi dalje: "Još mi reče: `Drži se mojih poslenika dokle ne požanju sve moje!`
Ruta 2,22Noemi nato reče Ruti, snasi svojoj: "Dobro je, kćeri moja, idi za njegovim poslenicima da ti ne bude neprilike na kojoj drugoj njivi.
Ruta 2,23I tako se držala poslenika Boazovih i pabirčila dokle ne požeše i ječam i pšenicu. I živjela je kod svekrve svoje.
Ruta 2,1No Noemi imaše jednog rođaka s muževljeve strane, jednog bogatog odličnika, iz obitelji Elimelekove, koji se zvaše Boz .
Ruta 2,2Ruta Moabitkinja reče Noemi: ` Ja bih željela ići u polje paljetkovati klasje, iza nekoga tko bi me cijenio s naklonošću.` Ona odgovori: `Pođi, kćeri moja.`
Ruta 2,3Ona dakle ode, i uđe paljetkovati u polje iza žetelaca. Njena sreća bi da je dopala jedna parcele zemlje koja je pripadala Bozu iz obitelji Elimelekovoj.
Ruta 2,4Kad evo Boz dođe iz Betlehema. On reče žeteocima: ` GOSPOD budi s vama! ` Oni njemu rekoše: ` GOSPOD te blagoslovio! `
Ruta 2,5Tada Boz reče svom vođi žetelaca: `Čija je ova mlada ženađ`
Ruta 2,6Vođa žetelaca mu odgovori govoreći: ` To je jedna mlada Moabitkinja, ona što je stigla s Noemi iz polja Moabovog.`
Ruta 2,7Ona je rekla: ` Ja bih željela paljetkovati i prikupljati između rukoveti iza žetelaca. Ona je došla i ovdje je sve do sada od jutros; to je njeno boravište; kuća je to manje .`
Ruta 2,8Tad Boz reče Ruti: ` Ti čuješ, zar ne, kćeri moja? Ne idi paljetkovati u jedno drugo polje; ne, ne udaljuj se od ovoga ovdje. Tako ćeš se ti zbližiti s mojim slugama .
Ruta 2,9Ne ispuštaj polja s očiju koje oni žanju i idi iza njih. Ja sam zabranio mladim ljudima da te diraju, zar ne? Kad budeš žedna, ići ćeš k vrčevima i pit ćeš ono što sluge budu natočile. `
Ruta 2,10Tad ona pade na lice svoje i pokloni se sve do zemlje; i reče ona njemu: ` Zašto si se obazro na mene toliko da si me uvažio, mene jednu nepoznatu ? `
Ruta 2,11Boz joj odgovori govoreći: ` Pričali su mi i prepričavali sve što si ti učinila prema svojoj svekrvi nakon smrti svojeg muža, kako si ti napustila svog oca i svoju majku i svoju rodnu zemlju za ići jednom narodu kojeg i ne poznaješ ni od jučer ni od prekjučer .
Ruta 2,12Nek GOSPOD u cijelosti nagradi sve što si ti učinila i nek tvoja plaća bude potpuna po GOSPODU, Bogu Izraelovom. pod zaštitom onog kome si ti došla iskati utočište .`
Ruta 2,13Ona tada reče: ` Prihvati me s naklonošću, gospodaru, budući da si me tu utješio i pošto si govorio u *srce svojoj sluškinji; a ipak, ja, ja neću biti kao jedna od tvojih sluškinja!`
Ruta 2,14Po tome, u vrijeme odmora, Boz joj reče: ` Priđi ovdje i jedi kruha i umači svoj komad u ocat.` Tad ona sjede pokraj žetelaca. On joj pruži prženog kruha. Ona jede, bi nasićena, i bijaše još ostatka.
Ruta 2,15Po tome ona se diže paljetkovati. Tad Boz izdade ovu zapovijed svojim slugama: ` Čak i između rukoveti, ona će paljetkovati. Ne spočitavajte joj.
Ruta 2,16Jamačno, vi ćete isto za nju izvlačiti klasje izvan rukovetii ostavljat ćete ih: ona će njih paljetkovati, a vi joj nećete prigovarati.`
Ruta 2,17Ona dakle paljetkova sve do večeri. Po tome ona ovrši ono što bijaše napabirčila: bijaše gotovo 40 litara ječma.
Ruta 2,18Ona to odnese i vrati se u grad. Njena svekrva vidje to što ona bijaše napabirčila. Ono što joj bijaše ostalo kad se najela ona izvadi i dade njoj.
Ruta 2,19Njena joj svekrva reče: ` Gdje si danas paljetkovala? Gdje si radila? Blagoslovljen budi onaj tko te prepoznao!` Tada ona ispriča svojoj svekrvi kod koga bijaše radila i reče ona: `Čovjek kod : kojeg sam danas radila zove se Boz.`
Ruta 2,20Tad Noemi reče svojoj snahi: `Blagoslovljen budi GOSPOD, onaj koji ne napušta svoju odanost ni prema živima ni prema mrtvima.` Po tome Noemi njoj reče: ` Taj je čovjek nama bližnji: to je jedan od naših odkupitelja .`
Ruta 2,21Ruta Moabitkinja reče: ` On mi je također rekao: Ti ćeš se prikačiti mojim slugama sve dok ne bude završena sva žetva.`
Ruta 2,22Tada Noemi reče Ruti, svojoj snahi: ` To je dobro, kćeri moja, da ti izlaziš s njegovim slugama, i da te ne otjeraju u drugo polje.`
Ruta 2,23Ona se dakle prikači Bozovim za paljetkovati sve do završetka žetve ječma, po tome žetve pšenice. Ona stanovaše sa svojom svekrvom.
Ruta 2,1A bijaše jedan čovjek, rod mužu Nojemininu, čovjek bogat od porodice Elimelehove, kojemu ime bijaše Voz.
Ruta 2,2I Ruta Moavka reče Nojemini: da idem u polje da pabirčim klasje za onijem pred kim nađem milost. A ona joj reče: idi, kćeri moja.
Ruta 2,3I ona otide, i došavši stade pabirčiti po njivi za žeteocima: i dogodi se, te dođe na njivu koja pripadaše Vozu, koji bijaše od porodice Elimelehove.
Ruta 2,4I gle, dođe Voz iz Vitlejema, a reče žeteocima: Gospod da je s vama! I oni mu rekoše: da te blagoslovi Gospod!
Ruta 2,5Tada reče Voz sluzi svojemu koji bijaše nad žeteocima: čija je ono mladica?
Ruta 2,6A sluga koji bješe nad žeteocima odgovori mu: Moavka je mladica koja se vratila s Nojeminom iz zemlje Moavske.
Ruta 2,7I reče: da pabirčim, da kupim klasje između snopova za žeteocima. I došavši bavi se od jutra dosada; samo je malo bila kod kuće.
Ruta 2,8Tada Voz reče Ruti: čuješ, kćeri moja; nemoj ići na drugu njivu da pabirčiš, niti odlazi odavde, nego se drži mojih djevojaka.
Ruta 2,9Pazi na kojoj njivi oni žanju, pa idi za njima; jer sam zapovjedio momcima svojim da te niko ne dira; a kad ožedniš, idi k sudovima i pij što moje sluge zahitaju.
Ruta 2,10Tada ona pade ničice i pokloni se do zemlje, i reče mu: kako nađoh milost pred tobom, da me pogledaš, kad sam tuđinka?
Ruta 2,11A Voz odgovori i reče joj: čuo sam ja sve što si činila svekrvi svojoj po smrti muža svojega, i kako si ostavila oca svojega i mater svoju i postojbinu svoju, pa si došla k narodu kojega nijesi znala prije.
Ruta 2,12Gospod da ti plati za djelo tvoje, i da ti plata bude potpuna od Gospoda Boga Izrailjeva, kad si došla da se pod krilima njegovijem skloniš.
Ruta 2,13A ona reče: nađoh milost pred tobom, gospodaru, jer si me utješio i milostivo progovorio sluškinji svojoj, ako i nijesam kao jedna od tvojih sluškinja.
Ruta 2,14A Voz joj reče: kad bude vrijeme jesti, dođi ovamo i jedi hljeba i umoči zalogaj svoj u ocat. I ona sjede pokraj žetelaca, i on joj pruži prženijeh zrna, i ona jede i nasiti se, i preteče joj.
Ruta 2,15Potom usta da pabirči. A Voz zapovjedi momcima svojim govoreći: neka pabirči i među snopovima, nemojte da je zastidite.
Ruta 2,16Nego još navlaš ispuštajte rukoveti i ostavljajte joj neka kupi, i ne korite je.
Ruta 2,17I ona pabirči na njivi do večera, i ovrše što napabirči, i dođe oko efe ječma.
Ruta 2,18I uzevši otide u grad, i vidje svekrva njezina šta je napabirčila; a ona izvadi i dade joj i ono što je preteklo pošto se nasitila.
Ruta 2,19I reče joj svekrva: gdje si pabirčila danas? i gdje si radila? Da je blagosloven koji te je pogledao! A ona kaza svekrvi svojoj kod koga je radila govoreći: ime je čovjeku kod kojega sam danas radila Voz.
Ruta 2,20A Nojemina reče snasi svojoj: Gospod da ga blagoslovi, kad nije ukratio milosti svoje k živima i k mrtvima. I reče joj Nojemina: taj je čovjek nama rod, i jedan od osvetnika naših.
Ruta 2,21A Ruta Moavka reče: još mi je rekao: drži se moje čeljadi dokle ne požanju sve moje.
Ruta 2,22A Nojemina reče Ruti snasi svojoj: dobro je, kćeri moja, da ideš s njegovijem djevojkama, da te ne bi dirali na drugoj njivi.
Ruta 2,23I tako se držaše djevojaka Vozovijeh pabirčeći dokle se ne svrši žetva ječmena i žetva pšenična; i življaše kod svekrve svoje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje