Tražilica


Ruta 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ruta 3,1Jednoga dana reče joj njezina svekrva Noema: "Draga kćeri, ne treba li da ti potražim, gdje ćeš počinuti, da bi ti dobro bilo?
Ruta 3,2Evo: "Boaz, rođak naš, sa čijim si djevojkama bila zajedno, vijat će ove noći ječam na gumnu.
Ruta 3,3Umij se i namaži se, obuci na se haljine svoje najbolje, pa idi na gumno! Pripazi na to, da te on ne vidi, dokle ne jede i ne napije se!
Ruta 3,4Kad onda on legne da spava, pazi, gdje će leći. Tada otidi tamo, digni pokrivač s nogu njegovih i leži ondje! On će onda već reći, što ćeš raditi."
Ruta 3,5Ona joj odgovori: "Štogod mi kažeš, učinit ću."
Ruta 3,6I otide na gumno i učini sve onako, kako joj je bila rekla njezina svekrva.
Ruta 3,7Kad je Boaz jeo i pio i dobre volje bio, leže da spava iza stoga žita. A ona dođe polako, podiže pokrivač s nogu njegovih i leže tamo.
Ruta 3,8Oko ponoći trže se čovjek, obrnu se i vidje ženu, gdje leži kod njegovih nogu.
Ruta 3,9Kad upita: "Tko si?", odgovori ona: "Ruta, sluškinja tvoja. Raširi krajak haljine svoje na sluškinju svoju, jer ti si rođak, koji duguje otkup."
Ruta 3,10On reče: "Gospod neka te blagoslovi, kćeri moja! Ljubav, koju mi sad pokazuješ, ljepša je od one prve, jer nijesi trčala za mladim ljudima, ni siromašnim ni bogatim.
Ruta 3,11I zato, kćeri moja, nemaj brige! Štogod zatražiš, učinit ću ti, jer zna svaki u gradu, da si žena čestita.
Ruta 3,12A svakako je istina, da ja dugujem otkup, ali ima još drugi, koji ima dužnost otkupa i bliži ti je rođak od mene.
Ruta 3,13Ostani ovu noć ovdje! Htjedne li on sutra da ispuni svoju dužnost otkupa prema tebi, dobro, neka to učini! A ne htjedne li da ispuni svoju dužnost otkupa prema tebi, ja ću se zauzeti za te, tako živ bio Gospod! Sad spavaj mirno do jutra!"
Ruta 3,14Izakako je do jutra spavala kod nogu njegovih, ustade, dok još nije mogao čovjek čovjeka raspoznati. On reče: "Ne smije se znati, da je žena došla na gumno."
Ruta 3,15Tada je pozva: "Daj ogrtač, što ga imaš na sebi, i drži ga!" Ona ga pridrža, a on joj izmjeri šest mjerica ječma i naprti joj. Tada on otide u grad.
Ruta 3,16Kad ona dođe k svekrvi svojoj, upita je ova: "Što si postigla, draga kćeri?" Ona joj pripovjedi točno, kako je s njom postupao čovjek.
Ruta 3,17"Ovih šest mjerica ječma" reče, "darova mi, jer je mislio: "Ne smiješ praznih ruku doći k svekrvi svojoj."
Ruta 3,18Tada reče ova: "Čekaj sad mirno, draga kćeri, dok doznaš, kako će stvar izaći, jer čovjek neće se prije smiriti, dok ne svrši stvar još danas."
Ruta 3,1 Onda će joj Noemi, svekrva njezina: "Kćeri moja, da ti potražim mirno mjesto gdje bi mogla biti sretna?
Ruta 3,2Vidiš, Boaz, s čijim si se poslenicima našla, naš je rođak. Evo, on će noćas vijati ječam na gumnu.
Ruta 3,3Umij se ti i namaži, lijepo se odjeni pa idi na gumno. Ne daj da te prepozna prije nego što se najede i napije.
Ruta 3,4Kad bude lijegao, dobro pazi gdje će leći; pa kad legne, otiđi onamo, podigni mu pokrivač s nogu i lezi ondje! Tada će ti on reći što ti je činiti.
Ruta 3,5Ona joj odgovori: "Učinit ću sve kako mi kažeš.
Ruta 3,6I siđe na gumno i učini sve kako joj je svekrva naredila.
Ruta 3,7A Boaz, pošto je jeo i pio i tako se odobrovoljio, ode i leže kraj stoga. Onda ona priđe polako, otkri mu noge i leže.
Ruta 3,8Kad bijaše oko ponoći, trže se čovjek i obrnu se, i gle: žena leži do njegovih nogu.
Ruta 3,9"Tko si?" - upita on, a ona odgovori: "Ja sam Ruta, sluškinja tvoja. Raširi skut svoje haljine na sluškinju svoju jer si mi skrbnik.
Ruta 3,10"Blagoslovio te Jahve, kćeri moja!" - dočeka on. "Ovaj drugi tvoj čin milosti još je vredniji od prvoga, jer se nisi trudila da slijediš mlade poslenike, bili oni bogati ili siromašni.
Ruta 3,11I zato se, kćeri moja, sada ne plaši: učinit ću ti sve što zatražiš, jer sva vrata moga naroda znaju da si čestita žena.
Ruta 3,12Jest, uistinu sam ti skrbnik; ali postoji još bliži od mene.
Ruta 3,13Ostani noćas; ako te sutra ujutro on kao skrbnik htjedne uzeti, dobro, neka te uzme; a ne htjedne li, uzet ću te ja, tako mi Jahve! Spavaj do jutra.
Ruta 3,14I spavaše ona do njegovih nogu do jutra. On ustade prije nego što mogaše čovjek čovjeka razaznati jer mišljaše: "Ne treba da znaju da je žena bila na gumnu.
Ruta 3,15I kaza joj: "Daj ogrtač što je na tebi i drži ga dobro." Ona ga pridrža, a on joj nasu šest mjerica ječma i naprti joj. I ode ona u grad.
Ruta 3,16Kad je stigla, upita je svekrva: "Što je s tobom, kćeri moja?" A ona joj pripovjedi sve što je učinio za nju.
Ruta 3,17I nadoveza: "Ovih šest mjerica ječma dade mi kazujući: `Ne smiješ se vratiti svekrvi praznih ruku.`
Ruta 3,18Nato će joj Noemi: "Budi mirna, kćeri moja, dok ne vidiš što će biti: jer neće on imati spokoja dok sve još danas ne dokrajči.
Ruta 3,1Noemi njena svekrva joj reče: `Kćeri moja, ne tražih li ja za tebe jedno stanje koje će te učiniti sretnom?
Ruta 3,2I sada, nije li naš rođak, taj Boz s čijim slugama si ti bila? Evo ga kako ove noći vija žito na gumnu .
Ruta 3,3Operi se dakle, namiriši se, odjeni svoj ogrtač i siđi na gumno. Ali, ne daj se prepoznati od tog čovjeka sve dok ne bude završio jest i piti.
Ruta 3,4Kad on legne, ti ćeš znati mjesto gdje je legao: dođi, otkrij njegove noge i lezi i ti. On će ti pokazati što ti je činiti. `
Ruta 3,5Ona joj reče: ` Ja ću učiniti sve što si mi ti rekla.`
Ruta 3,6Ona dakle siđe na gumno i učini sve kao što joj ti bijaše zapovjedila njena svekrva.
Ruta 3,7Boz pojede i popi, i njegovo *srce bi sretno; i on dođe leći na rub hrpe . Tada ona kradom dođe, otkri njegove noge i leže.
Ruta 3,8Po tome, u sred noći, čovjek dobi drhtavicu; on se dakle nagnu naprijed: kad evo jedna žena leži kod njegovih nogu!
Ruta 3,9` Tko si ti?` Reče on. Ona reče: `To sam ja, Ruta, sluškinja tvoja . Oženi sluškinju svoju, jer ti si odkupitelj.`
Ruta 3,10Tad on reče: ` Blagoslovljena budi ti od GOSPODA, kćeri moja. Ti si pokazala svoju vjernost na još sretniji način ovog puta no prvi put ne jureći za momcima, ni siromašnim ni bogatim.
Ruta 3,11Sada dakle, kćeri moja, ne boj se. Sve što ti kažeš ja ću učiniti za tebe. Jer svi kod nas znaju da si ti jedna vrijedna žena.
Ruta 3,12Sada istina je, ako sam ja odkupitelj, da ima jedan drugi odkupitelj bliži od mene.
Ruta 3,13Provedi dakle noć. U jutro, ako te otkupi, dobro, nek odkupi. Ali, ako te ne želi odkupiti, tada ću te ja odkupiti, usitinu kao što je GOSPOD živ! Lezi sve do jutra.`
Ruta 3,14Ona leže dakle kod njegovih nogu sve do jutra. Ali, ona se diže prije no što se moglo jedan drugoga prepoznati. Jer govorilo se: ` Nek se ne zna da je ova žena dolazila na gumno!`
Ruta 3,15Kaže se: `Podaj svoj plašt što je na tebi; drži ga.` Ona ga dakle zadrža. Tada on izmjeri dvadeset litara ječma i natovari ga. Po tome on se vrati u grad.
Ruta 3,16Ona se tada vrati kod svoje svekrve, koja reče: ` Šta ti se dogodilo kćeri moja?` Ona joj ispriča sve što onaj čovjek bijaše učinio za nju.
Ruta 3,17I reče joj ona: ` On mi je dao ovih dvadeset litara ječma, jer, reče mi on: Ti se nećeš vratiti neopskrbljena svojoj svekrvi.`
Ruta 3,18Noemi reče: ` Ostani kćeri moja sve dok ne saznaš kako će se stvar svršiti. Jer taj čovjek neće prekinuti dok ne bude zaključio ovaj posao i danas čak.`
Ruta 3,1Potom reče joj Nojemina svekrva njezina: kćeri moja, ne treba li da ti potražim počinka, da bi ti dobro bilo?
Ruta 3,2Evo, nije li nam rod Voz, kod kojega si bila sa djevojkama njegovijem? evo, on će ovu noć vijati ječam na gumnu.
Ruta 3,3Umij se dakle, i namaži se, i obuci haljine svoje na se, pa idi na gumno; ali da ne dozna za te čovjek dokle ne jede i ne napije se.
Ruta 3,4Pa kad legne, zapamti mjesto gdje legne, pa onda otidi i digni pokrivač s nogu njegovijeh, te lezi ondje; a on će ti kazati šta ćeš raditi.
Ruta 3,5A Ruta joj reče: što mi god kažeš, učiniću.
Ruta 3,6I otide na gumno i učini sve što joj zapovjedi svekrva.
Ruta 3,7A Voz jedavši i pivši i proveselivši se otide te leže kod stoga; a ona dođe polako, podiže pokrivač s nogu njegovijeh i leže.
Ruta 3,8A kad bi oko ponoći trže se čovjek i obrnu se, a gle, žena ležaše kod nogu njegovijeh.
Ruta 3,9I on joj reče: ko si? Odgovori: ja sam Ruta sluškinja tvoja; raširi krilo svoje na sluškinju svoju, jer si mi osvetnik.
Ruta 3,10A on reče: Gospod da te blagoslovi, kćeri moja; ova potonja milost koju mi pokazuješ veća je od prve, što nijesi tražila mladića, ni siromašna ni bogata.
Ruta 3,11Zato sada, kćeri moja, ne boj se; što god rečeš učiniću ti; jer zna cijelo mjesto naroda mojega da si poštena žena.
Ruta 3,12Jest istina, ja sam ti osvetnik; ali ima jošte bliži od mene.
Ruta 3,13Prenoći ovdje; pa sjutra ako te htjedbude uzeti, dobro, neka uzme; ako li ne htjedbude uzeti, ja ću te uzeti, tako živ bio Gospod! Spavaj do jutra.
Ruta 3,14I ona spava kod nogu njegovijeh do jutra; potom usta dok još ne mogaše čovjek čovjeka raspoznati, jer Voz reče: da se ne dozna da je žena dolazila na gumno.
Ruta 3,15I reče: daj ogrtač koji imaš na sebi; i drži ga. I ona ga podrža, a on joj izmjeri šest mjerica ječma, i naprti joj i ona otide u grad.
Ruta 3,16I dođe svekrvi svojoj, koja joj reče: šta bi kćeri moja? A ona joj kaza sve što joj učini onaj čovjek.
Ruta 3,17I reče: ovijeh šest mjerica ječma dade mi, jer mi reče: nemoj se vratiti prazna k svekrvi svojoj.
Ruta 3,18A ona joj reče: počekaj, kćeri moja, dok doznaš kako će izaći; jer onaj čovjek neće se smiriti dok ne svrši stvar danas.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje