Tražilica


Ruta 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ruta 4,1Boaz je uto bio otišao na vrata gradska i sjeo tamo. I kad je prolazio onaj rođak, koji je dugovao otkup, a o kojemu je bio Boaz govorio, zovnu ga: "Hodi ovamo i sjedi ovdje, ti taki i taki!" On dođe i sjede.
Ruta 4,2I dovede Boaz deset ljudi između starješina gradskih i zamoli ih Sjedite ovdje!" Kad sjedoše,
Ruta 4,3Reče čovjeku, koji je imao dužnost otkupa: "Noema koja se je vratila iz moapske zemlje, prodaje njivu, što je bila našega rođaka Elimeleka,
Ruta 4,4Mislio sam da ti predložim: kupi je pred ovima, što sjede ovdje, i pred starješinama narodnim! Ako je hoćeš otkupiti, učini to! Ako nećeš, kaži mi da znam, jer osim tebe nema nikoga, koji ima pravo otkupa. Ja dolazim istom poslije tebe." Onaj odgovori: "Ja ću je otkupiti."
Ruta 4,5Boaz nastavi: "Ako kupiš od Noeme njivu, stim dobivaš i Moapku Rutu, ženu pokojnoga, da tako podigneš ime pokojniku na baštini njegovoj."
Ruta 4,6Tada reče rođak, koji je imao dužnost otkupa: "Onda je ja ne mogu otkupiti za se. Inače bih oštetio svoju vlastitu baštinu. Otkupi ti za se, što bi trebalo da ja otkupim, jer ja je neću da otkupim."
Ruta 4,7A bio je od starine ovaj običaj u Izraelu kod otkupljivanja i promjenjivanja: "Da sva stvar bude pravomoćna, izuo bi jedan obuću svoju i dao drugomu. To je vrijedilo u Izraelu kao potvrda.
Ruta 4,8Kad je dakle onaj rođak, koji je imao dužnost otkupa, bio rekao Boazu: "Kupi to za se!", izu obuću svoju.
Ruta 4,9Tada reče Boaz starješinama i svima nazočnima: "Vi ste gad svjedoci, da sam od Noeme kupio sve, što je bilo Elimelekovo i što je bilo Kilionovo i Mahlonovo.
Ruta 4,10Usto sam dobio za ženu Moapku Rutu, ženu Mahlonovu, da podignem ime pokojnomu na baštini njegovoj, da ne bi izginulo ime pokojnomu iz kruga braće njegove i sa vrata zavičajnoga mjesta njegova. Tomu ste sada vi svjedoci."
Ruta 4,11Svi na vratima nazočni i starješine izjaviše: "Mi to svjedočimo. Neka Gospod ženu, koja ulazi u kuću tvoju, učini kao Rahelu i Leau, koje obje sazidaše kuću Izraelovu! Neka ti izvršuješ moć u Efrati i neka sebi načiniš ime u Betlehemu!
Ruta 4,12Neka kuća tvoja bude kao kuća Peresa, kojega rodi Tamara Judi, po potomstvu, koje neka ti dadne Gospod od te mlade žene!"
Ruta 4,13Potom uze Boaz Rutu k sebi, i ona postade njegova žena, Kad on ode k njoj, Gospod je blagoslovi, i ona pokloni život jednome sinu.
Ruta 4,14Tada rekoše žene Noemi: "Neka je blagoslovljen Gospod, koji ti ne uskrati danas zaštitnika! Neka ime njegovo bude slavno u Izraelu!
Ruta 4,15Neka bude utjeha srcu tvojemu i skrbnik tvoj u starosti, jer ga rodi snaha tvoja, koja te ljubi, ona, koja ti više vrijedi nego sedam sinova."
Ruta 4,16Noema uze dijete, metnu ga na krilo svoje, i bila je dadilja njegova.
Ruta 4,17Susjede dadoše mu ime, kad rekoše: "Rodi se sin Noemi!, i prozvaše ga Obed. On je otac Davidova oca Jeseja.
Ruta 4,18Ovo je rodoslovlje Peresovo: "Peresu se rodi Hesron,
Ruta 4,19Hesronu se rodi Aram, Aramu se rodi Aminadab,
Ruta 4,20Aminadabu se rodi Nahšon, Nahšonu se rodi Salmon,
Ruta 4,21Salmonu se rodi Boaz, Boazu se rodi Obed,
Ruta 4,22Obedu se rodi Jesej, Jeseju se rodi David.
Ruta 4,1 Boaz potom iziđe na gradska vrata i sjede ondje. I gle, naiđe onaj skrbnik o kome je govorio. I dozva ga Boaz: "Ej, hodi ovamo i sjedni!" Onaj dođe i sjede.
Ruta 4,2Onda Boaz uze deset ljudi između starješina gradskih i reče: "Posjedajte ovdje!" I posjedaše.
Ruta 4,3Zatim reče skrbniku: "Noemi, koja se vratila s Moapskih polja, htjela bi prodati ono zemlje našega brata Elimeleka.
Ruta 4,4Zato sam odlučio da se s tobom razgovorim i predložim ti: otkupi njivu pred ovima koji sjede ovdje i pred starješinama moga naroda. Ako je kaniš otkupiti, onda otkupi; ako ne kaniš, kaži mi da znam. Jer prije tebe nema nitko pravo na otkup; ja sam na redu tek iza tebe." A onaj reče: "Hoću, otkupit ću je.
Ruta 4,5Onda kaza Boaz: "Kad uzmeš zemlju iz ruke Noemi, treba da uzmeš i Rutu Moapku, pokojnikovu ženu, da se pokojniku sačuva ime na baštini.
Ruta 4,6Ali skrbnik reče: "E, onda ne mogu biti otkupnik, da ne raspem svoje baštine. Otkupi ti po svome skrbničkom pravu jer ja ne mogu.
Ruta 4,7A bijaše od starine običaj u Izraelu: da se čemu potkrijepi valjanost otkupa ili zamjene, čovjek bi izuo sandalu i dao je drugome. To bijaše svjedočanstvo u Izraelu.
Ruta 4,8Tako dakle i onaj skrbnik reče Boazu: "Otkupi ti!" te izu sandalu i dade mu je.
Ruta 4,9Tada Boaz kaza starješinama i svemu narodu: "Vi ste danas svjedoci da ja otkupljujem iz ruke Noemine sve ono što je bilo Elimelekovo, sve što je bilo Kiljonovo i Mahlonovo.
Ruta 4,10Uz to uzimam za ženu Rutu Moapku, ženu Mahlonovu, da bi se sačuvalo ime pokojnikovo na baštini i da se ime njegovo ne bi zatrlo među braćom njegovom i nestalo s vrata zavičaja njegova. Vi ste danas tome svjedoci.
Ruta 4,11Sav narod koji se nalazio na vratima gradskim i starješine rekoše: "Svjedoci smo! Dao Jahve da žena koja ulazi u dom tvoj bude kao Rahela i Lea, koje su obje podigle kuću Izraelovu! Obogati se u Efrati, a prodiči u Betlehemu!
Ruta 4,12Neka tvoja kuća, po potomstvu koje će ti dati Jahve od ove mlade žene, bude kao kuća Peresa, koga Judi rodi Tamara!
Ruta 4,13Tako Boaz uze Rutu i ona posta žena njegova. Uđe on k njoj i Jahve joj dade te ona zatrudnje i rodi sina.
Ruta 4,14Onda žene rekoše Noemi: "Blagoslovljen bio Jahve koji ti danas nije uskratio skrbnika! I prodičio njegovo ime u Izraelu!
Ruta 4,15On će biti tvoja utjeha i potpora starosti tvojoj; jer ga rodi snaha tvoja koja te ljubi i koja ti vrijedi više od sedam sinova.
Ruta 4,16Noemi uze dječaka, metnu ga sebi na krilo i bi mu odgojiteljicom.
Ruta 4,17Susjede mu nadjenuše ime govoreći: "Noemi se rodio sin!" I prozvaše ga Obed; on je otac Jišaja, oca Davidova.
Ruta 4,18A ovo je rodoslovlje Peresovo: Peres imade sina Hesrona,
Ruta 4,19Hesron Rama, Ram Aminadaba,
Ruta 4,20Aminadab Nahšona, Nahšon Salmona, Salmon Boaza, Boaz Obeda,
Ruta 4,21Obed Jišaja, a Jišaj Davida.
Ruta 4,1Boz bijaše uzišao u sudište i sjeo onamo. Kad upravo prođe otkupitelj o kojem Boz bijaše govorio. Boz reče: ` Čovječe, zastani dakle, sjedi ovdje! ` Ovaj se zaustavi i sjedne.
Ruta 4,2Tada Boz uze deset ljudi među *starješinama gradskim i reče: ` Sjedite ovdje. Oni sjedoše. 3 Po tome on reče odkupitelju: ` Noemi, ona koja se je dvratila iz polja Moabovog, prodaje jednu parcelu zemlje koja bijaše u našega brata Elimeleka.
Ruta 4,4A, ja sam kazo da ću te obvijestiti govoreći: Stječi, u nazočnosti stanovnika i u nazočnosti starješina mog naroda. Ako ti hoćeš odkupiti, odkupljuj. Ali, ako nećeš odkupiti, označi mi to dakle, da ja to znadem; jer nitko izuzev tebe ne može odkupiti; ja, ja sam poslije tebe.` On reče: ` Ja hoću odkupiti.`
Ruta 4,5Tada Boz reče: ` U dan kad ti primiš polje iz ruke Noemine, ti ćeš steći također Rutu Moabitkinju, ženu pokojnikovu za podići ime pokojnikovo na njegovoj baštini.`
Ruta 4,6Tada odkupitelj reče: ` Ja ne mogu odkupiti za sebe, inače bih uništio svoju baštinu. Ti odkupi za sebe moje pravo odkupa, pošto ja ne mogu odkupiti.`
Ruta 4,7Tako to bijaše nekada u Izraelu, glede odkupljivanja i glede zamjene, za obaviti svaki posao: jedan skidaše svoju sandalu i davaše ju drugom. Takvo to bijaše potvrđivanje u Izraelu.
Ruta 4,8Otkupitelj reče Bozu: `Nabavi za sebe!` I on skide svoju sandalu.
Ruta 4,9Tad Boz reče starješinama i svem puku: ` Vi ste svjedoci danas da ja stječem iz ruke Noeminine sve što bijaše Elimelekovo i sve što bijaše Kilionovo i Malonovo,
Ruta 4,10i da ja stječem također za sebe kao ženu Rutu Moabitkinju, ženu Malonovu, da bih podigao ime pokojnikovo na njegovoj baštini, da ime pokojnikovo ne bude izbrisano kod njegove braće ni u sudištu njegova mjesta . Vi ste tome svjedocima danas.`
Ruta 4,11Tad sav narod koji bijaše u sudištu i starješine rekoše: ` Svjedoci! Nek GOSPOD učini ženu koja danas ulazi u kuću tvoju kao Rahelu i kao Leu koje su izgradile, njih dvije, kuću Izraelovu. Stvori bogatstvo u Efratu, i proglasi ime u Betlehemu:
Ruta 4,12nek tako, potomstvom koje ti GOSPOD bude dao od te mlade žene, tvoja kuća bude kao kuća Peresova, kojeg Tamara rodi Judi !`
Ruta 4,13Tad Boz uze Rutu i ona posade njegova žena. On ode k njoj; GOSPOD joj dodijeli trudnoću, i ona rodi sina.
Ruta 4,14Tada žene rekoše Noemi: `Blagoslvljen budi GOSPOD koji te ne pusti uzmanjkati danas jednim odkupiteljem čije ime jest obznanjeno u Izraelu!
Ruta 4,15On će ponovo oživjeti tvoj život i osigurati tvoje stare dane, pošto tvoja snaha koja te voli njega je rodila: ona vrijedi više za tebe no sedam sinova. `
Ruta 4,16 Tad Noemi uze dijete i stavi ga na svoja prsa i ona postade njegova majka dojilja.
Ruta 4,17 Susjede obznaniše jedno ime za njega govoreći: ` Noemi je rođen jedan sin!` One proglasiše njegovo ime: ` Obed `. On bi ocem Jeseu, ocu Davidovu.
Ruta 4,18Evo pokoljenja Peresovih: Peres porodi Hesrona;
Ruta 4,19Hesron porodi Rama; Ram porodi Aminadaba;
Ruta 4,20Aminadab porodi Nahšona; Nahšon porodi Salma;
Ruta 4,21Salma porodi Boza; Boz porodi Obeda;
Ruta 4,22Obed porodi Jesea, i Jese porodi Davida.
Ruta 4,1A Voz izide na vrata gradska, i sjede ondje. I gle, naiđe onaj osvetnik, za kojega Voz govoraše, i reče mu Voz: hodi ovamo, sjedi ovdje. I on dođe i sjede.
Ruta 4,2Potom uze Voz deset ljudi između starješina gradskih i reče: posjedajte ovdje. I posjedaše.
Ruta 4,3Tada reče onomu osvetniku: njivu koja je bila brata našega Elimeleha prodala je Nojemina, koja se vratila iz zemlje Moavske.
Ruta 4,4Zato rekoh: da javim tebi, i kažem ti: uzmi njivu pred ovima što sjede ovdje i pred starješinama naroda mojega; ako ćeš otkupiti, otkupi; ako li nećeš otkupiti, kaži mi da znam; jer osim tebe nema drugoga koji bi otkupio, a poslije tebe idem ja. A on reče: ja ću otkupiti.
Ruta 4,5A Voz reče: u koji dan uzmeš njivu iz ruke Nojeminine, treba da uzmeš i Rutu Moavku ženu umrloga, da podigneš ime umrlomu u našljedstvu njegovu.
Ruta 4,6Tada reče onaj osvetnik: ne mogu otkupiti, da ne raspem svojega našljedstva; otkupi ti što bi trebalo da ja otkupim, jer ja ne mogu otkupiti.
Ruta 4,7A bijaše od starine običaj u Izrailju o otkupljivanju i promijenjivanju, da bi svaka stvar bila tvrda, da jedan izuje obuću svoju i da drugomu, i to bijaše svedodžba u Izrailju.
Ruta 4,8Kad dakle onaj osvetnik reče Vozu: uzmi ti, izu obuću svoju.
Ruta 4,9A Voz reče starješinama i svemu narodu: vi ste svjedoci danas da sam otkupio iz ruke Nojeminine što je god bilo Elimelehovo i što je god bilo Heleonovo i Malonovo;
Ruta 4,10I da sam uzeo za ženu Rutu Moavku ženu Malonovu da podignem ime umrlomu u našljedstvu njegovu, da ne bi poginulo ime umrlomu među braćom njegovom i u mjestu njegovu; vi ste svjedoci danas.
Ruta 4,11I sav narod koji bijaše na vratima gradskim i starješine rekoše: svjedoci smo; da da Gospod da žena koja dolazi u dom tvoj bude kao Rahilja i Lija, koje obje sazidaše dom Izrailjev; bogati su u Efrati, i proslavi ime svoje u Vitlejemu!
Ruta 4,12I od sjemena koje ti Gospod da od te žene, da postane dom tvoj kao dom Faresa kojega rodi Tamara Judi.
Ruta 4,13I tako uze Voz Rutu i bi mu žena, i on leže s njom, i Gospod joj dade te zatrudnje, i rodi sina.
Ruta 4,14I rekoše žene Nojemini: da je blagosloven Gospod koji te nije ostavio danas bez osvetnika, da se ime njegovo slavi u Izrailju!
Ruta 4,15On će ti utješiti dušu i biće potpora starosti tvojoj, jer ga rodi snaha tvoja koja te ljubi i koja ti je bolja nego sedam sinova.
Ruta 4,16I uze Nojemina dijete, i metnu ga na krilo svoje, i bješe mu dadilja.
Ruta 4,17I susjede nadjenuše mu ime govoreći: rodi se sin Nojemini, i prozvaše ga Ovid. On bi otac Jeseja oca Davidova.
Ruta 4,18A ovo je pleme Faresovo: Fares rodi Esroma;
Ruta 4,19A Esrom rodi Arama; a Aram rodi Aminadava;
Ruta 4,20A Aminadov rodi Nasona; a Nason rodi Salmona;
Ruta 4,21A Salmon rodi Voza; a Voz rodi Ovida;
Ruta 4,22A Ovid rodi Jeseja; a Jesej rodi Davida.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje