Tražilica


Suci 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Suci 4,1Kad su sinovi Izraelovi poslije smrti Ehudove opet činili, što je nije dopadalo Gospodu,
Suci 4,2Predade ih Gospod u ruke Jabinu, kralju kanaanskomu, koji je vladao u Hasoru. Vojskovođa njegov bio je Sisera, koji je boravio u Harošetu neznabožačkom.
Suci 4,3Tada su zavapili sinovi Izraelovi Gospodu za pomoć, jer on je imao devet stotina gvozdenih kola i veoma je tlačio sinove Izraelove dvadeset godina.
Suci 4,4U ono vrijeme Debora, proročica, žena Lapidotova, sudila je Izraelu.
Suci 4,5Ona je stanovala pod Deborinom palmom između Rame i Betela na gori Efraimovoj. Sinovi Izraelovi dolazili su gore k njoj na sud.
Suci 4,6I ona dade dozvati Baraka, sina Abinoamova, iz Kadeša Naftalijeva i reče mu: "Gospod, Bog Izraelov, zapovijeda ti: Idi, uzađi na goru Tabor i uzmi sa sobom deset tisuća ljudi između sinova Naftalijevih i sinova Zebulunovih!
Suci 4,7Ja ću dovesti k tebi na potok Kišon Siseru, vojskovođu Jabinova, i kola njegova i ljudstvo njegovo i predat ću ga tebi u ruke."
Suci 4,8Barak joj reče: "Ako ćeš ti ići s menom, ići ću i ja. Ako li nećeš ići s menom, neću ići ni ja."
Suci 4,9Ona odgovori: "Sigurno ću ja ići s tobom. Ali tada nećeš imati slave na vojni, što je preduzimaš, nego će Gospod ženi u ruku dati Siseru." Nato se Debora podiže i otide s Barakom u Kedeš.
Suci 4,10Tada Barak dozva Zebuluna i Naftalija u Kadeš, i deset tisuća ljudi pođe gore pod vodstvom njegovim. I Debora je išla s njim.
Suci 4,11A Kenej Heber bio se je odvojio od Kaina, jednoga od sinova Hobaba, tasta Mojsijeva. On razape svoj Šator kod hrasta saanaimskoga pokraj Kadeša.
Suci 4,12Kad javiše Siseri, da je izašao Barak, sin Abinoamov, na Tabor,
Suci 4,13Skupi Sisera sva svoja kola, devet stotina gvozdenih ratnih kola, i svu svoju vojsku, što je bila pod njim, od Harošeta neznabožačkoga do potoka Kišona.
Suci 4,14Tada reče Debora Baraku: "Ustani, jer je ovo dan, u koji će ti Gospod dati u ruke Siseru. Sam Gospod ići će pred tobom." Nato Barak siđe s gore Tabora, i deset tisuća ljudi za njim.
Suci 4,15Gospod smete Siseru i sva kola njegova i svu vojsku njegovu oštricom mača pred Barakom. Sisera skoči s kola i pobježe pješice.
Suci 4,16Barak je progonio kola i vojsku do Harošeta neznabožačkoga, i sva vojska Siserina pade od oštrice mača. Ne osta ni jedan.
Suci 4,17Sisera pobježe pješice do Šatora Jaele, žene Keneja Ebera; jer je među Jabinom, kraljem hasorskim, i porodicom Keneja Ebera vladao mir.
Suci 4,18Jaela iziđe u susret Siseri i reče mu: "Uvrati se, gospodaru, uvrati se k meni, ne boj se!" I on se uvrati k njoj u Šator, i ona ga pokri pokrivačem.
Suci 4,19On je zamoli: Daj mi malo vode, da se napijem, jer sam žedan!" Ona otvori mijeh mlijeka, dade mu da se napije i opet ga pokri.
Suci 4,20Nato joj on reče: "Stani na ulaz Šatora! Ako tko dođe i zapita te: Ima li tko tu? Ti odgovori: Nema!"
Suci 4,21Ali Jaela, žena Heberova, prihvati kolac od Šatora, uze čekić, pristupi k njemu polako i zatjera mu kolac kroz sljepočice, tako te prođe u zemlju. On je bio naime od umora zaspao tvrdo. I tako umrije.
Suci 4,22Kad je Barak, koji je progonio Siseru, mimo prolazio, Jaela mu izađe u susret i reče mu: "Dođi, pokazat ću ti čovjeka, kojega tražiš!" Kad je unišao, Sisera je tu ležao mrtav, i kolac mu zaboden u sljepočice.
Suci 4,23Tako ponizi Bog u onaj dan Jabina, kralja kanaanskoga, pred sinovima Izraelovim.
Suci 4,24I ruka sinova Izraelovih bivala je sve teža Jabinu, kralju kanaanskomu, dok ne uništiše Jabina, kralja kanaanskoga.
Suci 4,1 Poslije smrti Ehudove Izraelci su opet stali činiti što Jahvi nije po volji
Suci 4,2i Jahve ih predade u ruke Jabinu, kanaanskom kralju koji je vladao u Hasoru. Vojskovođa vojsci njegovoj bijaše Sisera, koji je živio u Harošetu Poganskom.
Suci 4,3Tad Izraelci zavapiše Jahvi. Jer Jabin imaše devet stotina željeznih bojnih kola i teško je tlačio Izraelce dvadeset godina.
Suci 4,4U to vrijeme Izraelu je sudila proročica Debora, žena Lapidotova.
Suci 4,5Živjela je pod Deborinom palmom između Rame i Betela u Efrajimovoj gori i k njoj su dolazili Izraelci da presuđuje u njihovim sporovima.
Suci 4,6Ona dozva Baraka, sina Abinoamova, iz Naftalijeva Kedeša i reče mu: "Evo što ti Jahve, Bog Izraelov, zapovijeda: `Idi, kreni na goru Tabor i uzmi sa sobom deset tisuća ljudi između Naftalijevih i Zebulunovih sinova.
Suci 4,7Ja ću k tebi na Kišonski potok privući Siseru, vojskovođu Jabinove vojske, s njegovim bojnim kolima i svim ratnicima te ću ga predati u tvoje ruke.`
Suci 4,8Barak joj odgovori: "Ako ti pođeš sa mnom, ići ću; ako li ne pođeš sa mnom, ne idem.
Suci 4,9"Idem s tobom", reče mu ona, "ali na putu kojim ćeš poći slava neće tebi pripasti jer će Jahve ženi predati u ruke Siseru." Tada Debora ustane i pođe s Barakom u Kedeš.
Suci 4,10Onamo je Barak pozvao Zebuluna i Naftalija. Deset tisuća ljudi pođe za njim, a išla je s njim i Debora.
Suci 4,11Heber Kenijac bijaše se odvojio od Kajina, jednoga od sinova Hababa, tasta Mojsijeva; razapeo je svoj šator kod Hrasta u Saananimu, nedaleko od Kedeša.
Suci 4,12Javiše Siseri da je Barak, sin Abinoamov, izašao na goru Tabor.
Suci 4,13Nato Sisera sabra sva svoja kola, devet stotina željeznih kola, i sve ljude koje je doveo od Harošeta Poganskog do Kišonskog potoka.
Suci 4,14Debora reče Baraku: "Ustani, evo dana kada će Jahve predati Siseru u tvoje ruke! Sam Jahve ide pred tobom!" I Barak siđe s gore Tabora sa deset tisuća ljudi za sobom.
Suci 4,15Jahve zastraši Siseru, sva njegova kola i čitavu njegovu vojsku, koja naže u bijeg pred mačem Barakovim. Sisera siđe sa svojih kola i pobježe pješice.
Suci 4,16Barak je gonio kola i vojsku sve do Harošeta Poganskog. Sva je Siserina vojska pala od oštrog mača i nijedan čovjek nije umakao.
Suci 4,17Sisera je dotle bježao pješice prema šatoru Jaele, žene Hebera Kenijca, jer između Jabina, kralja hasorskog, i kuće Hebera Kenijca bijaše mir.
Suci 4,18Jaela iziđe Siseri u susret i reče mu: "Zaustavi se, gospodaru, svrati se k meni. Ne boj se ničega!" On svrati k njoj pod šator, a ona ga pokri pokrivačem.
Suci 4,19On joj reče: "Daj mi malo vode jer sam žedan." Ona otvori mijeh s mlijekom, napoji ga i opet ga pokri.
Suci 4,20"Stani na ulazu u šator", reče joj on, "pa ako tko naiđe i zapita te: `Ima li tu koga?` ti odgovori: `Nema!`
Suci 4,21A Jaela, žena Heberova, uze šatorski klin i čekić u ruke, tiho mu se približi i zabi mu klin kroza sljepoočice tako da se zario u zemlju. On od iscrpljenosti bijaše tvrdo zaspao i tako umrije.
Suci 4,22I gle, dođe Barak progoneći Siseru. Jaela iziđe preda nj i reče mu: "Dođi da ti pokažem čovjeka koga tražiš." On uđe k njoj, i gle - Sisera ležaše mrtav, s klinom u sljepoočici.
Suci 4,23Tako je Bog u onaj dan ponizio Jabina, kralja kanaanskog, pred Izraelcima.
Suci 4,24Ruka Izraelaca postajaše sve teža Jabinu, kralju kanaanskom, dok ga nije napokon zatrla.
Sudci 4,1Ehud umrije, sinovi Izraelovi ponovo počeše činiti ono što je loše u očima GOSPODOVIM.
Sudci 4,2GOSPOD ih prodade Javinu, kralju Kanaana, koji vladaše u Hasoru. Zapovjednik njegove vojske bijaše Zizera, ali onaj koji stanovaše u Harešot-Goimu .
Sudci 4,3Sinovi Izraelovi zavapiše prema GOSPODU, jer Zizera imaše 900 željeznih kola i bijaše strahovito ugnjetavao sinove Izraelove tijekom dvadeset godina.
Sudci 4,4No, Debora, jedna *proročica, žena Lapidotova, sudiše Izraelu u ono vrijeme.
Sudci 4,5Ona stolovaše pod Palmierom Deborinim, između Ramae i Betela, u planini Efraimovoj, i sinovi Izraelovi uspinjaše se knjoj za pitanja presude.
Sudci 4,6Ona dade pozvati Baraka, sina Abinoamova, iz Kedeša Neftalijevog i reče mu ona: ” GOSPOD, Bog Izraelov, uistinu je dao jednu zapovijed. Idi, skupi na brdu Tabor i uzmi sa sobom deset tisuća ljudi između sinova Neftalijevih i sinova Zabulonovih.
Sudci 4,7Ja ću privući k tebi u potoku Kišon Zizerau, zapovjednika vojske Javina, kao i njegova kola i njegove postrojbe, i ja ću ti ga izručiti u ruke tvoje.“
Sudci 4,8Barak joj reče: ”Ako ti ideš sa mnom, ja ću ići, ali ako ti ne ideš sa mnom, ni ja neću ići.“
Sudci 4,9Ona reče: ” Ja ću dakle ići Stobom; ipak na putu kojim ćeš ti ići, slave neće biti za tebe, jer jednoj će ženi GOSPOD prodati Zizera. “ Debora se dize i ode prema Baraku u Kadeš.
Sudci 4,10Barak sazva Zabulon i Neftali u Kadeš. Deset tisuća ljudi uspeše se za njim, a s njim se uspe i Debora.
Sudci 4,11Heber Kenit bijaše se odvojio od Kaina, sina Hobabova, punca Mojsijeva, on bijaše razapeo šator čak pokraj hrasta Sanaimovog, pokraj Kedeša.
Sudci 4,12Najaviše Zizerau da Barak, sin Abinoamom, bijaše uzišao na brdo Tabor.
Sudci 4,13Tada Zizera sazva sva svoja kola, 900 željeznih kola, kao i sav puk koji bijaše s njim, od Harošet-Goima do potoka Kišon.
Sudci 4,14Debora reče Baraku: ” Dizi se, jer evo dana kad je GOSPOD izručio Zizerau u tvoje ruke. Da, GOSPOD je izišao pred tobom.“ Barak siđe s brda Tabor, imajući deset tisuća ljudi iza sebe.
Sudci 4,15Tada, pred Barakom, GOSPOD rasprši ZIZERU sva njegova kola i svu njegovu vojsku - oštricom mača -. Zizera siđe sa svojih kola i pobježe pješice.
Sudci 4,16Barak proganjaše kola i vojsku sve do Horšet-Goima; sva vojska Zizeraova pade pod oštricom mača; ne osta ni jedan jedini.
Sudci 4,17A Zizera pobježe pješice k šatoru Jaele, žene Hebera Kenita, jer bijaše mir između Javina, kralja Hasora, i kuće Hebera Kenita.
Sudci 4,18Jael iziđe u susret Zizerau i reče mu: ” Stani, moj gospodine, stani kod mene; ne boj se ništa. “ On se zaustavi kod nje, u njenom šatoru, a ona ga pokri jednim pokrivačem.
Sudci 4,19On joj reče: ”Možeš li mi dati piti malo vode, jer žedan sam.“ Ona otvori mješinu šmlijekom, dade mu piti i ponovo ga pokri.
Sudci 4,20On joj reče: ” Stani na ulazu šatora i ako netko dođe, upita te i kaže: ima li koga tu? Ti ćeš reći: Nema. “
Sudci 4,21Ali Jael, žena Heberova, uzme jedan šiljak izšatora, zgrabi u svoju ruku jedan čekić, uđe polako kod njega i zabode mu šiljak u sljepoočnicu koji prođe i zabi se sve do u zemlju; Zizera koji, iscrpljen, bijaše dubokim snom zaspao, umrije.
Sudci 4,22No, evo Baraka koji progoniše Zizeru! Jael iziđe njemu u susret i reče mu: ”Dođi, i ja ću ti dati vidjeti čovjeka kojeg tražiš.“ On uđe k njoj kad evo kako Zizera leži mrtav, sa šiljkom u glavi.
Sudci 4,23U onaj dan Bog obori Javina, kralja Kanaana, pred sinovima Izraelovim.
Sudci 4,24Ruka sinova Izraelovih postajaše sve teža i teža protiv Javina, kralja Kanaana, sve dok ne bi oboren Javin, kralj Kanaana.
Sudije 4,1A po smrti Aodovoj opet sinovi Izrailjevi činiše što je zlo pred Gospodom.
Sudije 4,2I Gospod ih dade u ruke Javinu caru Hananskom, koji vladaše u Asoru, a vojsci njegovoj bješe vojvoda Sisara, koji življaše u Arosetu neznabožačkom.
Sudije 4,3I sinovi Izrailjevi vapiše ka Gospodu; jer on imaše devet stotina gvozdenijeh kola, i veoma pritješnjavaše sinove Izrailjeve dvadeset godina.
Sudije 4,4U to vrijeme Devora proročica, žena Lafidotova, suđaše Izrailju.
Sudije 4,5I Devora stanovaše pod palmom između Rame i Vetilja u gori Jefremovoj, i dolažahu k njoj sinovi Izrailjevi na sud.
Sudije 4,6A ona poslavši dozva Varaka sina Avinejemova iz Kedesa Neftalimova, i reče mu: nije li zapovjedio Gospod Bog Izrailjev: idi, skupi narod na goru Tavor, i uzmi sa sobom deset tisuća ljudi između sinova Neftalimovijeh i sinova Zavulonovijeh?
Sudije 4,7Jer ću dovesti k tebi na potok Kison Sisaru vojvodu Javinova i kola njegova i ljudstvo njegovo, i predaću ga tebi u ruke.
Sudije 4,8A Varak joj reče: ako ćeš ti ići sa mnom, ići ću; ako li nećeš ići sa mnom, neću ići.
Sudije 4,9A ona reče: ja ću ići s tobom, ali nećeš imati slave na putu kojim ćeš ići; jer će ženi u ruku dati Gospod Sisaru. I ustavši Devora otide s Varakom u Kedes.
Sudije 4,10I Varak sazvavši sinove Zavulonove i Neftalimove u Kedes, povede sa sobom deset tisuća ljudi; i Devora iđaše s njim.
Sudije 4,11A Ever Kenejin bješe se odvojio od Keneja, od sinova Ovava tasta Mojsijeva, i bješe razapeo svoj šator kod hrastova Zanajimskih, a to je kod Kedesa.
Sudije 4,12I javiše Sisari da je izašao Varak sin Avinejemov na goru Tavor.
Sudije 4,13I Sisara skupi sva kola svoja, devet stotina kola gvozdenijeh, i sav narod koji bijaše s njim od Aroseta neznabožačkoga do potoka Kisona.
Sudije 4,14Tada reče Devora Varaku: ustani, jer je ovo dan, u koji ti dade Gospod Sisaru u ruke. Ne ide li Gospod pred tobom? i Varak siđe s gore Tavora, i deset tisuća ljudi za njim.
Sudije 4,15I Gospod smete Sisaru i sva kola njegova i svu vojsku oštrim mačem pred Varakom; i Sisara siđe s kola svojih i pobježe pješice.
Sudije 4,16A Varak potjera kola i vojsku do Aroseta neznabožačkoga; i pade sva vojska Sisarina od oštroga mača, ne osta nijedan.
Sudije 4,17A Sisara uteče pješice do šatora Jailje žene Evera Kenejina; jer bijaše mir među Javinom carem Asorskim i domom Evera Kenejina.
Sudije 4,18I izide Jailja na susret Sisari, i reče mu: skloni se, gospodaru, skloni se kod mene; ne boj se. I on se skloni kod nje u šator, i ona ga pokri pokrivačem.
Sudije 4,19A on joj reče: daj mi malo vode da se napijem, jer sam žedan. A ona otvori mijeh mlijeka i napoji ga, pa ga pokri.
Sudije 4,20A on joj reče: stoj na vratima od šatora, i ako ko dođe i zapita te i reče: ima li tu ko? reci: nema.
Sudije 4,21Tada Jailja žena Everova uze kolac od šatora, i uze malj u ruku, i pristupi k njemu polako, i satjera mu kolac kroz slijepe oči, te prođe u zemlju, kad spavaše tvrdo umoran, i umrije.
Sudije 4,22I gle, Varak tjeraše Sisaru, i Jailja mu izide na susret, i reče mu: hodi da ti pokažem čovjeka kojega tražiš. I uđe k njoj, i gle Sisara ležaše mrtav, i kolac mu u slijepijem očima.
Sudije 4,23Tako pokori Bog u onaj dan Javina cara Hananskoga pred sinovima Izrailjevijem.
Sudije 4,24I ruka sinova Izrailjevijeh bivaše sve teža Javinu caru Hananskom, dokle ne istrijebiše Javina cara Hananskoga.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje